Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Seadmekindlustuse tingimused

Tele2 seadmekindlustuse tingimused kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If Kindlustus) üldtingimustega ja täiendavad neid. If kindlustustelefon on 777 1211 ja e-mail info@if.ee.
 

Kui Sa oled sõlminud poliisi alates 17.11.2021, kehtivad Tele2 tingimused TH-TELE2 20211 ja If Kindlustuse üldtingimused TG-20211

Tele2 seadmekindlustuse lepingutele, mis on sõlmitud kuni 16.11.2021 k.a kehtivad Tele2 seadmekindlustuse tingimused  TH-TELE2 20191 ja If P&C Insurance AS üldtingimused TG-20181

 

Tele2 seadmekindlustuse tingimused

TH-TELE2 20211

Tingimuste kasutamine
1. “Tele2 seadmekindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid.
2. If annab Teile „Kindlustuse üldtingimused“ üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik Ifi kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 777 1211 või saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning If edastab Teile kindlustustingimused e-posti teel või paberkandjal.

Tele2
3. Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) on Ifi esindaja seadmekindlustuse lepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahju käsitlemisel.

Kindlustatu
4. Kindlustatu on kindlustusobjekti kasutaja.
5. Kindlustusvõtja peab kindlustusobjekti võõrandamisest Tele2-le esimesel võimalusel teatama.

Kindlustusobjekt
6. Kindlustusobjekt on Tele2-st ostetud seade, mille IMEI-kood või seerianumber on kirjas kindlustuslepingus.
7. Kindlustatud ei ole mobiiltelefoni või tahvelarvuti lisaseadmed, juhtmed, kaablid, laadijad, varuakud, kaaned, katted, ekraanikiled, kotid jms.
8. Kindlustatud ei ole tarkvara, äpid, failid, fotod, kontaktid ja muud seadmes sisalduvad andmed.

Kindlustusperiood
9. Kindlustus kehtib kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite osas. Kindlustusperiood märgitakse kindlustuslepingus. Kindlustuslepingu ennetähtaegsel lõppemisel või lõpetamisel kindlustusperiood lõpeb.
10. Nii Ifil kui ka kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest teisele lepingu poolele kirjalikult või e-posti teel vabas vormis digitaalallkirjaga avaldusega 31 päeva ette. Kindlustusvõtjal on võimalik kirjalik avaldus esitada Tele2 esinduses.
11. Ifil on õigus kindlustusmakset, omavastutust ja/või kindlustustingimusi muuta, teatades sellest kindlustusvõtjale SMS-i või e-posti teel 31 päeva ette. Kui kindlustusvõtja muudatusega ei nõustu, on tal õigus kindlusleping ennetähtaegselt üles öelda.

Kindlustuse kehtivusala
12. Kindlustus kehtib kogu maailmas.

Kindlustusjuhtumid
13. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti vargus, röövimine või ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud.
Näiteks: Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest maha või lemmikloom lükkas seadme laualt maha, näris katki jne; ootamatu juhtum ei ole, kui vihmasaju ajal jäetakse mobiiltelefon vihma kätte.
Röövimine on, kui kõrvaklapid võetakse ära vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Röövimine ei ole, kui kõrvaklapid anti vabatahtlikult teisele isikule kasutada, kuid ta ei too seda tagasi.
Varguse kindlustusjuhtumiks on näiteks, kui trammis sõites varastab keegi käekotist seadme. If ei maksa hüvitist, kui seade jäetakse randa, minnakse ise ujuma ning tagasi tulles seadet enam pole.
14. Kindlustusobjekti asendamise korral kindlustusleping lõpeb. Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Tele2-le kindlustusjuhtumist, mille tõttu kindlustusobjekt asendatakse. Kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustusvõtjale ei edastata.

