52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.
Vajad abi?
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

Mobiilside sektori anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava

1. Hea tava eesmärk ja põhimõtted

1.1 Mobiilside sektori anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava (edaspidi hea tava) eesmärk on mitte segada mobiiltelefoniteenuse klientide ja kasutajate igapäevaelu anonüümsete telefonimüügi kõnedega, lähtudes seejuures isikuandmete kaitse põhimõtetest. Hea tava algataja ja hoidja on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (edaspidi ITL).
1.2 Hea tava allkirjastamisega nõustub mobiiltelefoniteenuse osutaja (edaspidi operaator) järgima käesolevas heas tavas kirjeldatud reegleid. Need reeglid kohalduvad operaatori
poolt (sh operaatori edasimüüjate või operaatoriga samasse kontserni kuuluvate Eesti ettevõtjate vahendusel) nii inimest kui robotit kasutades mobiiltelefoninumbritele
tehtavatele anonüümsetele telefonimüügi kõnedele (edaspidi telefonimüügi kõned), mille eesmärk on müüa operaatori kaupu ja/või teenuseid.
1.3 Heas tavas toodu ei laiene operaatori enda klientide ja kasutajate, samuti operaatoriga samasse kontserni kuuluva Eesti ettevõtja klientide ja kasutajate kasutuses olevatele mobiiltelefoninumbritele (sh kontaktnumbritele) tehtavatele telefonimüügi kõnedele.
1.4 Heas tavas toodu ei laiene avalikult kättesaadavatele ärikliendi mobiiltelefoninumbritele.

2. Nõuded nõusoleku kogumisele ja telefonimüügi kõnede tegemisele

2.1 Operaator teeb telefonimüügi kõnesid üksnes juhul, kui ta on enne vastava mobiiltelefoninumbri valimist saanud vastava mobiiltelefoniteenuse kliendilt või kasutajalt kehtiva nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja selle mobiiltelefoninumbri telefonimüügi eesmärgil kasutamiseks (edaspidi nõusolek).
2.2 Nõusolek on kehtiv, kui see on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline. Nõusoleku võib anda kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks SMS, e-kiri, ekeskkonnas antud kinnitus vms).
2.3 Arusaamatuste vältimiseks ei või nõusolekut hankida suulises vormis, välja arvatud juhul, kui mobiiltelefoniteenuse klient või kasutaja on operaatoriga ise ühendust võtnud (näiteks
külastades operaatori esindust või pöördudes operaatori klienditeeninduse poole). Käesolevas punktis kirjeldatud tingimustel antud suuline nõusolek laieneb üksnes selle konkreetse pöördumise alusel tehtavale telefonimüügi kõnele.
2.4 Nõusolek kehtib kolm kuud alates selle andmise päevast.

3. Hea tava siduvus ja muutmine

3.1 Hea tava muutub operaatori jaoks siduvaks selle allkirjastamisele järgnevast tööpäevast. Operaator saadab allkirjastatud hea tava koopia ITL-ile ja avaldab hea tava oma
veebilehel.
3.2 ITL avaldab hea tava ja selle allkirjastanud operaatorite nimed oma veebilehel ning tagab vastavate andmete ajakohasena hoidmise.
3.3 Hea tava muutmine toimub kirjalikult ja muudatus hakkab kehtima pärast seda, kui kõik end hea tavaga sidunud operaatorid on muudatuse allkirjastanud.
3.4 Operaator võib hea tava järgimisest loobuda, teavitades sellest ITL-i kirjalikult kolm kuud ette. Kui operaator rikub hea tava tingimusi, on teistel operaatoritel õigus loobuda hea tava järgimisest ühenädalase etteteatamisega.