Allpool välja toodud Tele2 teenuste kasutamise üldtingimused kehtivad kuni 25.07.2018. Uute tingimustega on võimalik tutvuda SIIN.

Tele2 teenuste kasutamise üldtingimused

1. Üldosa

1.1. Käesolevad Tele2 teenuste kasutamise tingimused (edaspidi tingimused) on Tele2 Eesti AS i, registrikood 10069046, postiaadress Jõe 2a, 10151 Tallinn (edaspidi Tele2 või osapool) ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi klient või osapool) vahel, edaspidi ühiselt nimetatud osapooled, sõlmitud Tele2 sideteenuse osutamise lepingu (edaspidi leping) lahutamatu osa ja osapooltele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Lepingus (sh tingimustes) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. e-pood - Tele2 internetipõhine müügikeskkond, mis asub aadressil https://tele2.ee/pood.
1.2.2. esindaja - isik, kes on Tele2 poolt volitatud end esindama teenuste osutamisega seonduvais küsimustes, sh omab õigust Tele2 nimel sõlmida, muuta ja üles öelda lepinguid;
1.2.3. ettemaks - rahasumma, mida Tele2 enne lepingu sõlmimist ja/või teenuste osutamise alustamist või lepingu kehtivuse ajal selle täitmise tagamiseks kliendilt nõuda võib;
1.2.4. hinnakiri - Tele2 poolt kehtestatud dokumendid, mis sätestavad teenuste ja toodete tasumäärad (sh kampaania hinnad), leppetrahvid ja muud Tele2 kodulehel avaldatud tasud;
1.2.5. iseteenindus Minu Tele2 - Tele2 internetipõhine klienditeeninduskeskkond, mille vahendusel saab klient (sh kliendi volitatud isik) sõlmida ja administreerida lepinguid vastavalt selle kasutusvõimalustele;
1.2.6. isikuandmed - Tele2 poolt pakutavate ja vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille vastutavaks töötlejaks on Tele2 ja volitatud töötlejaks Tele2-e poolt määratud isikud;
1.2.7. kasutaja - kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab kliendi numbrile Tele2 poolt või vahendusel osutatavaid teenuseid;
1.2.8. klienditeenindus - Tele2 infotelefon, Tele2 müügiesindus, Tele2 esindaja, iseteenindus või muu Tele2 infokanal, mida kasutatakse klientide teenindamiseks ja nõustamiseks, sh lepingute sõlmimiseks, muutmiseks või ülesütlemiseks;
1.2.9. klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Tele2-ga lepingu;
1.2.10. kodulehekülg - Tele2 elektrooniline infokanal, mis asub aadressil http://www.tele2.ee/ ning sisaldab Tele2 teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjale, iseteenindust, hinnakirja ja muud kliendile vajalikku ajakohast informatsiooni;
1.2.11. krediidilimiit - Tele2 poolt kehtestatud rahaline piirsumma, mis on seotud kliendi teenuste kasutamise ja maksekäitumisega ning mille ületamisel võib Tele2 piirata kliendile teenuse osutamist või nõuda kliendilt ettemaksu tasumist;
1.2.12. number - Tele2 sidevõrgus kliendile määratud number, millele Tele2 osutab, vahendab või pakub koostöös kolmandate osapooltega lepingus kokku lepitud tingimustel sideteenuseid;
1.2.13. roaming- ehk rändlusteenus - elektroonilise side teenus, millega Tele2 võimaldab oma kliendil kasutada välisriigi sideettevõtja poolt pakutavaid sideteenuseid, ning mille eest tasumine toimub Tele2 kaudu;
1.2.14. salasõna - kliendi poolt määratud tähe- ja/või numbrikombinatsioon, mis identifitseerib kliendi ning mida osapooled kasutavad lepingu ja Tele2-ga seotud muude toimingute teostamiseks, seejuures vastutab klient oma salasõna avalikustamise eest kolmandatele isikutele;
1.2.15. sideteenus - Tele2 poolt osutatav üldkasutatav sideteenus, sellega seonduv, vahendatav või koostöös kolmandate osapooltega pakutav muu teenus;
1.2.16. SIM-kaart - Tele2-le kuuluv klienti identifitseeriv kiipkaart, mis terminalseadmesse paigaldatuna võimaldab kliendil kasutada sideteenuseid;
1.2.17. tasud - tasud, mis Tele2 on oma hinnakirjaga kehtestanud (nt liitumis- ja kuumaksed, rändlus-, teenus- jms tasud);
1.2.18. teenuspakett - lepinguga fikseeritud kindel kogum sideteenuseid;
1.2.19. Tele2 sidevõrk - Tele2-le kuuluv sidevõrk, mis vastab sellele kehtestatud nõuetele ja mille kaudu osutatakse ja/või vahendatakse kliendile sideteenuseid;
1.2.20. terminalseade - tehniline seade (nt mobiiltelefon või muu sidevahend) või selle osa, mis ühendatuna ühenduspunktis võimaldab saata, töödelda või vastu võtta kõnet või edastada andmeid.

1.3. Tingimustes kasutatud mõisted omavad sama tähendust ka lepingus ning selle osaks olevates teistes võimalikes lisades, kui ei ole sätestatud teisiti.
1.4 Leping ja sellele lisanduvad tingimused esitatakse kliendile eesti keeles. Tele2 teenuse kasutamise tingimused võivad olla tõlgitud ka võõrkeelde. Tingimuste eestikeelne versioon prevaleerub võõrkeelsete tõlgete suhtes. Tingimustes ja/või lepingutes sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel alltoodud järjestusest (alustades kõige prioriteetsemast):

 1. Leping;
 2. Paketi tingimused;
 3. Juhendid ja muud tüüptingimused (nt Interneti kasutamise tingimused, Järelmaksu tingimused, lepingust taganemise juhend );
 4. Tele2 teenuste tingimused ja hinnakiri.

