Tingimused

Tele2 teenuste kasutamise üldtingimused

1. Üldosa

1.1. Käesolevad Tele2 teenuste kasutamise tingimused (edaspidi tingimused) on Tele2 Eesti AS i, registrikood 10069046, postiaadress Jõe 2a, 10151 Tallinn (edaspidi Tele2 või osapool) ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi klient või osapool) vahel, edaspidi ühiselt nimetatud osapooled, sõlmitud Tele2 sideteenuse osutamise lepingu (edaspidi leping) lahutamatu osa ja osapooltele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Lepingus (sh tingimustes) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. e-pood - Tele2 internetipõhine müügikeskkond, mis asub aadressil https://tele2.ee/pood.
1.2.2. esindaja - isik, kes on Tele2 poolt volitatud end esindama teenuste osutamisega seonduvais küsimustes, sh omab õigust Tele2 nimel sõlmida, muuta ja üles öelda lepinguid;
1.2.3. ettemaks - rahasumma, mida Tele2 enne lepingu sõlmimist ja/või teenuste osutamise alustamist või lepingu kehtivuse ajal selle täitmise tagamiseks kliendilt nõuda võib;
1.2.4. hinnakiri - Tele2 poolt kehtestatud dokumendid, mis sätestavad teenuste ja toodete tasumäärad (sh kampaania hinnad), leppetrahvid ja muud Tele2 kodulehel avaldatud tasud;
1.2.5. iseteenindus Minu Tele2 - Tele2 internetipõhine klienditeeninduskeskkond, mille vahendusel saab klient (sh kliendi volitatud isik) sõlmida ja administreerida lepinguid vastavalt selle kasutusvõimalustele;
1.2.6. isikuandmed - Tele2 poolt pakutavate ja vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille vastutavaks töötlejaks on Tele2 ja volitatud töötlejaks Tele2-e poolt määratud isikud;
1.2.7. kasutaja - kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab kliendi numbrile Tele2 poolt või vahendusel osutatavaid teenuseid;
1.2.8. klienditeenindus - Tele2 infotelefon, Tele2 müügiesindus, Tele2 esindaja, iseteenindus või muu Tele2 infokanal, mida kasutatakse klientide teenindamiseks ja nõustamiseks, sh lepingute sõlmimiseks, muutmiseks või ülesütlemiseks;
1.2.9. klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Tele2-ga lepingu;
1.2.10. kodulehekülg - Tele2 elektrooniline infokanal, mis asub aadressil http://www.tele2.ee/ ning sisaldab Tele2 teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjale, iseteenindust, hinnakirja ja muud kliendile vajalikku ajakohast informatsiooni;
1.2.11. krediidilimiit - Tele2 poolt kehtestatud rahaline piirsumma, mis on seotud kliendi teenuste kasutamise ja maksekäitumisega ning mille ületamisel võib Tele2 piirata kliendile teenuse osutamist või nõuda kliendilt ettemaksu tasumist;
1.2.12. number - Tele2 sidevõrgus kliendile määratud number, millele Tele2 osutab, vahendab või pakub koostöös kolmandate osapooltega lepingus kokku lepitud tingimustel sideteenuseid;
1.2.13. roaming- ehk rändlusteenus - elektroonilise side teenus, millega Tele2 võimaldab oma kliendil kasutada välisriigi sideettevõtja poolt pakutavaid sideteenuseid, ning mille eest tasumine toimub Tele2 kaudu;
1.2.14. salasõna - kliendi poolt määratud tähe- ja/või numbrikombinatsioon, mis identifitseerib kliendi ning mida osapooled kasutavad lepingu ja Tele2-ga seotud muude toimingute teostamiseks, seejuures vastutab klient oma salasõna avalikustamise eest kolmandatele isikutele;
1.2.15. sideteenus - Tele2 poolt osutatav üldkasutatav sideteenus, sellega seonduv, vahendatav või koostöös kolmandate osapooltega pakutav muu teenus;
1.2.16. SIM-kaart - Tele2-le kuuluv klienti identifitseeriv kiipkaart, mis terminalseadmesse paigaldatuna võimaldab kliendil kasutada sideteenuseid;
1.2.17. tasud - tasud, mis Tele2 on oma hinnakirjaga kehtestanud (nt liitumis- ja kuumaksed, rändlus-, teenus- jms tasud);
1.2.18. teenuspakett - lepinguga fikseeritud kindel kogum sideteenuseid;
1.2.19. Tele2 sidevõrk - Tele2-le kuuluv sidevõrk, mis vastab sellele kehtestatud nõuetele ja mille kaudu osutatakse ja/või vahendatakse kliendile sideteenuseid;
1.2.20. terminalseade - tehniline seade (nt mobiiltelefon või muu sidevahend) või selle osa, mis ühendatuna ühenduspunktis võimaldab saata, töödelda või vastu võtta kõnet või edastada andmeid.

1.3. Tingimustes kasutatud mõisted omavad sama tähendust ka lepingus ning selle osaks olevates teistes võimalikes lisades, kui ei ole sätestatud teisiti.
1.4 Leping ja sellele lisanduvad tingimused esitatakse kliendile eesti keeles. Tele2 teenuse kasutamise tingimused võivad olla tõlgitud ka võõrkeelde. Tingimuste eestikeelne versioon prevaleerub võõrkeelsete tõlgete suhtes. Tingimustes ja/või lepingutes sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel alltoodud järjestusest (alustades kõige prioriteetsemast):

 1. Leping;
 2. Paketi tingimused;
 3. Juhendid ja muud tüüptingimused (nt Interneti kasutamise tingimused, Järelmaksu tingimused, lepingust taganemise juhend );
 4. Tele2 teenuste tingimused ja hinnakiri.

1.5 Sätestamata tingimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

2. Lepingu sõlmimine ja muutmine 

2.1. Iga numbri kohta sõlmivad Tele2 või Tele2 esindaja ja teenuseid kasutada sooviv isik tähtajalise või tähtajatu Lepingu. Leping sõlmitakse kirjalikult, sh digitaalselt allkirjastatult, suuliselt salasõna alusel Tele2 infotelefoni, elektrooniliselt e-poe, iseteeninduse vahendusel, või Tele2 esindustes.
2.2. Lepingu sõlmimisel või muutmisel peab teenuseid kasutada sooviv isik:
2.2.1. esitama Tele2-le kõik vajalikud Tele2 poolt nõutavad andmed ja dokumendid, kusjuures Tele2-l on õigus kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning vajadusel andmeid salvestada ja teha dokumentidest koopiaid;
2.2.2. Iseteeninduse ja e-poe kasutamiseks identifitseerima end internetipanga autoriseerimiskanali, ID-kaardi või Mobiil-ID abil;
2.2.3. tutvuma Tele2 esinduses või kodulehel www.tele2.ee Tele2 teenuste kasutamise tingimuste, hinnakirja, teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidega ning teiste sideteenuse osutamist puudutavate dokumentidega, mis on sõlmitud lepingu lahutamatuks osaks ning millele lepingus on viidatud;
2.2.4. tasuma Tele2 nõudel ettemaksu ja/või kõik lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluvad summad (nt liitumis-, paketivahetustasu).
2.3. Lepingu sõlmimise või muutmisega kinnitab klient või tema poolt volitatud esindaja, et:
2.3.1. ta on läbi lugenud, mõistnud ja nõustub Tele2 tingimuste, sh (lisa)teenuste ja kampaania tingimuste, hinnakirja ning teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidega;
2.3.2. tal on lepingu sõlmimiseks või muutmiseks kõik õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud õigused ja volitused;
2.3.3. ta on andnud Tele2-le, Tele2 esindajale või koostööpartnerile õiguse töödelda kliendi isikuandmeid, postiaadressi ja elektroonilisi kontaktandmeid sideteenuse osutamiseks ning lepingute edastamiseks õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses;
2.3.4. tellides või kasutades teenust, mis eeldab kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse teenuse osutamisega, on klient eelnevalt nõustunud enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks ning nõustub sellisest teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega.

2.4. Tele2-l on õigus keelduda lepingu sõlmimisest või leping ei jõustu, kui:
2.4.1. isik ei esita tema identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke Tele2 poolt nõutud andmeid või dokumente;
2.4.2. isik on esitanud Tele2-le ebaõigeid või puudulikke andmeid;
2.4.3. teenuseid kasutama hakkava isiku soovitud piirkonnas või viisil liitumine Tele2 sidevõrguga ei ole tehniliselt võimalik;
2.4.4. füüsiline isik on piiratud teovõimega ning tal puudub seadusliku esindaja nõusolek;
2.4.5. isik on võlgu Tele2-le või teisele sideettevõtjale temale osutatud sideteenuse eest;
2.4.6. isiku suhtes toimub pankrotimenetlus;
2.4.7. juriidiline isik on likvideerimisel.

2.5. Isikuga, kes soovib lepingut sõlmida numbri säilitamise õigusega (numbri liikuvus), sõlmitakse edasilükkava tingimusega leping. Leping jõustub hetkest, kui Tele2 on teatanud isikule numbri teisaldamise tähtaja ning loonud võimaluse kasutada sideteenuseid lepingus märgitud numbril. Edasilükkava tingimusega leping ei jõustu, kui lepingus märgitud numbrit loovutav sideettevõtja teatab numbri teisaldamise taotluse tagasilükkamisest või kui isik ei lõpeta numbri suhtes ettenähtud aja jooksul loovutava sideettevõtjaga sõlmitud liitumislepingut.
2.6. Lepingu sõlmimise korral alustab Tele2 sideteenuse osutamist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 (kümnendal) tööpäeval või hilisemal osapoolte poolt kokkulepitud tähtajal. Tele2-l on õigus kliendi poolt esitatud andmete kontrollimisel ilmnenud puuduste, erinevuste või muude takistavate asjaolude korral (sh ettenähtud summade tasumine) pikendada teenuste avamise tähtaega ning nõuda nende kõrvaldamist mõistliku aja jooksul. Tele2-l on õigus lepingust taganeda, kui klient ei kõrvalda esinenud puudusi ettenähtud tähtajaks.
2.7. Tele2 osutab või vahendab kliendile sideteenust lepingu alusel vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kvaliteedinõuetele ja -parameetritele Eesti Vabariigi territooriumil Tele2 sidevõrgu levialapiirkonnas.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:
3.1.1. nõuda Tele2-lt lepingust tulenevate kohustuste täitmist;
3.1.2. kasutada pärast lepingu sõlmimist selles kokku lepitud teenuseid tingimustes, sh kampaania ja teenuspaketi tingimustes ettenähtud korras;
3.1.3. tellida ja kasutada Tele2 teenuseid vastavalt lepingule, kehtivale hinnakirjale ning teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidele;
3.1.4. kasutada iseteenindust vastavalt selle kasutusvõimalustele;
3.1.5. kasutada salasõna tehingute tegemiseks ja muuta seda vastavalt kehtivale korrale;
3.1.6. kasutada teenuseid krediidilimiidi ulatuses ja taotleda Tele2-lt selle piirmäära muutmist;
3.1.7. teha Tele2-le ettemakseid tema poolt tulevikus kasutatavate teenuste eest, märkides seejuures arvel näidatud viitenumbri;
3.1.8. saada tagasi enammakstud summa, tehes vastavasisulise avalduse Tele2 kontoris või telefoniteeninduses. Tele2 kannab enammakstud summa kliendi avalduses märgitud arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul alates avalduse saamisest;
3.1.9. helistada vajaduse tekkimisel tasuta riigisisestele ja Euroopa ühtsele hädaabinumbrile "112";
3.1.10. taotleda Tele2-lt juhiseid teenuste, sh seadmete asjatundlikuks ja ohutuks kasutamiseks;
3.1.11. esitada Tele2-le avaldusi, ettepanekuid ja pretensioonide korral kirjalikke kaebusi igas Tele2 esinduses, posti teel aadressile Tele2 Eesti AS, Jõe 2a, 10151 Tallinn Eesti või e-kirja teel aadressile info@tele2.ee;
3.1.12. taotleda omal kulul uut SIM-kaarti selle kadumise, varguse, vigastamise või muul soovimatul viisil kliendi valdusest väljumise korral;
3.1.13. saada klienditeenindusest teavet talle osutatavate sideteenuste kohta, sh tingimuste, hinnakirja, Tele2 sidevõrgu leviala ja teenuse kvaliteedi, samuti oma isikuandmete, krediidilimiidi ja talle tasumiseks esitatud arvete kohta;
3.1.14. saada teavet tema isikuandmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh tutvuda Tele2 poolt lepingu täitmise käigus kogutud kliendi isikuandmetega;
3.1.15. nõuda Tele2-lt oma andmete töötlemise lõpetamist lepingu lõpetamise korral eeldusel, et lõpevad osapoolte lepingust või kehtivast õigusaktist tulenevad kohustused teineteise suhtes, va kui kliendi andmete töötlemise õigus või kohustus tuleneb seadusest;
3.1.16. igal ajal tagasi võtta nõusolek numbriinfokataloogis ja -teenistuses tema kohta andmete avaldamiseks;
3.1.17. kasutada lepingust tulenevates suhetes seaduses sätestatud nõuetele vastavaid ja elektroonilise allkirjaga, sh digitaalallkirjaga allkirjastatud elektroonilises vormis dokumente, kui Tele2 on selleks nõusoleku andnud ja tingimustes ei ole sätestatud teisti;
3.1.18. jätta kuni kaebuse lahendamiseni tasumata arve osa, mille klient on vaidlustanud enne maksetähtpäeva saabumist;
3.1.19. taotleda Tele2-lt temale teenuse täielikku (sisse ja väljahelistamine piiratud) või osalist (väljahelistamine piiratud) piiramist, samuti lepingu peatamist kord aasta jooksul mistahes mahus, teatades lepingu peatamissoovist Tele2 ette vähemalt üks (1) tööpäev ja olles eelnevalt tasunud lepingu peatamise tasu ning täitnud muud kuni teenuse piiramiseni tekkinud kohustused, kui osapoolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti;
3.1.20. üles öelda leping tingimustes sätestatud korras sh lepingu p. 10.8.4. ja 10.9.3. sätestatud juhtudel.

4. Klient on kohustatud:

4.1.1. täitma lepingut, tingimusi, sh teenuspaketi ja kampaania tingimusi, Tele2 teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjale ning kehtivate õigusaktide nõudeid;
4.1.2. tasuma talle osutatud teenuste eest tähtaegselt ja kehtestatud hinnakirja ning arvelduskorra kohaselt;
4.1.3. jälgima temale määratud krediidilimiiti ja teostama ettemakseid krediidilimiidi ületamisel. Kliendil on võimalik krediidilimiiti ning kasutatud limiiti kontrollida külastades Tele2 esindusi või helistades Tele2 klienditeeninduse numbril 6866 866 või lühinumbrile 1886. Nimetatud numbritele helistamisel kehtivad Tele2 hinnakirja kohased teenustasud;
4.1.4. kasutama terminalseadmeid ja Tele2 SIM-kaarti vastavalt nende sihtotstarbele kooskõlas lepinguga, sh tingimuste, Tele2 teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidega ning mitte tekitama häireid Tele2 sidevõrgus ja/või teistele isikutele kuuluvates sidevõrkudes;
4.1.5. kasutama nõuetele vastavat ja tehniliselt töökorras olevat terminalseadet ning tagama omal kulul vajalike uuenduste (nt tarkvara uuendamine) tegemise terminalseadmes või sellega seotud lisaseadmetes. Nõuetele mittevastava, mittetöökorras oleva või häireid ja rikkeid põhjustava terminalseadme kasutamise korral, kui sellega kaasneb kahju Tele2-le või kolmandale isikule, kohustub klient tekkinud kahju hüvitama.
4.1.6. esitama Tele2 poolt nõutavad andmed ja dokumendid;
4.1.7. teatama Tele2-le esimesel võimalusel järgmistest asjaoludest:
4.1.7.1. kirjalikult taasesitataval viisil:

 • oma nime (sh ärinime), aadressi, kontakttelefoni või teiste kliendi rekvisiitide muutumisest koos uute andmete esitamisega;
 • lepinguga seotud kontaktisiku(te), sh äriühingu juhatuse liikme(te) või kasutaja(te) muutumisest;
 • juriidilise isiku finantsolukorras toimunud olulistest muudatustest, juriidilise isiku lõpetamisest, likvideerimis- või sundlikvideerimismenetluse alustamisest, sh tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või talle pankrotihoiatuse tegemisest;
 • teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada lepinguliste kohustuste täitmist.

4.1.7.2. suuliselt või kirjalikult taasesitataval viisil:

 • oma või esindaja isikut tõendava dokumendi vargusest või kadumisest;
 • salasõna, iseteeninduse kasutamise aluseks oleva SMS parooli, internetipangaparooli, ID kaardi, Mobiil-ID vms tema identifitseerimiseks kasutatava tunnuse kadumisest, vargusest või kolmandale isikule teatavaks saamisest ning muutma või sulgema selle (või need) koheselt asjakohase asutuse või Tele2 klienditeeninduse vahendusel;
 • kliendi, sh kasutaja valduses oleva SIM-kaardi kadumisest või vargusest ja peatama SIM-kaardiga seotud numbrile teenuse osutamise Tele2 klienditeeninduse vahendusel.

