Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Tele2 interneti kasutamise tingimused

Interneti kasutamise tingimused


1. Üldsätted

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad Tele2 Eesti AS-i (edaspidi Tele2) internetiteenuse kasutamise põhimõtted füüsilisest ja juriidilisest isikust internetiteenuse kasutajale (edaspidi Klient, Sina).

1.2. Tele2 pakub asukohapõhist interneti püsiühenduse teenuseid ja mobiilse interneti teenuseid nii era- kui äriklientidele.

1.3. Internetipakettide kiirused ja hinnad ning muud tasumääradega seotud tingimused leiab Tele2 hinnakirjast. Teenuste täpsemad tingimused leiab teenuste pakettide tingimustes, mis on kättesaadavad Tele2 kodulehel.

1.4. Tele2-l on õigus muuta Tingimusi igal ajal, teavitades sellest Klienti Tele2 kodulehel.

 

2. Asukohapõhine püsiühendus

2.1. Tele2 pakub püsiühendusega interneti pakette nimi- ehk väljareklaamitud kiirusega, mis on ühtlasi selle paketi maksimaalne kiirus.

2.2. Tavapärane interneti kasutamise kiirus on vähemalt 90% paketi maksimaalsest kiirusest.

2.3. Minimaalseks kiiruseks on sõltuvalt tehnoloogiast 20–50% paketi maksimaalsest kiirusest.

2.4. Väljaspool Tele2 võrku ei ole Tele2-l võimalust ega kohustust kiiruseid tagada.

2.5. Interneti kiirus konkreetsel kasutushetkel sõltub ka mitmest teisest asjaolust, mida Tele2 kontrollida ei saa, nagu näiteks:

2.5.1. seadmest, mida sa kasutad;

2.5.2. sinu seadme tehnilistest parameetritest;

2.5.3. WiFi levi tugevusest;

2.5.4. sulle kuuluva sisevõrgu (nt kaabeldus) tehnilisest seisukorrast;

2.5.5. kuidas sa interneti kasutad (milliseid internetipõhiseid sisuteenuseid või rakendusi).

2.6. Internetiteenuse kasutamisel võimaldab Tele2 sulle ühe dünaamilise või ühe staatilise IP aadressi ühe aadressi kohta vastavalt tellitud (lisa)teenusel (va. äriklient).

2.7. Kui sa soovid testida ja mõõta enda interneti kiirust, siis täpsete tulemuste saamiseks tuleb juhinduda Tele2 internetiühenduste kiiruste mõõtmise juhistest.

 

3. Mobiilne internet

3.1. Tele2 pakub mobiilse interneti pakette nimi- ehk väljareklaamitud mahuga.

3.2. Sinu andmeside ühenduse kiirus sõltub võrgu koormatusest ning sinu poolt kasutatavast seadmest. Maksimaalne interneti kiirus sõltub tehnoloogiast, mida sa kasutad (seadme mudelist, selle vanusest, olukorrast ning kasutatavast tehnoloogiast- 3G, 4G, 5G jne) ja sinu geograafilisest asukohast.

3.3. Rändlusteenuse kasutamisel võivad lisanduda täiendavad tasud vastavalt Hinnakirjale ning rändlusteenuse kasutamise ajal kehtinud vastava välisoperaatori hinnakirjale.

3.4. Internetiteenuse kasutamisel võimaldab Tele2 sulle ühe dünaamilise või ühe staatilise IP aadressi ühe SIM kaardi kohta vastavalt tellitud (lisa)teenusele.

3.5. Tele2 klientide suunalisel pakettandmesides ei ole lubatud ühtegi sissetulevat TCP andmesideühendust, v.a vastusepaketid Kliendi poolt alustatud andmesideühendustele.

3.6. Kliendi väljuva autoriseerimata e-posti serveriks (SMTP protokolli kasutamine) on Tele2 internetiteenuse andmesideühendusel lubatud ainult server: smtp.tele2.ee.

