Mobiil-ID

Mobiil-ID abil saad ennast identifitseerida, dokumente digiallkirjastada ja teha kõiki samu e-toiminguid, nagu saad teha ID-kaardiga, kuid enam ei ole sul vaja ID-kaardi lugejat, sest oma paroolid saad sisestada telefoni.

Teenusega saab liituda Tele2 esindustes ID-kaardi alusel.

Mobiil-ID kuutasu on 0,99 € ning on vajalik Mobiil-ID võimekusega SIM-kaart.

Kui Su praegune SIM kaart Mobiil-ID teenust ei toeta, siis tuleks soetada uus SIM-kaart. SIM-kaardi vahetus maksab 4 eurot. Teenus on alustamisel ja lõpetamisel päevapõhise tasustamise põhimõttel.

Välisriigist Eestisse saatmise SMSi hind ühe Mobiil-ID toimingu kohta (isikutõendamine või digitaalallkirja andmine) on vastavalt rändlusteenuse hinnakirjale. Tutvu rändlusteenuse-hindadega siin.

Mobiil-ID

Mobiil-ID kasutamine

Mobiil-ID on turvaline ja lihtne kasutada. Isiku tuvastamine ning digitaalallkirja andmine on kaitstud kõrge turvatehnoloogia ja vastavate PIN koodidega.
Mobiil-ID lepingu ja aktiivsete sertifikaatide olemasolul on kasutajal mobiiltelefoni abil võimalik enda Isikusamasuse tõendamiseks elektroonilises keskkonnas ning anda digitaalallkirja sama turvaliselt nagu ID-kaardiga.

Mobiil-ID SIM-kaart

Teenuse kasutamiseks on vajalik Mobiil-ID SIM-kaart.
Mobiil-ID SIM kaardil on lisaks tavapärastele sideteenuste PIN ja PUK koodidele kraabitava turvakihi all peidus turvakoodid Mobiil-ID teenuse kasutamiseks.
Kaksik-SIM ehk Dual-SIM kaardile Mobiil-ID teenust aktiveerida ei saa. 
Mobiil-ID SIM kaardi kasutamiseks sobivad kõik tänapäevased mobiiltelefonid.
Telefonil peab olema GSM Phase 2+ tugi, mis on pea kõigil alates 2000. aastast toodetavatel mobiiltelefonidel.
Mobiil-ID SIM kaardi muudab eriliseks tarkvara, mis on kaardi tootmisel paigaldatud kaardi elektroonilisele kiibile.
Mobiil-ID tarkvara abil on võimalik spetsiaalse SIM-kaardi abil läbi viia isikutuvastust ning digiallkirjastamist.
Mobiil-ID on isiku mobiilne identiteet ning turvalisuse tagamiseks ümbervormistuse ja kaardi vahetuse tehingutega vana SIM-kaardiga seotud Mobiil-ID teenus suletakse. 
Teenuse taaskasutamiseks tuleb sõlmida uus Mobiil-ID leping, mille käigus väljastatakse uus Mobiil-ID SIM-kaart.

Mobiil-ID sertifikaatide aktiveerimine

Teenuse aktiveerimiseks:

  1. sisene ID-kaardiga Politsei-ja Piirivalveameti (PPA) veebipõhisesse taotluskeskkonda http://www.politsei.ee;
  2. esita elektrooniliselt Mobiil-ID sertifikaatide taotlus;
  3. digiallkirjasta taotlus ID-kaardiga.

Sinu mobiiltelefoni number ja ka kõikide teenuste senine kasutus jääb endiseks.

Isikutuvastamine ja digiallkirjastamine

Mobiil-ID teenuse kasutamisel sisestab kasutaja e-teenusesse sisenemisel sõltuvalt e-teenuse pakkujast oma telefoninumbri, isikukoodi või e-teenuse kasutajatunnuse.
Seejärel saadetakse kasutaja mobiiltelefonile digitaalse Isikusamasuse kontrollimise päring.
Kasutaja kontrollib e-teenuse sisenemise lehel kuvatava ja mobiiltelefonile ekraanile ilmuva digitaalse Isikusamasuse kontrollimise päringu kontrollkoodide samasust.
Isikusamasuse kontrollimisega nõustumiseks sisestab oma isikusamasuse kontrollimiseks ettenähtud PIN koodi (Mobiil-ID PIN1), mille järgselt kasutaja isik on e-teenuse pakkuja jaoks turvaliselt identifitseeritud. Kasutaja saab alustada e-teenuse tarbimist.

