Remondi ja hoolduse üldtingimused

Käesolevad seadmete remondi- ja hooldustööde tingimused sätestavad Tele2 Eesti AS-i (edaspidi müüja) poolt kaupadele: näiteks telefonid, tahvelarvutid ja nende lisavarustuse jms(edaspidi eraldi seade ja ühiselt seadmed) pakutava remondi- ja/või hooldustööde teostamise põhimõtted. Tootja garantii puhul kehtivad tootja poolt konkreetsele seadmele kehtestatud garantiitingimused, millest sellisel juhul tööde teostamisel juhindutakse.

Kui esitate Apple garantii alusel kehtiva nõude, teeb Apple oma äranägemisel järgmist:

(i) parandab Apple'i toote, kasutades uusi või varem kasutatud osi, mis on toimivuse ja töökindluse seisukohast uutega võrdväärsed, või
(ii) asendab Apple'i toote tootega, mis on vähemalt funktsioonide poolest Apple'i tootega võrdväärne ja koosneb uutest ja/või varem kasutatud osadest, mis on toimivuse ja töökindluse seisukohast uutega võrdväärsed.
Täpsem info tootja kodulehel: https://www.apple.com/legal/warranty/products/ipod-estonian.html

1. Seadme diagnostikasse, remonti ja/või hooldusesse andes nõustub klient alljärgnevate tingimustega:
1.1 kui seadme puuduse olemasolu tuvastamisel ilmneb, et seadme puudus on põhjustatud niiskuse, vedeliku, elektrilise (ülepinge), mehaanilise kahjustuse ja/või muu seadme ebasihipärase või hooletu kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuse tõttu, ei ole müüjal kohustust seadet parandada, asendada ega hüvitada selle maksumust kliendile.
1.2 Niiskus, vedeliku, elektrilise(ülepinge), mehaanilise kahjustuse ja/või muu ebasihipärase või hooletu kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustusega seadme remondib müüja ainult erikokkuleppel kliendiga ning ei vastuta töö tulemuslikkuse ega seadme kahjustuste laienemise eest. Nimetatud kahjustuste korral võib remondi käigus ilmneda, et:
1.2.1 rike on seadet kahjustanud määral, et seda ei ole enam võimalik remontida või selle remontimine on ebamõistlik;
1.2.2 seadme kahjustuse ulatus on laienenud või levinud, mistõttu on seadme kliendile tagastamine endises seisundis võimatu;
1.2.3 pärast seadme remonti võib seadmel esineda uusi rikkeid, sest punktis 1.1 toodud asjaolude tõttu ei ole üheselt tuvastav, kui ulatuslikult on seade kahjustatud.
1.3 Kui esineb tingimuste punktis 1.1 toodud asjaolu, kuid seadet on võimalik ja mõistlik remontida, teostab müüja seadmele ainult tasulist remonti;
1.4 Kui diagnostika, remondi- ja/või hooldustöö käigus ilmneb vajadus mõne komponendi vahetuseks, mida müüja ei ole kohustatud vahetama müüja vastutuse ja/või garantii korras, siis kuulub komponent vahetamisele kliendilt selleks eelnevalt saadud nõusoleku korral ning töö ja komponendi maksumuse lisab müüja kliendi arvele;
1.4.1 mittelepinguline klient on kohustatud tasuma töö ja komponendi maksumuse seadme tagastamise hetkel;
1.4.2 müüja ei ole kohustatud kliendile seadet tagastama, kui viimane keeldub seadme diagnostika, remondi- ja/või hooldustöö eest tasumisest.
