Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Tele2 privaatsuspoliitika

TELE2 PRIVAATSUSPOLIITIKA 

Tele2 teenuste kasutamiseks on meil vajalik töödelda Sinu isikuandmeid. Tele2 on nende andmete vastutav töötleja. Käesolev privaatsuspoliitika annab sulle ülevaate miks ja kuidas me Sinu andmetega toimetame ning mis on Sinu õigused enda privaatsuse kaitseks. Privaatsuspoliitika on infot edastav dokument ja ei ole osa Sinuga sõlmitavast lepingust ega Tele2 üldtingimustest. 

Käesolevad tingimused reguleerivad Sinu andmete töötlemist sõltumata kas Sa oled Tele2 kõnekaardi kasutaja, Sul on sõlmitud Tele2-ga leping sideteenuse või muu Tele2 poolt pakutava või vahendatava teenuse kasutamiseks, kui sa sooritad ostu Tele2 e-poest või osaled Tele2 poolt korraldatavas kampaanias või oled Tele2-le andnud muul viisil nõusoleku enda andmete töötlemiseks.  

1. MIDA TE MINU ISIKUANDMETEGA TEETE?  

Mis on isikuandmed ja kuidas me neid saame? 

Isikuandmete kogumiseks on erinevaid võimalusi. Eelkõige kasutame isikuandmeid, mida oled meile lepingu sõlmimisel andnud või andmeid, mida oled oma tegevusega meie teenuseid kasutades tekitanud. Me võime esitada päringuid Sinu isikuandmete kohta ka avalikesse registritesse (näiteks kontrollime Sinu dokumendi kehtivust või veendume maksehäireregistri kaudu, et Sa ei ole võlglane). Sõltuvalt milliseid Tele2 poolt pakutavaid teenuseid ja keskkondi Sa kasutad, võivad erineda ka Sinu kohta kogutavad andmed. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid. 

Isikuandmeteks on näiteks: 

 1. Kliendiandmed – nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress, arveldusarve number jt. 
 2. Asukohaandmed – elektroonilise sidevõrgu või elektroonilise sideteenuse kaudu töödeldavad andmed, mis näitavad teenuse kasutaja lõppseadmete geograafilist asukohta. Sellisteks andmeteks võib olla näiteks seadme ID ja positsioneerimise info. 
 3. Kasutusandmed – andmed, mida töödeldakse eelkõige sideteenuse edastamise ja arveldamise eesmärgil elektroonilise sidevõrgu kaudu. Tüüpilisteks näideteks on andmed, mis genereeritakse kõneandmete kirjetena: telefoni number, IP aadress, vastuvõtja number, kõne tegemise aeg, kõne kestus, ühenduse liik (kõne, SMS, MMS, andmeside sessioon), perioodiline andmete kasutus isiku kohta. 

 
Miks me andmeid töötleme ja kui kaua me neid säilitame?  

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Seetõttu kogume ja töötleme Sinu isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetsete eesmärkide täitmiseks. Tele2 töötleb, sealhulgas säilitab ning kustutab isikuandmeid vastavalt seadustele ning samuti Tele2 Grupi andmete säilitamise eeskirjadele ja neis seatud tähtaegadele.  

Isikuandmeid töödeldakse seni, kuni töötlemise eesmärk on saavutatud, Sinu antud nõusolek on tagasi võetud või seadus ei nõua enam isikuandmete säilitamist. Seejärel isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks. 

Anonüümsed andmed tähendavad seda, et ei meie ega keegi kolmas ei ole võimeline enam tuvastama isikuid, kes asuvad nende andmete taga. See tähendab ka seda, et Tele2 ei saa anda Sinule selliste andmete kohta infot (kuna ei ole teada, kas need andmed puudutavad konkreetselt Sind või mitte). 

 
Me töötleme Sinu isikuandmeid neljal järgneval õiguslikul alusel:  