Analoogiliselt toimub ka digitaalallkirjastamise protsess.
Lisainfot saad vaadata www.id.ee lehelt:

Mobiil-ID koodid ja nende muutmine

Mobiil-ID PIN1 - vähemalt 4 kohaline kood digitaalse isikutuvastuse võimaluse aktiveerimiseks.
Mobiil-ID PIN2 - vähemalt 5 kohaline kood digitaalse allkirjastamise võimaluse aktiveerimiseks.
Mobiil-ID PUK - kood lukustunud PIN-koodide lahti blokeerimiseks, mis lukustub 3 vale sisestuse tagajärjel.

Mobiil-ID menüü tekib Sinu mobiiltelefoni Mobiil-ID SIM-kaardi asetamisel.
Mobiil-ID PIN-koode saad muuta Mobiil-ID menüü alajaotuses "Muuda koode". Lukustunud PIN-koode saad avada PUK-koodiga Mobiil-ID menüüst alajaotuses "Blokeeri lahti".
PUK koodi kolmekordsel järjestikul valesisestusel SIM-kaardi Mobiil-ID funktsionaalsus blokeerub, mille järel tuleb pöörduda Tele2 poole uue Mobiil-ID SIM-kaardi ja sertifikaatide saamiseks.

Võimalikud tõrked

Enne Mobiil-ID kasutamist on soovituslik mobiiltelefonilt klaviatuuri lukustus maha võtta.
Kui Mobiil-ID kasutamine internetis ei õnnestu, võib sel olla mitmeid põhjuseid:

  • Teenus ei tööta - proovi uuesti ja kui probleem kordub, võta ühendust konkreetse teenuse pakkujaga. Näiteks internetipanga klienditoega.
  • Peale kontrollkoodide kokkulangevuse kontrollimist ja PIN-koodi sisestamist võib leviproleemide tõttu olla häiritud vastussõnumi saatmine.
  • Internetilehitsejas (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox jne.) kuvatud kontrollkood erineb mobiiltelefoni ekraanile kuvatud kontrollkoodist - katkesta toiming, sulge lehitseja ja alusta toimingut uuesti.

Alates 01.02.2011 antakse välja riikliku garantiiga Mobiil-ID-d, mis tähendab, et Mobiil-ID-ga on võimalik osaleda ka Riigikogu valimistel.

Mobiil-ID jätkamine operaatorivahetuse puhul

Juhul kui oled praegu teise operaatori klient ja Mobiil-ID kasutaja ning soovid üle tulla Tele2 võrku, siis on võimalik selle teenuse kasutamist meie juures väga lihtsalt jätkata.

Küsime Sult liitumislepingu sõlmimisel, kas soovid Mobiil-ID teenust jätkata ja palume Mobiil-ID omanikul sõlmida meiega lisaks Mobiil-ID leping Tele2 esinduses või digitaalselt aadressil mobiil-id.tele2.ee.

Seda tehes ei katke Su Mobiil-ID teenus operaatorivahetusel hetkekski.