1.5 Lähtuvalt Võlaõigusseaduse § 222 lg 1 on seadme remontijal õigus seade parandada või asendada;
1.6 Klient kohustub tasuma müüjale seadmele diagnostika teostamise eest käsitlusraha, mis on fikseeritud müüja kodulehel toodud hinnakirjas ning millest müüja on klienti teavitanud, kui seadme diagnostika tulemusel:
1.6.1 ei leita kliendi poolt kirjeldatud puudust ning seade on diagnostika tulemuste kohaselt töökorras;
1.6.2 tuvastatakse tingimuste punktis 1.1 toodud asjaolu, kuid klient ei soovi seadet tasu eest remontida; või
1.6.3 tuvastatakse tingimuste punktis 1.1 toodud asjaolu ning seadme tasuline remontimine on müüja hinnangul võimatu või ebamõistlik.
1.7 Lisaks tingimuste punktis 1.3 toodule, kohustub klient tasuma müüjale seadmele diagnostika teostamise eest käsitlustasu kui:
1.7.1 klient toob seadme tasulisse remonti, kuid ei nõustu talle teatatud remondi maksumusega ning loobub seadme remondist;
1.7.2 klient toob seadme tasulisse remonti, kuid ei nõustu enda poolt teatatud piirsummat ületava maksumusega ning loobub seadme remondist.
1.8 Klient on kohustatud tasuma seadme remondi maksumuse täies ulatuses, kui:
1.8.1 remondi maksumus ei ületa kokkuleppes fikseeritud piirsummat ning müüja on seadme juba remontinud;
1.8.2 remondi maksumus ületab kokkuleppes fikseeritud piirsummat ning klient on andnud piirsummat ületava remondi töö teostamiseks nõusoleku ning müüja on seadme juba remontinud.
1.9 Tarbijast ostja ei pea käsitlustasu maksma, kui puudus on seadmel ilmnenud kuue (6) kuu jooksul alates seadme soetamise hetkest, väljaarvatud tingimuste punktis 1.1 nimetatud olude ilmnemisel.
1.10 Kui seadmele ei tulda järgi hiljemalt kolme (3) kuu jooksul pärast kliendi teavitamist töö valmimisest kokkuleppes märgitud kontaktnumbri- ja/või aadressil, loetakse, et klient loovutab seadme omandiõiguse tasuta müüjale ja müüjal on õigus seadet käsutada, sh võõrandada kliendi seade tehtud töö, kulutatud varuosade jm kulude katteks.
1.11 Tulenevalt remondi- ja/või hooldustööde eripärast ei vastuta müüja mistahes andmekandjaid sisaldavates kliendiseadmetes (sh telefonid, tahvelarvutid , mälukaardid ja -pulgad, andmesidemodemid jne) olevate andmete (sh dokumendid, numbrid, aadressid, pildid, tarkvara, muusika jms) ning seadistuste säilimise eest. Kliendi seadmes olevate mistahes andmete ja seadistuste teisele andmekandjale ümbersalvestamise eest vastutab täies ulatuses klient.
1.12 Kliendi seadmes olevate andmete kopeerimise teenust pakub müüja tasu eest, kui:
1.12.1 klient on seadet diagnostikasse, remonti ja/või hooldusesse andes selleks soovi avaldanud;
1.12.2 klient on nõus maksma andmete kopeerimise eest hinnakirjas sätestatud andmete kopeerimise tasu;
1.12.3 andmete kopeerimine on seadmel olevaid puudusi arvesse võttes võimalik,
1.13 Müüja kopeerib kliendi seadmes olevad andmed vaid ulatuses, mis on võimalik seadme puudusi arvestades. Müüja ei vastuta seejuures andmekao vms eest ning osaline kopeerimine ei mõjuta andmete kopeerimise tasu suurust.
1.14 Klient on teadlik ja nõus sellega, et müüjal on õigus kokkuleppe täitmiseks ja selle täitmise tagamiseks töödelda kliendi andmeid (sh isikukoodi ja seadme tunnuskoode) ning edastada neid remonti-ja/või hooldustööd vahendavale ja/või teostavale ettevõttele, krediidiinfole, võlanõudeid käsitlevatele ettevõtetele ja õiguskaitse organitele.