4.2. Klient, kes on võimaldanud kolmandal isikul (sh kasutajal) kasutada SIM-kaarti, terminalseadet, iseteenindust, lepingulist salasõna vms osapoolte vahel kliendi identifitseerimiseks kokkulepitud ja kasutatavat tunnust, vastutab Tele2 ees nende nõuetekohase kasutamise, tehtud tehingute ja osutatud teenuste eest esitatud arvete õigeaegse tasumise eest.
4.3. Kliendil on Tele2 nõusolekuta keelatud Tele2 poolt temale lepingu alusel osutatavate teenuste kolmandatele isikutele osutamine, vahendamine või nende muul viisil kasutamise võimaldamine, välja arvatud isiklikul otstarbel. Käesolev keeld hõlmab muuhulgas kõne ja/või andmeside teenuse pakkumist või vahendamist kasutades selleks Tele2 sidevõrku ning Tele2 SIM-kaardi mistahes ärilisel eesmärgil kolmandate isikute kasutusse andmist. Tele2  loeb punkti 4.3 rikkumist oluliseks lepingu rikkumiseks. Järgnevatel juhtudel (loetelu ei ole ammendav) eeldatakse, et tegemist on tingimuste punkti 4.3 rikkumisega:
4.3.1. kliendi väljuvate kõnede ja/või kasutatud kõneminutite arvu ebaproportsionaalsus võrreldes sisenevate kõnede ja/või kõneminutite arvuga;
4.3.2. kliendi väljuvate kõnede ja/või kasutatud kõneminutite arvu ebaproportsionaalne kasv;
4.3.3. kliendi tegevuse muul viisil erinemine keskmise mobiiltelefoniteenuseid kasutava kliendi tegevusest.

4.4. Tingimuste punkti 4.3 rikkumise korral on klient kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel lõpetama koheselt rikkumise ning tasuma Tele2-le leppetrahvi kuni 3200 (kolm tuhat kakssada) eurot ning hüvitama reaalselt tekkinud kahju. Tele2-l on õigus vastav leppetrahvi nõue esitada kuue (6) kuu jooksul alates päevast, mil Tele2 sai teada kliendi poolsest lepingu rikkumisest.
4.5.  Tingimuste punktis 4.3 sätestatud kohustust rikkunud klienti ei loeta tarbijaks Tarbijakaitseseaduse § 2 lg 1 p 1 tähenduses.
4.6. Klient on kohustatud hüvitama Tele2-le kõik Tele2 sidevõrgu kaudu ühenduse saamist häirivate, piiravate või takistavate kliendi poolt põhjustatud rikete ja/või kahjustuste kõrvaldamise kulud. Rike ja/või kahjustus loetakse põhjustatuks kliendi poolt ka juhul, kui rikke ja/või kahjustuse põhjustas kasutaja või muu isik terminalseadme asukohas või tingis rikke kliendi terminalseade või selle ebaõige kasutamine.
4.7. Terminalseadme ja/või SIM-kaardi kadumise või varguse korral peab klient viivitamatult esitama Tele2-le avalduse kliendi numbrile sideteenuste osutamise peatamiseks. Kuni avalduse esitamiseni kasutatud sideteenuste eest on kohustatud tasuma klient.
4.8. Klient on kohustatud hüvitama Tele2 ning Tele2 poolt volitatud kolmanda isiku kulud, mis on seotud kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega, sh kohustub klient hüvitama kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega seotud kolmanda isiku kulud, kellele Tele2 on loovutanud oma nõude kliendi vastu.
4.9. Kliendil on muud lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

5. Tele2 õigused ja kohustused

5.1. Tele2-l on õigus:
5.1.1. nõuda kliendilt lepingu (sh selle lahutamatuks osaks olevate tingimuste) täitmist;
5.1.2. ühepoolselt muuta ja/või täiendada tingimusi või kehtestada uued tingimused ja/või kehtestada uus hinnakiri punktides 10.8 ja 10.9 sätestatud alustel ja korras;
5.1.3. ühepoolselt muuta ja/või täiendada teenusekirjeldusi, kasutusjuhendeid ning kvaliteedinõudeid teatades sellest kliendile mõistlikul viisil enne nende jõustumist;
5.1.4. nõuda kliendilt enne temale teenuste osutamist ja lepingu kehtimise ajal tagatist, ettemaksu ja/või sissetulekut tõendavat dokumenti, tagamaks teenuste eest tasumist;
5.1.5. nõuda kliendilt tasude ja/või leppetrahvi maksmist;
5.1.6. krediidilimiidi ületamise korral jätkata kliendile teenuste osutamist;
5.1.7. ette teatamisel koheselt piirata kliendile teenuste osutamist ja/või peatada talle teenuste osutamine, kui klient on Tele2 sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme või kui klient häirib terminalseadme kasutamisega Tele2 sidevõrgu tööd või teisi sideteenuste kasutajaid;
5.1.8. piirata kliendile teenuste osutamist ja/või peatada talle teenuste osutamine elektroonilise side seaduses §-s 98 ja §-s 100 sätestatud alustel (klient on hilinenud temale osutatud sideteenuste eest tasumisega üle 14 päeva või ületab temale kehtestatud krediidilimiiti; sideteenuse osutamise piiramine on vajalik sidevõrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks vahetamiseks või hooldamiseks; klient rikub oluliselt sideteenuse lepingu tingimusi, sealhulgas punkti 4.3.) või muul seadusest tuleneval juhul. Samuti, kui kliendi suhtes toimub pankrotimenetlus või on algatatud juriidilise isiku likvideerimis- või sundlikvideerimismenetlus või kui klient ei ole teavitanud Tele2 oma andmete muutumisest ning saadetud arved tagastatakse Tele2-le märkega, et klient ei asu antud aadressil, on tegevus- /elukohta vahetanud vms juhul;
5.1.9. muuta erandjuhul kliendile määratud numbrit, sellest kliendile ette teatades;
5.1.10. kasutada lepingust tulenevates suhetes seaduses sätestatud nõuetele vastavaid digitaalallkirjaga allkirjastatud elektroonilises vormis dokumente;
5.1.11. peatada või üles öelda leping elektroonilise side seaduses ja tingimustes sätestatud korras;
5.1.12. avaldada kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest, andmeid Tele2 sidevõrgu kaudu kliendi poolt või kliendile edastatava sõnumi sisu ja vormi, sõnumi edastaja ja vastuvõtja ning edastamise aja ja viisi kohta;
5.1.13. sulgeda IMEI koodi blokeerimise teel ette teatamata Tele2 sidevõrgus terminalseadmed, mis on varastatud, kadunud, omavoliliselt ümberkodeeritud või muul viisil muudetud, mida kasutatakse vastuolus tingimustega (sh lepinguliste kohustuste mittetäitmisel), mis häirivad kasutamisel sidevõrgu tööd ja/või on muul põhjusel või alusel vastuolus tingimuste või teiste kohalduvate piirangute või õigusaktidega;
5.1.14. töödelda kliendi andmeid, sh füüsilisest isikust kliendi isikuandmeid lepingu või sellega seotud lepingute täitmise tagamiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkumisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja tõendamiseks või muul seadusest tuleneval põhjusel;
5.1.15. avaldada lepingu täitmise tagamiseks isiku krediidivõimelisuse hindamise võimaldamiseks mõeldud andmebaaside pidajatele kliendi isikuandmeid või edastada kliendi poolt lepingu täitmata jätmisega seotud lepinguid ja andmeid kolmandatele isikutele, sh advokaadi-, õigus- ja inkassobüroodele;
5.1.16. loovutada nõudeid kliendi vastu kolmandatele isikutele kliendi nõusolekust sõltumata;
5.1.17. salvestada ja säilitada lepingu täitmise või lepingu täitmise tagamise eesmärgil kliendi ja/või kasutaja kõnesid Tele2-e klienditeeninduse telefoninumbritele ning kasutada vastavaid kõnesalvestusi isiku poolt tehtud avalduste või tehingute tõendamiseks, kliendi teenindamiseks ning teeninduskvaliteedi tõstmiseks;
5.1.18. kliendipoolse nõusoleku korral edastada andmeid kliendi kohta andmete avaldamiseks numbriinfokataloogis ja -teenistuses.
5.1.19. määrata hädaabinumbrile "112" helistaja asukoht ilma tema nõusolekuta ning edastada vastavaid andmeid seaduse alusel selleks õigustatud isikutele.

5.2. Tele2 on kohustatud:
5.2.1. täitma lepingut (sh selle lahutamatuks osaks olevaid tingimusi);
5.2.2. osutama, vahendama või pakkuma koostöös kolmandate isikutega kliendile sideteenuseid vastavalt lepingule;
5.2.3. väljastama kliendi soovil talle teavet sideteenuste kohta (sh Tele2 sidevõrgu leviala, tingimuste, hinnakirja, krediidilimiidi, kliendile osutatud teenuste ja tasumiseks esitatud arvete kohta);
5.2.4.  vahetama välja tehniliselt mittetöökorras SIM-kaardi seaduses sätestatud alustel;
5.2.5. väljastama SIM-kaardi kadumise, varguse või vigastamise korral kliendi nõudmisel ja kulul uue SIM-kaardi;
5.2.6. hoidma saladuses andmeid kliendi kohta, mis on talle teatavaks saanud teenuste osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest;
5.2.7. kliendi andmeid töötlevate Tele2 esindajate ning koostööpartnerite lepingutes sätestama edastatud andmete konfidentsiaalse käitlemise nõuded;
5.2.8. peatama või ütlema üles lepingu kliendi vastava avalduse alusel seaduses ja/või tingimustes sätestatud viisil ja korras;
5.2.9. teatama kliendile Tele2 kodulehe, massiteabevahendi või SMS-i kaudu Tele2 aadressi või kontaktnumbrite muudatustest, suuremahulistest Tele2 sidevõrgu numbrite muudatustest või Tele2-le teadaolevatest tehnilistest häiretest, sh plaanilistest hooldus- ja remonttöödest Tele2 sidevõrgus
5.2.10. tagama sideteenuste osutamise kvaliteediga, mis vastab Eesti Vabariigis kehtivatele kvaliteedinõuetele ja -parameetritele, seejuures eelnevalt kliente kodulehe vahendusel teavitades võtma kasutusele kohased meetmed vähendamaks Tele2 sidevõrgu turvalisuse või terviklikkusega seotud riske ning vältimaks võrguühenduse täis- või ülekoormust;
5.2.11. teavitama klienti kas Tele2 kodulehe vahendusel(www.tele2.ee), SMS-i teel või kirjalikult koos selgitustega lepingu muutmise kavatsusest vähemalt üks kuu ette. Kliendil on õigus muudatustega mittenõustumise korral leping üles öelda elektroonilise side seaduses sätestatud korras;
5.2.12. esitama kliendile arved ja informeerima klienti võlgnevustest. Kliendil on võimalik valida arve edastamise viis kas e-kirjaga Kliendi poolt määratud e-posti aadressile, Tele2 iseteeninduses või posti teel Kliendi poolt määratud aadressile. Klienti teavitatakse võlgnevusest tekstisõnumi teel, kui Kliendi arve tasumine on hilinenud üle 14 päeva ning lisaks posti teel kui Klient on arve maksmisega viivitanud üle 30 päeva;
5.2.13. vaatama läbi kliendi kirjalikud avaldused või kaebused ning vastama neile viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul. Juhul, kui viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul ei ole võimalik kliendile vastata, teavitab Tele2 sellest kirjalikult klienti ja määrab uue mõistliku tähtaja;
5.2.14. taastama kliendile teenuste osutamise endises ulatuses kahe (2) tööpäeva jooksul arvates teenuste osutamise piiramise või peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamisest;
5.2.15. esitama kliendile lõpparve kolme (3) kuu jooksul arvates lepingu lõppemise päevast;
5.2.16. tagastama lepingu lõppemisel tingimuste kohaselt summa, mille võrra kliendi poolt tasutud summa ületab tasumisele kuuluvat summat;
5.2.17. korraldama kliendilt ööpäevaringse rikketeadete vastuvõtmise Tele2 infotelefonil ja kõrvaldama Tele2 sidevõrgu rikke kolmanda tööpäeva jooksul pärast rikkest teadasaamist. Tele2 sidevõrgu rikkest põhjustatud ebamugavuste hüvitamiseks peab klient tegema vastavasisulise põhjendatud avalduse Tele2 esindustes või telefoniteeninduses. Rikke tõttu kliendile makstav kompensatsioon ei saa olla suurem kui kliendi poolt kasutatud teenuste igakuine kuumaks;
5.2.18. peatama Tele2 poolt kliendi isikuandmete avaldamise, mille õigsus on kliendi poolt vaidlustatud, kuni õigete isikuandmete väljaselgitamiseni.
5.2.19. anda kliendile juhiseid teenuste ohutuks kasutamiseks ning nende kvaliteedi tagamiseks;

5.3. Tele2-l on muud lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

6. Arvelduse kord

6.1. Tele2 tasud on fikseeritud hinnakirjaga, mis on avaldatud Tele2 kodulehel.
6.2. Tele2 poolt osutatud, vahendatud või koostöös kolmandate isikutega pakutavate teenuste eest arveldamisel juhindutakse osapoolte vahel kokkulepitud lepingu tingimustest ja nende osutamise ajal kehtinud hinnakirjast. Kasutatud teenuste maksumus võib sõltuda konkreetse teenuse tarbimiskestusest, -mahust, toimumise ajast ja riigist, kus teenust kasutati.
6.3. Tele2 vahendab kokkuleppel kliendiga Tele2 poolt kehtestatud tingimustel roaming- ehk rändlusteenuseid, mille eest tasutakse Tele2 arvete alusel, lähtudes välisriigis sideteenust osutanud ettevõtja hinnakirjast. Rändlusteenused on kajastatud Tele2 hinnakirjas orienteeruva tasuna.
6.4. Kui välisriigis sideteenust osutava ettevõtja poolt Tele2-le esitatav arve ja/või teave hinnakirja muudatuse kohta laekub Tele2-le viimasest olenemata põhjustel viivitusega, ei vastuta Tele2 roaming- ehk rändlusteenuse arve viibimise ega osutatavate teenuste tasu vastavuse eest Tele2 hinnakirjale.
6.5. Tele2 arveldusperioodi pikkus on üks (1) kuu, mille kohta toimub arve koostamine arveldusperioodi viimasel päeval.
6.6. Kahe või enama kliendile määratud numbriga seotud teenuspakettide kuumaksete, müüdud seadmete ning muude neile numbritele osutatud teenuste kohta esitab Tele2 kliendile koondarve. Tele2-l on õigus esitada kliendile tasumiseks vahearveid või pikendada minimaalsel teenuse kasutamisel kliendile määratud arve tasumist või arveldusperioodi. Tele2 ei väljasta arveid paberkandjal, kui arvel märgitud summa on väiksem kui 1,58 eurot, või elektrooniliselt, kui arvel märgitud summa on väiksem kui 0,5 eurot.  
6.7. Tele2 saadab kliendi soovil kliendile arve elektroonilisel kujul Tele2 iseteenindusse, e-maili aadressile, Internetipanga postkasti, kliendi postiaadressile paberkandjal või muul osapoolte vahel kokkulepitud viisil. Osapooled aktsepteerivad Internetipanga postkasti, Tele2 iseteenindusse või e-maili aadressile saadetud elektroonilisel kujul arvet (e-arvet) või muud osapoolte vahel kokkulepitud viisil saadetud arvet samaväärselt kliendi postiaadressil saadetud paberkandjal arvega.
6.8. Arve mittekättesaamine ei vabasta klienti kohustusest tasuda kasutatud teenuste ja ostetud seadmete eest õigeaegselt. Tele2 ei vastuta postiteenistus(t)e nõuetele mittevastava töö, elektroonilise postkasti mittetoimimise või elektroonselt edastatavate arvete saatmisel esineda võivate tõrgete eest. Arve mittesaamisel on klient kohustatud viivitamatult teavitama Tele2 hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Tele2 klienditeenindus väljastab kliendi soovil lisateavet arve, sh tasumisele kuuluva summa ja teenuse kasutuse eristuse kohta.
6.9. Kui klient ei ole teatanud Tele2-le punktis 4.1.7 fikseeritud andmete või teiste juriidiliste rekvisiitide muutusest, loetakse Tele2 poolt temale muutmata andmete alusel koostatud ja edastatud dokumendid, sh muu teave (nt teenusarved, meeldetuletused vms) esitatuks õigete andmetena ning kliendi poolt kättesaaduks. Eeltoodu kehtib analoogselt esindaja muutuse korral esindaja poolt tehtud tehingute osas.
6.10. Tele2-l on õigus nõuda kliendilt varasemalt arveldamata, kuid kliendi poolt kasutatud sideteenuse eest tasumist.
6.11. Tele2-l on õigus nõuda kliendilt ettemaksu, tagatist või muuta kliendi maksetingimusi, sh krediidilimiiti.
6.12. Juriidilistele isikutele osutatavatele teenuste hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Füüsilisest isikutest klientidele osutavate teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu, välja arvatud juhul kui käibemaksu lisandumine on eraldi hinnakirjas märgitud (näiteks võlgnevuse sissenõudmise tasu).
6.13. Klient kohustub tasuma arve Tele2 arveldusarvele või Tele2 esindustes hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Tele2 arveldusarvele ja maksekorraldusele on märgitud kliendi õiged andmed ning viitenumber.
6.13.1. Kui osapooled ei ole kokku leppinud rahasumma tasumise viisis, loetakse õigustatud osapoolele tasumisele kuuluv rahasumma tasutuks selle laekumisel õigustatud osapoole pangakontole.
6.13.2. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Tele2-l õigus nõuda kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,15% tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tarbijakrediidilepingutes lähtub Tele2 viivise arvestamisel võlaõigusseadusest.
6.13.3. Tele2 võib teenuse osutamise piiramisel või peatamisel jätkata kliendile miinimumarve või kuutasu arvestamist, juhul kui teenust piirati või teenus peatati kliendi poolse lepingu rikkumise tõttu.
6.14. Klient on kohustatud tasuma teenustasud, mis on seotud arvete tasumisega (pangaülekande tasu jne).
6.15. Klient võib teenuste tasu suurust vaidlustada tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Arve vaidlustamiseks tuleb kliendil esitada Tele2 klienditeenindusele kirjalik kaebus, mille Tele2 vaatab läbi viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul.
6.15.1. Kui klient esitab kaebuse enne arve maksetähtpäeva saabumist, on ta kohustatud tasuma arve vaidlustamata osa maksetähtpäevaks. Arve vaidlustatud osa ei ole klient kohustatud sellisel juhul tasuma enne, kui kaebus on lahendatud.
6.15.2. Kui klient esitab kaebuse pärast arve maksetähtpäeva möödumist, on ta kohustatud enne kaebuse esitamist tasuma arve täies ulatuses.
6.15.3. Kaebuse põhjendatuse korral käsitavad osapooled summat, mille võrra kliendi poolt tasutud summa ületab tasumisele kuuluvat summat, ettemaksuna. Kliendi soovi korral tagastab Tele2 selle summa kliendi poolt nimetatud pangakontole.
6.15.4. Kaebuse põhjendamatuse korral on klient kohustatud vaidlustatud summa tasuma viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul, arvates kliendile kirjaliku vastuse väljastamise päevast ning Tele2-l on õigus nõuda kliendilt viivist ajavahemiku eest, arvates vaidlustatud summa maksetähtajast kuni selle tegeliku tasumiseni.