Rikkekindlustus
15. Kindlustusjuhtum on seadme ootamatu rikkiminek selle sisemise rikke tõttu, v.a punktis 18 ja peatükis „Välistused“ toodud juhtudel.
Kindlustusjuhtumid on näiteks:
Seadme:
- kaamera fokusseerimine ei toimi, pildid jäävad udused
- seade ei lülitu sisse (emaplaat kahjustunud)
- aku paisumine, mis muudab seadme kasutamise ohtlikuks
16. Rikkekindlustus kehtib:
16.1. 25 – 36 kuu vanustele seadmetele, kuid mitte pärast kindlustusperioodi lõppu – kui kindlustusvõtja on füüsiline isik
16.2. 13 – 36 kuu vanustele seadmetele, kuid mitte pärast kindlustusperioodi lõppu – kui kindlustusvõtja on juriidiline isik.
17.Seadme vanust arvestatakse päevast, mil see osteti uhiuuena Tele2-st.
18. Rikkekindlustuse kindlustusjuhtum ei ole seadme:
18.1. aku mahutavuse aegamööda vähenemine
18.2. ekraanipiksli tuhmiks muutumine või kustumine
18.3. värvikahjustused seadmel, näiteks värvi koordumine
18.4. seadme avades olevast mustusest tingitud rikked, mille tõttu ei toimi seadme kuular, mikrofon, või laadimisfunktsioon

Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse peatükki „Välistused“.

Ohutusnõuded
19. Kindlustusobjekti ei tohi jätta järelevalveta välja arvatud juhul, kui kindlustusobjekt asub lukustatud sõidukis mittenähtavalt kohal, lukustatud hoones või lukustatud hoiuruumis.
Näiteks: järelevalveta jätmine on olukord, kui tahvelarvuti jäetakse pargipingile või raamatukogu lauale.
20. Kindlustusobjekti tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja vastavalt tootja poolt antud juhistele.
Näiteks ei hüvitata kahju, mis oli põhjustatud tootja poolt mitte lubatava lisavarustuse kasutamisest.
21. Kindlustusvõtja peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolsusega, et vältida kahju tekkimist.
22. Kindlustusvõtja peab rakendama abinõusid kahju edasiseks piiramiseks.
Näiteks, kui seade on saanud veekahjustusi, tuleb see kohe välja lülitada ja hoiduda edasisest kasutamisest.
23. Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja rikkus kindlustuslepingut, sh ohutusnõudeid,
ja rikkumine mõjutas kahju tekkimist või suurust või kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist.

Välistused
24. If ei hüvita kahju, mis:
24.1. tekkis, kui kindlustusobjekt ununes maha või kadus ära.
Näiteks: Kindlustusjuhtum ei ole, kui kindlustusvõtja unustas kõrvaklapid taksosse, auto katusele, pargipingile või ei oska öelda, kus kõrvaklapid kadusid;
24.2. tekkis ajal, mil kindlustusobjekt oli kadunud;
24.3. kuulub hüvitamisele garantii alusel, hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;
24.4. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu, v.a rikkekindlustuse kindlustusjuhtumi korral;
24.5. tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustusobjekti kasutaja joobeseisund;
24.6. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest;
24.7. tekkis ajal, kui kindlustusobjekt oli üle antud kolmandale isikule. Kolmandaks isikuks loetakse kõiki, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliikmed.
25. If ei hüvita kahju või kulutusi, mis on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta.
Näiteks: Klient ei teata Tele2-le mobiiltelefoni vargusest. Telefoniga helistatakse tasulistele numbritele või ostetakse lisateenuseid nagu parkimine ja muud sisuteenused. If neid kulusid ei hüvita.
26. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele.
27. If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti kasutamisest vee all.
28. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist.
29. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti vargusest või röövist Tele2-le hiljem kui 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
30. If ei hüvita kahju kui kindlustusvõtja teatas kindlustusobjekti hävimisest või kahjustumisest Tele2-le hiljem kui 31 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest.
31. Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.

