Pretensioonide esitamise kord

 1. Tele2 vastutab ostjale müüdud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.
 2. Kliendil on õigus pöörduda kauba või teenuse puuduste ilmnemisel Tele2 poole, esitades asjakohane tehingu tegemist tõendav ostudokument või selle koopia. Kauba või teenuse mittevastavusest lepingutingimustele tuleb teavitada Tele2-te e-posti aadressil info@tele2.ee või helistades numbrile +372 6 866 866 hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kauba või teenuse lepingutingimusele mittevastavusest teada saamist. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Tele2 vastutusest kauba või teenuse mittevastavuse eest.
 3. Kauba või teenuse puuduste ilmnemisel palume lõpetada vastava kauba või teenuse kasutamise ning teavitada puuduste ilmnemisest Tele2-te.
 4. Tele2 vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest järgnevatel tingimustel:
  - esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest tekkinud mittevastavuse puhul eeldatakse, et kauba puudus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel;
  - kuue kuu möödumisel kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.
 5. Lepingutingimustele mittevastava kauba või teenuse parandamise või asendamise lepivad Tele2 ja Klient omavahel kokku.
 6. Tele2 ei vastuta Kliendi süül kaubal või teenusel tekkinud puuduste eest, mis on tingitud kauba mittenõuetekohasest hoiustamisest või kasutamisest.
 7. Kauba või teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@tele2.ee pretensiooni, kus on märgitud:
  - Nimi ja kontaktandmed
  - Kaebuse esitamise kuupäev
  - Kauba ostmise või teenuse saamise kuupäev
  - Kauba või teenuse puudus
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ning Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist. Kliendil on õigus nõuda Tele2-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagastamist, kui Tele2-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või kui kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.
 10. Kliendi ja Tele2 vahel tekkinud vaidlused proovitakse esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tarbijavaidluste komisjonis või Harju maakohtus.
 11. Avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonis saab esitada tarbija, kui kaupleja on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega:Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel. 6201 707E-post: avaldus@komisjon.ee. Veebileht http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon. Vaidluste kohtuvälise menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/komisjoni-otsus-ja-selle-taitmine. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
 12. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta (TKS § 26 lg 5) on internetipõhiseks vaidluste lahendamise platvormiks ODR- platvorm, veebilehel https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nimetatud platvorm on mõeldud peamiselt piiriüleste vaidluste lahendamiseks.