Seadmekindlustus

Tele2 Seadmekindlustus

Esimesena Eesti mobiilioperaatoritest pakub Tele2 kindlustust uuele mobiilile ja tahvelarvutile. Kui seadmega juhtub ootamatu õnnetus või toimub murdvargus, teeme selle korda või asendame samaväärsega. Omavastutuse summa sõltub seadme hinnast.

Kindlustus kehtib kogu maailmas. Kindlustada saab kõiki uusi seadmeid ning seda kohe ostuhetkel, kindlustamiseks tuleb sõlmida kindlustusleping.

NB! Seadmekindlustust saab hetkel sõlmida ainult Tele2 esindustes ning ainult koos telefoniostuga. 

Hea on ka teada, mida teha telefoni kadumise või varguse korral, lugedes selle kohta lähemalt meie blogist.

Seadme kliendihind Kindlustusmakse kuus Omavastutus Seadme jääkväärtus sõltuvalt kindlustusobjekti vanusest
      0-6 kuud 6-12 kuud 12-18 kuud 18-24 kuud
75 € - 200 € 2,09 € 25 € 100% 90% 80% 70%
201 € - 400 € 3,19 € 40 € 100% 90% 80% 70%
401 € - 600 € 4,59 € 65 € 100% 90% 80% 70%
601 € - 1000 € 7,69 € 95 € 100% 90% 80% 70%
1001 € - 1500 € 11,69 € 150 € 100% 90% 80% 70%

 

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS, kindlustust vahendab Tele2 Eesti AS. Tutvu tingimustega või küsi lisainfot telefonil 6 866 866.

 

Tingimused

Tele2 seadmekindlustusele kehtivad tingimused TH-TELE2 20161 ja Kindlustuse üldtingimused TG-20131. (Enne 30.11.2016 sõlmitud poliisidele kehtivad tingimused TH-TELE2 20151).

  1. “Tele2 seadmekindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid.
  2. If annab Teile „Kindlustuse üldtingimused“ üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik Ifi kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 777 1211 või saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning If edastab Teile kindlustustingimused e-posti teel või paberkandjal.

 

TELE2

1. Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) on Ifi esindaja seadmekindlustuse lepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahju käsitlemisel.
 

KINDLUSTATU

1. Kindlustatu on kindlustusobjekti kasutaja, kellel on kehtiv Tele2 liitumisleping.

2. Kindlustusvõtja peab kindlustusobjekti võõrandamisest Tele2-le esimesel võimalusel teatama.
 

KINDLUSTUSOBJEKT

1. Kindlustusobjekt on kindlustatu mobiiltelefon või tahvelarvuti, mille IMEI-kood on kirjas kindlustuslepingus.

2. Kindlustatud ei ole mobiiltelefoni või tahvelarvuti lisaseadmed, juhtmed, kaablid, laadijad, varuakud, kõrvaklapid, eraldi mikrofonid, eraldi kõlarid, kaaned, katted, ekraanikiled, kotid jms.

3. Kindlustatud ei ole tarkvara, äpid, failid, fotod, kontaktid ja muud seadmes sisalduvad andmed.
 

KINDLUSTUSPERIOOD

1.Kindlustus kehtib kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite osas. Kindlustusperiood märgitakse kindlustuslepingus. Kindlustuslepingu ennetähtaegsel lõppemisel või lõpetamisel kindlustusperiood lõpeb.

2. Kindlustus ei kehti, kui kindlustusjuhtumi toimumise ajal oli seadmes teise sideoperaatori SIM-kaart.

3. Nii Ifil kui ka kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest teisele lepingu poolele kirjalikult, sms-i või e-posti teel 31 päeva ette.

4. Ifil on õigus kindlustusmakset, omavastutust ja/või kindlustustingimusi muuta, teatades sellest kindlustusvõtjale sms-i või e-posti teel 31 päeva ette. Kui kindlustusvõtja muudatusega ei nõustu, on tal õigus kindlusleping ennetähtaegselt üles öelda.
 

