Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Tele2 teenuste kasutamise üldtingimused ärikliendile

Tele2 teenuste kasutamise üldtingimused ärikliendile

1. Andmete töötlemine ja kaitse

1.1. Tele2 töötleb Kliendi andmeid käesolevas Tele2 üldtingimustes ja Privaatsuspoliitikas toodud viisil, eesmärkidel ja alustel, kooskõlas Lepingute ning õigusaktidega.
1.2. Tele2-l on õigus kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid:
1.2.1. Tele2 töötleb Kliendi isikuandmeid ise või läbi volitatud töötlejate lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, samuti lepingute edastamiseks õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses (sh lepingu täitmise tagamiseks, vaidluste lahendamiseks, rikkumisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja tõendamiseks või muul seadusest tuleneval põhjusel);
1.2.2. Tele2-l on õigus avaldada lepingu täitmise tagamiseks isiku krediidivõimelisuse hindamise võimaldamiseks mõeldud andmebaaside pidajatele kliendi isikuandmeid või edastada kliendi poolt lepingu täitmata jätmisega seotud lepinguid ja andmeid kolmandatele isikutele, sh advokaadi-, õigus- ja inkassobüroodele;
1.2.3. Tele2-l on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid ise või läbi volitatud töötlejate Tele2 või Tele2 volitatud töötleja õigustatud huvi alusel ning Kliendil on igal ajal õigus esitada sellisele töötlemisele vastuväiteid.
1.3. Tele2-l on õigus määrata hädaabinumbrile "112" helistaja asukoht ilma tema nõusolekuta ning edastada vastavaid andmeid seaduse alusel selleks õigustatud isikutele.
1.4. Tellides või kasutades teenust, mis eeldab kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse teenuse osutamisega, on klient eelnevalt nõustunud enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks ning nõustub sellisest teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega.
1.5. Andmete töötlemise turvalisus:
1.5.1.Tele2 tagab Sidevõrgu turvalisuse, Kliendi sõnumite sisu ja vormi ning sõnumite saatmise aja ja viisi saladuse vastavalt õigusaktide nõuetele;
1.5.2. Tele2 on kohustatud hoidma saladuses andmeid kliendi kohta, mis on talle teatavaks saanud teenuste osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest;
1.5.3. Klient on kohustatud kasutama Tele2 poolt pakutavaid Teenuseid turvaliselt ja vajaliku hoolsusega ning tagama, et rakendused ja seadmed, mida Klient kasutab, on turvatud. Klient on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses Kliendi, tema seadme, Teenuse või e-Keskkonnaga seotud PINkoodi, Salasõna, kasutajatunnused ja paroolid või muu enda identifitseerimiseks kasutatava info või infokandjad (nt ID-kaardi või Mobiil-ID).

 

2. Lepingu sõlmimine

2.1. Iga numbri kohta sõlmivad Tele2 või Tele2 esindaja ja teenuseid kasutada sooviv isik tähtajalise või tähtajatu Lepingu.
2.2. Lepingu sõlmimisel või muutmisel peab teenuseid kasutada sooviv isik (Klient):
2.2.1. esitama Tele2-le kõik vajalikud Tele2 poolt nõutavad andmed ja dokumendid,
2.2.2. Iseteeninduse ja e-poe kasutamiseks identifitseerima end internetipanga, ID-kaardi või Mobiil-ID abil;
2.2.3. tutvuma Tele2 esinduses või kodulehel www.tele2.ee sideteenuse osutamist puudutavate dokumentidega, mis on sõlmitud lepingu lahutamatuks osaks ning millele lepingus on viidatud;

2.3. Tele2-l on õigus keelduda lepingu sõlmimisest või leping ei jõustu, kui:
2.3.1. Isik ei esita poolt nõutud andmeid ja/või dokumente või on esitanud ebaõigeid või puudulikke andmeid;
2.3.2. teenuseid kasutama hakkava isiku soovitud piirkonnas või viisil liitumine Tele2 sidevõrguga ei ole tehniliselt võimalik; 
2.3.3. isik on võlgu Tele2-le või teisele sideettevõtjale temale osutatud sideteenuse eest;
2.3.4. isiku suhtes toimub pankrotimenetlus;

