52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.
Vajad abi?
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

Mõistliku kasutamise põhimõtted

Mõistliku kasutamise põhimõtted

I Üldine info

Tele2 Eesti AS (edaspidi: Tele2) rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted (edaspidi Tingimused) on kehtestatud kooskõlas Euroopa Liidu rändlust käsitleva regulatsiooniga

Tingimused on vajalikud selleks, et vähendada Tele2 poolt Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi Euroopa Liidu ehk EL-i) riikides Kliendile Eestisiseste hindade ja tingimustega (edaspidi Koduvõrgu tingimused) osutatud rändlusteenuste lubamatul või anomaalsel viisil kasutamise riski, mis tekib kui rändlusteenuseid tarbitakse muul eesmärgil kui regulaarne reisimine (näiteks kasutab Klient neid teenuseid EL-i riikides alaliselt).

Tingimused kehtivad kõigi nende mobiilsideteenuse lepingute (sh Kõnekaartide) suhtes, mille alusel Tele2 osutab Kliendile rändlusteenuseid EL-i riikides Koduvõrgu tingimustega.

Tele2 alternatiivseid rändlusteenuste pakkumisi sisaldavate mobiilsideteenuse lepingute suhtes võivad kehtida Tingimustes toodust erinevad mõistliku kasutamise põhimõtted, mis on sellisel juhul toodud lepingus, pakkumises, asjakohastes reklaammaterjalides vms dokumendis.

Tingimustega reguleerimata küsimustes lähtuvad Tele2 ja Klient Tele2 teenuste kasutamise tingimustest, teenuse osutamise lepingust ja EL-i rändlust käsitlevast regulatsioonist.

Tingimuste rakendamiseks vajalike Kliendi andmete töötlemisel lähtub Tele2 teenuste kasutamise tingimustes ja Isikuandmete kasutamise põhimõtetes sätestatust.


II Rändlusteenuste kasutamise kuritarvitamise, ebamõistliku kasutuse ja anomaaliate vältimise meetmed

2.1 Kliendil Eestiga püsiva seose olemasolu nõue

Vältimaks Tele2 rändlusteenuste Koduvõrgu tingimustega EL-i riikides kasutamise kuritarvitamist, ebamõistlikku kasutamist ja/või anomaaliaid, tuleb Kliendil Tele2 nõudmisel tõendada, et tal on Eestis alaline elu- või asukoht või tegevuskoht või muu püsiv seos Eestiga (edaspidi Püsiv seoses Eestiga).

Sellisteks tõenditeks võivad olla näiteks isiku sellekohane avaldus, elu- või asukohta või tegevuskohta Eestis tõendavad dokumendid, alaline elamisluba, posti- või arveaadress muude Eestis kasutatavate teenuste kohta, Eestis töötamist või õppimist tõendavad dokumendid, Eestis maksude tasumist tõendavad dokumendid või muud Tele2 poolt aktsepteeritavad dokumendid.

Tele2-l on õigus mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisest keelduda või sõlmitud leping ei jõustu, kui isik on esitanud lepingu sõlmimisel ebaõigeid andmeid või on keeldunud vajalike andmete esitamisest.

Kui Kliendil ei õnnestu tõendada Tele2-le Püsivat seost Eestiga või Klient on esitanud Tele2-le ebakorrektseid ja mittetäielikke andmeid, on Tele2-l õigus rakendada Kliendi poolt EL-i riikides kasutatud rändlusteenuste suhtes rändluse lisatasu.


2.2 Kliendi mobiilsideteenuste kasutusandmete monitooring

EL-i riikides Koduvõrgu tingimustega rändlusteenuste kasutamise kuritarvitamise ja anomaaliate avastamise ning ärahoidmise eesmärgil võib Tele2 monitoorida Kliendi mobiilsideteenuste kasutamise andmeid. 
Selleks, et kasutada rändlusteenuseid EL-i riikides Koduvõrgu tingimustega peab Kliendi mobiilsideteenuste tarbimine vastama järgmistele tingimustele:

2a) Klient kasutab mobiilsideteenuseid põhiliselt Eestis;

Klient/Kliendi SIM kaart on vähemalt nelja (4) järjestikkuse kuu jooksul üle 50 %-i ajast Eestis (Tele2 mobiilsidevõrgus ehk koduvõrgus) ja/ või üle 50%-i Kliendi mobiilsideteenuste (kõne, SMS ja mobiilne internet koos või iga teenus eraldi) tarbimisest on toimunud Eestis (koduvõrgus).

2b) Kliendi SIM-kaart on Eestis aktiivses kasutuses;

SIM-kaardi kasutus loetakse passiivseks kui Klient ei ole SIM-kaarti Eestis teatud aja jooksul kas üldse kasutanud kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks, SMS-ide saatmiseks või mobiilse interneti tarbimiseks või on kasutus toimunud minimaalses mahus ning aktiivne kasutus toimub valdavalt EL-i riikides rändluses.