1.5 Sätestamata tingimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

2. Lepingu sõlmimine ja muutmine

2.1. Iga numbri kohta sõlmivad Tele2 või Tele2 esindaja ja teenuseid kasutada sooviv isik tähtajalise või tähtajatu Lepingu. Leping sõlmitakse kirjalikult, sh digitaalselt allkirjastatult, suuliselt salasõna alusel Tele2 infotelefoni, elektrooniliselt e-poe, iseteeninduse vahendusel, või Tele2 esindustes.
2.2. Lepingu sõlmimisel või muutmisel peab teenuseid kasutada sooviv isik:
2.2.1. esitama Tele2-le kõik vajalikud Tele2 poolt nõutavad andmed ja dokumendid, kusjuures Tele2-l on õigus kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning vajadusel andmeid salvestada ja teha dokumentidest koopiaid;
2.2.2. Iseteeninduse ja e-poe kasutamiseks identifitseerima end internetipanga autoriseerimiskanali, ID-kaardi või Mobiil-ID abil;
2.2.3. tutvuma Tele2 esinduses või kodulehel www.tele2.ee Tele2 teenuste kasutamise tingimuste, hinnakirja, teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidega ning teiste sideteenuse osutamist puudutavate dokumentidega, mis on sõlmitud lepingu lahutamatuks osaks ning millele lepingus on viidatud;
2.2.4. tasuma Tele2 nõudel ettemaksu ja/või kõik lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluvad summad (nt liitumis-, paketivahetustasu).
2.3. Lepingu sõlmimise või muutmisega kinnitab klient või tema poolt volitatud esindaja, et:
2.3.1. ta on läbi lugenud, mõistnud ja nõustub Tele2 tingimuste, sh (lisa)teenuste ja kampaania tingimuste, hinnakirja ning teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidega;
2.3.2. tal on lepingu sõlmimiseks või muutmiseks kõik õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud õigused ja volitused;
2.3.3. ta on andnud Tele2-le, Tele2 esindajale või koostööpartnerile õiguse töödelda kliendi isikuandmeid, postiaadressi ja elektroonilisi kontaktandmeid sideteenuse osutamiseks ning lepingute edastamiseks õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses;
2.3.4. tellides või kasutades teenust, mis eeldab kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse teenuse osutamisega, on klient eelnevalt nõustunud enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks ning nõustub sellisest teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega.

2.4. Tele2-l on õigus keelduda lepingu sõlmimisest või leping ei jõustu, kui:
2.4.1. isik ei esita tema identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke Tele2 poolt nõutud andmeid või dokumente;
2.4.2. isik on esitanud Tele2-le ebaõigeid või puudulikke andmeid;
2.4.3. teenuseid kasutama hakkava isiku soovitud piirkonnas või viisil liitumine Tele2 sidevõrguga ei ole tehniliselt võimalik;
2.4.4. füüsiline isik on piiratud teovõimega ning tal puudub seadusliku esindaja nõusolek;
2.4.5. isik on võlgu Tele2-le või teisele sideettevõtjale temale osutatud sideteenuse eest;
2.4.6. isiku suhtes toimub pankrotimenetlus;
2.4.7. juriidiline isik on likvideerimisel.

2.5. Isikuga, kes soovib lepingut sõlmida numbri säilitamise õigusega (numbri liikuvus), sõlmitakse edasilükkava tingimusega leping. Leping jõustub hetkest, kui Tele2 on teatanud isikule numbri teisaldamise tähtaja ning loonud võimaluse kasutada sideteenuseid lepingus märgitud numbril. Edasilükkava tingimusega leping ei jõustu, kui lepingus märgitud numbrit loovutav sideettevõtja teatab numbri teisaldamise taotluse tagasilükkamisest või kui isik ei lõpeta numbri suhtes ettenähtud aja jooksul loovutava sideettevõtjaga sõlmitud liitumislepingut.
2.6. Lepingu sõlmimise korral alustab Tele2 sideteenuse osutamist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 (kümnendal) tööpäeval või hilisemal osapoolte poolt kokkulepitud tähtajal. Tele2-l on õigus kliendi poolt esitatud andmete kontrollimisel ilmnenud puuduste, erinevuste või muude takistavate asjaolude korral (sh ettenähtud summade tasumine) pikendada teenuste avamise tähtaega ning nõuda nende kõrvaldamist mõistliku aja jooksul. Tele2-l on õigus lepingust taganeda, kui klient ei kõrvalda esinenud puudusi ettenähtud tähtajaks.
2.7. Tele2 osutab või vahendab kliendile sideteenust lepingu alusel vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kvaliteedinõuetele ja -parameetritele Eesti Vabariigi territooriumil Tele2 sidevõrgu levialapiirkonnas.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:
3.1.1. nõuda Tele2-lt lepingust tulenevate kohustuste täitmist;
3.1.2. kasutada pärast lepingu sõlmimist selles kokku lepitud teenuseid tingimustes, sh kampaania ja teenuspaketi tingimustes ettenähtud korras;
3.1.3. tellida ja kasutada Tele2 teenuseid vastavalt lepingule, kehtivale hinnakirjale ning teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidele;
3.1.4. kasutada iseteenindust vastavalt selle kasutusvõimalustele;
3.1.5. kasutada salasõna tehingute tegemiseks ja muuta seda vastavalt kehtivale korrale;
3.1.6. kasutada teenuseid krediidilimiidi ulatuses ja taotleda Tele2-lt selle piirmäära muutmist;
3.1.7. teha Tele2-le ettemakseid tema poolt tulevikus kasutatavate teenuste eest, märkides seejuures arvel näidatud viitenumbri;
3.1.8. saada tagasi enammakstud summa, tehes vastavasisulise avalduse Tele2 kontoris või telefoniteeninduses. Tele2 kannab enammakstud summa kliendi avalduses märgitud arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul alates avalduse saamisest;
3.1.9. helistada vajaduse tekkimisel tasuta riigisisestele ja Euroopa ühtsele hädaabinumbrile "112";
3.1.10. taotleda Tele2-lt juhiseid teenuste, sh seadmete asjatundlikuks ja ohutuks kasutamiseks;
3.1.11. esitada Tele2-le avaldusi, ettepanekuid ja pretensioonide korral kirjalikke kaebusi igas Tele2 esinduses, posti teel aadressile Tele2 Eesti AS, Jõe 2a, 10151 Tallinn Eesti või e-kirja teel aadressile info@tele2.ee;
3.1.12. taotleda omal kulul uut SIM-kaarti selle kadumise, varguse, vigastamise või muul soovimatul viisil kliendi valdusest väljumise korral;
3.1.13. saada klienditeenindusest teavet talle osutatavate sideteenuste kohta, sh tingimuste, hinnakirja, Tele2 sidevõrgu leviala ja teenuse kvaliteedi, samuti oma isikuandmete, krediidilimiidi ja talle tasumiseks esitatud arvete kohta;
3.1.14. saada teavet tema isikuandmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh tutvuda Tele2 poolt lepingu täitmise käigus kogutud kliendi isikuandmetega;
3.1.15. nõuda Tele2-lt oma andmete töötlemise lõpetamist lepingu lõpetamise korral eeldusel, et lõpevad osapoolte lepingust või kehtivast õigusaktist tulenevad kohustused teineteise suhtes, va kui kliendi andmete töötlemise õigus või kohustus tuleneb seadusest;
3.1.16. igal ajal tagasi võtta nõusolek numbriinfokataloogis ja -teenistuses tema kohta andmete avaldamiseks;
3.1.17. kasutada lepingust tulenevates suhetes seaduses sätestatud nõuetele vastavaid ja elektroonilise allkirjaga, sh digitaalallkirjaga allkirjastatud elektroonilises vormis dokumente, kui Tele2 on selleks nõusoleku andnud ja tingimustes ei ole sätestatud teisti;
3.1.18. jätta kuni kaebuse lahendamiseni tasumata arve osa, mille klient on vaidlustanud enne maksetähtpäeva saabumist;
3.1.19. taotleda Tele2-lt temale teenuse täielikku (sisse ja väljahelistamine piiratud) või osalist (väljahelistamine piiratud) piiramist, samuti lepingu peatamist kord aasta jooksul mistahes mahus, teatades lepingu peatamissoovist Tele2 ette vähemalt üks (1) tööpäev ja olles eelnevalt tasunud lepingu peatamise tasu ning täitnud muud kuni teenuse piiramiseni tekkinud kohustused, kui osapoolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti;
3.1.20. üles öelda leping tingimustes sätestatud korras sh lepingu p. 10.8.4. ja 10.9.3. sätestatud juhtudel.