2.4. Numbri liikuvuse raames sõlmitud leping:
2.4.1. Isikuga, kes soovib lepingut numbri liikuvuse raames, sõlmitakse edasilükkava tingimusega leping. Leping jõustub hetkest, kui Tele2 on teatanud isikule numbri teisaldamise tähtaja ning loonud võimaluse kasutada sideteenuseid lepingus märgitud numbril. Edasilükkava tingimusega leping ei jõustu, kui lepingus märgitud numbrit loovutav sideettevõtja teatab numbri teisaldamise taotluse tagasilükkamisest või kui isik ei lõpeta numbri suhtes ettenähtud aja jooksul loovutava sideettevõtjaga sõlmitud liitumislepingut.
2.4.2. Lepingu sõlmimise korral alustab Tele2 sideteenuse osutamist esimesel võimalusel. Tele2-l on õigus kliendi poolt esitatud andmete kontrollimisel ilmnenud puuduste, erinevuste või muude takistavate asjaolude korral (sh ettenähtud summade tasumine) pikendada teenuste avamise tähtaega ning nõuda nende kõrvaldamist mõistliku aja jooksul. Tele2-l on õigus lepingust taganeda, kui klient ei kõrvalda esinenud puudusi ettenähtud tähtajaks.

 

3. Arveldus

3.1. Tele2 arveldusperioodi pikkus on üks (1) kuu, mille kohta toimub arve koostamine arveldusperioodi viimasel päeval. Arvelduse aluseks olevad tasud on fikseeritud poolte vahel sõlmitud lepingus või hinnakirjaga, mis on avaldatud Tele2 kodulehel. Kliendil on kohustus tasuda arve sellel märgitud maksetähtajaks.
3.2. Arve mittesaamisel on klient kohustatud viivitamatult sellest teavitama Tele2 hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Kui klient ei ole teatanud Tele2-le andmete muutusest, loetakse Tele2 poolt temale muutmata andmete alusel koostatud ja edastatud dokumendid ning arved kliendi poolt kättesaaduks. 
3.3. Tele2-l on õigus nõuda kliendilt varasemalt arveldamata, kuid kliendi poolt kasutatud teenuste eest tasumist.
3.4. Tele2 vahendab Tele2 poolt kehtestatud tingimustel roaming- ehk rändlusteenuseid, mille eest tasutakse Tele2 arvete alusel, lähtudes välisriigis sideteenust osutanud ettevõtja hinnakirjast, mis on avaldatud Tele2 veebilehel; 3.5. Kui klient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on Tele2-l õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist 0,15% päevas, iga viivituses oldud päeva eest.
3.6. Kui klient vaidlustab talle esitatud arve, enne arve tasumise tähtaega, peatub arve maksmise kohustus kogu vaidlustatud arve osas. Klient tasub Tele2-le vaidlustatud arve, õiguspärases osas, peale vaidluse lahenemist. Alusetu vaide korral on Tele2-l õigus küsida alusetult tasumata arve osas viivist vastavalt punktile 3.5.
3.7. Tele2 kohustub esitama kliendile lõpparve kolme (3) kuu jooksul arvates lepingu lõppemise päevast.

 

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1. KLIENDIL on Teenuste kasutamisel järgmised õigused:
4.1.1. kasutada Tele2 poolt pakutavaid ning lepinguga kokkulepitud sideteenuseid ning nõuda Tele2-lt teenuse toimimist takistavate rikete kõrvaldamist;
4.1.2. helistada vajaduse tekkimisel tasuta riigisisestele ja Euroopa ühtsele hädaabinumbrile "112";
4.1.3. nõuda teenuse osutamise piiramist tema poolt soovitud mahus, Tele2 kohustub rakendama nimetatud piirangu ühe tööpäeva jooksul alates vastava avalduse saamisest.
4.1.3. sideteenuse leping igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda. Lepingu ülesütlemine loetakse jõustunuks teate saamisele järgnevast tööpäevast alates, kui teates ei sisaldu hilisem tähtpäev. 

