Seadmekindlustuse tingimused

Tele2 seadmekindlustusele kehtivad tingimused TH-TELE2 20191 ja Kindlustuse üldtingimused TG-20181. (Enne 01.03.2019 sõlmitud poliisidele kehtivad tingimused TH-TELE2 20161). “Tele2 seadmekindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid. If annab Teile „Kindlustuse üldtingimused“ üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik Ifi kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 777 1211 või saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning If edastab Teile kindlustustingimused e-posti teel või paberkandjal.


TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE OLULINE INFO

Tele2 seadmekindlustuse pakkumine kehtib ainult koos uue seadme ostuga Tele2 veebisessiooni jooksul.

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS (edaspidi kindlustusandja), registrikood 10100168, www.if.ee, e-post info@if.ee, telefon +372 777 1211, aadress Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Kindlustusagent on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2), registrikood 10069046, Valukoja 8, 11415 Tallinn. Tele2 vahendab kindlustusandja volituse alusel seadmekindlustuse lepinguid (tule- ja loodusjõudude kindlustus, muu varakindlustus) ning esindab kindlustusandjat kindlustuslepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahjujuhtumite käsitlemisel. Agendi vahendustegevuse eest vastutab kindlustusandja. Kindlustusteenuse põhiomadused, kindlustusmakse ja selle tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus.

Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 1 alusel on kindlustusteenus käibemaksuvaba.

Kindlustusleping on lühike kokkuvõte kindlustuslepingu tingimustest. Lepingupoolte õigused ja kohustused on kirjas kindlustuslepingus ja kindlustustingimustes. Kindlustustingimused on eesti keeles. Kindlustuslepingu kohta saab teavet eesti keeles.

Kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjas kindlustustingimustes. Palun tutvuge kindlasti kindlustuse üldtingimustega TG20181 ja Tele2 seadmekindlustuse tingimustega TH-TELE2 20191, sealhulgas piirangute ja välistustega! Veenduge, et Teie kindlustusleping sisaldab Teie jaoks olulist kindlustuskaitset!


LEPINGU SÕLMIMINE

Leping on sõlmitud, kui see on allkirjastatud, v.a veebipoes sõlmitud lepingud. Veebipoes loetakse leping sõlmituks „Maksa ja esita tellimus“ nupu vajutamisel. Leping jõustub kindlustusperioodi esimesel päeval.


POLIISI VÄLJASTAMINE

Tele2 edastab teile kindlustuslepingu ja tingimused koos uue seadme ostuga.


HEA TEADA

Õnnetuse korral tuleb esimesel võimalusel pöörduda Tele2 poole (e-posti aadressil info@tele2.ee või kirjalikult aadressil: Tele2 Eesti AS, Valukoja 8, 11415 Tallinn) ning esitada kahjuavaldus koos kindlustusjuhtumi toimumist tõendavate dokumentidega. Kahju hüvitamine ning vajadusel kas toote parandamine või asendamine toimub ainult Tele2-s. Kindlustusvõtjal on õigus nõuda koopiat tema poolt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud tahteavaldusest.

Kindlustusperioodi möödumisel leping lõpeb. Lepingu saab ennetähtaegselt lõpetada seaduses ja kindlustustingimustes toodud juhtudel.


TAGANEMISÕIGUS

Veebipoes sõlmitud lepingust on tarbijal on õigus taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise päevast, saates lepingust taganemise avalduse e-posti aadressil info@tele2.ee või kirjalikult aadressil: Tele2 Eesti AS, Valukoja 8, 11415 Tallinn. Lepingust taganemise avaldusel tuleb märkida kindlustusvõtja pangakonto number, kuhu kanda tagastatav osa kindlustusmaksest. Kindlustuslepingust taganemisel on Tele2-l õigus nõuda kindlustusvõtjalt kindlustusmakset enne taganemist kehtinud kindlustuskaitse eest. Taganemiseks võib kindlustusvõtja kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemisavalduse tüüpvorm on kätte saadav Tele2 koduleheküljel.

Kindlustusandja võib loobuda kindlustusmakse tagastamisest, kui on toimunud kindlustusjuhtum. Taganemisõiguse tähtaja möödumisel kaotab kindlustusvõtja õiguse kindlustuslepingust taganeda.


JÄRELEVALVE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, LEPINGULE KOHALDATAV ÕIGUS

Kindlustusvõtjal on õigus esitada lfi ja agendi peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel. Vaidluse kohtueelseks lahendamiseks võib pöörduda avaldusega kindlustuslepitusorgani poole (telefon 667 1800; e-post lepitus@eksl.ee; postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus lepitusmenetlus on tasuta. Avalduse saab esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu http://ec.europa.eu/odr.  Kindlustuslepingust tulenev nõue tuleb esitada esmalt Tele2-le (Valukoja 8, 11415 Tallinn, E-mail: info@tele2.com). Lepitusorgani menetlusreeglitega saate tutvuda www.eksl.ee või lepitusorganis kohapeal. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.