4. Klient on kohustatud...

4.1.1. täitma lepingut, tingimusi, sh teenuspaketi ja kampaania tingimusi, Tele2 teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjale ning kehtivate õigusaktide nõudeid;
4.1.2. tasuma talle osutatud teenuste eest tähtaegselt ja kehtestatud hinnakirja ning arvelduskorra kohaselt;
4.1.3. jälgima temale määratud krediidilimiiti ja teostama ettemakseid krediidilimiidi ületamisel. Kliendil on võimalik krediidilimiiti ning kasutatud limiiti kontrollida külastades Tele2 esindusi või helistades Tele2 klienditeeninduse numbril 6866 866 või lühinumbrile 1886. Nimetatud numbritele helistamisel kehtivad Tele2 hinnakirja kohased teenustasud;
4.1.4. kasutama terminalseadmeid ja Tele2 SIM-kaarti vastavalt nende sihtotstarbele kooskõlas lepinguga, sh tingimuste, Tele2 teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidega ning mitte tekitama häireid Tele2 sidevõrgus ja/või teistele isikutele kuuluvates sidevõrkudes;
4.1.5. kasutama nõuetele vastavat ja tehniliselt töökorras olevat terminalseadet ning tagama omal kulul vajalike uuenduste (nt tarkvara uuendamine) tegemise terminalseadmes või sellega seotud lisaseadmetes. Nõuetele mittevastava, mittetöökorras oleva või häireid ja rikkeid põhjustava terminalseadme kasutamise korral, kui sellega kaasneb kahju Tele2-le või kolmandale isikule, kohustub klient tekkinud kahju hüvitama.
4.1.6. esitama Tele2 poolt nõutavad andmed ja dokumendid;
4.1.7. teatama Tele2-le esimesel võimalusel järgmistest asjaoludest:
4.1.7.1. kirjalikult taasesitataval viisil:

 • oma nime (sh ärinime), aadressi, kontakttelefoni või teiste kliendi rekvisiitide muutumisest koos uute andmete esitamisega;
 • lepinguga seotud kontaktisiku(te), sh äriühingu juhatuse liikme(te) või kasutaja(te) muutumisest;
 • juriidilise isiku finantsolukorras toimunud olulistest muudatustest, juriidilise isiku lõpetamisest, likvideerimis- või sundlikvideerimismenetluse alustamisest, sh tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või talle pankrotihoiatuse tegemisest;
 • teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada lepinguliste kohustuste täitmist.

4.1.7.2. suuliselt või kirjalikult taasesitataval viisil:

 • oma või esindaja isikut tõendava dokumendi vargusest või kadumisest;
 • salasõna, iseteeninduse kasutamise aluseks oleva SMS parooli, internetipangaparooli, ID kaardi, Mobiil-ID vms tema identifitseerimiseks kasutatava tunnuse kadumisest, vargusest või kolmandale isikule teatavaks saamisest ning muutma või sulgema selle (või need) koheselt asjakohase asutuse või Tele2 klienditeeninduse vahendusel;
 • kliendi, sh kasutaja valduses oleva SIM-kaardi kadumisest või vargusest ja peatama SIM-kaardiga seotud numbrile teenuse osutamise Tele2 klienditeeninduse vahendusel.

4.2. Klient, kes on võimaldanud kolmandal isikul (sh kasutajal) kasutada SIM-kaarti, terminalseadet, iseteenindust, lepingulist salasõna vms osapoolte vahel kliendi identifitseerimiseks kokkulepitud ja kasutatavat tunnust, vastutab Tele2 ees nende nõuetekohase kasutamise, tehtud tehingute ja osutatud teenuste eest esitatud arvete õigeaegse tasumise eest.
4.3. Kliendil on Tele2 nõusolekuta keelatud Tele2 poolt temale lepingu alusel osutatavate teenuste kolmandatele isikutele osutamine, vahendamine või nende muul viisil kasutamise võimaldamine, välja arvatud isiklikul otstarbel. Käesolev keeld hõlmab muuhulgas kõne ja/või andmeside teenuse pakkumist või vahendamist kasutades selleks Tele2 sidevõrku ning Tele2 SIM-kaardi mistahes ärilisel eesmärgil kolmandate isikute kasutusse andmist. Tele2  loeb punkti 4.3 rikkumist oluliseks lepingu rikkumiseks. Järgnevatel juhtudel (loetelu ei ole ammendav) eeldatakse, et tegemist on tingimuste punkti 4.3 rikkumisega:
4.3.1. kliendi väljuvate kõnede ja/või kasutatud kõneminutite arvu ebaproportsionaalsus võrreldes sisenevate kõnede ja/või kõneminutite arvuga;
4.3.2. kliendi väljuvate kõnede ja/või kasutatud kõneminutite arvu ebaproportsionaalne kasv;
4.3.3. kliendi tegevuse muul viisil erinemine keskmise mobiiltelefoniteenuseid kasutava kliendi tegevusest.