6.16. Tele2-l on õigus hoida kliendi poolt makstud tagatist lepingu lõppedes ajani, kuni klient on tasunud Tele2-le kõik tasumisele kuuluvad summad. Lepingu sõlmimisega annab klient nõusoleku, et Tele2-l on lepingu lõppemisel õigus tasaarveldada kogu kliendi makstud tagatis tasumisele kuuluvate summade katteks.  
6.17. Kui leping lõpeb kliendipoolse ülesütlemisega, on klient kohustatud lepingu lõppemise päevaks tasuma Tele2-le seni tasumata arved, olenemata maksetähtajast, ja tasud teenuste eest, mis on talle jooksval kuul osutatud. Lõpparve esitab Tele2 kliendile kolme kuu jooksul, arvates lepingu lõppemise päevast.

7. Tähtajalise lepingu lisatingimused

7.1. Isikuga, kes ostab Tele2-lt soodushinnaga ja/või järelmaksu tingimustel terminalseadme või saab Tele2-lt mõne muu soodustuse, mille kasutamine eeldab tähtajalise lepingu sõlmimist, sõlmib Tele2 tähtajalise Lepingu.
7.2. Eeldatakse, et tähtajalise lepingu või järelmaksulepingu sõlminud klient kasutab Tele2 sideteenust kogu tähtajalise lepingu tähtaja jooksul. Järelmaksulepingu sõlmimise ja täitmise eelduseks on kehtiv sideteenuse liitumisleping.
7.3. Tähtajalise lepingu peatamisel peatub tähtajalise lepingu tähtaja kulg. Tähtajalise lepingu peatamise lõpetamisel jätkub tähtajalise lepingu tähtaja kulg kliendile sideteenuste osutamise jätkamise päevast.
7.4. Tähtajalise lepingu ülesütlemisel, lõpetamisel või soodsama paketi vastu vahetamisel on klient kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel tasuma leppetrahvi vastavalt hinnakirjale ning hüvitama kliendile antud teenuse hinna soodustuse ja soodushinnaga või paketis sisaldunud terminalseadme maksumuse vastavalt tähtajalise lepingu tingimustele. Kliendil on õigus ilma leppetrahvi tasumata tingimuste punktis 10.8 ja 10.9 sätestatud korras leping üles öelda kui see on tingitud Tele2 poolt ühepoolselt tingimuste olulise muutmisest ja/või täiendamisest.
7.5. Tähtajalise lepingu ülesütlemise korral, sõltumata sellest, kas tähtajalise lepingu ütles üles klient või Tele2, on klient kohustatud Tele2 nõudmisel hüvitama soodushinnaga ostetud terminalseadme väärtuse, mis arvutatakse võttes arvesse ostukuupäeval kehtinud terminalseadme täishinda ning kliendi tähtajalise lepingu lõppemiseni jäävat perioodi.
7.6. Kui klient pärast tähtajalise lepingu tähtaja möödumist ei ütle üles temaga sõlmitud lepingut ja/või Tele2 pole vähemalt seitse (7) päeva enne tähtajalise lepingu tähtaja möödumist saatnud kliendile teadet lepingu lõppemise kohta, pikeneb leping määramata ajaks.

8. Lepingu ülesütlemine

8.1. Kui Tele2 soovib lepingut üles öelda, saadab ta kliendile vastava kirjaliku teate või teavitab klienti tema sidevahendi kaudu. Kui klient soovib lepingut üles öelda, esitab ta vastava avalduse Tele2 klienditeenindusele. Tele2-l on õigus nõuda kliendilt ülesütlemise avalduse esitamist kirjalikus- või elektroonilises digitaalallkirjaga allkirjastatud vormis.
8.2. Tele2-l on õigus leping ette teatamata ühepoolselt üles öelda, kui:
8.2.1. kliendile teenuste osutamist on piiratud või teenuste osutamine kliendile on peatatud mõnel alljärgneval alusel ning see alus ei ole ära langenud ühe (1) kuu jooksul:
8.2.1.1. klient on hilinenud temale osutatud teenuse eest tasumisega üle 14 päeva;
8.2.1.2. klient on Tele2 sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme;
8.2.1.3. klient häirib terminalseadme kasutamisega Tele2 sidevõrkude tööd või teisi sideteenuste kasutajaid;
8.2.1.4. klient rikub oluliselt lepingu tingimusi, milleks loetakse muuhulgas tingimuste punktide 4.1.2, 4.1.7.1 ja 4.3 rikkumist;
8.2.1.5. klient on lepingu sõlmimisel esitanud ebaõigeid isikuandmeid.
8.2.1.6. juriidiline isik on likvideeritud.

8.3. Sõltumata sellest, kas lepingu ütleb üles klient või Tele2, jäävad lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud osapoolte õigused ja kohustused kehtima nende nõuetekohase täitmiseni, sh jääb kehtima kliendi kohustus tasuda Tele2-le tasumata arved. Lepingu ülesütlemine ei katkesta ega peata viiviste arvestamist tasumata summadelt ega vabasta klienti viiviste tasumise kohustusest. Klient on kohustatud hüvitama kõik võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud.
8.4. Kliendil on õigus leping ette teatamata ühepoolselt üles öelda, kui:
8.4.1. Tarbijal on õiguse sideteenuse leping igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda teavitades Tele2-te lepingu ülesütlemisest vähemalt üks tööpäev ette.
8.4.2. Juhul kui tarbija on sõlminud tähtajalise liitumislepingu, rakenduvad selle ennetähtaegsel lõpetamisel Tele2 teenuste kasutamiste tingimustes ja Tele2 hinnakirjas kajastatud leppetrahvid. (v.a käesolevate tingimuste punktis 10.8 ja 10.9 sätestatud juhtudel.)

9. Tele2 vastutus

9.1. Tele2 vastutab üksnes tahtlikult või raske hooletuse tõttu kliendile tekitatud otsese varalise kahju eest ja kliendile surma põhjustamise või tema tervise kahjustamise eest. Muude kliendi kahjude eest Tele2 ei vastuta, sealhulgas, kuid mitte ainult, ei ole Tele2 kohustatud kliendile hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu ja/või kasumi vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist ja muid sarnaseid kahjusid.
9.2. Tele2 vastutab ainult Tele2 süül või raske hooletuse tõttu tekkinud Tele2 sidevõrgu või seadmete töö häirete või rikete eest. Tele2 ei vastuta Tele2 kontrollile mitte alluvate sidevõrkude tõttu või teiste sideteenuse osutajate poolt oma kohustuste täitmatajätmisest põhjustatud teenuste kättesaadavuse puudumise eest.
9.3. Tele2 ei vastuta teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti mõjutavate, kuid Tele2-st olenemata asjaolude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult ilmastikuolud ja muud raadiosidehäireid põhjustavad tegurid, tehniliste vahendite tarkvaralised ja mehaanilised vigastused või rikked sidevõrkudes, millesse Tele2 sidevõrk on lülitatud.
9.4. Kui osapoole kohustuste täitmise teeb osaliselt või täielikult võimatuks vääramatu jõud, milleks on asjaolu, mida osapool ei saa mõjutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, streik, elektrikatkestus, äike, muud erakordsed ilmastikuolud sh tugev vihma- või lumesadu, tugev tuul jne, siis osapool ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kuni selline asjaolu kohustuste täitmist takistab.
9.5. Kahju hüvitamist saab klient taotleda üksnes juhul, kui ta on Tele2-e tekkinud kahjust teavitanud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul pärast kahju avastamist ja kaheteistkümne (12) kuu jooksul pärast kahju tekkimist.

10. Muud tingimused

10.1. Osapoolte lepingust tulenev suhtlus toimub lihtkirjalikult või Tele2 klienditeeninduse sidevahendite kaudu, kui tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Kirjaliku teate saadab Tele2 kliendile lepingus märgitud postiaadressil paberkandjal või e-posti aadressil elektrooniliselt ning see loetakse kliendile kättetoimetatuks pärast neljakümne kaheksa (48) tunni möödumist kliendile väljasaatmisest, kui ei ole võimalik tõestada varasemat kättetoimetamist. Osapooled võivad kokku leppida omavahelise suhtluse teistsugustes vormides.
10.2. Tingimuste ja/või hinnakirja muutmisest ja/või täiendamisest või uute tingimuste ja/või hinnakirja kehtestamisest teatab Tele2 kliendile tingimuste punktides 10.8 ja 10.9 sätestatud korras.
10.3. Arve saadab Tele2 kliendile tingimuste punktis 6 sätestatud korras.
10.4. Ühekordne, lühiajaline või perioodiline soodustus, mille Tele2 on kliendile teinud, ei mõjuta teisi lepingust tulenevaid osapoolte õigusi ja kohustusi, välja arvatud juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
10.5. Tele2 võib lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda, võõrandada või loovutada ilma kliendi nõusolekuta tingimusel, et sellega ei vähene lepingu täitmise tõenäosus. Klient võib seda teha Tele2 nõusolekul ning eeldusel, et täidetud on tema senised lepingust tulenevad kohustused.
10.6. Kaebuse korral tuleb kliendil pöörduda Tele2 klienditeeninduse poole. Tele2 vaatab kaebuse läbi võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui tingimustes ette nähtud tähtaja jooksul, ja teatab oma otsusest olenevalt kliendi soovist kas suuliselt, kirjalikult posti teel või elektrooniliselt e-posti teel. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eestis kehtiva seadusandluse alusel. Samuti on tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendavate organite poole.
10.7. Hooldusteenusena võtab Tele2 kliendilt teateid Tele2 sidevõrkude riketest vastu ööpäevaringselt Tele2 klienditeeninduse telefoninumbril. Muud hooldus- ja tugiteenuse tingimused on avaldatud Tele2 kodulehel, konkreetsete teenuste kasutamise tingimustes või lepinguga seotud lisadokumentides. Tasud konkreetse hooldus- ja tugiteenuse eest on fikseeritud lepinguga seotud lisadokumendis või hinnakirjas.
10.8. Tingimuste muutmine
10.8.1. Tele2-l on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada tingimusi või kehtestada uued tingimused juhul, kui seda tingivad muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna või teenuste tehnilisest või sisulisest arengust, klientidele teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid.
10.8.2. Tingimuste muudatustest ja/või täiendustest või uutest tingimustest teavitab Tele2 Klienti saadetava arvega ja/või e-kirjaga (e-posti aadressi puudumisel kirjaga postiaadressil) Kliendi poolt valitud arve edastamise kanalis kui Lepingus ei ole kokkulepitud teisiti. Täiendavalt võib Tele2 teatada Sideteenuse tingimuste muutmisest Iseteeninduskeskkonna, SMS-i ja Tele2 kodulehe vahendusel. Muudatus edastatakse vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste ja/või täienduste või uute tingimuste kehtima hakkamist. Tele2 võib Tingimuste muutmise teate esitada Kliendile muudetavate Tingimuste osas kokkuvõtlikult lisades sel juhul teatesse viite, et täiendatud teate ja muudetud Tingimustega on Kliendil võimalik tutvuda Tele2 Kodulehel ja Tele2 esindustes.
10.8.3. Kui klient ei nõustu tingimuste muudatuste ja/või täiendustega või uute tingimustega, siis on tal õigus leping ilma leppetrahvi tasumata üles öelda, teatades sellest Tele2 klienditeenindusele ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uute tingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta klienti kuni lepingu ülesütlemiseni tekkinud kohustuste täitmisest.
10.8.4 Kui klient lepingut ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uute tingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud ja/või täiendatud tingimustega või uute tingimustega ega oma sellega seoses Tele2 vastu pretensioone.
10.8.5. Muudetud ja/või täiendatud tingimused või uued tingimused saavad oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning osapooltele täitmiseks kohustuslikuks. Varem kehtinud tingimuste sätete või tingimuste kehtivus loetakse sellega lõppenuks.

10.9. Hinnakirja muutmine
10.9.1. Tele2-l on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada hinnakirja või kehtestada uus hinnakiri, kui hinnakirjas olevad tasumäärad ja muud hinnakirjas fikseeritud tingimused on tasumäära või tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes muutunud seoses tarbijahinnaindeksi, tööjõu- või muude sisendkulude, teenuse ulatuse, -parameetrite või muu sarnase muutumisega. Hinnakirja muudatustest ja/või täiendustest või uuest hinnakirjast teatab Tele2 vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamist.
10.9.2. Kui klient ei nõustu hinnakirja muudatuste ja/või täiendustega või uue hinnakirjaga, siis on tal õigus leping üles öelda, teatades sellest Tele2 klienditeenindusele ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamise kohta teate edastamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta klienti kohustusest täita Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi.
10.9.3. Kui klient Lepingut ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamise kohta teate esitamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud ja/või täiendatud hinnakirjaga või uue hinnakirjaga ega oma sellega seoses Tele2 vastu pretensioone.
10.9.4. Muudetud ja/või täiendatud hinnakiri või uus hinnakiri saab oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning osapoolteletäitmiseks kohustuslikuks. Varem kehtinud hinnakiri loetakse sellega kas täielikult või osaliselt kehtetuks.
10.10. Kui leping (sh selle lahutamatuks osaks olevad tingimused) näeb ette, et kliendi tegevusetust loetakse kliendipoolseks tahteavalduseks, millega kaasneb õiguslik tagajärg, on Tele2 kohustatud sellest klienti eelnevalt informeerima ning nimetama tähtaja, mille jooksul on kliendil võimalik vältida nimetatud tagajärje saabumist.
10.11. Kui lepingu (sh selle lahutamatuks osaks olevate tingimuste) üks või mitu sätet muutuvad mis tahes määral kehtetuks, ebaseaduslikuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see mingil viisil lepingu kehtivust, seaduslikkust või kohaldatavust juhul, kui leping saab kehtida ilma kehtetu(te) sätteta (säteteta).
10.12. Lepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates tingimustes) reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled kehtivatest õigusaktidest ja tavast.
10.13. Lepingutingimused ja selle lahutamatuks osaks olevad tingimused (sh. kogu lepingueelne teave ja lepingu kehtivusajal antud teave) esitatakse kliendile eesti keeles. Tele2 on õigus esitatada täiendavalt teavet ka võõrkeeles, kusjuures eestikeelne teave prevaleerib selle võõrkeelsete tõlgete üle.
10.14. Käesolevad tingimused jõustuvad 01.06.2017 ja sellega muutuvad kehtetuks varem kehtinud Tele2 teenuste kasutamise tingimused.

Pakettide tingimused

Kõik Tele2 lepingud lähtuvad Tele2 teenuste kasutamise üldtingimustest, kuid igal paketil on vastavalt paketi sisule ka omad tingimused .

Kui soovid tahad näha oma paketi tingimusi ja tähtaega, siis seda saad teha Tele2 iseteeninduses minu.tele2.ee.
NB! Paketi tingimustes ei ole välja toodud soodustused ja lisateenused. Seda infot näete oma arve pealt.

Ka piiratud kasutaja saab neid andmeid vaadata.Kui vajutad paketi nimele, siis avaneb pop-up, kus näed oma paketi tingimusi.

Tele2 Eesti AS mõistliku kasutamise põhimõtted

I Üldine info

Tele2 Eesti AS (edaspidi: Tele2) rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted (edaspidi Tingimused) on kehtestatud kooskõlas Euroopa Liidu rändlust käsitleva regulatsiooniga

Tingimused on vajalikud selleks, et vähendada Tele2 poolt Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi Euroopa Liidu ehk EL-i) riikides Kliendile Eestisiseste hindade ja tingimustega (edaspidi Koduvõrgu tingimused) osutatud rändlusteenuste lubamatul või anomaalsel viisil kasutamise riski, mis tekib kui rändlusteenuseid tarbitakse muul eesmärgil kui regulaarne reisimine (näiteks kasutab Klient neid teenuseid EL-i riikides alaliselt).

Tingimused kehtivad kõigi nende mobiilsideteenuse lepingute (sh Kõnekaartide) suhtes, mille alusel Tele2 osutab Kliendile rändlusteenuseid EL-i riikides Koduvõrgu tingimustega.

Tele2 alternatiivseid rändlusteenuste pakkumisi sisaldavate mobiilsideteenuse lepingute suhtes võivad kehtida Tingimustes toodust erinevad mõistliku kasutamise põhimõtted, mis on sellisel juhul toodud lepingus, pakkumises, asjakohastes reklaammaterjalides vms dokumendis.

Tingimustega reguleerimata küsimustes lähtuvad Tele2 ja Klient Tele2 teenuste kasutamise tingimustest, teenuse osutamise lepingust ja EL-i rändlust käsitlevast regulatsioonist.

Tingimuste rakendamiseks vajalike Kliendi andmete töötlemisel lähtub Tele2 teenuste kasutamise tingimustes ja Isikuandmete kasutamise põhimõtetes sätestatust.


II Rändlusteenuste kasutamise kuritarvitamise, ebamõistliku kasutuse ja anomaaliate vältimise meetmed

2.1 Kliendil Eestiga püsiva seose olemasolu nõue

Vältimaks Tele2 rändlusteenuste Koduvõrgu tingimustega EL-i riikides kasutamise kuritarvitamist, ebamõistlikku kasutamist ja/või anomaaliaid, tuleb Kliendil Tele2 nõudmisel tõendada, et tal on Eestis alaline elu- või asukoht või tegevuskoht või muu püsiv seos Eestiga (edaspidi Püsiv seoses Eestiga).

