Vajad abi?

Iseteenindusportaali „Minu Tele2“ kasutustingimused

Tingimuste eesmärk

Iseteenindusportaali „Minu Tele2“ kasutustingimuste (edaspidi Kasutustingimused) eesmärk on kasutaja teavitamine iseteenindusportaali „Minu Tele2“ (edaspidi Iseteenindusportaal) tööst ning kasutaja ja Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) õiguste- ja kohustuste kindlaksmääramine seoses iseteenindusportaali kasutamisega.

Iseteenindusportaali kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on põhjalikult tutvunud kasutustingimustega ja nõustub nendega.

1. Tingimustes kasutatud mõisted

1.1. Iseteenindusportaal – internetipõhine iseteeninduskeskkond „Minu Tele2“ mis asub veebiaadressil https://minu.tele2.ee/ . 
1.2. Mobiilirakendus – Iseteenindusportaali kasutamist võimaldav rakendus mobiiltelefonile- ja nutiseadmele. 
1.3. Kasutamine – Iseteenindusportaalis pakutavate teenuste kasutamine ja informatsiooniga tutvumine (sh. tehingute tegemine, andmete vaatamine-, sisestamine-, muutmine-, kustutamine, jne). 
1.4. Kasutaja – Iseteenindusportaali kasutav füüsilisest –või juriidilisest isikust Tele2 klient. 
1.5. SMS parool – kasutajale sõnumiga saadetav ajutine parool (kehtib 24 tundi), millega kasutaja saab sisse logida iseteenindusportaali. 
1.6. Parool – Kasutaja enda valitud ja sisestatud parool, mis asendab algset SMS parooli ja millega Kasutaja saab sisse logida Iseteenindusportaali. 
1.7. ID kaart- kehtiva sertifikaadiga isikut tõendav dokument, mis võimaldab koos PIN koodidega Kasutajat elektrooniliselt tuvastada. 
1.8. Mobiili ID – digitaalne isikutunnistus, mis võimaldab koos PIN koodidega Kasutajat elektrooniliselt tuvastada.

2. Üldsätted

2.1. Tehingute tegemine, arvelduskorra muutmine ja tugiteenuste kasutamine Iseteenindusportaalis on võimalik vastavalt Iseteenindusportaali funktsionaalsusele ja tehnilistele võimalustele. 
2.2. Tele2 jätab endale õiguse muuta Iseteenindusportaali funktsioone-, teenuste mahtu- ja nende osutamise korda, samuti muuta Kasutustingimusi. 
2.3. Iseteenindusportaalis kättesaadavate teenuste ja teabe maht võib olla erinevatele Kasutajatele erinev. 
2.4. Iseteenindusportaal on Kasutajatele avatud 24 tundi ööpäevas, välja arvatud juhul, kui viiakse läbi tarkvara hooldus- või uuendamistöid. 
2.5. Iseteenindusportaali sisselogimisega kinnitavad kõik Kasutajad oma nõusolekut järgida käesolevaid Kasutustingimusi täies ulatuses. 
2.6. Iseteenindusportaali kasutamine ei ole lubatud programmide vahendusel, mis saadavad Iseteenindusportaalile automaatseid päringuid. Samuti on keelatud robotite, jälitus-otsinguseadmete (spider), andmete sorteerija (scraper) ja muude automaatsete andmesisestus- ja –töötlusseadmete kasutamine. 
2.7. Iseteenindusportaali kasutamisel ei ole lubatud häirida või takistada Iseteenindusportaali kaudu teenuste osutamist teistele Kasutajatele, sh kohustub Kasutaja hoiduma Iseteenindusportaaliga seotud arvutivõrgu- ja serverite ülekoormamisest.

3. Iseteenindusportaali sisselogimine ja kasutaja identifitseerimine

3.1 Iseteenindusportaali kasutamiseks tuleb Kasutajal Iseteenindusportaali sisse logida kasutades selleks ettenähtud võimalusi. 
3.2. Juriidilisest isikust (ärikliendil) Kasutajal on esmakordselt võimalik iseteenindusportaali sisse logida SMS parooli abil. 
3.3. Füüsilisest isikust Kasutajal (erakliendil) on esmakordselt võimalik Iseteenindusportaali sisse logida SMS parooliga, ID kaardiga, või Mobiili ID-ga. 
3.4. SMS parool kehtib üksnes 24 tundi, peale SMS parooliga sisselogimist tuleb Kasutajal valida ja kinnitada Parool, mida Kasutaja saab kasutada järgnevatel sisselogimistel. 
3.5. Kui Kasutaja seob pärast esimest sisselogimist oma konto Facebook`i või Google+ kontoga, saab Kasutaja hiljem Iseteenindusportaali sisse logida lisaks ka Facebook`i või Google+ kaudu. 
3.6. Kasutajale saadetud SMS parool ja Kasutaja valitud Parool on konfidentsiaalne teave, mida Kasutaja kohustub hoidma saladuses ning mitte avalikustama kolmandatele isikutele.