4.2. KLIENDIL on Teenuste kasutamisel järgmised kohustused:
4.2.1. jälgima temale määratud krediidilimiiti ja vajadusel teostama ettemakseid krediidilimiidi ületamisel;
4.2.2. kasutama seadmeid ( telefon, modem jms) ja Tele2 SIM-kaarti vastavalt nende sihtotstarbele kooskõlas lepinguga ning mitte tekitama häireid Tele2 sidevõrgus ja/või teistes sidevõrkudes. Häireid põhjustava seadme kasutamisel, millega kaasneb kahju Tele2-le või kolmandale isikule, kohustub klient tekkinud kahju hüvitama;
4.2.3. teatama Tele2-le lepinguga seotud kontaktandmete muutmisest või muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada lepinguliste kohustuste täitmist;
4.2.4. seadme ja/või SIM-kaardi kadumise või varguse korral peab klient viivitamatult teavitama Tele2 sideteenuste osutamise peatamiseks. Klient kohustub tasuma kasutatud teenuste eest kuni teavituse edastamiseni;
4.2.5. Kliendil on Tele2 nõusolekuta keelatud Tele2 poolt temale lepingu alusel osutatavate teenuste kolmandatele isikutele osutamine, vahendamine, müümine või nende muul viisil kasutamise võimaldamine, välja arvatud isiklikul otstarbel. Käesolev keeld hõlmab muuhulgas kõne ja/või andmeside teenuse pakkumist või vahendamist ärilisel eesmärgil, kasutades selleks Tele2 sidevõrku ning Tele2 SIM-kaarti. Klient on kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel lõpetama koheselt rikkumise ning tasuma Tele2-le leppetrahvi kuni 3200 eurot ning hüvitama reaalselt tekkinud kahju. Tele2-l on õigus vastav leppetrahvi nõue esitada kuue (6) kuu jooksul alates päevast, mil Tele2 sai teada kliendi poolsest lepingu rikkumisest. Käesolevas punktis sätestatud kohustust rikkunud klienti ei loeta tarbijaks Tarbijakaitseseaduse tähenduses;
4.2.6. mitte kasutada teenuseid lepingu, tingimuste, õigusaktide või heade tavadega vastuolus olevate või muul viisil sobimatute tegude tegemiseks või nende propageerimiseks. Nimetatud keelatud tegude või toimingute tegemine on käsitletav sideteenuse lepingu olulise rikkumisena;
4.2.7. klient on kohustatud hüvitama Tele2 ning Tele2 poolt volitatud kolmanda isiku kulud, mis on seotud kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega;
4.2.8. teavitada Tele2-te kliendile teadaolevatest sidevõrgu riketest.

4.3. TELE2-l on Teenuste osutamisel järgmised õigused:
4.3.1. krediidilimiidi ületamise korral jätkata kliendile teenuste osutamist;
4.3.2. sulgeda IMEI koodi blokeerimise teel ette teatamata Tele2 sidevõrgus olevad seadmed, mis on varastatud, kadunud või muudetud viisil, mis häirivad sidevõrgu tööd ja/või on muul põhjusel vastuolus tingimuste või õigusaktidega;
4.3.3.Tele2-l õigus küsida hinnakirja järgseid teenustasusid.

4.4. Tele2-l on õigus piirata kliendile teenuse osutamist kui klient:
4.4.1. on võlgnevuses üle 14 päeva või ületab temale kehtestatud krediidilimiiti;
4.4.2. on Tele2 sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava seadme ja/või kui klient häirib sellise seadme kasutamisega sidevõrgu tööd või teisi kasutajaid;
4.4.3. rikub oluliselt sideteenuse lepingu tingimusi või muul seadusest tuleneval juhul;
4.4.4. teenuse piiramise korral teatab Tele2 sellest kliendile mõistlikul viisil, viidates ühtlasi piiramise ajale ja põhjusele. Kliendist tuleneval põhjusel, piiramise aluste kõrvaldamisel on Tele2-l õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise võimaluse taastamiseks tehtud kulude hüvitamist vastavalt hinnakirjale;
4.4.5. kui teenus on piiratud kliendist tulenevalt põhjusel ja piiramise alus ei ole ära langenud ühe kuu jooksul alates selle tekkimisest, on Tele2-l õigus öelda leping ilma eelneva etteteatamiseta üles;
4.4.6. Tele2-l on õigus piirata kliendile teenuse osutamist, kui piiramine on vajalik sidevõrgu seadme paigaldamiseks, hooldamiseks või vahetamiseks;