KINDLUSTUSE KEHTIVUSALA

1. Kindlustus kehtib kogu maailmas.
 

KINDLUSTUSMAKSE

Seadme
hinnavahemik
kindlustuslepingu
sõlmimisel

Kindlustusmakse kuus

Kindlustusperioodi kindlustusmakse (24 kuud)

75-200€

2,09 €

50,16 €

201-400€

3,19 €

76,56 €

401-600€

4,59 €

110,16 €

601-1000€

7,69 €

184,56 €

1001-1500€

11,69 €

280,56 €


KINDLUSTUSJUHTUMID

1. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti murdvargus, röövimine või ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud.

Näited. Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest maha; ootamatu juhtum ei ole, kui vihmasaju ajal jäetakse mobiiltelefon vihma kätte.

Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Röövimine ei ole, kui mobiiltelefon anti vabatahtlikult teisele isikule kasutada, kuid ta ei too seda tagasi. 

2. Murdvargus on kindlustusobjekti vargus lukustatud hoonest, lukustatud sõidukist või lukustatud hoiuruumist lõhkumise või muukimise teel.

Näiteks Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma bussisõidu ajal jope taskust või kotist. Samuti ei ole murdvargus, kui mobiiltelefon läheb kaduma töökoha laualt, garderoobist või baaris viibimise ajal. Murdvargus ei ole, kui külla kutsutud isik varastab mobiiltelefoni kindlustusvõtja kodust. Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma festivalil, kontserdil või avalikus kohas.

3. If hüvitab kahju sama kindlustusperioodi jooksul kuni kolme kindlustusjuhtumi eest. Arvesse ei lähe kindlustusjuhtumid, kus kindlustusobjekti parandamise kulu on väiksem kui omavastutus.

4. Kui kindlustusperioodil on toimunud juba kolm kindlustusjuhtumit, kindlustusleping lõpeb ja If järgmiste kindlustusjuhtumite eest hüvitist ei maksa.  Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Tele2-le kolmandast kindlustusjuhtumist, kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustusvõtjale ei edastata.

5. Kindlustusobjekti asendamise korral kindlustusleping lõpeb sõltumata sellest mitu kindlustusjuhtumit on kindlustusperioodil toimunud. Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Tele2-le kindlustusjuhtumist, mille tõttu kindlustusobjekt asendatakse. Kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustusvõtjale ei edastata.
 

OHUTUSNÕUDED

1. Kindlustusobjekti ei tohi jätta järelevalveta välja arvatud juhul, kui kindlustusobjekt asub lukustatud hoones, lukustatud sõidukis või lukustatud hoiuruumis.

Näide: Järelevalveta jätmine on olukord, kui mobiiltelefon jäeti spordiplatsi kõrvale riiete taskusse või kotti.

2. Kindlustusobjekti ei tohi jätta sõidukisse nähtavale kohale isegi siis, kui sõiduk on lukustatud.

3. Kindlustusvõtja peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolsusega, et vältida kahju tekkimist.

4. Kindlustusvõtja peab rakendama abinõusid kahju edasiseks piiramiseks.

5. Kindlustusobjekti tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja vastavalt tootja poolt antud juhistele.

Näiteks ei hüvitata kahju, mis oli põhjustatud tootja poolt mitte lubatava lisavarustuse kasutamisest.

6. Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja rikkus kindlustuslepingut, sh ohutusnõudeid, ja rikkumine mõjutas kahju tekkimist või suurust või kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist.
 

VÄLISTUSED

If ei hüvita kahju, mis:

1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära.

Näide: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas mobiiltelefoni taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus mobiiltelefon kadus.;

2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud või varastatud (va murdvarguse korral).

3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;

4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu. If hüvitab kahju, kui rikke põhjustas ootamatu ja äkiline väline asjaolu.

5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund.

6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest.

7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed.

8. on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta.

Näide.  Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni murdvargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused.  If neid kulusid ei hüvita.

9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele.

Näiteks, kui kindlustusobjekt varastatakse, kuid tegemist ei ole murdvargusega.

10. If ei hüvita kahju, mis tekkis kodulooma tegevuse tagajärjel.

11. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all.

12. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist.

13. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti murdvargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.

14. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.

15. Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.

 

TEGEVUS KAHJU KORRAL

1. Kindlustusobjekti murdvarguse või röövi korral tuleb Tele2 poole pöörduda hiljemalt 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest, kindlustusjuhtumi kahjustumise või hävimise korral hiljemalt 31 päeva jooksul.

2. Kahjuavaldus koos kindlustusjuhtumi toimumist tõendavate dokumentidega tuleb esitada Tele2-le. 

3. Seadme murdvarguse või röövimise korral tuleb sellest teatada politseile ning esitada Tele2-le kahjujuhtumi asukoha riigi politsei tõend.

4. Kui kindlustusobjekt on alles, tuleb Tele2-le esitada ka hävinud või kahjustunud kindlustusobjekt koos lisadega, mis olid algkomplektis.
 

KAHJU HÜVITAMINE

1. Kindlustushüvitis seisneb selles, et If maksab kindlustuslepinguga ette nähtud ulatuses Tele2-le hüvitist kindlustusobjekti parandamise või asendamise eest.

2. If ei maksa kindlustatule rahalist hüvitist. 
 

KINDLUSTUSOBJEKTI ASENDAMINE

1. Murdvarguse või röövimise korral, samuti siis, kui kindlustusobjekti ei saa parandada või parandamine on kallim, kui jääkväärtus vastavalt punktile 41, maksab If Tele2-le kindlustusobjekti asendamise maksumuse kuid mitte rohkem kui omavastutuse võrra vähendatud jääkväärtus. Jääkväärtust arvutatakse kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtivast Tele2 kliendi hinnast.

2. Kindlustusobjekti omavastutus ja jääkväärtus arvutatakse vastavalt alltoodud tabelile.

 

 

Seadme jääkväärtus  kindlustusjuhtumi hetkel / kindlustusobjekti vanus kuudes

Seadme hinnavahemik kindlustuslepingu sõlmimisel

Omavastutus*

0-6 kuud

6-12 kuud

12-18 kuud

18-24 kuud

75-200€

25 €

100%

90%

80%

70%

201-400€

40 €

100%

90%

80%

70%

401-600€

65 €

100%

90%

80%

70%

601-1000€

95 €

100%

90%

80%

70%

1001-1500€

150 €

100%

90%

80%

70%

 

* Kindlustusobjekti asendamisel rakendatakse kahekordset omavastutust, kui kindlustusvõtja ei anna kindlustusobjekti või selle jäänuseid Ifile üle, näiteks, kui kindlustusobjekt on röövitud, varastatud, uppunud vms.

3. Uus seade on sama marki ja sama mudeliga kui kindlustusobjekt.

4. Kui sama marki ja mudelit ei ole asendamise ajal saada, asendatakse kindlustusobjekt teise mudeliga kindlustushüvitise summa piires. Kui kindlustatu valib soodsama seadme, hinnavahet rahas või teenustes ei hüvitata. Kui kindlustatu valib kallima seadme, tuleb tal hinnavahe endal tasuda.

5. Varastatud või röövitud seadme leidmisel, tuleb leitud seade Tele2-le tagastada esimesel võimalusel.
 

KINDLUSTUSOBJEKTI PARANDAMINE

1. Kui kindlustusobjekti saab parandada ja parandamine on odavam, kui jääkväärtus vastavalt punktile 41, maksab If Tele2-le kindlustusobjekti parandamise kulu, millest on lahutatud omavastutus. Omavastutuse suurus on märgitud eeltoodud tabelis.
 

OMAVASTUTUS MITME KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL

1. Kui kindlustusobjekt on hävinud või kahjustunud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, kohaldatakse omavastutust iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.

Näide: Veekindel mobiiltelefon oli eelnevalt kukkunud maha ja seega kaotanud veekindluse. Seejärel kukkus mobiiltelefon vette ja sai veekahjustusi. Tegemist on kahe erineva kindlustusjuhtumiga ja rakendatakse kahekordset omavastutust.