Sellisteks tõenditeks võivad olla näiteks isiku sellekohane avaldus, elu- või asukohta või tegevuskohta Eestis tõendavad dokumendid, alaline elamisluba, posti- või arveaadress muude Eestis kasutatavate teenuste kohta, Eestis töötamist või õppimist tõendavad dokumendid, Eestis maksude tasumist tõendavad dokumendid või muud Tele2 poolt aktsepteeritavad dokumendid.

Tele2-l on õigus mobiilsideteenuste lepingu sõlmimisest keelduda või sõlmitud leping ei jõustu, kui isik on esitanud lepingu sõlmimisel ebaõigeid andmeid või on keeldunud vajalike andmete esitamisest.

Kui Kliendil ei õnnestu tõendada Tele2-le Püsivat seost Eestiga või Klient on esitanud Tele2-le ebakorrektseid ja mittetäielikke andmeid, on Tele2-l õigus rakendada Kliendi poolt EL-i riikides kasutatud rändlusteenuste suhtes rändluse lisatasu.


2.2 Kliendi mobiilsideteenuste kasutusandmete monitooring

EL-i riikides Koduvõrgu tingimustega rändlusteenuste kasutamise kuritarvitamise ja anomaaliate avastamise ning ärahoidmise eesmärgil võib Tele2 monitoorida Kliendi mobiilsideteenuste kasutamise andmeid. 
Selleks, et kasutada rändlusteenuseid EL-i riikides Koduvõrgu tingimustega peab Kliendi mobiilsideteenuste tarbimine vastama järgmistele tingimustele:

2a) Klient kasutab mobiilsideteenuseid põhiliselt Eestis;

Klient/Kliendi SIM kaart on vähemalt nelja (4) järjestikkuse kuu jooksul üle 50 %-i ajast Eestis (Tele2 mobiilsidevõrgus ehk koduvõrgus) ja/ või üle 50%-i Kliendi mobiilsideteenuste (kõne, SMS ja mobiilne internet koos või iga teenus eraldi) tarbimisest on toimunud Eestis (koduvõrgus).

2b) Kliendi SIM-kaart on Eestis aktiivses kasutuses;

SIM-kaardi kasutus loetakse passiivseks kui Klient ei ole SIM-kaarti Eestis teatud aja jooksul kas üldse kasutanud kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks, SMS-ide saatmiseks või mobiilse interneti tarbimiseks või on kasutus toimunud minimaalses mahus ning aktiivne kasutus toimub valdavalt EL-i riikides rändluses.

2c) Klient ei tohi kasutada mitut liitumist (st Tele2 SIM-kaarti) üksteise järel selleks, et tarbida rändlusteenuseid EL-i riikides Koduvõrgu tingimustel.

2.2.1 Hoiatusteate saatmine Kliendile

Kui Kliendi mobiilsideteenuste kasutusandmete nelja (4) kuu monitoorimise tulemusena selgub, et Klient kasutab mobiilsideteenuseid enamiku (so üle 50%) ajast mõnes teises EL-i riigis mitte Eestis (vt p 2a) või kui esineb muu ülaltoodud rändlusteenuste kuritarvitamisele või anomaaliale viitav kriteerium (vt p 2b ja 2c), saadab Tele2 Kliendile selle kohta hoiatusteate. Tele2 teavitab hoiatusteates Klienti sellest, et kui vähemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul Kliendi vastav kasutusmuster ei muutu (nt konkreetne SIM-kaart ei tule Tele2 Eesti võrku), on Tele2-l õigus rakendada rändluse lisatasu hoiatusteate saatmise kuupäevast arvates.

Kliendil on õigus neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates hoiatusteate saamisest, esitada Tele2-le kirja või e-kirja teel põhjendus, miks esineb Kliendi mobiilsideteenuste kasutus peamiselt teistes EL-i riikides rändluses ja mitte Eestis (nt kas tegu on tahtmatu rändlusega Eesti piirialadel, töötamisega Eesti piirialadel või esineb muu objektiivne asjaolu) ning sellisel juhul lahendab Tele2 küsimuse lähtudes konkreetse juhtumi asjaoludest.

Tele2-l on õigus kasutada punktis 2.2 toodud meetmeid ja rakendada rändluse lisatasu olenemata sellest, kas Kliendil on tõendatud Püsiv seos Eestiga või mitte.

Kui punktis 2.2 toodud tingimustele vastav Kliendi mobiilsideteenuse kasutus taastub, lõpetab Tele2 rändluse lisatasu kohaldamise.


2.3 Tele2 SIM-kaartide edasimüügi keeld

Tele2 SIM-kaartide edasimüük on keelatud tegevus, mis on käsitletav mobiilsideteenuse lepingu olulise rikkumisena ja mille korral on Tele2-l õigus ühepoolselt piirata Kliendile mobiilsideteenuste osutamine.

Kui Tele2 teeb kindlaks, et tema SIM-kaarte on organiseeritult edasi müüdud isikutele, kes tegelikult ei ela Eestis ega oma Püsivaid seoseid Eestiga, on Tele2-l õigus võtta koheselt kasutusele meetmed, mis Tele2-s on kehtestatud (side)teenuste kuritarvitamise või anomaalse kasutamise takistamiseks.

 

III Mobiilse interneti piirmäär EL-i riikides kasutamiseks

3.1 Piiramatu mahuga andmesidepakett

Piiramatu mahuga andmesidepaketiks loetakse Tingimuste tähenduses järgmisi pakette:

1) paketi kuutasu sisaldab ühte või mitut mobiilsideteenust piiramatus mahus kasutamiseks;

2) pakett, mille puhul on mobiilse interneti Eestisisene ühikuhind, mis saadakse paketi kuutasu (käibemaksuta) jagamisel selle paketi andmesidemahuga, väiksem kui on mobiilse andmeside hulgihind;

3) pakett, mille puhul selle kuutasulise mahu täitumisel piiratakse andmesidekiirust, kuid klient saab internetti piiratud kiirusel edasi kasutada.

Kasutades Tele2 piiramatu mahuga mobiilse interneti paketti, saab Klient ühe arveldusperioodi jooksul rändluses EL-i riikides regulaarselt reisides Koduvõrgu tingimustel kasutada mahtu, mis saadakse järgmise valemi kohaselt (edaspidi EL-i mobiilse interneti piirmäär):

Paketi kuutasu (ilma käibemaksuta) / kehtiv mobiilse andmeside hulgihind (GB)⁴ x 2

Kui Tele2 on võimaldanud Kliendil soodustingimustel (nt allahindlus) kasutada piiramatu mahuga mobiilse interneti paketti, siis kuni soodusperioodi lõppemiseni on Tele2-l õigus vastava paketi EL-i mobiilse interneti piirmäär arvutada välja soodushinna alusel.

 

IV Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete rakendamisega seotud pretensioonide lahendamine

Kliendil on õigus vaidlustada tema suhtes Tingimustes toodud meetmete rakendamine pöördudes Tele2 poole aadressil info@tele2.ee ning järgides Üldtingimustes toodud pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega. Tele2 vaatab Kliendi pretensiooni läbi maksimaalselt kolmekümne (30) tööpäeva jooksul.

Interneti kasutamise tingimused

1. Üldsätted

1.1. Tele2 interneti kasutamise tingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Tele2 Eesti AS-i (edaspidi: Tele2) internetiteenuse kasutamise põhimõtted füüsiliselt ja juriidilisest isikust internetiteenuse kasutajale (edaspidi: Klient).
1.2. Lepingu esemeks on Kliendile internetile ligipääsu ja teenuse kasutamise võimaldamine.
1.3. Tele2 klientide suunalisel pakettandmesides ei ole lubatud ühtegi sissetulevat TCP andmesideühendust, v.a vastusepaketid Kliendi poolt alustatud andmesideühendustele.
1.4. Tele2 võimaldab internetiteenuse kasutamisel Kliendile ühe andmesideühenduse kohta ühe dünaamilise või staatilise IP aadressi.
1.5. Tele2 võimaldab Kliendile internetiteenuse kasutamist andmeside ühendustel kiirusteni, mis on sätestatud konkreetse internetiteenuse paketis. Kliendi andmeside ühenduse kiirus sõltub võrgu koormatusest ning kliendi poolt konkreetselt kasutatavast internetiteenust võimaldavast seadmest.
1.6. Kliendi väljuva autoriseerimata e-posti serveriks (SMTP protokolli kasutamine) on Tele2 internetiteenuse andmesideühendusel lubatud ainult server: smtp.tele2.ee.

2. Kliendi kohustused

2.1. Klient kinnitab Tele2 internetiteenuse kasutamisega, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub nende täitmisega. 
2.2. Klient on kohustatud võtma internetiteenuse kasutamisel tarvitusele ajakohased meetmed, et kaitsta oma arvutit, mobiiltelefoni vms infotehnoloogiliste rünnakute (viirused, "ussid", "Trooja hobune" jms "pahavara") eest.
2.3. Klient on kohustatud kasutama ajakohast viirusetõrjet ja tulemüüritarkvara või muud samalaadset vahendit. Viirusetõrje ja tulemüüritarkvara tuleb hoida pidevalt ajakohastatud lähtudes eelkõige tarkvaratootjate poolt antud soovitustest.
2.4. Klient hoidub tegudest ja toimingutest ning ei võimalda ka kolmandatel isikutel sooritada tegusid või toiminguid, millega kaasneb või võib kaasneda alljärgnev:
2.4.1. andmete ja materjalide kopeerimine või edastamine või kopeerimise ja edastamise võimaldamine, mis tekitavad või võivad tekitada serveritele ja/või sidevõrgule tavapärase koormusega võrreldes olulise koormuse tõusu;
2.4.2. mistahes sidevõrgus või terminalseadmes (mobiiltelefon, arvuti jne) asuvate andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi objektiks olevate esemete, kaubamärkide, ärisaladuste vmt kasutamine viisil, mis ei ole lubatud;
2.4.3. elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava programmiga pealetükkivate pakkumiste tegemine (nt "ahelkiri", "püramiidskeemi" jne);
2.4.4. õigusvastaste või ebaeetiliste (nt sündsusetu, solvava, laimava, ähvardava teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga) andmete, veebilehtede või elektronposti sõnumite levitamine, levitamisele kaasaaitamine või selle võimaldamine;
2.4.5. ligipääsu loomine ressurssidele, millele ligipääs ei ole Kliendile lubatud, sealhulgas, kuid mitte ainult, pordi oleku kontrollimine, võrgusõlme ressursside kasutamine, turvasüsteemide analüüs, operatsioonisüsteemi kindlakstegemine juhul, kui võrgusõlme operaator ei ole Kliendile vastavat õigust andnud;
2.4.6. Tele2 või kolmandate isikute poolt koostatud või kogutud andmete või nende terviklikkuse omavoliline muutmine, kahjustamine või hävitamine;
2.4.7. sidevõrgu või sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirida või piirata võivate arvuti- ja/või mobiiltelefoniviiruste, programmide või muu vastava tarkvara tahtlik või hooletusest põhjustatud kasutamine või levitamine;
2.4.8. TCP/IP paketi päise (header) või elektroonilisel teel saadetud sõnumi päise (header) võltsimine mis tahes meetodil ja mis tahes ulatuses;
2.4.9. elektroonilisel teel isikutele asjasse puutumatute ja soovimatute sõnumite saatmine, edastamine või massipostitus või nimetatud tegevustele kaasaaitamine. Kaasaaitamiseks loetakse nii avatud vahendusteenuse (open relay) olemasolu, kui ka ajakohase viirusetõrje mittekasutamist arvutis, mobiiltelefonis jne, millega on võimalik internetiteenust kasutada. Soovimatu masspostitus on anonüümsete saatjarekvisiitidega, võltsitud saatjarekvisiitidega, reklaammaterjalide, autoriseerimata kuulutuste jne samaaegne edastamine elektroonilisel teel isikutele, kes ei ole vastavate sõnumite saamiseks soovi avaldanud.
2.5. Klient kohustub kasutama internetiteenuseid viisil, millega ei häirita sidevõrgu tööd või teisi sideteenuse kasutajaid, täitma lepingut, tasuma Tele2-le teenuspaketiga seotud kuumaksu või täitma muu lepingujärgse maksekohustuse (sh tasuma Mõistliku kasutamise põhimõtte rakendumisel kuutasu kogu arveldusperioodi eest).

3. Tele2-e õigused

3.1. Tele2-l on õigus analüüsida internetiteenuse mahu kasutamist vastavalt Tingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele statistilisel ja  kvaliteedi tagamise eesmärgil.
3.2. Tele2-l on õigus peatada ühepoolselt Kliendile teenuste osutamine juhul, kui Kliendi tegevusega või tegevusetusega kaasneb teiste Tele2-e Klientide, internetiteenuse kasutajate või teiste ettevõtete internetiteenuse kasutajate huvide kahjustamine.
3.3. Tele2-l on õigus peatada ühepoolselt Kliendile teenuse osutamine kui Kliendi poolt on rikutud Tingimustes punkti 2, Tele2 teenuse kasutamise tingimusi, Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte või mistahes muid internetiteenuse kasutamist sätestavaid reegleid. Korduva rikkumise korral on Tele2-l õigus teenuse osutamine ühepoolselt lõpetada.
3.4. Tele2 peab kliendipoolseks mõistlikuks internetiteenuse kasutamiseks valitud internetipaketi andmemahu piires andmeside teenuste kasutamist.
3.5. Teenuspakettides, milles sisaldub fikseeritud andmemaht, on Tele2-l õigus piirata täielikult andmesidekiirust andmemahu piiri täitumisel eelnevalt Klienti teavitamata.
3.6. Tele2-l on õigus muuta ühepoolselt internetiteenuse funktsionaalsust, selle kasutamise tingimusi, piirata internetiteenuse kasutamist või lõpetada internetiteenuse pakkumine sidevõrgu rikete ja rünnete vältimiseks, aga ka muudel turvakaalutlustel. Nimetatud juhtudel teavitab Tele2 sellest Klienti Tele2 kodulehel internetis, Kliendi Tele2 iseteeninduses ning lisades sellekohase tähelepanu juhtimise Kliendi arvele.
3.7. Tele2-l on õigus piirata põhjendatud vajaduse korral juurdepääsu erinevatele domeenidele Klienti sellest eelnevalt teavitamata.
3.8. Tele2-l on õigus piirata teenuse kasutamist tugijaamapõhiselt või tehnilistest parameetritest lähtuvalt kui teenuse kasutamine on häiritud või võib saada häiritud paljudele klientidele, samuti võrgu koormatuse optimeerimise ja arendamise eesmärgil.

4. Poolte vastutus

4.1. Klient vastutab Tingimuste, õigusaktide, Tele2 teenuste  rikkumise või muude internetiteenust sätestavate tingimuste rikkumisega kaasneva kahju tekkimise ja kõigi võimalike Kliendi tegevusest tulenevate tagajärgede eest.
4.2. Tele2 ei vastuta:
4.2.1. sideliinide riketest tekkinud viivituste või muude Klienti häirivate tagajärgede eest;
4.2.2. elektrikatkestustest või serveririkkest põhjustatud viivituste või muude internetiteenuse kasutamist takistavate või häirivate tagajärgede eest;
4.2.3. kolmandate isikute poolt tahtlikult või hooletusest tekitatud kahju eest;
4.2.4. loodusnähtustest või -katastroofidest tingitud häirete eest, mis teevad võimatuks lepingu täitmise ja/või hävitavad riist- ning tarkvara serveris või takistavad sellele juurdepääsu;
4.2.5. riistvara tehniliste ega tarkvararikete eest.
4.3. Tele2, tema omanikud, töötajad ega koostööpartnerid ei vastuta internetiteenuse kasutamisest või mittekasutamisest tekkivate kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest.

5. Tingimuste kehtivus ja muutmine:

5.1. Käesolevad Tingimused jõustuvad 1. jaanuarist 2017.a. ja sellega muutuvad kehtetuks varem kehtinud Interneti kasutamise tingimused.
5.2. Tele2-l on õigus muuta Tingimusi igal ajal, teavitades sellest Klienti Tele2 kodulehel internetis, Kliendi Tele2 iseteeninduses ning lisades sellekohase tähelepanu juhtimise Kliendi arvele.

6. Tele2 interneti kasutamise tingimuste selgitused

6.1. Üldine info

6.1.1. Tele2 pakub nii era- kui ka äriklientidele internetiteenustena kodu-, arvuti ja mobiilse interneti teenust, ettemaksuga interneti teenust, interneti teenust välismaal jt interneti lisateenuseid.

6.1.2. Internetipakettide kiiruste ja muude parameetrite valik ja tingimused ning teiste Tele2 teenuste kasutamise võimalused sõltuvad sellest, millise tehnilise lahendusega Tele2 Kliendile internetti konkreetses asukohas pakub. Kliendil on võimalus valida Tele2 poolt pakutavate valikute raames sobiva kiiruse ja mahuga internetipaketi.

6.1.3. Internetipakettide kiirused, muud parameetrid ja tingimused ning teiste teenuste kasutamise võimalused on sätestatud Tele2 kodulehel leitavate pakettide infos ja tingimustes, hinnakirjas, Tele2 teenuste tingimustes, interneti kasutamise tingimustes ning käesolevates tingimuste selgitustes, mis on Kliendile kättesaadavad Tele2 Kodulehel.

