Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Kasutusrendi tingimused

Kasutusrendi tingimused

 1. Üldinfo.
 2. Käesolev seadme rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud Tele2 ja Kliendi vahel Lepingus välja toodud Tele2-le kuuluva Seadme kasutamiseks Kliendi poolt.
  • Tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 teenuste kasutamise üldtingimustest, Tele2 liitumislepingust, Tele2 teenuste ja interneti kasutamise tingimustest ja muudest tüüptingimustest (nt kampaaniatingimused jms), kaugmüügi puhul ka Tele2 e-poe tingimustest.

 

 1. Seadme üleandmine.
  • Seade antakse Kliendile üle Lepingu allkirjastamisel või täiendava tehingu (nt kättesaamine pakiautomaadist) alusel.
  • Seadme üleandmise tähtaeg määratakse kindlaks vastavalt lepingu sõlmimise viisile. Tele2 ei vastuta eseme üleandmisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus ei tekkinud otseselt Tele2-st tulenevatel asjaoludel.
  • Seadme vastuvõtmise hetkest läheb Kliendile üle ka Seadme juhusliku hävimise või kahjustumisega seotud risk.
  • Seadme kättesaamisel tuleb Kliendil kontrollida Seadme töökorras olekut ning puuduse avastamisel teavitada sellest Tele2-te hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul Seadme vastuvõtmisest.

 

 1. Arveldus
  • Kliendil tuleb tasuda Seadme eest üüri igakuiselt Tele2 poolt esitatud arve alusel Seadme kättesaamise päevast arvates, sõltumata kas Seadet reaalselt kasutatakse või mitte.
  • Üüri tuleb tasuda ka juhul, kui Kliendil puudub võimalus Tele2 teenuseid kasutada (sh ajutise lepingu peatamise teenuse rakendamise, Kliendi võlgnevusel teenuse piiramise või teenuse rikke tõttu);

 

 1. Seadme kasutamine.
  • Klient peab kasutama Seadet heaperemehelikult ja vastavalt Seadme sihtotstarbele, järgima Seadme kasutusjuhendit ja rakendama omal kulul selliseid meetmeid, mis välistavad Seadme varguse, kaotsimineku, hävimise ja kahjustumise (nt mehaanilise vigastuse, niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse vms). Klient on kohustatud tagama Seadme säilimise kogu Lepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Seadme üleandmise hetkel, arvestades Seadme sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist. Väljastatud seadme puhul võib olla tegemist ka korduvkasutusse antud seadmega, mis on läbinud tehnilise kontrolli, kuid millel võib esineda iluvigu (st eelneva kasutaja poolt tingitud normaalset kulumist).
  • Seadet ei ole lubatud anda teise isiku kasutusse (sh. allüürile või hoiule) ilma Tele2 eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  • Tele2-l on õigus piirata Kliendile üüritavate Seadmete arvu
  • Kliendil ei ole õigus seadmele teha parendusi (välja arvatud eelneva kirjaliku kooskõlastuse alusel Tele2-ga). Kooskõlastamist ei vaja parendused, mida on võimalik seadmele teha nii, et neid on võimalik eset kahjustamata ära võtta. Klient ei või Seadet teise asjaga ühendada selliselt, et seadet ei saa ilma seadet kahjustamata nimetatud asjast enam eraldada või et Seade muutuks nimetatud asja osaks või päraldiseks.
  • Kui Tele2 on seoses parenduste eemaldamisega kandnud kulutusi, hüvitab Klient need Tele2-le viivitamatult.
  • Kolmanda osapoole teenuse mittetoimimist Seadmes ei loeta puuduseks. Tele2 tagab Seadme toimimise üksnes Tele2 teenustega seoses.
  • Klient peab lubama Tele2 töötajatele või volitatud isikutele juurdepääsu Seadmele selle töökorras oleku kontrollimiseks ning hooldus- ja remonditöödeks. Juurdepääsu ajas lepivad Pooled eelnevalt kokku.
  • Klient peab teavitama Tele2-le Seadme võimalikest puudustest (sh kui Seade varastatakse, kaotatakse, hävib vms) koheselt, kuid hiljemalt kahe (2) kuu jooksul alates puuduste avastamisest.
  • Klient teavitab Tele2 viivitamatult kõikidest seadme valdamist ja kasutamist takistavatest asjaoludest ning võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed nimetatud asjaolude kõrvaldamiseks.
  • Seadme kahjustumine või seadme kasutamise osaline või täielik võimatus (nt seoses tehnilise või majandusliku sobimatusega) ei anna Kliendile õigust lepingust tulenevate kohustuste täitmisest keelduda.
  • Kui Seade on kahjustunud, hävinud, kadunud või varastatud või Seade ei tööta Kliendi vastutusel olevatest põhjustest, tuleb Kliendil tasuda Lepingu rikkumise eest Lepingus toodud suuruses kahjuhüvitist.
  • Lepingu rikkumise korral vastutab Klient Tele2 ees ka juhul, kui rikkumine oli vabandatav
  • Tele2 teavitab Klienti tema poolt üüritava Seadme vahetamisest, kui teenuse pakkumiseks kasutatav tehniline lahendus muutub, uueneb või Seadme vahetamine on jätkuvaks teenuse tarbimiseks vajalik. Vahetuse tulemusena Kliendi kasutusse antava uue Seadme kasutamiseks sõlmib Klient uue lepingu ja Seadme kasutustähtaeg hakkab kulgema algusest peale. Olemasoleva Seadme on Klient kohustatud tagastama Tele2-le kooskõlas Lepingus toodud nõuetega.