Tingimused

1. Üldosa
1.1. Käesolevad Tele2 Mobiil-ID tingimused (edaspidi: Tingimused) on Tele2 Eesti AS-i, registrikood 10069046, postiaadress Jõe 2a, 10151 Tallinn (edaspidi: Tele2) ja füüsilise isiku (edaspidi: Kasutaja) vahel sõlmitud Tele2 Mobiil-ID lepingu (edaspidi: Leping) lahutamatu osa.
1.2. Lepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates Tingimustes) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. Kehtivate sertifikaatide andmebaas on infokogum, mis sisaldab kõiki SK poolt väljaantud sertifikaate;
1.2.2. Kehtivuskinnitus on SK poolt väljastatud kinnitus, millega tõendatakse Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust kinnituse väljastamise ajahetkel;
1.2.3. Kasutaja on Mobiil-ID teenusega liitunud isik, kes on sõlminud või kasutab Tele2-ga sideteenuse osutamise lepingu (edaspidi: Tele2 liitumisleping) sõlminud isiku poolt tema kasutusse antud numbrit ja SIM-kaarti;
1.2.4. Mobiil-ID (dokument) on Eesti Vabariigi poolt Eesti kodanikule ja kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel püsivalt viibivale välismaalasele välja antav digitaalne isikut tõendav dokument, mille moodustavad Mobiil-ID SIM-kaart ja sellega seotud digitaalset isikusamasuse kontrolli ja digitaalset allkirjastamist võimaldavad riiklikud sertifikaadid;
1.2.5. Mobiil-ID teenus on teenus, mis võimaldab Kasutajale elektroonilises keskkonnas tema isikusamasuse tuvastamist ja digitaalallkirjastamist ning aktiveeritakse, kui Kasutaja on sõlminud Tele2 Mobiil-ID lepingu ja talle on väljastatud SIM-kaart. Alates 01.02.2011 on teenuse kasutamiseks vajalik teenuse kasutamisega seonduvate sertifikaatide taotlemine PPA veebipõhises taotluskeskkonnas (http://www.politsei.ee/);
1.2.6. Number on Tele2 liitumislepingu ja Mobiil-ID lepinguga (sh Mobiil-ID SIM-kaardiga) seotud mobiiltelefoninumber;
1.2.7. Klient on Tele2-ga liitumislepingu sõlminud isik, kes kasutab temale liitumislepinguga määratud numbrit;
1.2.8. PIN-koodid on Tele2 poolt Kasutajale väljastatud elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tuvastamiseks ja digitaalallkirjastamise võimaldamiseks kasutatavad isiklikud aktiveerimiskoodid;
1.2.9. PPA on Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet, Mobiil-ID (dokument) väljaandja;
1.2.10. Sertifikaat on Mobiil-ID SIM-kaardiga seotud elektrooniline andmekogum, mis on välja antud, võimaldamaks elektroonilises keskkonnas digitaalallkirja andmist ning isikusamasuse tuvastamist ning mille avalikud võtmed on seotud üheselt füüsilise isikuga;
1.2.11. Sertifitseerimisteenus on elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tuvastamiseks ja digitaalallkirjade andmiseks vajalike SIM-kaartide väljastamine, Mobiil-ID teenuse kasutamiseks väljastatud sertifikaatide (edaspidi: Mobiil-ID sertifikaadid) kehtivuse kontrollimise võimaldamine ning Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse peatamise, kehtivuse peatatuse lõpetamise ja kehtetuks tunnistamise menetlemine;
1.2.12. SIM-kaart on Tele2 poolt väljastatav Kasutajat identifitseeriv kiipkaart, mis kasutades ID-kaardiga analoogset infrastruktuuri võimaldab lisaks GSM standardis ettenähtud tavapärastele operatsioonidele ka elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tuvastamist ja digitaalallkirjastamist. Ühe Mobiil-ID SIM-kaardiga saab olla seotud üks paar Mobiil-ID sertifikaate - üks digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks ja teine digitaalseks allkirjastamiseks;
1.2.13. SK on sertifitseerimisteenuse osutaja, AS Sertifitseerimiskeskus.
1.3. Tingimustes kasutatud mõisted omavad sama tähendust ka Lepingus ning selle osaks olevates teistes võimalikes lisades, kui ei ole sätestatud teisiti.