6.2. Internetiühenduse kiirused

6.2.1. Tele2 pakub Klientidele internetiteenustena kodu-, arvuti ja mobiilse interneti teenust, ettemaksuga interneti teenust, interneti teenust välismaal ja teisi interneti lisateenuseid väljareklaamitud kiirusega, mis on pakettide maksimaalseks ja tavapäraseks keskmiseks kiiruseks, mida Klient saab enamiku ajast Tele2 sidevõrgus kasutada. Maksimaalne interneti kiirus sõltub Kliendi poolt kasutatavast tehnoloogiast (seadme mudelist, selle vanusest, olukorrast ning kasutatavast 3G või 4G tehnoloogiast), tellitud interneti paketist ja Kliendi geograafilisest asukohast.

6.2.2. Internetiteenuste kiirus konkreetsel kasutushetkel sõltub muu hulgas mitmetest Tele2 vastutusalast välja jäävatest asjaoludest, näiteks Kliendi poolt kasutatavatest seadmetest, teiste sisuteenuste või rakenduste kasutamisest, Kliendi geograafilisest asukohast, samal ajal internetti kasutavate klientide arvust antud asukohas jms.

6.2.3. Väljaspool Tele2 sidevõrku ei ole Tele2-l võimalust ega kohustust tagada väljareklaamitud kiiruseid.

6.2.4 Mistahes voogedastuse teenuste kasutamine, sealhulgas Tele2 poolt pakutavate teenuste kasutamine paralleelselt internetiteenusega võib olenevalt teenusest ja selle kasutamiseks pakutavast tehnoloogiast mõjutada Kliendi internetiteenuse kiirust.

6.2.5 Internetiteenuste ühenduskiiruse mõõtmistulemused on kättesaadavad Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel aadressil https://www.tja.ee/sites/default/files/content-editors/Sideteenused/mobiilse_interneti_andmesidekiirused_eestis_detsember_2016_a.pdf. Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostatavad internetikiiruste mõõtmistulemused on aluseks internetipakettide tavapäraste keskmiste kiiruste määratlemisel.

6.2.6. Kui Kliendi interneti ühenduskiirus tõestatult on pidevalt või korrapäraselt oluliselt madalam kasutatava internetipaketi tavapärasest kiirusest, on Kliendil õigus esitada Tele2’le pretensioon posti teel aadressile Tele2 Eesti AS, Jõe 2a, 10151 Tallinn Eesti või e-kirja teel aadressile info@tele2.ee, järgides Tele2 teenuste kasutamise tingimustes toodud pretensioonide lahendamise korda. Kui Klient ei ole nõus Tele2 poolt pakutud lahendustega, on võimalus pöörduda Tarbijakaitse Ameti tarbijavaidluste lahendamise komisjoni poole. Interneti kasutamise andmemahu hulka arvestatakse nii Kliendi poolt andmete üles- kui ka allalaadimise mahud.

6.2.7. Juhul kui Klient kasutab ära kogu paketi kuupõhise interneti andmemahu, piirab Tele2 Kliendi internetiteenuse kasutamise täielikult. Teenus on piiratud kuni jooksva kuu lõpuni, välja arvatud juhul, kui Klient tellib suurema andmemahuga paketi või lisaandmemahtu. Mahu täitumisel ja kasutuse piiramisel on kliendil võimalus tellida interneti lisamahtu vastavalt hinnakirjale ja tingimustele. (https://tele2.ee/internet/interneti-teenused/interneti-lisamaht)

6.2.8. Mobiilse interneti kasutamisel maksab Klient päeva- või kuutasu vastavalt tema poolt valitud paketile ja Tele2 hinnakirjale. 

6.2.9. Soovi korral on Kliendil võimalus mobiilse interneti kasutamine ka hinnakirjas sätestatud tasu eest sulgeda.

6.2.10. Rändlusteenuse kasutamisel võivad lisanduda täiendavad tasud vastavalt Hinnakirjale ning rändlusteenuse kasutamise ajal kehtinud vastava välisoperaatori hinnakirjale.

6.3. Interneti kasutamise turvalisus

6.3.1. Tele2 Eesti AS kohustub tagama sideteenuste osutamise kvaliteediga, mis vastab Eesti Vabariigis kehtivatele kvaliteedinõuetele ja -parameetritele, seejuures eelnevalt Kliente kodulehe vahendusel teavitades võtma kasutusele kohased meetmed vähendamaks Tele2 sidevõrgu turvalisuse või terviklikkusega seotud riske ning vältimaks võrguühenduse täis- või ülekoormust. Eeltoodu on sätestatud ka üldtingimuste punktis 5.2.10.

6.3.2. Tele2 Klientide, internetiteenuse kasutajate või teiste ettevõtete internetiteenuse  kasutajate huvide kahjustamise vältimiseks ja turvalisuse tagamiseks on Tele2-l õigus peatada ühepoolselt Kliendile teenuste osutamine juhul, kui Kliendi tegevusega või tegevusetus kahjustab teiste Klientide huve või seab ohtu nende turvalisuse.

Samuti on Tele2-l õigus põhjendatud vajaduse korral eelnevalt Klienti teavitamata piirata juurdepääsu erinevatele domeenidele.

6.3.3. Klient on kohustatud teenuse kasutamisel võtma iseseisvalt tarvitusele vajalikud abinõud selleks, et tema teenuse tarbimiseks kasutatav seade oleks turvatud ja kaitstud infotehnoloogiliste rünnakute eest. Selleks tuleb Kliendil kasutada viirusetõrje- ja tulemüüritarkvara jms vahendeid, uuendades neid regulaarselt vastavalt tarkvaratootja soovitustele.

6.4. Andmeliikluse haldamise meetmete mõjud

6.4.1. Andmeliiklust hallatakse eesmärgiga tagada parim teenuse kvaliteet ning teenuste efektiivsus.

6.4.2. Tele2 andmeliikluse haldamise meetmed ei mõjuta tavaolukorras Klientide teenuste kasutamist ja nende toimivust. Tele2’l õigus andmeliiklust hallata ainult eesmärgiga säilitada sidevõrgu töövõimet ja turvalisust ning hoidmaks ära ülekoormusi ja selle tagajärgi.

6.4.3. Tele2-l on õigus piirata Kliendi poolt valitud paketis sisalduva mahu täitumisel internetikiirust täielikult.

Lepingust taganemise juhend

Kehtib alates 01.10.2014

 1. Mõisted
  1.1. Ettevõtja on Tele2 Eesti AS (registrikood 10069046).
  1.2. Tarbija on füüsilisest isikust klient, kes kasutab Ettevõtja teenuseid või ostab Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.
  1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises klienditeenindus- ja müügikeskkonnas (näiteks Iseteenindus või e-pood) või Ettevõtja telefoniteeninduses ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi lepingu sõlmimise ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil.
  1.4. Väljaspool äriruume sõlmitud leping on leping, mis sõlmitakse Ettevõtja ja Tarbija üheaegsel kohalviibimisel kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruum, või Ettevõtja äriruumides või sidevahendi abil vahetult pärast seda, kui Ettevõtja on Tarbija ja Ettevõtja üheaegsel kohalviibimisel pöördunud Tarbija poole isiklikult ja individuaalselt kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruumiks, või Ettevõtja korraldatud väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja müüa Tarbijale kaupu või pakkuda teenuseid. 

 2. Taganemisõigus
  2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud lepingust või Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust (edaspidi: Leping) 14 päeva jooksul.
  2.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel:
  2.2.1. alates Lepingu sõlmimise päevast teenuse osutamise Lepingu puhul või;
  2.2.2. alates päevast mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse kauba üleandmine Lepingu (näiteks müügi- või kasutuslepingu vms) puhul.
  2.2.3. Lepingust taganemiseks tuleb Tarbijal esitada Ettevõttele üheselt mõistetav kirjalik avaldus, mille Tarbija võib isiklikult esitada Ettevõtte müügiesindusse või saata digitaalselt allkirjastatuna Ettevõtte e-posti aadressile.

  2.3. Tarbija võib taganemiseks kasutada Ettevõtja kodulehel www.tele2.ee kättesaadavaks tehtud taganemisavalduse vormi, kuid selle kasutamine ei ole kohustuslik.
  2.4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu. 

 3. Taganemisõiguse puudumine
  3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:
  3.1.1. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, samuti kõnekaardid ja nende stardikomplektid kui Tarbija on ümbrise avanud;
  3.1.2. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid jms);
  3.1.3. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;
  3.1.4. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise lisaväärtusteenuse osutamine, mis aktiveeritakse Tarbijale koheselt ning mille kasutamist Tarbija ka koheselt alustab (näiteks lisateenuste aktiveerimisel, roamingteenuse aktiveerimisel, krediidilimiitide suurendamisel jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;
  3.1.5. Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud. 

 4. Lepingust taganemise tagajärjed
  4.1. Kui Tarbija avaldas teenuse Lepingu sõlmimisel soovi, et teenuse osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, kohustub ta tasuma Ettevõtjale Lepingu täitmisena üleantu väärtuse proportsionaalselt üleantuga ajani, mil Tarbija teavitas Ettevõtjat oma taganemisest Lepingust, võttes arvesse Lepingu kogumahtu. See tähendab, et näiteks kuutasulise teenuse puhul peab Tarbija maksma kasutatud teenuse eest kuutasu kuni Lepingust taganemiseni.
  4.2. Lepingust taganemisel tagastab Ettevõtja Tarbijale kõik viimaselt saadud Lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
  4.3. Ettevõtja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
  4.4. Tarbija peab asja Ettevõtjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Ettevõtjale Lepingust taganemisest. Asja võib tagastada lähimasse Tele2 esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.
  4.5. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  4.6. Lepingu esemeks olev asi tuleb Ettevõtjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente).
  4.7. Asja tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Tarbija.
  4.8. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes.
  4.9. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Ettevõtjal õigus Tarbijale esitada hiljemalt kahe kuu jooksul arvates asja tagastamisest. 

 5. Ettevõtja kontaktandmed:
  Tele2 Eesti AS
  Jõe 2a, 10151 Tallinn (juriidiline aadress)
  Tele2: täpsem info Tele2 kodulehel www.tele2.ee või kliendiinfo telefonil 6866 866
  e-posti aadress: info@tele2.ee

Järelmaksu tingimused

I Üldosa

1.1. Käesolevad Tele2 järelmaksuga müügi tingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Tele2 Eesti AS-i poolt Seadme järelmaksuga müügi tingimused. Tingimused on Tele2 Eesti AS-i, registrikood 10069046, postiaadress Jõe 2a, 10151 Tallinn (edaspidi: Tele2) ja juriidilise või füüsilise isiku (edaspidi: klient) (edaspidi koos nimetatud "pooled" ja eraldi nimetatud "pool") vahel sõlmitud Tele2 järelmaksulepingu lahutamatu osa ja pooltele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Tele2 järelmaksulepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates Tingimustes) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.2.1. klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Tele2-ga Tele2 järelmaksulepingu;
1.2.2. seade on Tele2 järelmaksulepingu objektiks olev mobiiltelefon, sülearvuti, andmesidekaart või muu tehniline seade;
1.2.3. sissemakse on seadme eest kliendi poolt Tele2 järelmaksulepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv osa seadme täielikust ostuhinnast;
1.2.4. osamakse on seadme eest kliendi poolt igakuiselt tasumisele kuuluv osa seadme täielikust ostuhinnast.

II Lepingu sisu

2.1. Iga järelmaksu tingimustel müüdava seadme kohta sõlmivad Tele2 ja klient kirjalikult Tele2 järelmaksulepingu.
2.2. Omand seadmele jääb Tele2-le kuni kliendi poolt seadme ostuhinna täieliku tasumiseni. Omand läheb kliendile üle selle ostuhinna täieliku tasumisega
2.3. Sissemakse tasumisel annab Tele2 seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse kliendile üle Tele2 järelmaksulepingu sõlmimise kohas koheselt pärast Tele2 järelmaksulepingu jõustumist. Seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse üleandmine fikseeritakse poolte poolt arvel, millega klient tasub seadme sissemakse.
2.4. Seadme kasutamise piiratud võimalus või mittevõimalikkus, mis on seotud seadme kaotsimineku, kahjustumise, osalise või täieliku hävimisega, ei vabasta klienti ostuhinna täieliku tasumise kohustusest.

III Arvelduste kord

3.1. Klient tasub Tele2-le Seadme sissemakse esitatud arve alusel.

3.2. Klient tasub Tele2-le igakuiselt osamakseid Tele2 arveldusarvele Tele2 poolt esitatava arve alusel.

3.3. Klient on kohustatud Tele2-le arve tasuma viieteistkümne kalendripäeva jooksul, arvates arve väljastamise päevast. Summa peab olema laekunud Tele2 arveldusarvele hiljemalt maksetähtpäevaks. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Tele2 arveldusarvele.

3.4. Maksetähtpäevaks tasumata summadest võib Tele2 nõuda kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,15% tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Klient on kohustatud tasuma teenustasud, mis on seotud arvete tasumisega (pangaülekande tasu jne).

3.5. Kui klient viivitab osamaksete tasumisega, on Tele2-l õigus loovutada nõue kliendi vastu kolmandatele isikutele kliendi nõusolekust sõltumata ning avaldada andmed kliendi makseviivituse kohta krediidiinfot pakkuvate isikute andmebaasides.

3.6. Klient on kohustatud hüvitama Tele2-le kulud, mis on seotud kliendilt võlgnevuste sissenõudmisega, sh kulutused võlgade sissenõudmises osalevate Tele2 esindajana tegutsevate isikute abi eest.

IV Lepingu ülesütlemine

4.1. Tele2-l on õigus Tele2 järelmaksuleping üles öelda, kui klient on viivitanud kahe või enama osamakse tasumisega.
4.2. Kui kliendil on sõlmitud Tele2 järelmaksulepinguid kaks või enam, siis on Tele2-l õigus kõik Tele2 järelmaksulepingud üles öelda ka juhul, kui klient on viivitanud ainult ühe lepingu osamaksete tasumisega.
4.3. Tingimuste punktides 4.1. ja 4.2. sätestatud aluste ilmnemisel annab Tele2 kliendile 14 kalendripäeva võlgnevuse likvideerimiseks, saates kliendile vastavasisulise teate. Kui klient nimetatud tähtaja jooksul võlgnevust ei likvideeri, ütleb Tele2 järelmaksulepingu üles.
4.4. Tele2 järelmaksulepingu ülesütlemisel on klient kohustatud tasuma Tele2-le koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul, kõik selleks hetkeks tasumata osamaksed kuni Tele2 järelmaksulepingu tähtaja lõpuni.
4.5. Kui klient ei tasu osamakseid Tingimuste p. 4.3 nimetatud maksetähtajaks, on klient kohustatud seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse viivitamatult üle andma Tele2 volitatud esindajale vastavalt Tele2 poolt määratud tähtajal ja korras.
4.6. Kui Tele2 ütleb Tele2 järelmaksulepingu üles kliendi süülise käitumise tõttu, on klient kohustatud hüvitama Tele2-le kõik põhjendatud kulud, mida Tele2 kannab seoses Tele2 järelmaksulepingu üles ütlemisega.
4.7. Kui klient ei täida nõuetekohaselt Tingimuste punktis 4.4 sätestatud seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse üleandmise kohustust ning Tele2 kannab seoses seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse ülevõtmisega lisakulusid, on klient kohustatud eeltoodud kulutused Tele2-le hüvitama.
4.8. Tingimuste p. 4.4 sätestatud alusel seadme valduse üleandmise korral Tele2-le kuulub seade Tele2 poolt võõrandamisele.
4.9. Kui seadme võõrandamisest saadav rahasumma ei kata kõiki kliendi poolt Tele2-le tasumisele kuuluvaid summasid, on klient kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel tasuma Tele2-le puudu jääva osa.
 

V Muud tingimused

5.1. Klient on kohustatud 7 tööpäeva jooksul teatama Tele2-le kirjalikult oma nime ja/või aadressi muutumisest, olulistest muudatustest oma finantsolukorras, juriidilisest isikust kliendi lõpetamisest, ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest ning teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Tele2 järelmaksulepingust tulenevate kohustuste täitmist.
5.2. Kui klient annab vastavalt Tingimuste p. 4.4 seadme valduse üle Tele2-le, peab tagastatav seade vastama Tele2 sätestatud tunnustele, olema esialgses komplektsuses, sisaldama seadmega kaasa antud lisaseadmeid ja olema seisundis, millega seade üle anti, arvestades normaalset kulumist.
5.3. Kui üks või mitu Tele2 järelmaksulepingu sätet osutub Eesti Vabariigi seadustega või muude õigusaktidega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Tele2 järelmaksulepingu kehtivust juhul, kui Tele2 järelmaksuleping saab kehtida ilma kehtetu(te) sätteta (säteteta).
5.4. Kõik pooltevahelised teated seoses Tele2 järelmaksulepinguga esitatakse kirjalikult Tele2 järelmaksulepingus toodud poole aadressidel või mõnel muul aadressil, mille üks pool on teisele poolele teatavaks teinud. Kiireloomulistel juhtudel võidakse teated edastada faksiga või e-postiga.
5.5. Tele2 liitumislepingu peatamine Tele2 järelmaksulepingu kehtivuse ajal ei vabasta klienti Tele2-le osamaksete tasumisest vastavalt Tingimuste p. 3.2.
5.6.Tele2 liitumislepingu lõpetamisel Tele2 järelmaksulepingu kehtivuse ajal on klient kohustatud tasuma Tele2-le koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul kõik selleks hetkeks tasumata osamaksed kuni Tele2 järelmaksulepingu tähtaja lõpuni.
5.7. Tele2 järelmaksulepingu sõlmimisega loovutab Klient seadme edasivõõrandamisest tulenevad nõuded tagatisena Tele2-le. Ostuhinna täielikul tasumisel langevad nõuded automaatselt tagasi kliendile.
5.8. Tele2 järelmaksulepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest.

 

E-poe või telefoni vahendusel Tele2-elt ostetud kauba või teenuse lepingutingimused ja lepingueelsed teavitused

I. Üldsätted
1.1. Käesolevad tingimused (Tingimused) kohalduvad sidevahendi abil sõlmitud lepingutele Tele2 Eesti AS-i, registrikood 10069046, aadress Jõe 2a, Tallinn 10069046 (edaspidi Tele2 või Müüja) ja kliendi (edaspidi Ostja) vahel. Sidevahendi abil sõlmitud lepinguteks loetakse lepinguid mis on sõlmitud Tele2 e-poes või telefoni vahendusel.
1.2. Klient on kohustatud käesolevate tingimustega tutvuma enne kauba või teenuse ostmist.