 1. Seadusest tulenev kohustus - Seadusest tulenevate kohustuste täitmise alla kuulub selline andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema, sest meilt nõutakse seda seadusega. Kui andmetöötlus on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, siis ei saa ei meie Tele2-s ega Sina otsustada selliste isikuandmete töötlemise üle ega piirata andmete töötlemist.   
 2. Lepingu täitmine - Lepingu täitmiseks tehtav isikuandmete töötlus on vajalik selleks, et me saaksime täita Sinuga sõlmitud lepingut või teha enne Sinuga lepingu sõlmimist vajalikke toiminguid. Näiteks, et me saaksime Sulle saata arveid, toimetada Sulle kohale tellitud kaup või saata Sinu aadressile tehnik.   
 3. Õigustatud huvi - Õigustatud huvi tähendab seda, et me soovime kasutada Sinu isikuandmeid eelkõige oma teenuste täiustamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks. Kõik see ei ole aga lepingu täitmiseks tingimata vajalik. Õigustatud huvi on eelkõige tasakaal Sinu ja meie õiguste vahel. Ühtlasi saame lisaks luua nende andmete põhjal statistikat, mis on vajalik paremate äriliste otsuste langetamiseks ja turunduslike analüüside koostamiseks. Nii saame pakkuda oma klientidele nende ootustele vastavaid teenuseid, tooteid, hinnastamist, teenindust jne.  
 4. Nõusolek - Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid üksnes ulatuses ja eesmärkidel, milleks Sa oled konkreetselt ja selgesõnaliselt oma nõusoleku andnud. Meie poolt kogutavad nõusolekud on täpsemalt kirjeldatud allpool punktis 2.  

Täpse ülevaate miks, milliseid andmeid ja kui kaua me töötleme saad Sa alljärgnevast tabelist: 

 

Töötlemise eesmärk 

 

Töötlemise sisu 

Töötlemise õiguslik alus 

Töödeldavad isikuandmed 

Isikuandmete säilitamise 
maksimaalne aeg 

Turundus 

uudiskirjad, personaalsed pakkumised, 
kampaaniad, 
profileerimine 

nõusolek ja õigustatud huvi  

kliendiandmed, 
kasutusandmed, asukohaandmed  

vastavalt Sinu antud nõusoleku kehtivusele  

Julgeolek ja turvalisus 

uurimisasutused, 
jälitusasutused, 
prokuratuur, kohus,  
pettuste ennetamine, 
sidevõrkude turvalisuse tagamine 

seadusest tulenev kohustus ning õigustatud huvi 

kliendiandmed, 
asukohaandmed, 
kasutusandmed 

vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele 

Müügitegevus 

tellimuste vastuvõtmine, 
krediidikontroll, 
kliendi tuvastamine, 
lepingu sõlmimine ja haldamine 

lepingu täitmiseks  

kliendiandmed 
 

aktiivne klient ning 10 aastat kliendisuhte lõppemisest 

Teenuse toimimine 

võrgukvaliteedi tagamine, võrguliikluse haldus, sideteenuste toimimine 

lepingu täitmiseks 

kliendiandmed, 
kasutusandmed, 
asukohaandmed 

18 kuud 

Kliendihaldus 

klienditeenindus, 
kliendiportaal, 
probleemilahendus kliendi soovil 

lepingu täitmiseks 

kliendiandmed, 
kasutusandmed, 
asukohaandmed 

aktiivne klient ning 30 kuud kliendisuhte lõppemisest 

Finantstegevus 

raamatupidamine, 
finantsaruandlus 

lepingu täitmiseks ning seadusest tulenev kohustus 

kliendiandmed, 
kasutusandmed 
 

vastavalt seaduses nimetatud 
tähtaegadele 

 

2. NÕUSOLEKUD – MILLEGA MA NÕUSTUN NING KUIDAS NÕUSOLEKUTE ANDMINE JA TAGASIVÕTMINE KÄIB? 

Mida tähendab nõustumine Tele2 teenuste kasutamise üldtingimuste ning privaatsuspoliitikaga? 

 • LEPINGU TÄITMINE. Tele2 töötleb Sinu isikuandmeid lepingu täitmiseks: näiteks arve esitamiseks, lepingu sõlmimiseks, maksekäitumise hindamiseks, paki kättetoimetamiseks ja muudeks lepingu täitmisega seonduvateks vajalikeks tegevusteks. Antud nõusolek lõpeb automaatselt kui kõik Sinuga sõlmitud lepingud lõppevad.
  Nõusolekust loobumine – teenuse pakkumise ja lepingu täitmise eelduseks on teatud isikuandmete töötlemine, kui Sa ei nõustu teenuse kasutamise eelduseks olevate isikuandmete töötlemisega, ei ole meil kahjuks võimalik Sulle teenust pakkuda.

 • KLIENDIUURINGUD. Tele2 või Tele2 poolt volitatud isik töötleb Sinu andmeid (nt. telefoni numbrit või e-posti aadressi) kliendiuuringutes, et saada tagasisidet Tele2 toodete ja teenuste kohta. Hindame Sinu arvamust ning kliendiuuringute abil saame tõsta oma teenuse kvaliteeti ning mõista paremini Sinu ootusi meie suhtes. Näiteks võidakse Sinu poole pöörduda pärast ostu sooritamist, et küsida vahetut tagasisidet. 