2. Lepingu sõlmimine ja kehtivus
2.1. Mobiil-ID teenus aktiveeritakse Kasutaja jaoks hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul peale Lepingu sõlmimist, kuid elektroonilises keskkonnas isikusamasust tuvastada ja digitaalselt allkirjastada saab Kasutaja alates Mobiil-ID sertifikaatide kandmisest SK poolt hallatavasse kehtivate sertifikaatide andmebaasi.
2.2. Kasutajal saab olla korraga ainult 1 (üks) kehtiv leping Mobiil-ID kasutamiseks.
2.3. Mobiil-ID kasutamiseks väljastatud eraõiguslike sertifikaatide (väljastatud enne 01.02.2011) kehtivuse aeg on 5 (viis) aastat ning riiklike sertifikaatide (väljastatud alates 01.02.2011) kehtivuse aeg on kolm (3) aastat. Alates 28.08.2015 väljastatakse sertifikaate kehtivuse ajaga 5 (viis) aastat. Sertifikaatide kehtivus lõpeb aegumisel, Lepingu peatamise või lõpetamise korral Kasutaja või Tele2 poolt, Lepinguga seotud numbri/ SIM-kaardi vahetamisel, Kasutaja andmete muutmisel või Mobiil-ID-ga seotud sertifikaatide kehtetuks tunnistamisel. Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse peatamisel ei lõpe Lepingu kehtivus, kuid sertifikaatide kehtivuse peatatuse perioodil ei ole Mobiil-ID teenust võimalik kasutada elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tuvastamiseks ega digitaalallkirjastamiseks.
2.4. Aegunud, kehtetuks tunnistatud või peatatud sertifikaadi alusel tehtud isikutuvastused ja antud digitaalallkirjad on kehtetud.
2.5. Mobiil-ID teenuse eest arveldamine toimub Kliendiga sõlmitud Tele2 liitumislepingu alusel.
2.6. Mobiil-ID sertifikaatide peatamisel või kehtetuks tunnistamise korral Lepingu kehtivus ei peatu.
2.7. Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust on võimalik peatada ööpäevaringselt Tele2 infotelefoninumbril 6866 833 ja Tele2 esindustes.
2.8. Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse peatatust lõpetada ja Lepingut lõpetada on võimalik ainult Tele2 esindustes.

3. Kasutaja õigused ja kohustused
3.1. Kasutajal on õigus:
3.1.1. kasutada pärast Lepingu sõlmimist selles kokku lepitud teenust Tingimustes ettenähtud korras;
3.1.2. nõuda Tele2-lt Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;
3.1.3. taotleda omal kulul uut SIM-kaarti selle kadumise, varguse või vigastamise korral;
3.1.4. taotleda Tele2-lt juhiseid teenuse asjatundlikuks ja ohutuks kasutamiseks;
3.1.5. üles öelda Leping seaduses ja Tingimustes sätestatud korras;
3.1.6. nõuda enda kohta käivate andmete töötlemise lõpetamist Tele2 poolt Lepingu lõpetamise korral, välja arvatud juhul, kui andmete töötlemise õigus või kohustus tuleneb seadusest, eeldusel, et Lepingu lõpetamisel lõpevad Poolte Lepingust ja/või seadusest tulenevad kohustused teineteise suhtes.
3.2. Kasutaja kohustub:
3.2.1. täitma Lepingut (selle lahutamatuks osaks olevaid Tingimusi, Mobiil-ID kasutusjuhendeid ja SK koduleheküljel http://www.sk.ee/ avaldatud Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimusi ning Sertifitseerimispoliitikat);
3.2.2. hoidma ja kasutama SIM-kaarti heaperemehelikult ning sihtotstarbe kohaselt;
3.2.3. mitte avaldama Mobiil-ID PIN-koode kolmandatele isikutele ja kaitsma neid võimalikul parimal viisil;
3.2.4. tema kontrolli alt väljunud PIN-koodid viivitamatult ära muutma või kui PIN-koodide muutmine ei ole võimalik, siis peatama Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse;
3.2.5. tagama temale Tele2 poolt väljastatud SIM-kaardi kolmandatele isikutele edasi mitteandmise;
3.2.6. SIM-kaardi kadumisel või varguse korral koheselt peatama Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse punktis 2.7 toodud viisil või tunnistama sertifikaadid kehtetuks PPA veebipõhises keskkonnas ning lõpetama Tele2 Mobiil-ID lepingu enne Tele2 esinduses uue SIM-kaardi taotlemist/Tele2 Mobiil-ID lepingu sõlmimist;
3.2.7. isikuandmete muutumise korral teavitama Tele2-e andmete muutumisest ja esitama uute andmetega ID-kaardi olemasoleva Lepingu lõpetamiseks ja uue Tele2 Mobiil-ID lepingu sõlmiseks;
3.2.8. tagama, et tal on korraga sõlmitud ainult 1 (üks) kehtiv leping Mobiil-ID kasutamiseks.

