Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Kapitalirendi tingimused

Kapitalirendi tingimused

 1. Üldinfo.
  • Käesolev seadme rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud Tele2 ja Kliendi vahel Lepingus välja toodud Tele2-le kuuluva Seadme üürimiseks Kliendi poolt.
  • Tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste kasutamise üldtingimustest, Tele2 liitumislepingust, Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ja muudest tüüptingimustest (nt kampaaniatingimused jms), kaugmüügi korral ka Tele2 e-poe tingimustest.

 

 1. Seadme üleandmine.
  • Seade antakse Kliendile üle Lepingu allkirjastamisel või täiendava tehingu (nt kättesaamine pakiautomaadist) alusel.
  • Seadme üleandmise tähtaeg määratakse kindlaks vastavalt lepingu sõlmimise viisile. Tele2 ei vastuta eseme üleandmisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus ei tekkinud otseselt Tele2-st tulenevatel asjaoludel.
  • Seadme vastuvõtmise hetkest läheb Kliendile üle ka Seadme juhusliku hävimise või kahjustumisega seotud risk.
  • Seadme kättesaamisel tuleb Kliendil kontrollida Seadme töökorras olekut ning puuduse avastamisel teavitada sellest Tele2-te hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul Seadme vastuvõtmisest.

 

 1. Arveldus
  • Kliendil tuleb tasuda Seadme eest üüri igakuiselt Tele2 poolt esitatud arve alusel Seadme kättesaamise päevast arvates, sõltumata kas Seadet reaalselt kasutatakse või mitte.
  • Üüri tuleb tasuda ka juhul, kui Kliendil puudub võimalus Tele2 teenuseid kasutada (sh ajutise lepingu peatamise teenuse rakendamise, Kliendi võlgnevusel teenuse piiramise või teenuse rikke tõttu);

 

 1. Seadme kasutamine.
  • Klient peab kasutama Seadet heaperemehelikult ja vastavalt Seadme sihtotstarbele, järgima Seadme kasutusjuhendit ja rakendama omal kulul selliseid meetmeid, mis välistavad Seadme varguse, kaotsimineku, hävimise ja kahjustumise (nt mehaanilise vigastuse, niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse vms). Klient on kohustatud tagama Seadme säilimise kogu Lepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Seadme üleandmise hetkel, arvestades Seadme sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist.
  • Seadet ei ole lubatud anda teise isiku kasutusse (sh. pantida, anda allüürile või hoiule) ilma Tele2 eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  • Tele2-l on õigus piirata Kliendile üüritavate Seadmete arvu
  • Kliendil on õigus parendada Seadet üksnes Tele2 eelneval kirjalikul nõusolekul, välja arvatud parendused, mis on vajalikud Seadme säilimise või selle täieliku või osalise hävimise kaitseks, samuti parendused, mis hõlbustavad Seadme kasutamist ja ei kahjusta Seadme tehnilist seisundit ning on Seadet kahjustamata eemaldatavad.
  • Kolmanda osapoole teenuse mittetoimimist Seadmes ei loeta puuduseks. Tele2 tagab Seadme toimimise üksnes Tele2 teenustega seoses.
  • Klient peab lubama Tele2 töötajatele või volitatud isikutele juurdepääsu Seadmele selle töökorras oleku kontrollimiseks ning hooldus- ja remonditöödeks. Juurdepääsu ajas lepivad Pooled eelnevalt kokku.
  • Klient peab teavitama Tele2-le Seadme võimalikest puudustest (sh kui Seade varastatakse, kaotatakse, hävib vms) koheselt, kuid hiljemalt kahe (2) kuu jooksul alates puuduste avastamisest.
  • Klient teavitab Tele2 viivitamatult kõikidest seadme valdamist ja kasutamist takistavatest asjaoludest ning võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed nimetatud asjaolude kõrvaldamiseks.
  • Seadme kahjustumine või seadme kasutamise osaline või täielik võimatus (nt seoses tehnilise või majandusliku sobimatusega) ei anna Kliendile õigust lepingust tulenevate kohustuste täitmisest keelduda.

 

 1. Vastutus
  • Klient vastutab täielikult ja tingimusteta Seadme säilimise ja korrasoleku eest alates Seadme vastuvõtmise hetkest kuni Lepingu lõppemise või lõpetamiseni. Kliendi valdusest Seadme väljaminek, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine või muu samalaadne juhtum ei vabasta Klienti vastutusest ja Lepingujärgsete kohustuste täitmisest.
  • Kui Seade on hävinenud, kadunud või varastatud või Seade ei tööta Kliendi vastutusel olevatest põhjustest, tuleb Kliendil tasuda Lepingu rikkumise eest kahjuhüvitist vastavalt punktile 6.5.
  • Lepingu rikkumise korral vastutab Klient Tele2 ees ka juhul, kui rikkumine oli vabandatav

 

 1. Lepingu kehtivus.
  • Leping lõpeb Lepingu tähtaja möödumisel juhul, kui Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud. Lepingu tähtaja lõppemisel läheb Seadme omandiõigus üle Kliendile. Vara omandiõigus ei lähe üle, kui Kliendil on Tele2 ees mis tahes võlgnevus või tasumata mis tahes Lepingu alusel veel tasumisele kuuluv(ad) makse(d.
  • Tele2 võib Lepingu ühepoolselt ja erakorraliselt kas tervikuna või konkreetse Seadme osas üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 5 päeva ette kui:
   • Klient on Tele2-le esitatud dokumentides andnud Tele2-le teadlikult väärinformatsiooni;
   • Tarbijast Klient on jätnud kolme üksteisele järgneva rendimakse täielikult või osaliselt tasumata.
   • Iseseisvat majandus- või kutsetegevust läbiviiv (ehk äriklient) Klient on jätnud rendimakse kohaselt tasumata või tasunud osaliselt ning pole võlgnevust tasunud 15 päeva jooksul pärast maksetähtpäeva;
   • Klient on andnud lepinguga temale üleantud Seadme allüürile, müünud või andnud kasutusele kolmandatele osapooltele.
   • Kliendil on tekkinud võlgnevus Tele2 ees muudest lepingutest tulenevalt või;
   • Kliendi suhtes algatatakse pankrotimenetlus.
  • Lepingu ülesütlemise või Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral Tele2 poolt jääb Tele2 Seadme omanikuks ning Tele2-le Lepingu kehtivusaja jooksul makstud maksed või muud Lepingu alusel tasutud summad ei kuulu Kliendile tagastamisele või muul viisil hüvitamisele. Eeltoodust tulenevalt kohustub Klient tagastama Seadme Tele2-le koos selle komplektsusega, mis vastab punktis 4.1. toodud seisukorrale.
  • Kliendil on õigus Leping konkreetse seadme osas igal ajal üles öelda, teatades sellest Tele2-le vähemalt 3 päeva ette.
  • Klient on Lepingu ülesütlemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel kohustatud hüvitama Tele2-le Lepingu jääkväärtuse, milleks on seadme Lepingu tähtaja lõpuni tasumata osamaksed.

 

 1. Lepingu lõpetamine.
  • Leping lõpeb tähtaja möödumisel punktis 6.1. korras, Poolte kokkuleppel, Tele2 liitumislepingu lõppemisel või Lepingu ülesütlemisega ühe Poole poolt.

Allkirjastades käesoleva Lepingu kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub antud tingimustega.