Tegevus kahju korral
32. Kindlustusobjekti varguse või röövi korral tuleb Tele2 poole pöörduda hiljemalt 7 päeva jooksul arvates juhtumi toimumisest, kindlustusjuhtumi kahjustumise või hävimise korral hiljemalt 31 päeva jooksul.
33. Kahjuavaldus koos kindlustusjuhtumi toimumist tõendavate dokumentidega tuleb esitada Tele2-le.
34. Seadme varguse või röövimise korral tuleb sellest teatada politseile ning esitada Tele2-le kahjujuhtumi asukoha riigi politsei kinnitus vargusest või röövimisest teatamise kohta.
35. Kui kindlustusobjekt on alles, tuleb Tele2-le esitada ka hävinud või kahjustunud kindlustusobjekt koos lisadega, mis olid algkomplektis.

Kahju hüvitamine
36. Kindlustushüvitis seisneb selles, et If maksab kindlustuslepinguga ette nähtud ulatuses Tele2-le hüvitist kindlustusobjekti parandamise või asendamise eest.
37. If ei maksa kindlustatule rahalist hüvitist.

Kindlustusobjekti asendamine
38. Kindlustusobjekti varguse või röövimise korral või juhul, kui kindlustusobjekti ei saa parandada või parandamise kulu ületab kindlusobjekti jääkväärtust vastavalt punktis 44 toodud tabelile, maksab If Tele2-le kindlustushüvitise, kuid mitte enam kui omavastutuse võrra vähendatud jääkväärtus. Kindlustusobjekti jääkväärtus määratakse kindlustusobjekti ostuhinna alusel. Kui Kindlustusvõtja ja Tele2 vahel sõlmitud seadme müügilepingus on Kindlustusobjekti hind 0 eurot, loetakse Kindlustusobjekti ostuhinnaks Tele2 täishinda.
39. Kindlustusobjekti asendamise korral on kindlustusvõtjal õigus osta kindlusobjekti jääkväärtuse ulatuses uus seade Tele2 poolt pakutavate seadmete seast. Kui kindlustusobjekt asendatakse, tasub kindlustusvõtja Tele2-le omavastutuse.
40. Kindlustusvõtja saab uue seadme ilma omavastutust tasumata, kui kindlustusvõtja ostab Tele2 poolt pakutavate seadmete hulgast uue seadme omavastutuse võrra vähendatud jääkväärtuse ulatuses.
41. Kui kindlustusvõtja valib jääkväärtusest väiksema hinnaga seadme, ei ole kindlustusvõtjal õigust saada hinnavahe eest kompensatsiooni ei rahas ega teenustes.
42. Kui kindlustusvõtja valib jääkväärtust ületava hinnaga seadme, tasub kindlustusvõtja Tele2-le omavastutuse ja hinnavahe (s.t jääkväärtuse ja valitud seadme hinna vahe).
43. Kui varastatud või röövitud kindlusobjekt leitakse, tuleb see esimesel võimalusel Tele2-le üle anda.
44. Kindlustusobjekti jääkväärtus määratakse alltoodud tabeli järgi.

45. Asendatud seade on sama marki ja sama mudeliga kui kindlustusobjekt.
46. Kui sama marki ja mudelit ei ole asendamise ajal saada, asendatakse kindlustusobjekt teise mudeliga kindlustushüvitise summa piires. Kui kindlustatu valib soodsama seadme, hinnavahet rahas või teenustes ei hüvitata. Kui kindlustatu valib kallima seadme, tuleb tal hinnavahe endal tasuda.

Kindlustusobjekti parandamine
47. Kui kindlustusobjekti saab parandada ja parandamine on odavam, kui jääkväärtus vastavalt punktile 44, maksab If Tele2-le kindlustusobjekti parandamise kulu, millest on lahutatud omavastutus. Omavastutuse suurus on märgitud eeltoodud tabelis.


Omavastutus mitme kindlustusjuhtumi korral
48. Kui kindlustusobjekt on hävinud või kahjustunud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, kohaldatakse omavastutust iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.
Näiteks: Veekindel mobiiltelefon oli eelnevalt kukkunud maha ja seega kaotanud veekindluse. Seejärel kukkus mobiiltelefon vette ja sai veekahjustusi. Tegemist on kahe erineva kindlustusjuhtumiga ja rakendatakse kahekordset omavastutust.