4. Tele2 õigused ja kohustused
4.1. Tele2-l on õigus:
4.1.1. kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning vajadusel teha nendest koopiaid;
4.1.2. Kasutaja avalduse alusel peatada tema Mobiil-ID sertifikaatide kehtivus või lõpetada nende kehtivuse peatatus;
4.1.3. peatada Mobiil-ID sertifikaatide kehtivus ja/või taotleda Mobiil-ID sertifikaatide kehtetuks tunnistamist turvakaalutlustel (sh kahtluse korral, et sertifikaati on kantud ebaõiged andmed, sertifikaadis sisalduvat isiklikku võtit kasutatakse omaniku nõusolekuta vms juhtudel), samuti seaduse alusel esitatud kolmanda isiku nõudel ning muude Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust välistavate asjaolude ilmnemisel;
4.1.4. arveldada Mobiil-ID teenuse ning riiklike sertifikaatide taotlemise ja uuendamise eest Lepingus fikseeritud numbriga seotud Kliendiga Tele2 liitumislepingu ja Tele2 kodulehel http://www.tele2.ee/ avaldatud hinnakirja alusel;
4.1.5. taganeda Lepingust või peatada Mobiil-ID sertifikaatide kehtivus ja/või taotleda Mobiil-ID sertifikaatide kehtetuks tunnistamist, kui Klient ja/või Kasutaja ei ole täitnud või on rikkunud oma lepingulisi kohustusi;
4.1.6. ühepoolselt muuta ja/või täiendada Tingimusi, teatades sellest Kasutajale mõistlikul viisil enne nende jõustumist.
4.2. Tele2 kohustub:
4.2.1. SIM-kaartide väljastamisel teostama isikusamasuse kontrollimise Kasutaja poolt esitatud seaduses sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel;
4.2.2. tagama, et SIM-kaart on defektideta ning sellele kantud andmed õiged ja ümbris/pakend rikkumata;
4.2.3. täitma SK Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimusi ja Sertifitseerimispoliitikat;
4.2.4. hoidma saladuses andmeid Kasutaja kohta, mis on talle teatavaks saanud teenuste osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes Kasutaja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

5. Poolte vastutus
5.1. Kasutaja vastutab Mobiil-ID teenuse kasutamisest tulenevate mistahes tagajärgede eest ainuisikuliselt ja täies ulatuses nii Lepingu kehtivuse ajal kui pärast selle lõppu.
5.2. Kasutaja vastutab mistahes kahju eest, mis tekkis Tingimustes (sh Mobiil-ID kasutusjuhendites, SK Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimustes ja SK Mobiil-ID sertifitseerimispoliitikas) sätestatud tingimuste ja/või muus seaduses kehtivate kohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel.
5.3. Tele2 ei ole vastutav, kui Kasutajal ei ole võimalik Mobiil-ID teenust kasutada tulenevalt sellest, et klient on rikkunud Tele2 ja kliendi vahelisest Tele2 liitumislepingust tulenevaid kohustusi või välistanud muul viisil Kasutajale numbri kasutamise (sh on piiranud või peatanud teenuse osutamise ja/või lõpetanud Tele2 liitumislepingu).
5.4. Tele2 ei ole vastutav, kui temast mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud, kolmanda osapoole tegevus/tegevusetus) ei saa Kasutaja anda digitaalallkirja või tõendada oma isikut, kolmas isik kontrollida Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust või ei ole võimalik teostada muid päringuid/toiminguid.

6. Muud tingimused
6.1. Lepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates Tingimustes) reguleerimata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste kasutamise tingimustest ja kehtivatest õigusaktidest.
6.2. Enne 01.veebruar 2011 Mobiil-ID teenusega liitunud klientidele jõustuvad käesolevad Tingimused alates 01. märts 2011. Käesolevad Tingimused jõustuvad 28.08.2015