II. Tootega tutvumine ja kauba omadused
2.1. Enne kauba või teenuse ostmist peab Ostja tutvuma kauba või teenuse tooteinfoga (kauba põhiomadused, ühenduvusomadused, garantiitingimused, kasutusjuhendid jms), mis on toodud müüja kodulehel ja e-poes vastava kauba juures ning veenduma kauba sobivuses oma vajadustele. 
2.2. E-poes on igale tootele avatud oma sisulehekülg, mis avaneb tootele klikkimisel ning avab toote või teenuse omadused detailselt.
2.3. Võimalike lisaküsimuste korral on Ostjal võimalus selgituste või juhendite saamiseks pöörduda Müüja poole Tele2 esindustes, esitada oma küsimus kasutades päringut kodulehel või telefoni teel numbril 6866 866. Lisaks on võimalik Tele2-ga kontakti saada Facebooki klienditeeninduse rakenduse kaudu.
2.4. Müüja on teinud ostjale võimalikuks tutvuda kauba põhiomadustega Müüja e-poe keskkonnas enne müügitehingut ning tellimuse esitamise ajal.
2.5. Tele2-lt ostetud mobiiltelefoni või nutiseadmesse kolmandate osapoolte rakenduste alla laadimine toimub ostja vastutusel ja teadmisel, et see võib tekitada häireid seadme funktsionaalsustes.
2.6. Ostja peab arvestama, et ka ilma kasutajapoolseid vastavaid lisaseadistusi tegemata võib mobiiltelefon või nutiseade ühenduda mobiilse internetiga (seadme tarkvarauuenduse tegemiseks, rakenduse avamisel, mis kasutab töötamiseks andmesidet jne) ning Ostja on kohustatud kasutatud mobiilse interneti eest tasuma vastavalt teenusepakkuja kehtestatud internetiteenuse hinnastuspõhimõtetele, kasutaja paketi tingimustele või Tele2 hinnakirjale.
2.7. Kombineeritud-SIM kaarti kasutades on samast ümbrisest võimalik välja murda erinevas suuruses SIM-kaart vastavalt konkreetses seadmes kasutamiseks ette nähtud formaadile. Vales formaadis SIM-kaardi paigaldamine võib kahjustada seadet, mistõttu on oluline eelnevalt kindlaks teha, milline on seadmes kasutatav SIM kaardi formaat.
2.8. Seadme kasutamisel on soovitatav seadmesse sisestatud andmete, kontaktide, fotode jms säilitamiseks need varundada vastavalt seadme kasutusjuhisele.
2.9. Kaubakohane info on toodud Müüja kodulehel (https://tele2.ee/pood) vastava kauba juures. Kauba kasutusinfo on toodud ka kaubaga kaasas olevas juhendis ja tootja või Müüja kodulehel vastava kauba juures ning Ostja kohustub sellega enne kauba soetamist ja kasutamist tutvuma.

III. Kauba ja/ või teenuse ostuhind, arveldamise ja ostuhinna tasumise kord

3.1. Kauba ja/ või teenuse ostuhind on märgitud e-poes iga konkreetse toote juures, hindade kohta saab täpsemat infot küsida ka klienditeenindajatelt.
3.2. Müüja jätab endale õiguse igal ajal telefoni teel pakutud või e-poes toodud hindu muuta.

IV. Kauba kohaletoomine

4.1. Telefoni teel tellitud või e-poest ostetud kaup või teenus toimetatakse kliendi poolt soovitud kohale alljärgnevalt:

Kulleriga:
a. Tööpäeval enne kella 13:00 esitatud tellimus toimetatakse kohale kulleriga järgmisel tööpäeval ajavahemikul 8:00-17:00.
b. Tööpäeval enne kella 16:00 esitatud e-poe tellimus kohale kulleriga järgmisel tööpäeval ajavahemikul 8:00-17:00
c. Puhkepäevadel ja riigipühadel esitatud tellimuse kohaletoimetamine kulleriga hiljemalt ülejärgmisest tööpäevast ajavahemikul 08:00-17:00.

Pakiautomaati(e-poest ostetud kaup või teenus):
a. Esmaspäeval enne kella 16:00 esitatud tellimus toimetatakse pakiautomaati järgmisel päeval ajavahemikul kella 9:00-21:00
b. Esmaspäeval peale kella 16:00 esitatud tellimused toimetatakse pakiautomaati teisipäeval ajavahemikul 19:00-22:00.
c. Teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel enne kella 10:00 esitatud tellimused toimetatakse pakiautomaati samal päeval ajavahemikul 19:00-22:00
d. Teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel ajavahemikul 10:00-16:00 esitatud tellimused toimetatakse pakiautomaati järgmisel päeval ajavahemikul 9:00-22:00
e. Reedel peale kella 16:00 esitatud tellimus toimetatakse pakiautomaati laupäeval ajavahemikul 9:00-22:00
f. Laupäeval enne kella 12:00 esitatud tellimus toimetatakse pakiautomaati pühapäeval ajavahemikul 9:00-22:00.
g. Pühapäeval enne kella 12:00 esitatud tellimus toimetatakse pakiautomaati esmaspäeval ajavahemikul 9:00:22:00

4.2. Hiliseim võimalik kohaletoimetamise aeg on 21 päeva pärast ostu sooritamist.
4.3. Kauba kohaletoimetamine toimub vastavalt hinnakirjale. 
4.4. Kaup antakse üle ainult tellimuse esitanud isikule (erakliendi puhul: Tele2 sõlmitud lepingu omanik; ärikliendi puhul: ettevõtte seaduslik esindaja või juhatuse poolt volitatud isik pildiga isikut tõendava dokumendi ja (kui asjakohane) volituse alusel.
4.5. Telefoni teel sõlmitud lepingu allkirjastab Ostja kulleri juuresolekul kauba kättesaamisel. 
4.6. Ostja peab kulleri juuresolekul tarnepakendi avama ja veenduma, et selle sisu on vastavuses tellimusele (tegemist on tellitud kaubaga), hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

V. Garantii, lepingujärgsed hooldus- ja remonditööd

5.1. Kauba garantii tähtaeg on toodud e-poes kaubakohase info juures ja kauba dokumentides, täpsustavaid küsimusi garantii kohta võib klient esitada igal ajal pöördudes Tele2 poole. 
5.2. Remondi- või hoolduse vajaduse tekkel tuleb pöörduda lähimasse Müüja esindusse võttes kaasa ostudokumendid ja võimalusel tehasepakendi. 
5.3. Kui ostudokumendid jäetakse esitamata võib Müüja probleemi lahendamata jätta või nõuda ostudokumendi taasprintimise tasu vastavalt Tele2 hinnakirjale. Loe täpsemalt Tele2 remondi ja hoolduse üldtingimustest.
5.4. Kauba garantii- ja selle hooldus-ja remonditeenuste tingimused on toodud Müüja e-poes kaubakohase info juures ja kaubaga kaasas olevates dokumentides, samuti müüja kodulehel https://tele2.ee/pood
5.5. Seadme lisavarustusele või tarvikutele, mis on lisatud tootepakendisse või ostetud eraldi, võib kehtida seadme garantiiajaga võrreldes lühem garantiiaeg (näiteks 12 kuud). Sama kehtib seadme akude ja vooluallikate kohta, mida käsitletakse reeglina kulumaterjalina.


VI. Kaebuste esitamise kord ja tarbija õiguskaitsevahendid

6.1. Lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), on ostjal õigus esitada kaebus.
6.2. Tarbijal on õigus puudusega kauba puhul esitada müüjale kaebus 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast.
6.3. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Müüjal on õigus nõuda kaebuse esitamist kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
6.4. Kaebuse saab saata väljatrükitud kujul kirja teel aadressile Jõe 2a, Tallinn 10069046, elektrooniliselt E-posti aadressile info@tele2.ee
6.5. Kaubaga seotud probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja e-poest või Müüja esindajalt telefoni vahendusel.
6.6. Tarbijast Ostjal on õigus vaidluse lahendamiseks pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet (www.tarbijakaitseamet.ee).
6.7. Tarbijal on õigus kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

VII. Müüja vastutus

7.1. Müüja ei katseta toodete sobivust mitte ühegi konkreetse seadme, tarkvara ega süsteemiga. Samamoodi ei katseta Müüja toote töökõlblikkust eritingimustes (näiteks põrutuskindlus, niiskuskindlus jne)
7.2. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele või nõuetele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
7.3. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest.
7.4. Müüja poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada kauba eest makstud summat.

VIII. Lepingust taganemine

8.1. Tarbija on füüsilisest isikust Ostja, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
8.2. Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud kauba ostu-müügi lepingust taganeda 14 päeva jooksul põhjust avaldamata.
8.3. Tarbija võib samuti taganeda lepingust ka siis, kui Müüja on Lepingut oluliselt rikkunud ning ei kõrvalda rikkumist Ostja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul. 
8.4. Kui tarbija taganeb lepingust mille esemeks on kauba ostmine ning tarbija on enne taganemist tasunud Tele2-le ostusumma, tagastatakse talle tema poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuluga tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest ettevõtjani. Tagastamisele kuuluvast summast võib Tele2 maha arvestada kauba väärtuse vähenemisega seotud summa. 
8.5. Kauba tagastamise tingimused tarbijale on toodud lepingust taganemise juhendis, mis koos avalduse näidisvormiga on kättesaadavad müüja kodulehel www.tele2.ee. 
8.6. Kauba võib tagastada lähimasse müüja esindusse. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.
8.7. Kauba tagastamisega seonduvateks kuludeks võidakse lugeda ka ekspertiisitasu võimalike telefoni rikete kindlaks tegemiseks.
8.8. Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav kaup olema originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente). 
8.9. Tagastatud kauba halvenemise korra vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vajalik, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, tuleb asja käsitseda ja kasutada üksnes nii, nagu seda lubataks tavapäraselt teha poes.
8.10. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Müüjal õigus ostjale esitada hiljemalt kahe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.
8.11. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud kauba müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata kui:
- kaup on laost otsa saanud;
- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
- kui Ostja ei vasta Müüja poolt kehtestatud järelmaksu tingimustele (järelmaksu tingimused leiad sellelt samalt lehelt vastavast peatükist).
8.12. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga esimesel võimalusel ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. 
8.13. Müüja võib tellitu asemel üle anda ka vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga teenuse, kui selline võimalus oli poolte vahel eelnevalt kokku lepitud.

IX. Kliendi kinnitused

9.1. Klient kinnitab, et tema poolt ostetud teenuse osutamine võib alata alates lepingu sõlmimisest sidevahendi abil.
9.2. Klient kinnitab, et kui ta sõlmib sidevahendi abil lepingu, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine ning Tele2 on lepingust tulenevad kohustused täielikult täitnud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, kaotab ta oma taganemisõiguse.
9.3. Tarbija kinnitab, et annab Tele2-le nõusoleku alustada teenuse osutamisega või soorituse tegemisega peale lepingu sõlmimist. 
9.4. Tarbija on teadlik, et kõikide Tele2 teenuspakettide ja lisateenuste kasutamise tingimusi reguleerivad lisaks Tele2 teenuste kasutamise tingimustele vastava teenuspaketi või lisateenuse tingimused ning teenuspaketi või lisateenuse tellimisel muutuvad need tingimused Lepingu osaks;
9.5. Tarbija nõustub Lepingust tulenevate või Lepinguga seotud kohustuste täitmata jätmise korral tema sellega seonduvate andmete avaldamisega Tele2 poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele (sh. AS-le Krediidiinfo ja OÜ-le Krediidiregister), kus kõnealused isikuandmed on kättesaadavad füüsilise isiku puhul kuni 3 aasta ning juriidilise isiku puhul kuni 7 aasta möödumiseni vastavate kohustuste kohasest täitmisest;
9.6. Tarbija kinnitab, et Lepingus sätestatud krediidilimiidi ületamisel on Tele2-l üksnes õigus, kuid mitte kohustus, piirata teenuste osutamist tarbijale;
9.7. Tarbija kinnitab, et tema sissetulekud on piisavad tähtajaliste lepinguliste kohustuste võtmiseks ning lepingu täitmiseks.
9.8. Tarbija nõustub tähtajalise lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasuma leppetrahvi. Leppetrahvi tingimused on välja toodud Tele2 hinnakirjas.

Seadmekindlustuse tingimused

Tele2 seadmekindlustusele kehtivad tingimused TH-TELE2 20161 ja Kindlustuse üldtingimused TG-20131. (Enne 30.11.2016 sõlmitud poliisidele kehtivad tingimused TH-TELE2 20151). “Tele2 seadmekindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid. If annab Teile „Kindlustuse üldtingimused“ üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik Ifi kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 777 1211 või saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning If edastab Teile kindlustustingimused e-posti teel või paberkandjal.


TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE OLULINE INFO

Tele2 seadmekindlustuse pakkumine kehtib ainult koos uue seadme ostuga Tele2 veebisessiooni jooksul.

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS (edaspidi kindlustusandja), registrikood 10100168, www.if.ee, e-post info@if.ee, telefon +372 777 1211, aadress Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Kindlustusagent on Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2), registrikood 10069046, Jõe2a, Tallinn. Tele2 vahendab kindlustusandja volituse alusel seadmekindlustuse lepinguid (tule- ja loodusjõudude kindlustus, muu varakindlustus) ning esindab kindlustusandjat kindlustuslepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahjujuhtumite käsitlemisel. Agendi vahendustegevuse eest vastutab kindlustusandja. Kindlustusteenuse põhiomadused, kindlustusmakse ja selle tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus.

Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 1 alusel on kindlustusteenus käibemaksuvaba.

Kindlustusleping on lühike kokkuvõte kindlustuslepingu tingimustest. Lepingupoolte õigused ja kohustused on kirjas kindlustuslepingus ja kindlustustingimustes. Kindlustustingimused on eesti keeles. Kindlustuslepingu kohta saab teavet eesti keeles.

Kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjas kindlustustingimustes. Palun tutvuge kindlasti kindlustuse üldtingimustega TG20131 ja Tele2 seadmekindlustuse tingimustega TH-TELE2 20161, sealhulgas piirangute ja välistustega! Veenduge, et Teie kindlustusleping sisaldab Teie jaoks olulist kindlustuskaitset!


LEPINGU SÕLMIMINE

Leping on sõlmitud, kui see on allkirjastatud, v.a veebipoes sõlmitud lepingud. Veebipoes loetakse leping sõlmituks „Maksa ja esita tellimus“ nupu vajutamisel. Leping jõustub kindlustusperioodi esimesel päeval.


POLIISI VÄLJASTAMINE

Tele2 edastab teile kindlustuslepingu ja tingimused koos uue seadme ostuga.


HEA TEADA

Õnnetuse korral tuleb esimesel võimalusel pöörduda Tele2 poole (e-posti aadressil info@tele2.ee või kirjalikult aadressil: Tele2 Eesti AS, Jõe2a, Tallinn) ning esitada kahjuavaldus koos kindlustusjuhtumi toimumist tõendavate dokumentidega. Kahju hüvitamine ning vajadusel kas toote parandamine või asendamine toimub ainult Tele2-s. Kindlustusvõtjal on õigus nõuda koopiat tema poolt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud tahteavaldusest.

Kindlustusperioodi möödumisel leping lõpeb. Lepingu saab ennetähtaegselt lõpetada seaduses ja kindlustustingimustes toodud juhtudel.


TAGANEMISÕIGUS

Veebipoes sõlmitud lepingust on tarbijal on õigus taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise päevast, saates lepingust taganemise avalduse e-posti aadressil info@tele2.eevõi kirjalikult aadressil: Tele2 Eesti AS, Jõe2a, Tallinn. Lepingust taganemise avaldusel tuleb märkida kindlustusvõtja pangakonto number, kuhu kanda tagastatav osa kindlustusmaksest. Kindlustuslepingust taganemisel on Tele2-l õigus nõuda kindlustusvõtjalt kindlustusmakset enne taganemist kehtinud kindlustuskaitse eest. Taganemiseks võib kindlustusvõtja kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemisavalduse tüüpvorm on kätte saadav Tele2 koduleheküljel.

Kindlustusandja võib loobuda kindlustusmakse tagastamisest, kui on toimunud kindlustusjuhtum. Taganemisõiguse tähtaja möödumisel kaotab kindlustusvõtja õiguse kindlustuslepingust taganeda.


JÄRELEVALVE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, LEPINGULE KOHALDATAV ÕIGUS

Kindlustusvõtjal on õigus esitada lfi ja agendi peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel. Vaidluse kohtueelseks lahendamiseks võib pöörduda avaldusega kindlustuslepitusorgani poole (telefon 667 1800; e-post lepitus@eksl.ee; postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus lepitusmenetlus on tasuta. Avalduse saab esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu http://ec.europa.eu/odr.  Kindlustuslepingust tulenev nõue tuleb esitada esmalt Tele2-le (Jõe2a, Tallinn, E-mail: info@tele2.com). Lepitusorgani menetlusreeglitega saate tutvuda www.eksl.ee või lepitusorganis kohapeal. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.


TELE2

1. Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) on Ifi esindaja seadmekindlustuse lepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahju käsitlemisel.
 

KINDLUSTATU

1. Kindlustatu on kindlustusobjekti kasutaja, kellel on kehtiv Tele2 liitumisleping.

2. Kindlustusvõtja peab kindlustusobjekti võõrandamisest Tele2-le esimesel võimalusel teatama.
 

KINDLUSTUSOBJEKT

1. Kindlustusobjekt on kindlustatu mobiiltelefon või tahvelarvuti, mille IMEI-kood on kirjas kindlustuslepingus.

2. Kindlustatud ei ole mobiiltelefoni või tahvelarvuti lisaseadmed, juhtmed, kaablid, laadijad, varuakud, kõrvaklapid, eraldi mikrofonid, eraldi kõlarid, kaaned, katted, ekraanikiled, kotid jms.