4.5. TELE2-l on Teenuste osutamisel järgmised kohustused:
4.5.1. osutama või vahendama kliendile teenuseid vastavalt lepingule, kvaliteedinõuetele ja õigusaktidele;
4.5.2. teatama kliendile Tele2 kodulehe või SMS-i kaudu Tele2 kontaktide muudatustest, suuremahulistest Tele2 sidevõrgu numbrite muudatustest või Tele2-le teadaolevatest tehnilistest häiretest, sh plaanilistest hooldus- ja remonttöödest Tele2 sidevõrgus;
4.5.3. tagama sideteenuste osutamise kvaliteediga, mis vastab Eesti Vabariigis kehtivatele kvaliteedinõuetele ja -parameetritele, seejuures eelnevalt kliente kodulehe vahendusel teavitades, võtma kasutusele kohased meetmed vähendamaks Tele2 sidevõrgu turvalisuse või terviklikkusega seotud riske ning vältimaks võrguühenduse täis- või ülekoormust;
4.5.4. korraldama kliendilt rikketeadete vastuvõtmise Tele2 infotelefonil ja kõrvaldama Tele2 sidevõrgu rikke ühe tööpäeva jooksul pärast rikkest teadasaamist. Tele2 sidevõrgu erakorralisest rikkest tuleneva kahju hüvitamiseks peab klient tegema vastavasisulise avalduse Tele2-le. Tele2 kompenseerib vastava kliendi poolse avalduse alusel, kliendile kuumaksu ajal, mil klient ei saanud teenust kasutada.

 

5. Lepingu muutmine

5.1. Tele2 võib ühepoolselt muuta sideteenuse lepingu tingimusi järgnevatel juhtudel:
5.1.1. kui vajadus selleks tuleneb õigusaktide muutmisest või kui pärast sideteenuse lepingu sõlmimist muutuvad lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb Tele2-l lepingu täitmise kulude oluline suurenemine; 5.1.2 kui vajadus selleks tuleneb valdkonna või teenuste tehnilisest või sisulisest arengust ( sh teatud tehnilise lahenduse kasutamisest loobumine, muutmine, uuendamine või asendamine), klientidele teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid; 5.1.3 kui vajadus selleks tuleneb õigusaktidest või kohtupraktikas, riikliku institutsiooni otsusest, ettekirjutusest.
5.2. Tele2 võib ühepoolselt muuta sideteenuse lepingu osaks olevat hinnakirja, kui hinnakirjas olevad tasud ja tingimused on nende kehtestamise ajaga võrreldes muutunud seoses tarbijahinnaindeksi, tööjõu- või muude sisendkulude, teenuse ulatuse, -parameetrite või muu sarnase muutumisega.
5.3. Tingimuste ja/või hinnakirja muudatustest ja/või täiendustest või uutest tingimustest teavitab Tele2 klienti saadetava arvega ja/või e-kirjaga (e-posti aadressi puudumisel kirjaga postiaadressil). Lisaks eeltoodule võib Tele2 teatada muudatustest täiendavalt Iseteeninduskeskkonna, SMS-i ja Tele2 kodulehe vahendusel. Kõnekaardi kasutajat teavitatakse SMS-iga ning teatega Tele2 kodulehel.
5.4. Teavitus muudatuste kohta edastatakse vähemalt üks (1) kuu enne nende jõustumist.
5.5. Kui klient ei nõustu muudatustega, siis on tal õigus leping ilma leppetrahvi tasumata üles öelda, teatades sellest Tele2 klienditeenindusele ühe (1) kuu jooksul arvates muudatustest teavitamist. Lepingu ülesütlemine ei vabasta klienti kuni lepingu ülesütlemiseni tekkinud kohustuste täitmisest.
5.6. Kui klient ei ütle üles lepingut ühe (1) kuu jooksul, arvates muudatustest teavitamisest, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud ega oma sellega seoses Tele2 vastu pretensioone.