1.15 Klient on teadlik ja nõus sellega, et müüjal on õigus loovutada kokkuleppe mittetäitmisest tulenev võlanõue või anda see sissenõudmiseks kolmandale isikule ning klient on kohustatud hüvitama seoses müüja ja kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud;
1.16 Turvakoode sisaldavate seadmete remontimiseks ja/või hoolduseks on vajalik turvakoodi(de) deaktiveerimine. Kui klient ei ole seadet (sh müüja vastutuse või garantii korras) remonti ja/või hooldusesse tuues turvakoode deaktiveerinud, ega edasta müüjale turvakoode, on:
1.16.1 klienditeenindajal õigus seadet vastu võttes küsida kliendilt seadme omandiõigust tõendavat dokumenti ning selle puudumisel keelduda seadme remonti ja/või hooldusesse vastu võtmisest;
1.16.2 müüjal on seadme omandiõigust tõendava dokumendi ja vastava tehnilise võimaluse olemasolu korral õigus võtta turvakood maha ning klient on kohustatud tasuma turvakoodi mahavõtmise eest tasu vastavalt müüja kehtivale hinnakirjale. Turvakoode sisaldavat seadet remonti ja/või hooldusesse tuues annab klient nõusoleku turvakoodide maha võtmiseks.
1.17 SIM-kaarti ja/või mälukaarti sisaldava seadet remonti ja/või hooldusesse tuues on üldjuhul vajalik nende eelnev eemaldamine seadmest. Erandjuhtudel võib SIM-kaardi ja/või mälukaardi olemasolu seadmes remondi- ja/või hooldustöö teostamiseks vajalik olla. Nimetatud vajaduse ilmnemisel teavitatakse klienti sellest.
1.18 Müüjal on õigus kinni pidada remonti ja/või hooldusesse toodud seade, mis on kantud musta nimekirja. Musta nimekirja kantud seadmete kinni pidamise eesmärk on edastada seade seaduslikule omanikule või politseile musta nimekirja kantud seadme omaniku välja selgitamiseks ning selle omanikule tagastamiseks.
1.19 Diagnostika, remondi- ja/või hooldustöid osutab müüja kooskõlas kehtiva hinnakirjaga, mis on kättesaadaval müüja kodulehel vastaval aadressil www.tele2.ee. Müüja kodulehel väljatoomata teenuste osas rakenduvad remonttööde teostajate hinnakirjades toodud hinnad. Kliendil on õigus pöörduda müüja poole pretensioonidega tehtud tasulise remondi ja/või hooldusteenuse osas. Pretensiooni esitamisel tuleb müüjale esitada tasulise remondi ja/või hooldusteenuse originaal ostudokument. Tarbija töövõtu puhul vastutab töövõtja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul, alates töö üleandmisest tarbijale. Tarbijatöövõtu puhul eeldatakse, et kolme kuu jooksul töö tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega. Töövõtja vastutus kehtib remondi käigus väljavahetatud osale või komponendile. Kui eelpool nimetatud pretensiooni esitamise ajal ilmneb väljavahetatud osa või komponendi normaalse kasutamise ja hoolduse juures puudusi, mis on tingitud väljavahetatud osa või komponendi defektist või töö kvaliteedist, parandab müüja seadme omal kulul vastavalt käesolevale kokkuleppele. Töövõtja ei vastuta tingimuste punktis 1.1 nimetatud kahjustustega seadme remondi tulemuslikkuse eest ega anna üldjuhul töödele garantiid. Töövõtja ei vastuta, kui väljavahetatud osa ja/või komponendi defekt on tekkinud füüsilise kulumise või müüja ja tootja poolt mittevolitatud isiku poolt lahtimonteerimise tõttu.. Lisaks eeltoodule on kliendil ka muud õigusaktidest (võlaõigus- ja tarbijakaitseseaduse) tulenevad õigused. Lisaks Tele2 remondi- ja hoolduse tingimustele laienevad tarbijale kõik Eesti Vabariigi seadustest tulenevad õigused.