3. Kindlustatud ei ole tarkvara, äpid, failid, fotod, kontaktid ja muud seadmes sisalduvad andmed.
 

KINDLUSTUSPERIOOD

1.Kindlustus kehtib kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite osas. Kindlustusperiood märgitakse kindlustuslepingus. Kindlustuslepingu ennetähtaegsel lõppemisel või lõpetamisel kindlustusperiood lõpeb.

2. Kindlustus ei kehti, kui kindlustusjuhtumi toimumise ajal oli seadmes teise sideoperaatori SIM-kaart.

3. Nii Ifil kui ka kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest teisele lepingu poolele kirjalikult, sms-i või e-posti teel 31 päeva ette.

4. Ifil on õigus kindlustusmakset, omavastutust ja/või kindlustustingimusi muuta, teatades sellest kindlustusvõtjale sms-i või e-posti teel 31 päeva ette. Kui kindlustusvõtja muudatusega ei nõustu, on tal õigus kindlusleping ennetähtaegselt üles öelda.
 

KINDLUSTUSE KEHTIVUSALA

1. Kindlustus kehtib kogu maailmas.
 

KINDLUSTUSMAKSE

Seadme
hinnavahemik
kindlustuslepingu
sõlmimisel

Kindlustusmakse kuus

Kindlustusperioodi kindlustusmakse (24 kuud)

75-200€

2,09 €

50,16 €

201-400€

3,19 €

76,56 €

401-600€

4,59 €

110,16 €

601-1000€

7,69 €

184,56 €

1001-1500€

11,69 €

280,56 €


KINDLUSTUSJUHTUMID

1. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti murdvargus, röövimine või ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud.

Näited. Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest maha; ootamatu juhtum ei ole, kui vihmasaju ajal jäetakse mobiiltelefon vihma kätte.

Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Röövimine ei ole, kui mobiiltelefon anti vabatahtlikult teisele isikule kasutada, kuid ta ei too seda tagasi. 

2. Murdvargus on kindlustusobjekti vargus lukustatud hoonest, lukustatud sõidukist või lukustatud hoiuruumist lõhkumise või muukimise teel.

Näiteks Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma bussisõidu ajal jope taskust või kotist. Samuti ei ole murdvargus, kui mobiiltelefon läheb kaduma töökoha laualt, garderoobist või baaris viibimise ajal. Murdvargus ei ole, kui külla kutsutud isik varastab mobiiltelefoni kindlustusvõtja kodust. Murdvargus ei ole, kui mobiiltelefon läheb kaduma festivalil, kontserdil või avalikus kohas.

3. If hüvitab kahju sama kindlustusperioodi jooksul kuni kolme kindlustusjuhtumi eest. Arvesse ei lähe kindlustusjuhtumid, kus kindlustusobjekti parandamise kulu on väiksem kui omavastutus.

4. Kui kindlustusperioodil on toimunud juba kolm kindlustusjuhtumit, kindlustusleping lõpeb ja If järgmiste kindlustusjuhtumite eest hüvitist ei maksa.  Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Tele2-le kolmandast kindlustusjuhtumist, kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustusvõtjale ei edastata.

5. Kindlustusobjekti asendamise korral kindlustusleping lõpeb sõltumata sellest mitu kindlustusjuhtumit on kindlustusperioodil toimunud. Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Tele2-le kindlustusjuhtumist, mille tõttu kindlustusobjekt asendatakse. Kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustusvõtjale ei edastata.
 

OHUTUSNÕUDED

1. Kindlustusobjekti ei tohi jätta järelevalveta välja arvatud juhul, kui kindlustusobjekt asub lukustatud hoones, lukustatud sõidukis või lukustatud hoiuruumis.

Näide: Järelevalveta jätmine on olukord, kui mobiiltelefon jäeti spordiplatsi kõrvale riiete taskusse või kotti.

2. Kindlustusobjekti ei tohi jätta sõidukisse nähtavale kohale isegi siis, kui sõiduk on lukustatud.

3. Kindlustusvõtja peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolsusega, et vältida kahju tekkimist.

4. Kindlustusvõtja peab rakendama abinõusid kahju edasiseks piiramiseks.

5. Kindlustusobjekti tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja vastavalt tootja poolt antud juhistele.

Näiteks ei hüvitata kahju, mis oli põhjustatud tootja poolt mitte lubatava lisavarustuse kasutamisest.

6. Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja rikkus kindlustuslepingut, sh ohutusnõudeid, ja rikkumine mõjutas kahju tekkimist või suurust või kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist.
 

VÄLISTUSED

If ei hüvita kahju, mis:

1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära.

Näide: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas mobiiltelefoni taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus mobiiltelefon kadus.;

2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud või varastatud (va murdvarguse korral).

3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;

4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu. If hüvitab kahju, kui rikke põhjustas ootamatu ja äkiline väline asjaolu.

5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund.

6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest.

7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed.

8. on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta.

Näide.  Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni murdvargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused.  If neid kulusid ei hüvita.

9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele.

Näiteks, kui kindlustusobjekt varastatakse, kuid tegemist ei ole murdvargusega.

10. If ei hüvita kahju, mis tekkis kodulooma tegevuse tagajärjel.

11. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all.

12. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist.

13. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti murdvargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.

14. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.

15. Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.

 

TEGEVUS KAHJU KORRAL

1. Kindlustusobjekti murdvarguse või röövi korral tuleb Tele2 poole pöörduda hiljemalt 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest, kindlustusjuhtumi kahjustumise või hävimise korral hiljemalt 31 päeva jooksul.

2. Kahjuavaldus koos kindlustusjuhtumi toimumist tõendavate dokumentidega tuleb esitada Tele2-le. 

3. Seadme murdvarguse või röövimise korral tuleb sellest teatada politseile ning esitada Tele2-le kahjujuhtumi asukoha riigi politsei tõend.

4. Kui kindlustusobjekt on alles, tuleb Tele2-le esitada ka hävinud või kahjustunud kindlustusobjekt koos lisadega, mis olid algkomplektis.
 

KAHJU HÜVITAMINE

1. Kindlustushüvitis seisneb selles, et If maksab kindlustuslepinguga ette nähtud ulatuses Tele2-le hüvitist kindlustusobjekti parandamise või asendamise eest.

2. If ei maksa kindlustatule rahalist hüvitist. 
 

KINDLUSTUSOBJEKTI ASENDAMINE

1. Murdvarguse või röövimise korral, samuti siis, kui kindlustusobjekti ei saa parandada või parandamine on kallim, kui jääkväärtus vastavalt punktile 41, maksab If Tele2-le kindlustusobjekti asendamise maksumuse kuid mitte rohkem kui omavastutuse võrra vähendatud jääkväärtus. Jääkväärtust arvutatakse kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtivast Tele2 kliendi hinnast.

2. Kindlustusobjekti omavastutus ja jääkväärtus arvutatakse vastavalt alltoodud tabelile.

 

 

Seadme jääkväärtus  kindlustusjuhtumi hetkel / kindlustusobjekti vanus kuudes

Seadme hinnavahemik kindlustuslepingu sõlmimisel

Omavastutus*

0-6 kuud

6-12 kuud

12-18 kuud

18-24 kuud

75-200€

25 €

100%

90%

80%

70%

201-400€

40 €

100%

90%

80%

70%

401-600€

65 €

100%

90%

80%

70%

601-1000€

95 €

100%

90%

80%

70%

1001-1500€

150 €

100%

90%

80%

70%

 

* Kindlustusobjekti asendamisel rakendatakse kahekordset omavastutust, kui kindlustusvõtja ei anna kindlustusobjekti või selle jäänuseid Ifile üle, näiteks, kui kindlustusobjekt on röövitud, varastatud, uppunud vms.

3. Uus seade on sama marki ja sama mudeliga kui kindlustusobjekt.

4. Kui sama marki ja mudelit ei ole asendamise ajal saada, asendatakse kindlustusobjekt teise mudeliga kindlustushüvitise summa piires. Kui kindlustatu valib soodsama seadme, hinnavahet rahas või teenustes ei hüvitata. Kui kindlustatu valib kallima seadme, tuleb tal hinnavahe endal tasuda.

5. Varastatud või röövitud seadme leidmisel, tuleb leitud seade Tele2-le tagastada esimesel võimalusel.
 

KINDLUSTUSOBJEKTI PARANDAMINE

1. Kui kindlustusobjekti saab parandada ja parandamine on odavam, kui jääkväärtus vastavalt punktile 41, maksab If Tele2-le kindlustusobjekti parandamise kulu, millest on lahutatud omavastutus. Omavastutuse suurus on märgitud eeltoodud tabelis.
 

OMAVASTUTUS MITME KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL

1. Kui kindlustusobjekt on hävinud või kahjustunud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, kohaldatakse omavastutust iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.

Näide: Veekindel mobiiltelefon oli eelnevalt kukkunud maha ja seega kaotanud veekindluse. Seejärel kukkus mobiiltelefon vette ja sai veekahjustusi. Tegemist on kahe erineva kindlustusjuhtumiga ja rakendatakse kahekordset omavastutust.

Iseteenindusportaali „Minu Tele2“ kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Tingimuste eesmärk

Iseteenindusportaali „Minu Tele2“ kasutustingimuste (edaspidi Kasutustingimused) eesmärk on kasutaja teavitamine iseteenindusportaali „Minu Tele2“ (edaspidi Iseteenindusportaal) tööst ning kasutaja ja Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) õiguste- ja kohustuste kindlaksmääramine seoses iseteenindusportaali kasutamisega.

Iseteenindusportaali kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on põhjalikult tutvunud kasutustingimustega ja nõustub nendega.

1. Tingimustes kasutatud mõisted

1.1. Iseteenindusportaal – internetipõhine iseteeninduskeskkond „Minu Tele2“ mis asub veebiaadressil https://minu.tele2.ee/ . 
1.2. Mobiilirakendus – Iseteenindusportaali kasutamist võimaldav rakendus mobiiltelefonile- ja nutiseadmele. 
1.3. Kasutamine – Iseteenindusportaalis pakutavate teenuste kasutamine ja informatsiooniga tutvumine (sh. tehingute tegemine, andmete vaatamine-, sisestamine-, muutmine-, kustutamine, jne). 
1.4. Kasutaja – Iseteenindusportaali kasutav füüsilisest –või juriidilisest isikust Tele2 klient. 
1.5. SMS parool – kasutajale sõnumiga saadetav ajutine parool (kehtib 24 tundi), millega kasutaja saab sisse logida iseteenindusportaali. 
1.6. Parool – Kasutaja enda valitud ja sisestatud parool, mis asendab algset SMS parooli ja millega Kasutaja saab sisse logida Iseteenindusportaali. 
1.7. ID kaart- kehtiva sertifikaadiga isikut tõendav dokument, mis võimaldab koos PIN koodidega Kasutajat elektrooniliselt tuvastada. 
1.8. Mobiili ID – digitaalne isikutunnistus, mis võimaldab koos PIN koodidega Kasutajat elektrooniliselt tuvastada.

2. Üldsätted 

2.1. Tehingute tegemine, arvelduskorra muutmine ja tugiteenuste kasutamine Iseteenindusportaalis on võimalik vastavalt Iseteenindusportaali funktsionaalsusele ja tehnilistele võimalustele. 
2.2. Tele2 jätab endale õiguse muuta Iseteenindusportaali funktsioone-, teenuste mahtu- ja nende osutamise korda, samuti muuta Kasutustingimusi. 
2.3. Iseteenindusportaalis kättesaadavate teenuste ja teabe maht võib olla erinevatele Kasutajatele erinev. 
2.4. Iseteenindusportaal on Kasutajatele avatud 24 tundi ööpäevas, välja arvatud juhul, kui viiakse läbi tarkvara hooldus- või uuendamistöid. 
2.5. Iseteenindusportaali sisselogimisega kinnitavad kõik Kasutajad oma nõusolekut järgida käesolevaid Kasutustingimusi täies ulatuses. 
2.6. Iseteenindusportaali kasutamine ei ole lubatud programmide vahendusel, mis saadavad Iseteenindusportaalile automaatseid päringuid. Samuti on keelatud robotite, jälitus-otsinguseadmete (spider), andmete sorteerija (scraper) ja muude automaatsete andmesisestus- ja –töötlusseadmete kasutamine. 
2.7. Iseteenindusportaali kasutamisel ei ole lubatud häirida või takistada Iseteenindusportaali kaudu teenuste osutamist teistele Kasutajatele, sh kohustub Kasutaja hoiduma Iseteenindusportaaliga seotud arvutivõrgu- ja serverite ülekoormamisest.

3. Iseteenindusportaali sisselogimine ja kasutaja identifitseerimine

3.1 Iseteenindusportaali kasutamiseks tuleb Kasutajal Iseteenindusportaali sisse logida kasutades selleks ettenähtud võimalusi. 
3.2. Juriidilisest isikust (ärikliendil) Kasutajal on esmakordselt võimalik iseteenindusportaali sisse logida SMS parooli abil. 
3.3. Füüsilisest isikust Kasutajal (erakliendil) on esmakordselt võimalik Iseteenindusportaali sisse logida SMS parooliga, ID kaardiga, või Mobiili ID-ga. 
3.4. SMS parool kehtib üksnes 24 tundi, peale SMS parooliga sisselogimist tuleb Kasutajal valida ja kinnitada Parool, mida Kasutaja saab kasutada järgnevatel sisselogimistel. 
3.5. Kui Kasutaja seob pärast esimest sisselogimist oma konto Facebook`i või Google+ kontoga, saab Kasutaja hiljem Iseteenindusportaali sisse logida lisaks ka Facebook`i või Google+ kaudu. 
3.6. Kasutajale saadetud SMS parool ja Kasutaja valitud Parool on konfidentsiaalne teave, mida Kasutaja kohustub hoidma saladuses ning mitte avalikustama kolmandatele isikutele.

4. Kasutaja kohustused ja vastutus

4.1. Kasutaja kohustub: 
4.1.1. hoidma turvaliselt ja mitte avalikustama kolmandatele isikutele SMS parooli, Parooli ning muud Kasutajaga või Tele2-ga seotud konfidentsiaalset teavet, samuti vältima kolmandate isikute juurdepääsu nimetatud teabele; 
4.1.2. viivitamatult teavitama Tele2 kirjalikult või telefoni teel, kui tema SMS parool või Parool on saanud teatavaks kolmandale isikule; 
4.1.3. hoidma Mobiil-ID PIN- ja PUK-koodid mobiiltelefonist ja/ või nutiseadmest lahus ja vältima koodide sattumist teiste isikute valdusesse; 
4.1.4. hoidma ID-kaardi PIN- ja PUK-koodid ID-kaardist lahus ja vältima koodide sattumist teiste isikute valdusesse; 
4.1.5. teavitama koheselt Tele2-te mobiiltelefoni või nutiseadme kaotamisest või varastamisest; 
4.1.6. mitte andma oma ID-kaarti teiste isikute kätte; 
4.1.7. ID kaardi kuritarvitamisel kolmandate isikute poolt vastutama Tele2-le tekitatud kahju eest; 
4.1.8.  ID-kaardi kadumisel või varastamisel pöörduma koheselt lähimasse Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ning vajadusel uue dokumendi taotluse esitamiseks; 
4.1.9. seadistama oma arvutile, telefonile või nutiseadmele ekraaniluku või võtma kasutusele muud abivahendid, et kolmandad isikud ei pääseks ilma vastava volituseta kasutaja Facebook`i või Google+ konto kaudu Iseteenindusportaali. 
4.1.10 tagama oma arvuti, telefoni või nutiseadme vastavuse miinimumnõuetele, mis Iseteenindusportaali kasutajale esitatakse. Veebilehitsejas peab olema lubatud spetsiaalsete internetimarkerite (cookies) ja JavaScripti kasutamine. Kasutaja peab tagama oma operatsioonisüsteemi tarkvara süstemaatilise uuendamise ja kasutama kaasaegsetele standarditele vastavat viirusetõrje programmi; 
4.1.11. vastutama kõigi Iseteenindusportaalis võetud kohustuste eest ja sisestatud andmete õigsuse eest; 
4.1.12. andma Tele2-le nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks, millised Kasutaja on Iseteenindusportaali sisestanud või muul viisl Tele2-le edastanud või mis on vajalikud tehingute tegemiseks Iseteenindusportaalis;

5. Tele2 õigused, kohustused ja vastutus

5.1. Tele2 kohustub: 
5.1.1. tagama Kasutajale võimaluse kasutada Iseteenindusportaali vastavalt käesolevatele tingimustele; 
5.1.2. tagama Kasutajat puudutava teabe konfidentsiaalsuse ning avaldama Kasutajat puudutavat teavet kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi seadusandluses nimetatud juhtudel; 
5.1.3. käitlema Kasutaja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuste pakkumiseks, teenuste edasi arendamiseks (statistiline käitlemine) või äriturvalisuse tagamiseks; 
5.1.4. sulgema Tele2 SIM-kaardi ning peatama Kasutaja Mobiili-ID kasutamise võimaluse, kui Kasutaja teavitab Tele2-te telefoni või nutiseadme kaotamisest või varastamisest; 
5.2. Tele2 on õigustatud: 
5.2.1. takistama Iseteenindusportaali kasutamist, kui Kasutaja kasutab Iseteenindusportaali viisil, mis erineb tema tavapärasest kasutamisest olulisel määral või kui Tele2-l tekib põhjendatud kahtlus Kasutaja isiku õigsuse suhtes; 
5.2.2. muutma Kasutustingimusi olenemata põhjustest; 
5.2.3. muutma Iseteenindusportaalis pakutavaid teenuseid ja funktsioone; 
5.2.4. säilitama logfaile, mis kajastavad andmeid Iseteenindusportaalis tehtud tehingute kohta sh informatsiooni kasutaja IP-aadressi-, veebilehitseja identifikaatori-, autentimisviisi, audentimise aja- ja kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalike andmete jms. kohta; 
5.2.5. Piirama Kasutaja õigusi Iseteenindusportaalis, kui Kasutaja ei ole tähtaegselt tasunud Tele2 esitatud arveid. 
5.3. Tele2 vastutus:  
5.3.1. Tele2 ei vastuta rikete ja häirete eest Iseteenindusportaali töös, kui selle põhjuseks on rikked ja häired Kasutaja seadmete töös, Kasutaja e-posti konfiguratsioon või ülekoormatus, sobimatute- või litsentseerimata seadmete- või programmide kasutamine, elektrikatkestused või kasutaja arvuti mittevastavus Iseteenindusportaali kasutamiseks vajalike tehnoloogiliste nõuetega. 
5.3.2. Tele2 ei vastuta kasutajale tekitatud kahju eest, kui Kasutaja poolt volitamata isik siseneb kasutaja andmeid ja paroole/ PIN –koode kasutades Iseteenindusportaali ja sõlmib Kasutaja nimel tehinguid;

6. Iseteenindusportaali teenuste osutamise lõpetamine

6.1 Tele2 lõpetab Iseteenindusportaali kaudu teenuste osutamise Kasutajale, kui Kasutaja lõpetab lepingu Tele2-ga ja Tele2 lõpetab Kasutajale teenuste osutamise; 
6.2. Kasutajal on õigus nõuda temale saadetud SMS parooli tühistamist.