 

4. Kliendi kohustused

4.1. Kasutades Tele2-e internetiteenust, kinnitad sa selle tegevusega, et oled käesolevate Tingimustega tutvunud ning nõustud nende täitmisega.

4.2. Sul on kohustus kasutada internetiteenuseid viisil, millega ei häirita sidevõrgu tööd või teisi sideteenuse kasutajaid. Lisaks on sul kohustus täita lepingut, tasuda Tele2-le teenuspaketiga seotud kuumaksu ja/või täita muid lepingujärgse maksekohustuse.

4.3. Internetiteenuse kasutamisel on sul kohustus kasutada ajakohased meetmed nagu viirusetõrjet ja tulemüüritarkvara või muud samalaadset vahendit, et kaitsta oma arvutit, tahvelarvutit, mobiiltelefoni vms infotehnoloogiliste rünnakute (viirused, "ussid", "Trooja hobune" jms "pahavara") eest. Viirusetõrje ja tulemüüritarkvara tuleb hoida pidevalt ajakohastatud lähtudes eelkõige tarkvaratootjate poolt antud soovitustest.

4.4. Sul on kohustus hoiduda tegudest ja toimingutest ning sa ei võimalda ka kolmandatel isikutel sooritada selliseid tegusid või toiminguid, mis on vastuolus teenuse Lepingu, Tingimuste, õigusaktide või heade tavadega ning millega kaasneb või võib kaasneda alljärgnev:

4.4.1. andmete või materjalide kopeerimine või edastamine või nende tegevuste võimaldamine, mis tekitavad või võivad tekitada olulise koormuse tõusu serveritele ja/või sidevõrgule;

4.4.2. mistahes sidevõrgus või seadmes (mobiiltelefon, arvuti jne) asuvate andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi, kaubamärkide, ärisaladuste vms kasutamine viisil, mis ei ole lubatud;

4.4.3. Tele2-e või kolmandate isikute poolt koostatud või kogutud andmete või nende terviklikkuse omavoliline muutmine, kahjustamine või hävitamine;

4.4.4. elektroonilisel teel (elektronpost, SMS vms) mistahes isikutele mitteasjakohaste või soovimatute sõnumite saatmine (sh masspostitus), samuti sellele kaasaaitamine või selle võimaldamine (ingl. k open relay);

4.4.5. selliste andmete, veebilehe või elektronposti sõnumite mistahes viisil levitamine, levitamisele kaasaaitamine või selle võimaldamine, mis ei ole kehtivate õigusaktidega kooskõlas või on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga;

4.4.6. ligipääsu loomine ressurssidele, millele ligipääs ei ole Kliendile lubatud, sealhulgas, kuid mitte ainult, pordi oleku kontrollimine, võrgusõlme ressursside kasutamine, turvasüsteemide analüüs, operatsioonisüsteemi kindlakstegemine juhul, kui võrgusõlme operaator ei ole Kliendile vastavat õigust andnud;

4.4.7. sidevõrgu või sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirida või piirata võivate viiruste, programmide või muu vastava tarkvara tahtlik või hooletusest põhjustatud kasutamine või levitamine;

4.4.8. TCP/IP paketi päise (header) või elektroonilisel teel saadetud sõnumi päise (header) võltsimine mis tahes meetodil ja mis tahes ulatuses;

4.5. Sul on kohustus kasutada internetiteenust mõistlikult (mõistlikkuse põhimõte), mis tähendab kasutamist vastavalt sinu paketile (era või äri) ja seal sisalduva andmemahu piires.

 

5. Tele2 õigused

5.1. Tele2-l on õigus analüüsida internetiteenuse mahu kasutamist statistilisel ja kvaliteedi tagamise eesmärgil.

5.2. Tele2-l on õigus peatada ühepoolselt Kliendile teenuste osutamine juhul, kui Kliendi tegevusega või tegevusetusega kahjustatakse kolmandate isikute huve.

5.3. Tele2-l on õigus peatada ühepoolselt Kliendile teenuse osutamine kui Kliendi poolt on rikutud käesolevaid Tingimusi, Tele2 pakettide kasutamise tingimusi, Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte või mistahes muid internetiteenuse kasutamist sätestavaid reegleid. Korduva rikkumise korral on Tele2-l õigus teenuse osutamine ühepoolselt lõpetada.