 

 

 1. Seadme tagastamine.
  • Lepingu lõpetamiseks peab Klient tagastama Tele2-le Seadme samas seisundis ja komplektsuses, milles ta selle sai (sh müügipakendis/karbis, koos kaabliga, puldiga, kasutusjuhendi, vooluadapteri jms), arvestades Seadme normaalset kulumist.
  • Kui Klient ei tagasta Seadet 30 päeva jooksul alates Lepingu lõpetamise avaldusest, tagastatud Seade on rikutud või mittekomplektne, on Tele2-l õigus nõuda Kliendilt tasu Seadme eest proportsionaalselt vastavalt Seadme väärtusele (seadme hävimise või kahjustumise korral) või tasu Seadme komplekti kuuluva puuduva või rikutud osa eest. Kui Klient on tasunud Tele2-le nimetatud tasu, loevad Pooled, et Seade on tagastatud Tele2-le komplektsena.

 

 1. Lepingu kehtivus.
  • Leping jõustub alates Lepingu sõlmimise kuupäevast ning kehtib kuni lepinguga üleantud Seadme tagastamiseni Tele2-le.
  • Tele2 võib Lepingu ühepoolselt ja erakorraliselt kas tervikuna või konkreetse Seadme osas üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 5 päeva ette kui:
   • Klient on Tele2-le esitatud dokumentides andnud Tele2-le teadlikult väärinformatsiooni;
   • Tarbijast Klient on jätnud kolme üksteisele järgneva rendimakse täielikult või osaliselt tasumata.
   • Iseseisvat majandus- või kutsetegevust läbiviiv (ehk äriklient) Klient on jätnud rendimakse kohaselt tasumata või tasunud osaliselt ning pole võlgnevust tasunud 15 päeva jooksul pärast maksetähtpäeva;
   • Klient on andnud lepinguga temale üleantud Seadme allüürile, müünud või andnud kasutusele kolmandatele osapooltele.
   • Kliendil on tekkinud võlgnevus Tele2 ees muudest lepingutest tulenevalt või;
   • Kliendi suhtes algatatakse pankrotimenetlus.
  • Lepingu ülesütlemise või Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral ei kuulu Tele2-le Lepingu kehtivusaja jooksul makstud maksed või muud Lepingu alusel tasutud summad Kliendile tagastamisele või muul viisil hüvitamisele. Eeltoodust tulenevalt kohustub Klient tagastama Seadme Tele2-le koos selle komplektsusega, vastavalt peatükile 5.
  • Kliendil on õigus Leping konkreetse seadme osas igal ajal üles öelda, teatades sellest Tele2-le vähemalt 3 päeva ette ning tagastades Tele2-le seadme koos selle komplektsusega, vastavalt peatükile 5.
  • Klient on Lepingu ülesütlemisel kohustatud hüvitama Tele2-le kõik kulud, mida Tele2 kandis seoses Seadmega, eelkõige Seadme seisukorrast (selle rikkumisest või hävinemisest tulenevad kulud) tulenevad hüvitised, kui seadme üürilepingu eritingimustes ei ole sätestatud teisiti.

 

 1. Lepingu lõpetamine.
  • Leping lõpeb Poolte kokkuleppel, Tele2 liitumislepingu lõppemisel või Lepingu ülesütlemisega ühe Poole poolt.

 

Allkirjastades käesoleva Lepingu kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub antud tingimustega.