TELE2

1. Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) on Ifi esindaja seadmekindlustuse lepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahju käsitlemisel.
 

KINDLUSTATU

1. Kindlustatu on kindlustusobjekti kasutaja, kellel on kehtiv Tele2 liitumisleping.

2. Kindlustusvõtja peab kindlustusobjekti võõrandamisest Tele2-le esimesel võimalusel teatama.
 

KINDLUSTUSOBJEKT

1. Kindlustusobjekt on kindlustatu mobiiltelefon või tahvelarvuti, mille IMEI-kood on kirjas kindlustuslepingus.

2. Kindlustatud ei ole mobiiltelefoni või tahvelarvuti lisaseadmed, juhtmed, kaablid, laadijad, varuakud, kõrvaklapid, eraldi mikrofonid, eraldi kõlarid, kaaned, katted, ekraanikiled, kotid jms.

3. Kindlustatud ei ole tarkvara, äpid, failid, fotod, kontaktid ja muud seadmes sisalduvad andmed.
 

KINDLUSTUSPERIOOD

1.Kindlustus kehtib kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite osas. Kindlustusperiood märgitakse kindlustuslepingus. Kindlustuslepingu ennetähtaegsel lõppemisel või lõpetamisel kindlustusperiood lõpeb.

2. Kindlustus ei kehti, kui kindlustusjuhtumi toimumise ajal oli seadmes teise sideoperaatori SIM-kaart.

3. Nii Ifil kui ka kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest teisele lepingu poolele kirjalikult, sms-i või e-posti teel 31 päeva ette.

4. Ifil on õigus kindlustusmakset, omavastutust ja/või kindlustustingimusi muuta, teatades sellest kindlustusvõtjale sms-i või e-posti teel 31 päeva ette. Kui kindlustusvõtja muudatusega ei nõustu, on tal õigus kindlusleping ennetähtaegselt üles öelda.
 

KINDLUSTUSE KEHTIVUSALA

1. Kindlustus kehtib kogu maailmas.
 

KINDLUSTUSMAKSE

Seadme
hinnavahemik
kindlustuslepingu
sõlmimisel

Kindlustusmakse kuus

Kindlustusperioodi kindlustusmakse (24 kuud)

75-200€

2,19 €

53 €

201-400€

3,99 €

96 €

401-600€

5,69 €

137 €

601-1000€

9,19 €

221 €

1001-1700€

11,99 €

288 €


KINDLUSTUSJUHTUMID

1. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti murdvargus, röövimine või ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud.

Näited. Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest maha; ootamatu juhtum ei ole, kui vihmasaju ajal jäetakse mobiiltelefon vihma kätte.

Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Röövimine ei ole, kui mobiiltelefon anti vabatahtlikult teisele isikule kasutada, kuid ta ei too seda tagasi. 

2. Murdvargus on kindlustusobjekti vargus lukustatud hoonest, lukustatud sõidukist või lukustatud hoiuruumist lõhkumise või muukimise teel.

Näiteks Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma bussisõidu ajal jope taskust või kotist. Samuti ei ole murdvargus, kui mobiiltelefon läheb kaduma töökoha laualt, garderoobist või baaris viibimise ajal. Murdvargus ei ole, kui külla kutsutud isik varastab mobiiltelefoni kindlustusvõtja kodust. Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma festivalil, kontserdil või avalikus kohas.

3. If hüvitab kahju sama kindlustusperioodi jooksul kuni kolme kindlustusjuhtumi eest. Arvesse ei lähe kindlustusjuhtumid, kus kindlustusobjekti parandamise kulu on väiksem kui omavastutus.

4. Kui kindlustusperioodil on toimunud juba kolm kindlustusjuhtumit, kindlustusleping lõpeb ja If järgmiste kindlustusjuhtumite eest hüvitist ei maksa.  Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Tele2-le kolmandast kindlustusjuhtumist, kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustusvõtjale ei edastata.

5. Kindlustusobjekti asendamise korral kindlustusleping lõpeb sõltumata sellest mitu kindlustusjuhtumit on kindlustusperioodil toimunud. Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Tele2-le kindlustusjuhtumist, mille tõttu kindlustusobjekt asendatakse. Kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustusvõtjale ei edastata.
 

OHUTUSNÕUDED

1. Kindlustusobjekti ei tohi jätta järelevalveta välja arvatud juhul, kui kindlustusobjekt asub lukustatud hoones, lukustatud sõidukis või lukustatud hoiuruumis.

Näide: Järelevalveta jätmine on olukord, kui mobiiltelefon jäeti spordiplatsi kõrvale riiete taskusse või kotti.

2. Kindlustusobjekti ei tohi jätta sõidukisse nähtavale kohale isegi siis, kui sõiduk on lukustatud.

3. Kindlustusvõtja peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolsusega, et vältida kahju tekkimist.

4. Kindlustusvõtja peab rakendama abinõusid kahju edasiseks piiramiseks.

5. Kindlustusobjekti tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja vastavalt tootja poolt antud juhistele.

Näiteks ei hüvitata kahju, mis oli põhjustatud tootja poolt mitte lubatava lisavarustuse kasutamisest.

6. Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja rikkus kindlustuslepingut, sh ohutusnõudeid, ja rikkumine mõjutas kahju tekkimist või suurust või kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist.
 

VÄLISTUSED

If ei hüvita kahju, mis:

1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära.

Näide: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas mobiiltelefoni taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus mobiiltelefon kadus.;

2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud või varastatud (va murdvarguse korral).

3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;

4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu. If hüvitab kahju, kui rikke põhjustas ootamatu ja äkiline väline asjaolu.

5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund.

6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest.

7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed.

8. on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta.

Näide.  Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni murdvargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused.  If neid kulusid ei hüvita.

9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele.

Näiteks, kui kindlustusobjekt varastatakse, kuid tegemist ei ole murdvargusega.

10. If ei hüvita kahju, mis tekkis kodulooma tegevuse tagajärjel.

11. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all.

12. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist.

13. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti murdvargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.

14. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.

15. Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.

 

TEGEVUS KAHJU KORRAL

1. Kindlustusobjekti murdvarguse või röövi korral tuleb Tele2 poole pöörduda hiljemalt 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest, kindlustusjuhtumi kahjustumise või hävimise korral hiljemalt 31 päeva jooksul.

2. Kahjuavaldus koos kindlustusjuhtumi toimumist tõendavate dokumentidega tuleb esitada Tele2-le. 

3. Seadme murdvarguse või röövimise korral tuleb sellest teatada politseile ning esitada Tele2-le kahjujuhtumi asukoha riigi politsei tõend.

4. Kui kindlustusobjekt on alles, tuleb Tele2-le esitada ka hävinud või kahjustunud kindlustusobjekt koos lisadega, mis olid algkomplektis.
 

KAHJU HÜVITAMINE

1. Kindlustushüvitis seisneb selles, et If maksab kindlustuslepinguga ette nähtud ulatuses Tele2-le hüvitist kindlustusobjekti parandamise või asendamise eest.

2. If ei maksa kindlustatule rahalist hüvitist. 
 

KINDLUSTUSOBJEKTI ASENDAMINE

1. Murdvarguse või röövimise korral, samuti siis, kui kindlustusobjekti ei saa parandada või parandamine on kallim, kui jääkväärtus vastavalt punktile 41, maksab If Tele2-le kindlustusobjekti asendamise maksumuse kuid mitte rohkem kui omavastutuse võrra vähendatud jääkväärtus. Jääkväärtust arvutatakse kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtivast Tele2 kliendi hinnast.

2. Kindlustusobjekti omavastutus ja jääkväärtus arvutatakse vastavalt alltoodud tabelile.

 

 

Seadme jääkväärtus  kindlustusjuhtumi hetkel / kindlustusobjekti vanus kuudes

Seadme hinnavahemik kindlustuslepingu sõlmimisel

Omavastutus*

0-6 kuud

6-12 kuud

12-18 kuud

18-24 kuud

75-200€

25 €

100%

80%

60%

40%

201-400€

40 €

100%

80%

60%

40%

401-600€

65 €

100%

80%

60%

40%

601-1000€

95 €

100%

80%

60%

40%

1001-1700€

150 €

100%

80%

60%

40%

 

* Kindlustusobjekti asendamisel rakendatakse kahekordset omavastutust, kui kindlustusvõtja ei anna kindlustusobjekti või selle jäänuseid Ifile üle, näiteks, kui kindlustusobjekt on röövitud, varastatud, uppunud vms.

3. Uus seade on sama marki ja sama mudeliga kui kindlustusobjekt.

4. Kui sama marki ja mudelit ei ole asendamise ajal saada, asendatakse kindlustusobjekt teise mudeliga kindlustushüvitise summa piires. Kui kindlustatu valib soodsama seadme, hinnavahet rahas või teenustes ei hüvitata. Kui kindlustatu valib kallima seadme, tuleb tal hinnavahe endal tasuda.

5. Varastatud või röövitud seadme leidmisel, tuleb leitud seade Tele2-le tagastada esimesel võimalusel.
 

KINDLUSTUSOBJEKTI PARANDAMINE

1. Kui kindlustusobjekti saab parandada ja parandamine on odavam, kui jääkväärtus vastavalt punktile 41, maksab If Tele2-le kindlustusobjekti parandamise kulu, millest on lahutatud omavastutus. Omavastutuse suurus on märgitud eeltoodud tabelis.
 

OMAVASTUTUS MITME KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL

1. Kui kindlustusobjekt on hävinud või kahjustunud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, kohaldatakse omavastutust iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.

Näide: Veekindel mobiiltelefon oli eelnevalt kukkunud maha ja seega kaotanud veekindluse. Seejärel kukkus mobiiltelefon vette ja sai veekahjustusi. Tegemist on kahe erineva kindlustusjuhtumiga ja rakendatakse kahekordset omavastutust.