4.4. Tingimuste punkti 4.3 rikkumise korral on klient kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel lõpetama koheselt rikkumise ning tasuma Tele2-le leppetrahvi kuni 3200 (kolm tuhat kakssada) eurot ning hüvitama reaalselt tekkinud kahju. Tele2-l on õigus vastav leppetrahvi nõue esitada kuue (6) kuu jooksul alates päevast, mil Tele2 sai teada kliendi poolsest lepingu rikkumisest.
4.5.  Tingimuste punktis 4.3 sätestatud kohustust rikkunud klienti ei loeta tarbijaks Tarbijakaitseseaduse § 2 lg 1 p 1 tähenduses.
4.6. Klient on kohustatud hüvitama Tele2-le kõik Tele2 sidevõrgu kaudu ühenduse saamist häirivate, piiravate või takistavate kliendi poolt põhjustatud rikete ja/või kahjustuste kõrvaldamise kulud. Rike ja/või kahjustus loetakse põhjustatuks kliendi poolt ka juhul, kui rikke ja/või kahjustuse põhjustas kasutaja või muu isik terminalseadme asukohas või tingis rikke kliendi terminalseade või selle ebaõige kasutamine.
4.7. Terminalseadme ja/või SIM-kaardi kadumise või varguse korral peab klient viivitamatult esitama Tele2-le avalduse kliendi numbrile sideteenuste osutamise peatamiseks. Kuni avalduse esitamiseni kasutatud sideteenuste eest on kohustatud tasuma klient.
4.8. Klient on kohustatud hüvitama Tele2 ning Tele2 poolt volitatud kolmanda isiku kulud, mis on seotud kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega, sh kohustub klient hüvitama kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega seotud kolmanda isiku kulud, kellele Tele2 on loovutanud oma nõude kliendi vastu.
4.9. Kliendil on muud lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

5. Tele2 õigused ja kohustused

5.1. Tele2-l on õigus:
5.1.1. nõuda kliendilt lepingu (sh selle lahutamatuks osaks olevate tingimuste) täitmist;
5.1.2. ühepoolselt muuta ja/või täiendada tingimusi või kehtestada uued tingimused ja/või kehtestada uus hinnakiri punktides 10.8 ja 10.9 sätestatud alustel ja korras;
5.1.3. ühepoolselt muuta ja/või täiendada teenusekirjeldusi, kasutusjuhendeid ning kvaliteedinõudeid teatades sellest kliendile mõistlikul viisil enne nende jõustumist;
5.1.4. nõuda kliendilt enne temale teenuste osutamist ja lepingu kehtimise ajal tagatist, ettemaksu ja/või sissetulekut tõendavat dokumenti, tagamaks teenuste eest tasumist;
5.1.5. nõuda kliendilt tasude ja/või leppetrahvi maksmist;
5.1.6. krediidilimiidi ületamise korral jätkata kliendile teenuste osutamist;
5.1.7. ette teatamisel koheselt piirata kliendile teenuste osutamist ja/või peatada talle teenuste osutamine, kui klient on Tele2 sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme või kui klient häirib terminalseadme kasutamisega Tele2 sidevõrgu tööd või teisi sideteenuste kasutajaid;
5.1.8. piirata kliendile teenuste osutamist ja/või peatada talle teenuste osutamine elektroonilise side seaduses §-s 98 ja §-s 100 sätestatud alustel (klient on hilinenud temale osutatud sideteenuste eest tasumisega üle 14 päeva või ületab temale kehtestatud krediidilimiiti; sideteenuse osutamise piiramine on vajalik sidevõrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks vahetamiseks või hooldamiseks; klient rikub oluliselt sideteenuse lepingu tingimusi, sealhulgas punkti 4.3.) või muul seadusest tuleneval juhul. Samuti, kui kliendi suhtes toimub pankrotimenetlus või on algatatud juriidilise isiku likvideerimis- või sundlikvideerimismenetlus või kui klient ei ole teavitanud Tele2 oma andmete muutumisest ning saadetud arved tagastatakse Tele2-le märkega, et klient ei asu antud aadressil, on tegevus- /elukohta vahetanud vms juhul;
5.1.9. muuta erandjuhul kliendile määratud numbrit, sellest kliendile ette teatades;
5.1.10. kasutada lepingust tulenevates suhetes seaduses sätestatud nõuetele vastavaid digitaalallkirjaga allkirjastatud elektroonilises vormis dokumente;
5.1.11. peatada või üles öelda leping elektroonilise side seaduses ja tingimustes sätestatud korras;
5.1.12. avaldada kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest, andmeid Tele2 sidevõrgu kaudu kliendi poolt või kliendile edastatava sõnumi sisu ja vormi, sõnumi edastaja ja vastuvõtja ning edastamise aja ja viisi kohta;
5.1.13. sulgeda IMEI koodi blokeerimise teel ette teatamata Tele2 sidevõrgus terminalseadmed, mis on varastatud, kadunud, omavoliliselt ümberkodeeritud või muul viisil muudetud, mida kasutatakse vastuolus tingimustega (sh lepinguliste kohustuste mittetäitmisel), mis häirivad kasutamisel sidevõrgu tööd ja/või on muul põhjusel või alusel vastuolus tingimuste või teiste kohalduvate piirangute või õigusaktidega;
5.1.14. töödelda kliendi andmeid, sh füüsilisest isikust kliendi isikuandmeid lepingu või sellega seotud lepingute täitmise tagamiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkumisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja tõendamiseks või muul seadusest tuleneval põhjusel;
5.1.15. avaldada lepingu täitmise tagamiseks isiku krediidivõimelisuse hindamise võimaldamiseks mõeldud andmebaaside pidajatele kliendi isikuandmeid või edastada kliendi poolt lepingu täitmata jätmisega seotud lepinguid ja andmeid kolmandatele isikutele, sh advokaadi-, õigus- ja inkassobüroodele;
5.1.16. loovutada nõudeid kliendi vastu kolmandatele isikutele kliendi nõusolekust sõltumata;
5.1.17. salvestada ja säilitada lepingu täitmise või lepingu täitmise tagamise eesmärgil kliendi ja/või kasutaja kõnesid Tele2-e klienditeeninduse telefoninumbritele ning kasutada vastavaid kõnesalvestusi isiku poolt tehtud avalduste või tehingute tõendamiseks, kliendi teenindamiseks ning teeninduskvaliteedi tõstmiseks;
5.1.18. kliendipoolse nõusoleku korral edastada andmeid kliendi kohta andmete avaldamiseks numbriinfokataloogis ja -teenistuses.
5.1.19. määrata hädaabinumbrile "112" helistaja asukoht ilma tema nõusolekuta ning edastada vastavaid andmeid seaduse alusel selleks õigustatud isikutele.