 

6. Tähtajalise lepingu eritingimused

6.1. Tele2 sõlmib tähtajalise lepingu isikuga, kes ostab Tele2-lt soodustusega seadme või saab Tele2-lt mõne muu soodustuse, mille kasutamine eeldab tähtajalise lepingu sõlmimist.
6.2. Tähtajalise lepingu peatamisel peatub lepingu tähtaja kulg. Peatamise lõpetamisel jätkub tähtaja kulg kliendile sideteenuste osutamise jätkamise päevast.
6.3. Kliendil on õigus ilma leppetrahvi tasumata leping üles öelda, kui see on tingitud Tele2 poolt ühepoolselt tingimuste ja/või hinnakirja muutmisest vastavalt punktist 5.5. või kui see on tingitud Tele2-poolsest lepingu rikkumisest. 6.4. Punktis 6.3. tulenevatel juhtudel on kliendil õigus tähtajalise lepinguga seotud seadme(te) eest tasuda ühekordselt või osamaksetena.
6.5. Tähtajalise lepingu ülesütlemisel või lõpetamisel on klient kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel tasuma leppetrahvi vastavalt hinnakirjale ning hüvitama soodushinnaga või paketis sisaldunud terminalseadme maksumuse vastavalt tähtajalise lepingu tingimustele.
6.6. Kui klient pärast tähtajalise lepingu tähtaja möödumist ei ütle üles temaga sõlmitud lepingut ja/või Tele2 pole vähemalt seitse (7) päeva enne tähtajalise lepingu tähtaja möödumist saatnud kliendile teadet lepingu lõppemise kohta, jätkub leping tähtajatuna.

 

7. Vastutus

7.1. Tele2 vastutab üksnes tahtlikult või raske hooletuse tõttu kliendile tekitatud otsese varalise kahju eest. Tele2 ei ole vastutav muude kliendil tekkida võivate kahjude eest ega ole muuhulgas kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist või muid sarnaseid kahjusid.
7.2. Tele2 vastutab ainult Tele2 süül või raske hooletuse tõttu tekkinud Tele2 sidevõrgu või seadmete töö häirete või rikete eest. Tele2 ei vastuta Tele2 kontrollile mitte alluvate sidevõrkude tõttu või teiste sideteenuse osutajate poolt oma kohustuste täitmatajätmisest põhjustatud teenuste kättesaadavuse puudumise eest.
7.3. Tele2 ei vastuta teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti mõjutavate, kuid Tele2-st olenemata asjaolude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult ilmastikuolud ja muud raadiosidehäireid põhjustavad tegurid, tehniliste vahendite tarkvaralised ja mehaanilised vigastused või rikked sidevõrkudes, millesse Tele2 sidevõrk on lülitatud.
7.4. Kui osapoole kohustuste täitmise teeb osaliselt või täielikult võimatuks vääramatu jõud, milleks on asjaolu, mida osapool ei saa mõjutada, siis osapool ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kuni selline asjaolu kohustuste täitmist takistab.

 

8. Muud tingimused

8.1. Kui lepingu üks või mitu sätet muutuvad mis tahes määral kehtetuks, ebaseaduslikuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see mingil viisil lepingu kehtivust, seaduslikkust või kohaldatavust juhul, kui leping saab kehtida ilma kehtetu(te) sätteta (säteteta).
8.2. Lepingutingimused ja selle lahutamatuks osaks olevad tingimused (sh. kogu lepingueelne teave ja lepingu kehtivusajal antud teave) esitatakse kliendile eesti keeles, mis prevaleerib selle võõrkeelsete tõlgete üle.
8.3. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kliendi ja Tele2 vahel tekkinud vaidlused proovitakse esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.
8.4. Käesolev redaktsioon jõustub 25.07.2018 ning muudab kehtetuks varem kehtinud redaktsioonid.