4. Kasutaja kohustused ja vastutus

4.1. Kasutaja kohustub: 
4.1.1. hoidma turvaliselt ja mitte avalikustama kolmandatele isikutele SMS parooli, Parooli ning muud Kasutajaga või Tele2-ga seotud konfidentsiaalset teavet, samuti vältima kolmandate isikute juurdepääsu nimetatud teabele; 
4.1.2. viivitamatult teavitama Tele2 kirjalikult või telefoni teel, kui tema SMS parool või Parool on saanud teatavaks kolmandale isikule; 
4.1.3. hoidma Mobiil-ID PIN- ja PUK-koodid mobiiltelefonist ja/ või nutiseadmest lahus ja vältima koodide sattumist teiste isikute valdusesse; 
4.1.4. hoidma ID-kaardi PIN- ja PUK-koodid ID-kaardist lahus ja vältima koodide sattumist teiste isikute valdusesse; 
4.1.5. teavitama koheselt Tele2-te mobiiltelefoni või nutiseadme kaotamisest või varastamisest; 
4.1.6. mitte andma oma ID-kaarti teiste isikute kätte; 
4.1.7. ID kaardi kuritarvitamisel kolmandate isikute poolt vastutama Tele2-le tekitatud kahju eest; 
4.1.8.  ID-kaardi kadumisel või varastamisel pöörduma koheselt lähimasse Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ning vajadusel uue dokumendi taotluse esitamiseks; 
4.1.9. seadistama oma arvutile, telefonile või nutiseadmele ekraaniluku või võtma kasutusele muud abivahendid, et kolmandad isikud ei pääseks ilma vastava volituseta kasutaja Facebook`i või Google+ konto kaudu Iseteenindusportaali. 
4.1.10 tagama oma arvuti, telefoni või nutiseadme vastavuse miinimumnõuetele, mis Iseteenindusportaali kasutajale esitatakse. Veebilehitsejas peab olema lubatud spetsiaalsete internetimarkerite (cookies) ja JavaScripti kasutamine. Kasutaja peab tagama oma operatsioonisüsteemi tarkvara süstemaatilise uuendamise ja kasutama kaasaegsetele standarditele vastavat viirusetõrje programmi; 
4.1.11. vastutama kõigi Iseteenindusportaalis võetud kohustuste eest ja sisestatud andmete õigsuse eest; 
4.1.12. andma Tele2-le nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks, millised Kasutaja on Iseteenindusportaali sisestanud või muul viisl Tele2-le edastanud või mis on vajalikud tehingute tegemiseks Iseteenindusportaalis;

5. Tele2 õigused, kohustused ja vastutus

5.1. Tele2 kohustub: 
5.1.1. tagama Kasutajale võimaluse kasutada Iseteenindusportaali vastavalt käesolevatele tingimustele; 
5.1.2. tagama Kasutajat puudutava teabe konfidentsiaalsuse ning avaldama Kasutajat puudutavat teavet kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi seadusandluses nimetatud juhtudel; 
5.1.3. käitlema Kasutaja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuste pakkumiseks, teenuste edasi arendamiseks (statistiline käitlemine) või äriturvalisuse tagamiseks; 
5.1.4. sulgema Tele2 SIM-kaardi ning peatama Kasutaja Mobiili-ID kasutamise võimaluse, kui Kasutaja teavitab Tele2-te telefoni või nutiseadme kaotamisest või varastamisest; 
5.2. Tele2 on õigustatud: 
5.2.1. takistama Iseteenindusportaali kasutamist, kui Kasutaja kasutab Iseteenindusportaali viisil, mis erineb tema tavapärasest kasutamisest olulisel määral või kui Tele2-l tekib põhjendatud kahtlus Kasutaja isiku õigsuse suhtes; 
5.2.2. muutma Kasutustingimusi olenemata põhjustest; 
5.2.3. muutma Iseteenindusportaalis pakutavaid teenuseid ja funktsioone; 
5.2.4. säilitama logfaile, mis kajastavad andmeid Iseteenindusportaalis tehtud tehingute kohta sh informatsiooni kasutaja IP-aadressi-, veebilehitseja identifikaatori-, autentimisviisi, audentimise aja- ja kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalike andmete jms. kohta; 
5.2.5. Piirama Kasutaja õigusi Iseteenindusportaalis, kui Kasutaja ei ole tähtaegselt tasunud Tele2 esitatud arveid. 
5.3. Tele2 vastutus:  
5.3.1. Tele2 ei vastuta rikete ja häirete eest Iseteenindusportaali töös, kui selle põhjuseks on rikked ja häired Kasutaja seadmete töös, Kasutaja e-posti konfiguratsioon või ülekoormatus, sobimatute- või litsentseerimata seadmete- või programmide kasutamine, elektrikatkestused või kasutaja arvuti mittevastavus Iseteenindusportaali kasutamiseks vajalike tehnoloogiliste nõuetega. 
5.3.2. Tele2 ei vastuta kasutajale tekitatud kahju eest, kui Kasutaja poolt volitamata isik siseneb kasutaja andmeid ja paroole/ PIN –koode kasutades Iseteenindusportaali ja sõlmib Kasutaja nimel tehinguid;