5.2. Tele2 on kohustatud:
5.2.1. täitma lepingut (sh selle lahutamatuks osaks olevaid tingimusi);
5.2.2. osutama, vahendama või pakkuma koostöös kolmandate isikutega kliendile sideteenuseid vastavalt lepingule;
5.2.3. väljastama kliendi soovil talle teavet sideteenuste kohta (sh Tele2 sidevõrgu leviala, tingimuste, hinnakirja, krediidilimiidi, kliendile osutatud teenuste ja tasumiseks esitatud arvete kohta);
5.2.4.  vahetama välja tehniliselt mittetöökorras SIM-kaardi seaduses sätestatud alustel;
5.2.5. väljastama SIM-kaardi kadumise, varguse või vigastamise korral kliendi nõudmisel ja kulul uue SIM-kaardi;
5.2.6. hoidma saladuses andmeid kliendi kohta, mis on talle teatavaks saanud teenuste osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest;
5.2.7. kliendi andmeid töötlevate Tele2 esindajate ning koostööpartnerite lepingutes sätestama edastatud andmete konfidentsiaalse käitlemise nõuded;
5.2.8. peatama või ütlema üles lepingu kliendi vastava avalduse alusel seaduses ja/või tingimustes sätestatud viisil ja korras;
5.2.9. teatama kliendile Tele2 kodulehe, massiteabevahendi või SMS-i kaudu Tele2 aadressi või kontaktnumbrite muudatustest, suuremahulistest Tele2 sidevõrgu numbrite muudatustest või Tele2-le teadaolevatest tehnilistest häiretest, sh plaanilistest hooldus- ja remonttöödest Tele2 sidevõrgus
5.2.10. tagama sideteenuste osutamise kvaliteediga, mis vastab Eesti Vabariigis kehtivatele kvaliteedinõuetele ja -parameetritele, seejuures eelnevalt kliente kodulehe vahendusel teavitades võtma kasutusele kohased meetmed vähendamaks Tele2 sidevõrgu turvalisuse või terviklikkusega seotud riske ning vältimaks võrguühenduse täis- või ülekoormust;
5.2.11. teavitama klienti kas Tele2 kodulehe vahendusel(www.tele2.ee), SMS-i teel või kirjalikult koos selgitustega lepingu muutmise kavatsusest vähemalt üks kuu ette. Kliendil on õigus muudatustega mittenõustumise korral leping üles öelda elektroonilise side seaduses sätestatud korras;
5.2.12. esitama kliendile arved ja informeerima klienti võlgnevustest. Kliendil on võimalik valida arve edastamise viis kas e-kirjaga Kliendi poolt määratud e-posti aadressile, Tele2 iseteeninduses või posti teel Kliendi poolt määratud aadressile. Klienti teavitatakse võlgnevusest tekstisõnumi teel, kui Kliendi arve tasumine on hilinenud üle 14 päeva ning lisaks posti teel kui Klient on arve maksmisega viivitanud üle 30 päeva;
5.2.13. vaatama läbi kliendi kirjalikud avaldused või kaebused ning vastama neile viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul. Juhul, kui viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul ei ole võimalik kliendile vastata, teavitab Tele2 sellest kirjalikult klienti ja määrab uue mõistliku tähtaja;
5.2.14. taastama kliendile teenuste osutamise endises ulatuses kahe (2) tööpäeva jooksul arvates teenuste osutamise piiramise või peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamisest;
5.2.15. esitama kliendile lõpparve kolme (3) kuu jooksul arvates lepingu lõppemise päevast;
5.2.16. tagastama lepingu lõppemisel tingimuste kohaselt summa, mille võrra kliendi poolt tasutud summa ületab tasumisele kuuluvat summat;
5.2.17. korraldama kliendilt ööpäevaringse rikketeadete vastuvõtmise Tele2 infotelefonil ja kõrvaldama Tele2 sidevõrgu rikke kolmanda tööpäeva jooksul pärast rikkest teadasaamist. Tele2 sidevõrgu rikkest põhjustatud ebamugavuste hüvitamiseks peab klient tegema vastavasisulise põhjendatud avalduse Tele2 esindustes või telefoniteeninduses. Rikke tõttu kliendile makstav kompensatsioon ei saa olla suurem kui kliendi poolt kasutatud teenuste igakuine kuumaks;
5.2.18. peatama Tele2 poolt kliendi isikuandmete avaldamise, mille õigsus on kliendi poolt vaidlustatud, kuni õigete isikuandmete väljaselgitamiseni.
5.2.19. anda kliendile juhiseid teenuste ohutuks kasutamiseks ning nende kvaliteedi tagamiseks;