 • PERSONAALSED PAKKUMISED JA TEAVITUSED. Tele2 töötleb Sinu andmeid (sh. näiteks Sinu asukoha-, kasutusandmeid ja eeliseid) ning soovib Sinuga ühendust võtta, et edastada Sulle Tele2 turunduspakkumisi ja -teateid. Personaalsete pakkumiste tegemiseks võidakse Sinu andmeid kasutada nii agregeeritud kujul (mis tähendab, et töötlemise hetkel Sind ei tuvastata ning isikuandmed on maskeeritud), kui ka isikustatud kujul läbi turundusliku profileerimise (vaata lähemalt turundusliku profileerimise kohta allpool).   
  Nõusoleku kestvus – Sinu nõusolek kehtib seni, kuni Sa selle tagasi võtad. See tähendab, et juhul kui Sa oled meile oma nõusoleku andnud lepingu sõlmimisega, siis jääb Sinu nõusolek kehtima ka peale lepingu lõppu ja me võime Sulle Tele2 turunduspakkumisi ja -teateid edastada nii kaua kuni Sa oled oma nõusolekust loobunud.

 • KLIENDI EELISED. Kui Sa nõustud Tele2 kliendiks olemise eeliste ehk kolmandate osapoolte sooduspakkumiste saamisega, siis see tähendab, et Tele2 võib Sulle saata infot meie koostööpartneri sooduspakkumiste kohta, nagu näiteks sooduspiletid/-koodid spordi- ja kultuuriüritustele jms. Selle nõusoleku korral kasutab Tele2 Sinu kontaktandmeid (nt. telefoni numbrit või e-posti aadressi), et edastada Sulle vastavaid teavitusi.

Nõusolekust loobumine. Oma nõusolekuid saad Sa igal ajal muuta, kasutades selleks kas Tele2 iseteenindust, pöördudes Tele2 klienditeeninduse poole või kasutades muid kanaleid, mille info on leitav Sulle nõusoleku alusel saadetud e-kirjast või SMS-ist. Nõusoleku muutmisel (st nii selle andmisel kui tagasivõtmisel) ei ole tagasiulatuvalt jõudu. Nõusolekute seadete muutmisel tuleb arvestada, et sõltuvalt tehnilisest lahendusest võib nõusoleku andmine ja tagasivõtmine infosüsteemis võtta aega kuni 72 tundi. 

 

3. MILLISED ON SINU ÕIGUSED? 

Sul on järgnevad õigused seoses oma isikuandmetega:  

 • Õigus tutvuda andmetega – Sul on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega kasutades selleks Tele2 iseteenindust, esitades avalduse e-posti või Tele2 esinduse kaudu. Kustutatud või anonüümseks muudetud andmetega ei ole Sul võimalik tutvuda. Sul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Sind käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ning sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja järgmise teabega: mis eesmärgil, milliseid andmeid, kelle poolt töödeldakse ning kaua säilitatakse. Sul on andmetega tutvumise järel õigus veenduda andmete kasutamise õigsuses ning vajadusel nõuda Sind puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele. 
 • Õigus andmete kustutamisele ehk „õigus olla unustatud“ – Sul on õigus nõuda enda kohta kogutud isikuandmete kustutamist ehk „õigust olla unustatud“. Seadusest tulenevalt on Sul võimalik osa enda kohta kogutud andmeid paluda kustutada, kui esineb järgmisi asjaolusid: 
 1. andmed ei ole enam vajalikud edasiseks töötlemiseks (nt lõppenud kampaania); 
 2. kui Sa võtad tagasi nõusoleku andmete töötlemiseks ning andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus; 
 3. kui Sa vaidled vastu isikuandmete töötlemisele ning me ei suuda demonstreerida, et andmete töötlemiseks on olemas ülekaalukas huvi; 
 4. kui andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, st. ilma õigusliku aluseta; 
 5. kui Tele2-le kehtiv seadus nõuab isikuandmete kustutamist.