5.4. Teenuspakettides, milles on andmemaht fikseeritud, on Tele2-l õigus piirata täielikult andmesidekiirust ilma sellest eelnevalt Klienti teavitamata, kui andmemahu piir on täitunud.

5.5. Tele2-l on õigus muuta ühepoolselt internetiteenuse funktsionaalsust, selle kasutamise tingimusi, piirata internetiteenuse kasutamist või lõpetada internetiteenuse pakkumine sidevõrgu rikete ja rünnete vältimiseks, aga ka muudel turvakaalutlustel. Nimetatud juhtudel teavitab Tele2 sellest Klienti Tele2 kodulehel internetis ja Kliendi Tele2 iseteeninduses. (sotsiaalmeedia)

5.6. Tele2-l on õigus piirata põhjendatud vajaduse korral juurdepääsu erinevatele domeenidele Klienti sellest eelnevalt teavitamata.

5.7. Tele2-l on õigus piirata teenuse kasutamist võrgusõlme põhiselt või tehnilistest parameetritest lähtuvalt kui teenuse kasutamine on häiritud või võib saada häiritud paljudele klientidele, samuti võrgu koormatuse optimeerimise ja arendamise eesmärgil.

 

6. Poolte vastutus

6.1. Klient vastutab Tingimuste, õigusaktide, Tele2 teenuste rikkumise või muude internetiteenust sätestavate tingimuste rikkumisega kaasneva kahju tekkimise ja kõigi võimalike Kliendi tegevusest tulenevate tagajärgede eest.

6.2. Tele2 ei vastuta:

6.2.1. sideliinide riketest tekkinud viivituste või muude Klienti häirivate tagajärgede eest;

6.2.2. elektrikatkestustest või serveririkkest põhjustatud viivituste või muude internetiteenuse kasutamist takistavate või häirivate tagajärgede eest;

6.2.3. kolmandate isikute poolt tahtlikult või hooletusest tekitatud kahju eest;

6.2.4. loodusnähtustest või -katastroofidest tingitud häirete eest, mis teevad võimatuks lepingu täitmise ja/või hävitavad riist- ning tarkvara serveris või takistavad sellele juurdepääsu;

6.2.5. kliendi isikuliku riistvara tehniliste ega tarkvararikete eest.

6.3. Tele2, tema omanikud, töötajad ega koostööpartnerid ei vastuta internetiteenuse kasutamisest või mittekasutamisest tekkivate kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest.

 

7. Andmesideliikluse haldamine

7.1. Andmesideliiklust hallatakse eesmärgiga tagada parem teenuse kvaliteet ning teenuste efektiivsus. Tele2 andmesideliikluse haldamise meetmed ei mõjuta tavaolukorras Klientide teenuste kasutamist ja nende toimivust.

7.2. Tele2-l on õigus andmesideliiklust hallata ainult eesmärgiga säilitada sidevõrgu töövõimet ja turvalisust ning hoidmaks ära ülekoormusi ja selle tagajärgi või muul seaduses toodud erandjuhtudel.

7.3. Kui andmesideliikluse haldamise meetmete rakendamise käigus töötleb Tele2 isikuandmeid, siis lähtutakse sellisel töötlemisel Tele2 privaatsuspoliitikas sätestatust.

 

8. Pretensioonide esitamine

8.1. Kui sinu interneti ühenduskiirus on mõõtmistulemiste alusel pidevalt või korrapäraselt oluliselt madalam kasutatava internetipaketi tavapärasest kiirusest, on sul õigus esitada Tele2-le pretensioon e-posti teel info@tele2.ee või muul sulle sobival viisil, mitte hiljem kui 2 kuu möödumisel peale puuduse avastamist.

8.2. Pretensioonide lahendamisel lähtub Tele2 Pretensioonide esitamise korrast, mis on kättesaadav Tele2 kodulehel.