5.3. Tele2-l on muud lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

6. Arvelduse kord

6.1. Tele2 tasud on fikseeritud hinnakirjaga, mis on avaldatud Tele2 kodulehel.
6.2. Tele2 poolt osutatud, vahendatud või koostöös kolmandate isikutega pakutavate teenuste eest arveldamisel juhindutakse osapoolte vahel kokkulepitud lepingu tingimustest ja nende osutamise ajal kehtinud hinnakirjast. Kasutatud teenuste maksumus võib sõltuda konkreetse teenuse tarbimiskestusest, -mahust, toimumise ajast ja riigist, kus teenust kasutati.
6.3. Tele2 vahendab kokkuleppel kliendiga Tele2 poolt kehtestatud tingimustel roaming- ehk rändlusteenuseid, mille eest tasutakse Tele2 arvete alusel, lähtudes välisriigis sideteenust osutanud ettevõtja hinnakirjast. Rändlusteenused on kajastatud Tele2 hinnakirjas orienteeruva tasuna.
6.4. Kui välisriigis sideteenust osutava ettevõtja poolt Tele2-le esitatav arve ja/või teave hinnakirja muudatuse kohta laekub Tele2-le viimasest olenemata põhjustel viivitusega, ei vastuta Tele2 roaming- ehk rändlusteenuse arve viibimise ega osutatavate teenuste tasu vastavuse eest Tele2 hinnakirjale.
6.5. Tele2 arveldusperioodi pikkus on üks (1) kuu, mille kohta toimub arve koostamine arveldusperioodi viimasel päeval.
6.6. Kahe või enama kliendile määratud numbriga seotud teenuspakettide kuumaksete, müüdud seadmete ning muude neile numbritele osutatud teenuste kohta esitab Tele2 kliendile koondarve. Tele2-l on õigus esitada kliendile tasumiseks vahearveid või pikendada minimaalsel teenuse kasutamisel kliendile määratud arve tasumist või arveldusperioodi. Tele2 ei väljasta arveid paberkandjal, kui arvel märgitud summa on väiksem kui 1,58 eurot, või elektrooniliselt, kui arvel märgitud summa on väiksem kui 0,5 eurot.  
6.7. Tele2 saadab kliendi soovil kliendile arve elektroonilisel kujul Tele2 iseteenindusse, e-maili aadressile, Internetipanga postkasti, kliendi postiaadressile paberkandjal või muul osapoolte vahel kokkulepitud viisil. Osapooled aktsepteerivad Internetipanga postkasti, Tele2 iseteenindusse või e-maili aadressile saadetud elektroonilisel kujul arvet (e-arvet) või muud osapoolte vahel kokkulepitud viisil saadetud arvet samaväärselt kliendi postiaadressil saadetud paberkandjal arvega.
6.8. Arve mittekättesaamine ei vabasta klienti kohustusest tasuda kasutatud teenuste ja ostetud seadmete eest õigeaegselt. Tele2 ei vastuta postiteenistus(t)e nõuetele mittevastava töö, elektroonilise postkasti mittetoimimise või elektroonselt edastatavate arvete saatmisel esineda võivate tõrgete eest. Arve mittesaamisel on klient kohustatud viivitamatult teavitama Tele2 hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Tele2 klienditeenindus väljastab kliendi soovil lisateavet arve, sh tasumisele kuuluva summa ja teenuse kasutuse eristuse kohta.
6.9. Kui klient ei ole teatanud Tele2-le punktis 4.1.7 fikseeritud andmete või teiste juriidiliste rekvisiitide muutusest, loetakse Tele2 poolt temale muutmata andmete alusel koostatud ja edastatud dokumendid, sh muu teave (nt teenusarved, meeldetuletused vms) esitatuks õigete andmetena ning kliendi poolt kättesaaduks. Eeltoodu kehtib analoogselt esindaja muutuse korral esindaja poolt tehtud tehingute osas.
6.10. Tele2-l on õigus nõuda kliendilt varasemalt arveldamata, kuid kliendi poolt kasutatud sideteenuse eest tasumist.
6.11. Tele2-l on õigus nõuda kliendilt ettemaksu, tagatist või muuta kliendi maksetingimusi, sh krediidilimiiti.
6.12. Juriidilistele isikutele osutatavatele teenuste hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Füüsilisest isikutest klientidele osutavate teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu, välja arvatud juhul kui käibemaksu lisandumine on eraldi hinnakirjas märgitud (näiteks võlgnevuse sissenõudmise tasu).
6.13. Klient kohustub tasuma arve Tele2 arveldusarvele või Tele2 esindustes hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Tele2 arveldusarvele ja maksekorraldusele on märgitud kliendi õiged andmed ning viitenumber.
6.13.1. Kui osapooled ei ole kokku leppinud rahasumma tasumise viisis, loetakse õigustatud osapoolele tasumisele kuuluv rahasumma tasutuks selle laekumisel õigustatud osapoole pangakontole.
6.13.2. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Tele2-l õigus nõuda kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,15% tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tarbijakrediidilepingutes lähtub Tele2 viivise arvestamisel võlaõigusseadusest.
6.13.3. Tele2 võib teenuse osutamise piiramisel või peatamisel jätkata kliendile miinimumarve või kuutasu arvestamist, juhul kui teenust piirati või teenus peatati kliendi poolse lepingu rikkumise tõttu.
6.14. Klient on kohustatud tasuma teenustasud, mis on seotud arvete tasumisega (pangaülekande tasu jne).
6.15. Klient võib teenuste tasu suurust vaidlustada tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Arve vaidlustamiseks tuleb kliendil esitada Tele2 klienditeenindusele kirjalik kaebus, mille Tele2 vaatab läbi viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul.
6.15.1. Kui klient esitab kaebuse enne arve maksetähtpäeva saabumist, on ta kohustatud tasuma arve vaidlustamata osa maksetähtpäevaks. Arve vaidlustatud osa ei ole klient kohustatud sellisel juhul tasuma enne, kui kaebus on lahendatud.
6.15.2. Kui klient esitab kaebuse pärast arve maksetähtpäeva möödumist, on ta kohustatud enne kaebuse esitamist tasuma arve täies ulatuses.
6.15.3. Kaebuse põhjendatuse korral käsitavad osapooled summat, mille võrra kliendi poolt tasutud summa ületab tasumisele kuuluvat summat, ettemaksuna. Kliendi soovi korral tagastab Tele2 selle summa kliendi poolt nimetatud pangakontole.
6.15.4. Kaebuse põhjendamatuse korral on klient kohustatud vaidlustatud summa tasuma viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul, arvates kliendile kirjaliku vastuse väljastamise päevast ning Tele2-l on õigus nõuda kliendilt viivist ajavahemiku eest, arvates vaidlustatud summa maksetähtajast kuni selle tegeliku tasumiseni.

6.16. Tele2-l on õigus hoida kliendi poolt makstud tagatist lepingu lõppedes ajani, kuni klient on tasunud Tele2-le kõik tasumisele kuuluvad summad. Lepingu sõlmimisega annab klient nõusoleku, et Tele2-l on lepingu lõppemisel õigus tasaarveldada kogu kliendi makstud tagatis tasumisele kuuluvate summade katteks.  
6.17. Kui leping lõpeb kliendipoolse ülesütlemisega, on klient kohustatud lepingu lõppemise päevaks tasuma Tele2-le seni tasumata arved, olenemata maksetähtajast, ja tasud teenuste eest, mis on talle jooksval kuul osutatud. Lõpparve esitab Tele2 kliendile kolme kuu jooksul, arvates lepingu lõppemise päevast.