  Pane tähele, et seadus piirab teatud andmete kustutamist. Näiteks ei ole meil võimalik kustutada Sinu arvetega seonduvat infot enne seaduses nimetatud perioodi möödumist. Samuti säilitatakse seaduses nimetatud perioodi vältel kasutusandmeid (mis telefoni numbrile Sa helistasid, kaua kõne kestis jms). 
  Mõnedel juhtudel ei tule andmete säilitamise kohustus otse seadusest, vaid tegemist võib olla Tele2 õigustatud huviga - näiteks säilitab Tele2 oma õiguste kaitsmiseks kliendiga seonduvat dokumentatsiooni (lepinguid, kirjavahetust).  
 • Õigus andmete parandamisele – Sul on õigus nõuda Tele2-lt oma ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist esitades meile täiendavaid dokumente. 
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele – Sul on õigus nõuda meilt isikuandmete töötlemise piiramist juhtudel, kui: 
 1. Sa vaidlustad isikuandmete õigsuse; 
 2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Sa ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist; 
 3. esitad vastuväiteid andmete töötlemise kohta õigustatud huvi alusel ja soovid vaidluse lahenemiseni piirata vaidluse all olevate isikuandmete töötlemist. 
 • Andmete ülekandmise õigus – Sul on võimalus soovi korral paluda Tele2-l kanda Sinu poolt Tele2-le antud ja Sinu tegevuse käigus genereeritud andmed üle teisele enda poolt valitud ettevõttele, paludes need edastada otse või edastades andmed ise. Sinu poolt Tele2-le antud isikuandmed on üldjuhul andmed, mille oled meile andnud lepingu sõlmimisel (näiteks nimi, isikukood, elukoht, kontaktid, telefoni nr.). Sinu poolt genereeritud andmed võivad olla näiteks koondandmed Sinu teenuse kasutuse kohta. Selle õiguse kasutamiseks tuleb Sul täita ja allkirjastada avaldus ning nimetada ettevõte ning ettevõtte kontakt e-post, kuhu Sa andmeid soovid edastada. 
 • Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele – Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid Sind puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mille töötlemine toimub avalikes huvides või Tele2 või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, sealhulgas nimetatud töötlemise käigus toimuva profileerimise suhtes. Eelkõige saad seda teha muutes Tele2 iseteeninduses nõusolekute seadeid.  
 • Turunduslik profileerimine – Soovime pakkuda Sulle just Sinu vajadustest lähtuvat teavet, tooteid ja teenuseid. Selle jaoks selgitame andmetöötlustehnoloogiate abil välja Sinu ootused, huvid ja eelistused Tele2 poolt pakutavate kaupade ja teenuste suhtes. See tähendab arvutilahendustega koostatud automatiseeritud mudelite kasutamist, millesse sisestatakse lähteandmed ning seejärel genereeritakse tulemus. Teeme seda üldiseks segmenteerimiseks kui ka profiilide loomiseks ja määramiseks klientidele. Teostame turunduslike tegevusi nii õigustatud huvi kui ka nõusoleku alusel.

  Profileerimiseks turunduslikul eesmärgil võime kasutada järgmisi andmeid:
  1. Kliendiandmed;  
  2. Kasutatud teenus ja selle maht (näiteks kasutatud interneti maht), tellitud ja tarbitud lisateenused; 
  3. Kasutatavad seadmed, telefoni- jm sidevahendite numbrid, IP aadress jm identifikaatorid ning üksikasjad; 
  4. Veebikülastuse, ostukäitumise ja tarbimisega seonduvad andmed, sealjuures ka veebikülastusega kogutud küpsiste andmed; 
  5. Demograafilised andmed, nt sugu ja vanus; 
  6. Asukohaandmed;  
  7. Ülaltoodud andmete põhjal profileerimise meetodeid kasutades saadud andmed. 

Automatiseeritud töötlus tähendab, et Sa ei ole otsuste tegemisel kaasatud ning tulemus otsustatakse eelnevalt valitud ning mudelisse sisestatud parameetrite põhjal. Sul on alati õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse turundusega. 

Sul on õigus nõuda, et sinu kohta ei tehtaks otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa Sulle õiguslikke tagajärgi või võib avaldada Sulle märkimisväärset mõju. 

 

4. TURVALISUS 

Kuidas me Sinu isikuandmeid kaitseme?  

Tele2 peab privaatsust, andmete turvalistust ja konfidentsiaalsust väga oluliseks. Sinu sõnumite sisu, vorm, saatmise aeg ja viis on kaitstud ning salajane. Samuti hoiame saladuses andmeid, mis on meile teatavaks saanud teenuste osutamise käigus. 