2c) Klient ei tohi kasutada mitut liitumist (st Tele2 SIM-kaarti) üksteise järel selleks, et tarbida rändlusteenuseid EL-i riikides Koduvõrgu tingimustel.

2.2.1 Hoiatusteate saatmine Kliendile

Kui Kliendi mobiilsideteenuste kasutusandmete nelja (4) kuu monitoorimise tulemusena selgub, et Klient kasutab mobiilsideteenuseid enamiku (so üle 50%) ajast mõnes teises EL-i riigis mitte Eestis (vt p 2a) või kui esineb muu ülaltoodud rändlusteenuste kuritarvitamisele või anomaaliale viitav kriteerium (vt p 2b ja 2c), saadab Tele2 Kliendile selle kohta hoiatusteate. Tele2 teavitab hoiatusteates Klienti sellest, et kui vähemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul Kliendi vastav kasutusmuster ei muutu (nt konkreetne SIM-kaart ei tule Tele2 Eesti võrku), on Tele2-l õigus rakendada rändluse lisatasu hoiatusteate saatmise kuupäevast arvates.

Kliendil on õigus neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates hoiatusteate saamisest, esitada Tele2-le kirja või e-kirja teel põhjendus, miks esineb Kliendi mobiilsideteenuste kasutus peamiselt teistes EL-i riikides rändluses ja mitte Eestis (nt kas tegu on tahtmatu rändlusega Eesti piirialadel, töötamisega Eesti piirialadel või esineb muu objektiivne asjaolu) ning sellisel juhul lahendab Tele2 küsimuse lähtudes konkreetse juhtumi asjaoludest.

Tele2-l on õigus kasutada punktis 2.2 toodud meetmeid ja rakendada rändluse lisatasu olenemata sellest, kas Kliendil on tõendatud Püsiv seos Eestiga või mitte.

Kui punktis 2.2 toodud tingimustele vastav Kliendi mobiilsideteenuse kasutus taastub, lõpetab Tele2 rändluse lisatasu kohaldamise.


2.3 Tele2 SIM-kaartide edasimüügi keeld

Tele2 SIM-kaartide edasimüük on keelatud tegevus, mis on käsitletav mobiilsideteenuse lepingu olulise rikkumisena ja mille korral on Tele2-l õigus ühepoolselt piirata Kliendile mobiilsideteenuste osutamine.

Kui Tele2 teeb kindlaks, et tema SIM-kaarte on organiseeritult edasi müüdud isikutele, kes tegelikult ei ela Eestis ega oma Püsivaid seoseid Eestiga, on Tele2-l õigus võtta koheselt kasutusele meetmed, mis Tele2-s on kehtestatud (side)teenuste kuritarvitamise või anomaalse kasutamise takistamiseks.

 

III Mobiilse interneti piirmäär EL-i riikides kasutamiseks

3.1 Piiramatu mahuga andmesidepakett

Piiramatu mahuga andmesidepaketiks loetakse Tingimuste tähenduses järgmisi pakette:

1) paketi kuutasu sisaldab ühte või mitut mobiilsideteenust piiramatus mahus kasutamiseks;

2) pakett, mille puhul on mobiilse interneti Eestisisene ühikuhind, mis saadakse paketi kuutasu (käibemaksuta) jagamisel selle paketi andmesidemahuga, väiksem kui on mobiilse andmeside hulgihind;

3) pakett, mille puhul selle kuutasulise mahu täitumisel piiratakse andmesidekiirust, kuid klient saab internetti piiratud kiirusel edasi kasutada.

Kasutades Tele2 piiramatu mahuga mobiilse interneti paketti, saab Klient ühe arveldusperioodi jooksul rändluses EL-i riikides regulaarselt reisides Koduvõrgu tingimustel kasutada mahtu, mis saadakse järgmise valemi kohaselt (edaspidi EL-i mobiilse interneti piirmäär):

Paketi kuutasu (ilma käibemaksuta) / kehtiv mobiilse andmeside hulgihind (GB)⁴ x 2

Kui Tele2 on võimaldanud Kliendil soodustingimustel (nt allahindlus) kasutada piiramatu mahuga mobiilse interneti paketti, siis kuni soodusperioodi lõppemiseni on Tele2-l õigus vastava paketi EL-i mobiilse interneti piirmäär arvutada välja soodushinna alusel.

 

IV Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete rakendamisega seotud pretensioonide lahendamine

Kliendil on õigus vaidlustada tema suhtes Tingimustes toodud meetmete rakendamine pöördudes Tele2 poole aadressil info@tele2.ee ning järgides Üldtingimustes toodud pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega. Tele2 vaatab Kliendi pretensiooni läbi maksimaalselt kolmekümne (30) tööpäeva jooksul.