7. Tähtajalise lepingu lisatingimused

7.1. Isikuga, kes ostab Tele2-lt soodushinnaga ja/või järelmaksu tingimustel terminalseadme või saab Tele2-lt mõne muu soodustuse, mille kasutamine eeldab tähtajalise lepingu sõlmimist, sõlmib Tele2 tähtajalise Lepingu.
7.2. Eeldatakse, et tähtajalise lepingu või järelmaksulepingu sõlminud klient kasutab Tele2 sideteenust kogu tähtajalise lepingu tähtaja jooksul. Järelmaksulepingu sõlmimise ja täitmise eelduseks on kehtiv sideteenuse liitumisleping.
7.3. Tähtajalise lepingu peatamisel peatub tähtajalise lepingu tähtaja kulg. Tähtajalise lepingu peatamise lõpetamisel jätkub tähtajalise lepingu tähtaja kulg kliendile sideteenuste osutamise jätkamise päevast.
7.4. Tähtajalise lepingu ülesütlemisel, lõpetamisel või soodsama paketi vastu vahetamisel on klient kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel tasuma leppetrahvi vastavalt hinnakirjale ning hüvitama kliendile antud teenuse hinna soodustuse ja soodushinnaga või paketis sisaldunud terminalseadme maksumuse vastavalt tähtajalise lepingu tingimustele. Kliendil on õigus ilma leppetrahvi tasumata tingimuste punktis 10.8 ja 10.9 sätestatud korras leping üles öelda kui see on tingitud Tele2 poolt ühepoolselt tingimuste olulise muutmisest ja/või täiendamisest.
7.5. Tähtajalise lepingu ülesütlemise korral, sõltumata sellest, kas tähtajalise lepingu ütles üles klient või Tele2, on klient kohustatud Tele2 nõudmisel hüvitama soodushinnaga ostetud terminalseadme väärtuse, mis arvutatakse võttes arvesse ostukuupäeval kehtinud terminalseadme täishinda ning kliendi tähtajalise lepingu lõppemiseni jäävat perioodi.
7.6. Kui klient pärast tähtajalise lepingu tähtaja möödumist ei ütle üles temaga sõlmitud lepingut ja/või Tele2 pole vähemalt seitse (7) päeva enne tähtajalise lepingu tähtaja möödumist saatnud kliendile teadet lepingu lõppemise kohta, pikeneb leping määramata ajaks.

8. Lepingu ülesütlemine

8.1. Kui Tele2 soovib lepingut üles öelda, saadab ta kliendile vastava kirjaliku teate või teavitab klienti tema sidevahendi kaudu. Kui klient soovib lepingut üles öelda, esitab ta vastava avalduse Tele2 klienditeenindusele. Tele2-l on õigus nõuda kliendilt ülesütlemise avalduse esitamist kirjalikus- või elektroonilises digitaalallkirjaga allkirjastatud vormis.
8.2. Tele2-l on õigus leping ette teatamata ühepoolselt üles öelda, kui:
8.2.1. kliendile teenuste osutamist on piiratud või teenuste osutamine kliendile on peatatud mõnel alljärgneval alusel ning see alus ei ole ära langenud ühe (1) kuu jooksul:
8.2.1.1. klient on hilinenud temale osutatud teenuse eest tasumisega üle 14 päeva;
8.2.1.2. klient on Tele2 sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme;
8.2.1.3. klient häirib terminalseadme kasutamisega Tele2 sidevõrkude tööd või teisi sideteenuste kasutajaid;
8.2.1.4. klient rikub oluliselt lepingu tingimusi, milleks loetakse muuhulgas tingimuste punktide 4.1.2, 4.1.7.1 ja 4.3 rikkumist;
8.2.1.5. klient on lepingu sõlmimisel esitanud ebaõigeid isikuandmeid.
8.2.1.6. juriidiline isik on likvideeritud.

8.3. Sõltumata sellest, kas lepingu ütleb üles klient või Tele2, jäävad lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud osapoolte õigused ja kohustused kehtima nende nõuetekohase täitmiseni, sh jääb kehtima kliendi kohustus tasuda Tele2-le tasumata arved. Lepingu ülesütlemine ei katkesta ega peata viiviste arvestamist tasumata summadelt ega vabasta klienti viiviste tasumise kohustusest. Klient on kohustatud hüvitama kõik võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud.
8.4. Kliendil on õigus leping ette teatamata ühepoolselt üles öelda, kui:
8.4.1. Tarbijal on õiguse sideteenuse leping igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda teavitades Tele2-te lepingu ülesütlemisest vähemalt üks tööpäev ette.
8.4.2. Juhul kui tarbija on sõlminud tähtajalise liitumislepingu, rakenduvad selle ennetähtaegsel lõpetamisel Tele2 teenuste kasutamiste tingimustes ja Tele2 hinnakirjas kajastatud leppetrahvid. (v.a käesolevate tingimuste punktis 10.8 ja 10.9 sätestatud juhtudel.)

9. Tele2 vastutus

9.1. Tele2 vastutab üksnes tahtlikult või raske hooletuse tõttu kliendile tekitatud otsese varalise kahju eest ja kliendile surma põhjustamise või tema tervise kahjustamise eest. Muude kliendi kahjude eest Tele2 ei vastuta, sealhulgas, kuid mitte ainult, ei ole Tele2 kohustatud kliendile hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu ja/või kasumi vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist ja muid sarnaseid kahjusid.
9.2. Tele2 vastutab ainult Tele2 süül või raske hooletuse tõttu tekkinud Tele2 sidevõrgu või seadmete töö häirete või rikete eest. Tele2 ei vastuta Tele2 kontrollile mitte alluvate sidevõrkude tõttu või teiste sideteenuse osutajate poolt oma kohustuste täitmatajätmisest põhjustatud teenuste kättesaadavuse puudumise eest.
9.3. Tele2 ei vastuta teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti mõjutavate, kuid Tele2-st olenemata asjaolude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult ilmastikuolud ja muud raadiosidehäireid põhjustavad tegurid, tehniliste vahendite tarkvaralised ja mehaanilised vigastused või rikked sidevõrkudes, millesse Tele2 sidevõrk on lülitatud.
9.4. Kui osapoole kohustuste täitmise teeb osaliselt või täielikult võimatuks vääramatu jõud, milleks on asjaolu, mida osapool ei saa mõjutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, streik, elektrikatkestus, äike, muud erakordsed ilmastikuolud sh tugev vihma- või lumesadu, tugev tuul jne, siis osapool ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kuni selline asjaolu kohustuste täitmist takistab.
9.5. Kahju hüvitamist saab klient taotleda üksnes juhul, kui ta on Tele2-e tekkinud kahjust teavitanud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul pärast kahju avastamist ja kaheteistkümne (12) kuu jooksul pärast kahju tekkimist.