6. Iseteenindusportaali teenuste osutamise lõpetamine

6.1 Tele2 lõpetab Iseteenindusportaali kaudu teenuste osutamise Kasutajale, kui Kasutaja lõpetab lepingu Tele2-ga ja Tele2 lõpetab Kasutajale teenuste osutamise; 
6.2. Kasutajal on õigus nõuda temale saadetud SMS parooli tühistamist.

7. Arvelduste kord

7.1. Iseteenindusportaali kasutamise eest ei maksa Kasutaja eraldi tasu; 
7.2. Iseteenindusportaali kaudu tellitud pakettide, seadmete või teenuste eest maksab kasutaja hetkel kehtiva hinnakirja alusel, mis on kättesaadav Tele2 kodulehel www.tele2.ee 
7.3. Iseteenindusportaali kaudu tellitud pakettide, seadmete või teenuste tellimisel kehtivad Tele2 teenuse kasutamise tingimused ja Tele2 interneti kasutamise tingimused, mis on kättesaadavad Tele2 kodulehel www.tele2.ee

8. Iseteenindusportaali Mobiilirakenduse kasutamise eritingimused

8.1. Iseteenindusportaali Mobiilirakenduse kasutamine on Kasutajale tasuta. 
8.2. Iseteenindusportaali Mobiilirakenduse kaudu tellitud pakettide, seadmete või teenuste tellimisel kehtivad Tele2 teenuse kasutamise tingimused ja Tele2 interneti kasutamise tingimused, mis on kättesaadavad Tele2 kodulehel www.tele2.ee
8.3. Iseteenindusportaali mobiilirakendust ei tohi kopeerida, modifitseerida või sellega muul viisil manipuleerida. 
8.4. Tele2 jätab endale õiguse muuta Iseteenindusportaali mobiilirakenduse funktsioone ja töömeetodeid mis tahes ajal ja põhjusel ilma Kasutajaid ette teavitamata. 
8.5. Iseteenindusportaali mobiilirakenduse kasutamine on võimalik väljaspool WiFi leviala mobiilse internetiga.Mobiilside operaator võib küsida tasu mobiilse interneti (sh roamingu) kasutamise eest. 
8.6. Iseteenindusportaali mobiilirakenduse kasutamiseks võib olla vajalik tarkvara uuendamine iga teatud perioodi tagant. Kasutaja laadib uuendused alla koheselt, kui need on Kasutajale kättesaadavad. Kui kasutaja ei uuenda tarkvara, on Tele2-l õigus piirata Iseteenindusportaali mobiilirakenduse kasutamist.

9. Privaatsuspõhimõtted

9.1. Iseteenindusportaali veebileht (https://minu.tele2.ee/) salvestab veebilehitsejasse küpsiseid. 
9.2. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitsejasse ning mis annavad infot selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Küpsised võimaldavad Iseteenindusportaalil esitada Kasutaja jaoks kõige sobivamat teavet ja ning aitavad muuta Iseteenindusportaali külastamise meeldivamaks. 
9.3. Küpsiste abil kogutavat teavet kasutatakse veebilehe uuendamiseks ning täiustamiseks ning veebilehega seotud uuringute läbiviimiseks. 
9.4. Kaustajal on õigus küpsised kustutada. 
9.5. Iseteenindusportaali Mobiilirakendus ei kogu ega salvesta Kasutaja andmeid.

10. Muud tingimused

10.1. Kasutustingimused muutuvad Kasutajale siduvaks alates Iseteenindusportaali kasutamise alustamisest ja kehtivad seni, kuni Kasutaja jääb Iseteenindusportaali kasutajaks. 
10.2. Iseteenindusportaali kasutamisega kinnitab kasutaja, et on tutvunud ja nõustub tingimustega.