7. Arvelduste kord

7.1. Iseteenindusportaali kasutamise eest ei maksa Kasutaja eraldi tasu; 
7.2. Iseteenindusportaali kaudu tellitud pakettide, seadmete või teenuste eest maksab kasutaja hetkel kehtiva hinnakirja alusel, mis on kättesaadav Tele2 kodulehel www.tele2.ee 
7.3. Iseteenindusportaali kaudu tellitud pakettide, seadmete või teenuste tellimisel kehtivad Tele2 teenuse kasutamise tingimused ja Tele2 interneti kasutamise tingimused, mis on kättesaadavad Tele2 kodulehel www.tele2.ee

8. Iseteenindusportaali Mobiilirakenduse kasutamise eritingimused

8.1. Iseteenindusportaali Mobiilirakenduse kasutamine on Kasutajale tasuta. 
8.2. Iseteenindusportaali Mobiilirakenduse kaudu tellitud pakettide, seadmete või teenuste tellimisel kehtivad Tele2 teenuse kasutamise tingimused ja Tele2 interneti kasutamise tingimused, mis on kättesaadavad Tele2 kodulehel www.tele2.ee
8.3. Iseteenindusportaali mobiilirakendust ei tohi kopeerida, modifitseerida või sellega muul viisil manipuleerida. 
8.4. Tele2 jätab endale õiguse muuta Iseteenindusportaali mobiilirakenduse funktsioone ja töömeetodeid mis tahes ajal ja põhjusel ilma Kasutajaid ette teavitamata. 
8.5. Iseteenindusportaali mobiilirakenduse kasutamine on võimalik väljaspool WiFi leviala mobiilse internetiga.Mobiilside operaator võib küsida tasu mobiilse interneti (sh roamingu) kasutamise eest. 
8.6. Iseteenindusportaali mobiilirakenduse kasutamiseks võib olla vajalik tarkvara uuendamine iga teatud perioodi tagant. Kasutaja laadib uuendused alla koheselt, kui need on Kasutajale kättesaadavad. Kui kasutaja ei uuenda tarkvara, on Tele2-l õigus piirata Iseteenindusportaali mobiilirakenduse kasutamist.

9. Privaatsuspõhimõtted

9.1. Iseteenindusportaali veebileht (https://minu.tele2.ee/) salvestab veebilehitsejasse küpsiseid. 
9.2. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitsejasse ning mis annavad infot selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Küpsised võimaldavad Iseteenindusportaalil esitada Kasutaja jaoks kõige sobivamat teavet ja ning aitavad muuta Iseteenindusportaali külastamise meeldivamaks. 
9.3. Küpsiste abil kogutavat teavet kasutatakse veebilehe uuendamiseks ning täiustamiseks ning veebilehega seotud uuringute läbiviimiseks. 
9.4. Kaustajal on õigus küpsised kustutada. 
9.5. Iseteenindusportaali Mobiilirakendus ei kogu ega salvesta Kasutaja andmeid.

10. Muud tingimused

10.1. Kasutustingimused muutuvad Kasutajale siduvaks alates Iseteenindusportaali kasutamise alustamisest ja kehtivad seni, kuni Kasutaja jääb Iseteenindusportaali kasutajaks. 
10.2. Iseteenindusportaali kasutamisega kinnitab kasutaja, et on tutvunud ja nõustub tingimustega.

Remondi ja hoolduse üldtingimused

Käesolevad seadmete remondi- ja hooldustööde tingimused sätestavad Tele2 Eesti AS-i (edaspidi müüja) poolt kaupadele: näiteks telefonid, tahvelarvutid ja nende lisavarustuse jms(edaspidi eraldi seade ja ühiselt seadmed) pakutava remondi- ja/või hooldustööde teostamise põhimõtted. Tootja garantii puhul kehtivad tootja poolt konkreetsele seadmele kehtestatud garantiitingimused, millest sellisel juhul tööde teostamisel juhindutakse.

1. Seadme diagnostikasse, remonti ja/või hooldusesse andes nõustub klient alljärgnevate tingimustega:
1.1 kui seadme puuduse olemasolu tuvastamisel ilmneb, et seadme puudus on põhjustatud niiskuse, vedeliku, elektrilise (ülepinge), mehaanilise kahjustuse ja/või muu seadme ebasihipärase või hooletu kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuse tõttu, ei ole müüjal kohustust seadet parandada, asendada ega hüvitada selle maksumust kliendile.
1.2 Niiskus, vedeliku, elektrilise(ülepinge), mehaanilise kahjustuse ja/või muu ebasihipärase või hooletu kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustusega seadme remondib müüja ainult erikokkuleppel kliendiga ning ei vastuta töö tulemuslikkuse ega seadme kahjustuste laienemise eest. Nimetatud kahjustuste korral võib remondi käigus ilmneda, et:
1.2.1 rike on seadet kahjustanud määral, et seda ei ole enam võimalik remontida või selle remontimine on ebamõistlik;
1.2.2 seadme kahjustuse ulatus on laienenud või levinud, mistõttu on seadme kliendile tagastamine endises seisundis võimatu;
1.2.3 pärast seadme remonti võib seadmel esineda uusi rikkeid, sest punktis 1.1 toodud asjaolude tõttu ei ole üheselt tuvastav, kui ulatuslikult on seade kahjustatud.
1.3 Kui esineb tingimuste punktis 1.1 toodud asjaolu, kuid seadet on võimalik ja mõistlik remontida, teostab müüja seadmele ainult tasulist remonti;
1.4 Kui diagnostika, remondi- ja/või hooldustöö käigus ilmneb vajadus mõne komponendi vahetuseks, mida müüja ei ole kohustatud vahetama müüja vastutuse ja/või garantii korras, siis kuulub komponent vahetamisele kliendilt selleks eelnevalt saadud nõusoleku korral ning töö ja komponendi maksumuse lisab müüja kliendi arvele;
1.4.1 mittelepinguline klient on kohustatud tasuma töö ja komponendi maksumuse seadme tagastamise hetkel;
1.4.2 müüja ei ole kohustatud kliendile seadet tagastama, kui viimane keeldub seadme diagnostika, remondi- ja/või hooldustöö eest tasumisest.
1.5 Lähtuvalt Võlaõigusseaduse § 222 lg 1 on seadme remontijal õigus seade parandada või asendada;
1.6 Klient kohustub tasuma müüjale seadmele diagnostika teostamise eest käsitlusraha, mis on fikseeritud müüja kodulehel toodud hinnakirjas ning millest müüja on klienti teavitanud, kui seadme diagnostika tulemusel:
1.6.1 ei leita kliendi poolt kirjeldatud puudust ning seade on diagnostika tulemuste kohaselt töökorras;
1.6.2 tuvastatakse tingimuste punktis 1.1 toodud asjaolu, kuid klient ei soovi seadet tasu eest remontida; või
1.6.3 tuvastatakse tingimuste punktis 1.1 toodud asjaolu ning seadme tasuline remontimine on müüja hinnangul võimatu või ebamõistlik.
1.7 Lisaks tingimuste punktis 1.3 toodule, kohustub klient tasuma müüjale seadmele diagnostika teostamise eest käsitlustasu kui:
1.7.1 klient toob seadme tasulisse remonti, kuid ei nõustu talle teatatud remondi maksumusega ning loobub seadme remondist;
1.7.2 klient toob seadme tasulisse remonti, kuid ei nõustu enda poolt teatatud piirsummat ületava maksumusega ning loobub seadme remondist.
1.8 Klient on kohustatud tasuma seadme remondi maksumuse täies ulatuses, kui:
1.8.1 remondi maksumus ei ületa kokkuleppes fikseeritud piirsummat ning müüja on seadme juba remontinud;
1.8.2 remondi maksumus ületab kokkuleppes fikseeritud piirsummat ning klient on andnud piirsummat ületava remondi töö teostamiseks nõusoleku ning müüja on seadme juba remontinud.
1.9 Tarbijast ostja ei pea käsitlustasu maksma, kui puudus on seadmel ilmnenud kuue (6) kuu jooksul alates seadme soetamise hetkest, väljaarvatud tingimuste punktis 1.1 nimetatud olude ilmnemisel.
1.10 Kui seadmele ei tulda järgi hiljemalt kolme (3) kuu jooksul pärast kliendi teavitamist töö valmimisest kokkuleppes märgitud kontaktnumbri- ja/või aadressil, loetakse, et klient loovutab seadme omandiõiguse tasuta müüjale ja müüjal on õigus seadet käsutada, sh võõrandada kliendi seade tehtud töö, kulutatud varuosade jm kulude katteks.
1.11 Tulenevalt remondi- ja/või hooldustööde eripärast ei vastuta müüja mistahes andmekandjaid sisaldavates kliendiseadmetes (sh telefonid, tahvelarvutid , mälukaardid ja -pulgad, andmesidemodemid jne) olevate andmete (sh dokumendid, numbrid, aadressid, pildid, tarkvara, muusika jms) ning seadistuste säilimise eest. Kliendi seadmes olevate mistahes andmete ja seadistuste teisele andmekandjale ümbersalvestamise eest vastutab täies ulatuses klient.
1.12 Kliendi seadmes olevate andmete kopeerimise teenust pakub müüja tasu eest, kui:
1.12.1 klient on seadet diagnostikasse, remonti ja/või hooldusesse andes selleks soovi avaldanud;
1.12.2 klient on nõus maksma andmete kopeerimise eest hinnakirjas sätestatud andmete kopeerimise tasu;
1.12.3 andmete kopeerimine on seadmel olevaid puudusi arvesse võttes võimalik,
1.13 Müüja kopeerib kliendi seadmes olevad andmed vaid ulatuses, mis on võimalik seadme puudusi arvestades. Müüja ei vastuta seejuures andmekao vms eest ning osaline kopeerimine ei mõjuta andmete kopeerimise tasu suurust.
1.14 Klient on teadlik ja nõus sellega, et müüjal on õigus kokkuleppe täitmiseks ja selle täitmise tagamiseks töödelda kliendi andmeid (sh isikukoodi ja seadme tunnuskoode) ning edastada neid remonti-ja/või hooldustööd vahendavale ja/või teostavale ettevõttele, krediidiinfole, võlanõudeid käsitlevatele ettevõtetele ja õiguskaitse organitele.
1.15 Klient on teadlik ja nõus sellega, et müüjal on õigus loovutada kokkuleppe mittetäitmisest tulenev võlanõue või anda see sissenõudmiseks kolmandale isikule ning klient on kohustatud hüvitama seoses müüja ja kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud;
1.16 Turvakoode sisaldavate seadmete remontimiseks ja/või hoolduseks on vajalik turvakoodi(de) deaktiveerimine. Kui klient ei ole seadet (sh müüja vastutuse või garantii korras) remonti ja/või hooldusesse tuues turvakoode deaktiveerinud, ega edasta müüjale turvakoode, on:
1.16.1 klienditeenindajal õigus seadet vastu võttes küsida kliendilt seadme omandiõigust tõendavat dokumenti ning selle puudumisel keelduda seadme remonti ja/või hooldusesse vastu võtmisest;
1.16.2 müüjal on seadme omandiõigust tõendava dokumendi ja vastava tehnilise võimaluse olemasolu korral õigus võtta turvakood maha ning klient on kohustatud tasuma turvakoodi mahavõtmise eest tasu vastavalt müüja kehtivale hinnakirjale. Turvakoode sisaldavat seadet remonti ja/või hooldusesse tuues annab klient nõusoleku turvakoodide maha võtmiseks.
1.17 SIM-kaarti ja/või mälukaarti sisaldava seadet remonti ja/või hooldusesse tuues on üldjuhul vajalik nende eelnev eemaldamine seadmest. Erandjuhtudel võib SIM-kaardi ja/või mälukaardi olemasolu seadmes remondi- ja/või hooldustöö teostamiseks vajalik olla. Nimetatud vajaduse ilmnemisel teavitatakse klienti sellest.
1.18 Müüjal on õigus kinni pidada remonti ja/või hooldusesse toodud seade, mis on kantud musta nimekirja. Musta nimekirja kantud seadmete kinni pidamise eesmärk on edastada seade seaduslikule omanikule või politseile musta nimekirja kantud seadme omaniku välja selgitamiseks ning selle omanikule tagastamiseks.
1.19 Diagnostika, remondi- ja/või hooldustöid osutab müüja kooskõlas kehtiva hinnakirjaga, mis on kättesaadaval müüja kodulehel vastaval aadressil www.tele2.ee. Müüja kodulehel väljatoomata teenuste osas rakenduvad remonttööde teostajate hinnakirjades toodud hinnad. Kliendil on õigus pöörduda müüja poole pretensioonidega tehtud tasulise remondi ja/või hooldusteenuse osas. Pretensiooni esitamisel tuleb müüjale esitada tasulise remondi ja/või hooldusteenuse originaal ostudokument. Tarbija töövõtu puhul vastutab töövõtja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul, alates töö üleandmisest tarbijale. Tarbijatöövõtu puhul eeldatakse, et kolme kuu jooksul töö tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega. Töövõtja vastutus kehtib remondi käigus väljavahetatud osale või komponendile. Kui eelpool nimetatud pretensiooni esitamise ajal ilmneb väljavahetatud osa või komponendi normaalse kasutamise ja hoolduse juures puudusi, mis on tingitud väljavahetatud osa või komponendi defektist või töö kvaliteedist, parandab müüja seadme omal kulul vastavalt käesolevale kokkuleppele. Töövõtja ei vastuta tingimuste punktis 1.1 nimetatud kahjustustega seadme remondi tulemuslikkuse eest ega anna üldjuhul töödele garantiid. Töövõtja ei vastuta, kui väljavahetatud osa ja/või komponendi defekt on tekkinud füüsilise kulumise või müüja ja tootja poolt mittevolitatud isiku poolt lahtimonteerimise tõttu.. Lisaks eeltoodule on kliendil ka muud õigusaktidest (võlaõigus- ja tarbijakaitseseaduse) tulenevad õigused. Lisaks Tele2 remondi- ja hoolduse tingimustele laienevad tarbijale kõik Eesti Vabariigi seadustest tulenevad õigused.

Pretensioonide esitamise kord

 1. Tele2 vastutab ostjale müüdud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.
 2. Kliendil on õigus pöörduda kauba või teenuse puuduste ilmnemisel Tele2 poole, esitades asjakohane tehingu tegemist tõendav ostudokument või selle koopia. Kauba või teenuse mittevastavusest lepingutingimustele tuleb teavitada Tele2-te e-posti aadressil info@tele2.ee või helistades numbrile +372 6 866 866 hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kauba või teenuse lepingutingimusele mittevastavusest teada saamist. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Tele2 vastutusest kauba või teenuse mittevastavuse eest.
 3. Kauba või teenuse puuduste ilmnemisel palume lõpetada vastava kauba või teenuse kasutamise ning teavitada puuduste ilmnemisest Tele2-te.
 4. Tele2 vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest järgnevatel tingimustel:
  - esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest tekkinud mittevastavuse puhul eeldatakse, et kauba puudus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel;
  - kuue kuu möödumisel kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.
 5. Lepingutingimustele mittevastava kauba või teenuse parandamise või asendamise lepivad Tele2 ja Klient omavahel kokku.
 6. Tele2 ei vastuta Kliendi süül kaubal või teenusel tekkinud puuduste eest, mis on tingitud kauba mittenõuetekohasest hoiustamisest või kasutamisest.
 7. Kauba või teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@tele2.ee pretensiooni, kus on märgitud:
  - Nimi ja kontaktandmed
  - Kaebuse esitamise kuupäev
  - Kauba ostmise või teenuse saamise kuupäev
  - Kauba või teenuse puudus
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ning Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist. Kliendil on õigus nõuda Tele2-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagastamist, kui Tele2-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või kui kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.
 10. Kliendi ja Tele2 vahel tekkinud vaidlused proovitakse esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tarbijavaidluste komisjonis või Harju maakohtus.
 11. Avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonis saab esitada tarbija, kui kaupleja on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega:Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel. 6201 707E-post: avaldus@komisjon.ee. Veebileht http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon. Vaidluste kohtuvälise menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/komisjoni-otsus-ja-selle-taitmine. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
 12. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta (TKS § 26 lg 5) on internetipõhiseks vaidluste lahendamise platvormiks ODR- platvorm, veebilehel https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nimetatud platvorm on mõeldud peamiselt piiriüleste vaidluste lahendamiseks.