10. Muud tingimused

10.1. Osapoolte lepingust tulenev suhtlus toimub lihtkirjalikult või Tele2 klienditeeninduse sidevahendite kaudu, kui tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Kirjaliku teate saadab Tele2 kliendile lepingus märgitud postiaadressil paberkandjal või e-posti aadressil elektrooniliselt ning see loetakse kliendile kättetoimetatuks pärast neljakümne kaheksa (48) tunni möödumist kliendile väljasaatmisest, kui ei ole võimalik tõestada varasemat kättetoimetamist. Osapooled võivad kokku leppida omavahelise suhtluse teistsugustes vormides. 
10.2. Tingimuste ja/või hinnakirja muutmisest ja/või täiendamisest või uute tingimuste ja/või hinnakirja kehtestamisest teatab Tele2 kliendile tingimuste punktides 10.8 ja 10.9 sätestatud korras.
10.3. Arve saadab Tele2 kliendile tingimuste punktis 6 sätestatud korras.
10.4. Ühekordne, lühiajaline või perioodiline soodustus, mille Tele2 on kliendile teinud, ei mõjuta teisi lepingust tulenevaid osapoolte õigusi ja kohustusi, välja arvatud juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
10.5. Tele2 võib lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda, võõrandada või loovutada ilma kliendi nõusolekuta tingimusel, et sellega ei vähene lepingu täitmise tõenäosus. Klient võib seda teha Tele2 nõusolekul ning eeldusel, et täidetud on tema senised lepingust tulenevad kohustused.
10.6. Kaebuse korral tuleb kliendil pöörduda Tele2 klienditeeninduse poole. Tele2 vaatab kaebuse läbi võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui tingimustes ette nähtud tähtaja jooksul, ja teatab oma otsusest olenevalt kliendi soovist kas suuliselt, kirjalikult posti teel või elektrooniliselt e-posti teel. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eestis kehtiva seadusandluse alusel. Samuti on tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendavate organite poole.
10.7. Hooldusteenusena võtab Tele2 kliendilt teateid Tele2 sidevõrkude riketest vastu ööpäevaringselt Tele2 klienditeeninduse telefoninumbril. Muud hooldus- ja tugiteenuse tingimused on avaldatud Tele2 kodulehel, konkreetsete teenuste kasutamise tingimustes või lepinguga seotud lisadokumentides. Tasud konkreetse hooldus- ja tugiteenuse eest on fikseeritud lepinguga seotud lisadokumendis või hinnakirjas.
10.8. Tingimuste muutmine
10.8.1. Tele2-l on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada tingimusi või kehtestada uued tingimused juhul, kui seda tingivad muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna või teenuste tehnilisest või sisulisest arengust, klientidele teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid.
10.8.2. Tingimuste muudatustest ja/või täiendustest või uutest tingimustest teavitab Tele2 Klienti saadetava arvega ja/või e-kirjaga (e-posti aadressi puudumisel kirjaga postiaadressil) Kliendi poolt valitud arve edastamise kanalis kui Lepingus ei ole kokkulepitud teisiti. Täiendavalt võib Tele2 teatada Sideteenuse tingimuste muutmisest Iseteeninduskeskkonna, SMS-i ja Tele2 kodulehe vahendusel. Muudatus edastatakse vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste ja/või täienduste või uute tingimuste kehtima hakkamist. Tele2 võib Tingimuste muutmise teate esitada Kliendile muudetavate Tingimuste osas kokkuvõtlikult lisades sel juhul teatesse viite, et täiendatud teate ja muudetud Tingimustega on Kliendil võimalik tutvuda Tele2 Kodulehel ja Tele2 esindustes. 
10.8.3. Kui klient ei nõustu tingimuste muudatuste ja/või täiendustega või uute tingimustega, siis on tal õigus leping ilma leppetrahvi tasumata üles öelda, teatades sellest Tele2 klienditeenindusele ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uute tingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta klienti kuni lepingu ülesütlemiseni tekkinud kohustuste täitmisest.
10.8.4 Kui klient lepingut ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uute tingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud ja/või täiendatud tingimustega või uute tingimustega ega oma sellega seoses Tele2 vastu pretensioone. 
10.8.5. Muudetud ja/või täiendatud tingimused või uued tingimused saavad oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning osapooltele täitmiseks kohustuslikuks. Varem kehtinud tingimuste sätete või tingimuste kehtivus loetakse sellega lõppenuks.

10.9. Hinnakirja muutmine
10.9.1. Tele2-l on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada hinnakirja või kehtestada uus hinnakiri, kui hinnakirjas olevad tasumäärad ja muud hinnakirjas fikseeritud tingimused on tasumäära või tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes muutunud seoses tarbijahinnaindeksi, tööjõu- või muude sisendkulude, teenuse ulatuse, -parameetrite või muu sarnase muutumisega. Hinnakirja muudatustest ja/või täiendustest või uuest hinnakirjast teatab Tele2 vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamist.
10.9.2. Kui klient ei nõustu hinnakirja muudatuste ja/või täiendustega või uue hinnakirjaga, siis on tal õigus leping üles öelda, teatades sellest Tele2 klienditeenindusele ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamise kohta teate edastamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta klienti kohustusest täita Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi. 
10.9.3. Kui klient Lepingut ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamise kohta teate esitamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud ja/või täiendatud hinnakirjaga või uue hinnakirjaga ega oma sellega seoses Tele2 vastu pretensioone. 
10.9.4. Muudetud ja/või täiendatud hinnakiri või uus hinnakiri saab oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning osapoolteletäitmiseks kohustuslikuks. Varem kehtinud hinnakiri loetakse sellega kas täielikult või osaliselt kehtetuks.
10.10. Kui leping (sh selle lahutamatuks osaks olevad tingimused) näeb ette, et kliendi tegevusetust loetakse kliendipoolseks tahteavalduseks, millega kaasneb õiguslik tagajärg, on Tele2 kohustatud sellest klienti eelnevalt informeerima ning nimetama tähtaja, mille jooksul on kliendil võimalik vältida nimetatud tagajärje saabumist.
10.11. Kui lepingu (sh selle lahutamatuks osaks olevate tingimuste) üks või mitu sätet muutuvad mis tahes määral kehtetuks, ebaseaduslikuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see mingil viisil lepingu kehtivust, seaduslikkust või kohaldatavust juhul, kui leping saab kehtida ilma kehtetu(te) sätteta (säteteta).
10.12. Lepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates tingimustes) reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled kehtivatest õigusaktidest ja tavast.
10.13. Lepingutingimused ja selle lahutamatuks osaks olevad tingimused (sh. kogu lepingueelne teave ja lepingu kehtivusajal antud teave) esitatakse kliendile eesti keeles. Tele2 on õigus esitatada täiendavalt teavet ka võõrkeeles, kusjuures eestikeelne teave prevaleerib selle võõrkeelsete tõlgete üle.
10.14. Käesolevad tingimused jõustuvad 01.06.2017 ja sellega muutuvad kehtetuks varem kehtinud Tele2 teenuste kasutamise tingimused.