Rakendame teenuste turvalisust ohustavate riskide maandamiseks tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Tegutseme vastavalt õigusaktidele ning lähtudes ettevõtte sisemistest turvalisuse standarditest. Küberintsidendi või isikuandmetega seotud intsidendi puhul registreeritakse intsident ning edastatakse info selleks ettenähtud ametiasutustele ja/või puudutatud isikutele, vastavalt õigusaktidele. Küber- või isikuandmetega seotud intsidentide puhul võime vajadusel edastada täiendavalt juhiseid ja teavet ka Tele2 kodulehel. 

 

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD 

Andmetöötleja kontaktid, vastutavad ja volitatud töötlejad 

Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tele2 Eesti AS, registrikood: 10069046, aadress: Valukoja 8, 11415, Tallinn. Telefon: 6 866 866, e-post: info@tele2.ee.  

Tele2 andmekaitsespetsialistiga on võimalik ühendust võtta saates e-kiri aadressile: dpo_estonia@tele2.com.  

Tele2 kasutab oma igapäevases tegevuses volitatud töötlejad. Volitatud töötlejateks on Tele2 gruppi kuuluvad ettevõtted grupivaheliste teenuste pakkumiseks ning koostööpartnerid, kellele Tele2 on andnud lepingu alusel juhiseid andmete töötlemiseks Tele2 nimel. Ülevaate volitatud töötlejatest leiad Sa Siit

Andmete töötlemine väljaspool Euroopa Liitu asuvate volitatud töötlejate poolt 

Infotehnoloogia ajastul muutuvad riigipiirid andmetöötluse osas üha hägusemaks. Paljud teenused on pilvepõhised ja internet ei tunne riigipiire. Ka Tele2 on sellest mõjutatud olukorras, kus lõppkasutaja asub küll Euroopa Liidus, kuid teenuspakkuja asukoht jääb väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda ehk kolmandatesse riikidesse. Nende riikide andmekaitse nõuded võivad sisaldada madalamaid nõudeid andmekaitse tagamisele. Sellisel juhul võtab Tele2 kasutusele täiendavaid meetmeid, et Sinu andmed oleksid kaitstud samaväärselt isikutega, kelle andmeid töödeldakse Euroopa Liidus. 

 

6. ANDMELEKKEST TEAVITAMINE, AVALDUSTE ESITAMINE 

Kuidas Sa saad informatsiooni andmete töötlemise kohta?  

Sul on õigus saada infot selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötlevad Sinu isikuandmeid, samuti ka muud asjakohast infot selleks, et tagada õiglane ja läbipaistev isikuandmete töötlus. Üks võimalus info saamiseks on tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga, mis kirjeldab, kuidas ning miks Tele2 töötleb Sinu isikuandmeid. Täiendavate küsimuste korral on Sul võimalik pöörduda Tele2 andmekaitsespetsialisti poole aadressil dpo_estonia@tele2.com.  

Taotlusi isikuandmete kohta on võimalik esitada täites Tele2 kodulehelt leitava avalduse vormi, digiallkirjastades selle ning saates aadressile dpo_estonia@tele2.com. Avaldust on võimalik täita ka paberil kodus või Tele2 esinduses. Avalduse käsitsi täitmise vorm on leitav siit.  

Tele2 peab tuvastama isikuandmete kohta päringu teinud isiku, seega peab avaldus olema (digi)allkirjastatud. Üldised küsimused, mis ei eelda isikuandmete väljastamist, ei pea olema allkirjastatud. 

 
Pöördumistele vastamise aeg 

Pöördumisele vastamise aeg on üks kuu. Kui päring on väga mahukas või päringuid on lühikese aja jooksul väga palju, võib päringutele vastamise aeg pikeneda kahe kuuni. Sellisel juhul teavitame Sind päringule vastamise aja pikenemisest ning selle põhjustest. 

 
Andmelekkest teavitamine 

Andmelekkest teavitamiseks palume helistada Tele2 telefoni numbril 6 866 866 või saata info aadressile dpo_estonia@tele2.com.  

 
Vaidluste lahendamine 

Kui Sa tunned, et Tele2 ei ole leidnud Sinu murele lahendust, on Sul võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

Andmekaitse Inspektsioon: 

Tatari 39, Tallinn, 10134 

telefon: 627 4135 

koduleht: www.aki.ee 

e-post: info@aki.ee 

 
Privaatsuspoliitika muudatused  

Selleks, et privaatsuspoliitika oleks alati ajakohane ja läbipaistev, võime privaatsuspoliitikat aeg- ajalt uuendada või muuta. Privaatsuspoliitika kõige värskem versioon on alati avaldatud Tele2 kodulehel. Lisaks võime täiendavalt teavitada Sind olulistest muudatustest ka e-postiga või mõnel muul viisil.