Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

Tele2 järelmaksu tingimused kuni 16.11.2021

Euroopa tarbijakrediidi standardinfo.pdf

1. Üldosa

1.1. Käesolevad Tele2 järelmaksuga müügi tingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Tele2 Eesti AS-i poolt Seadme järelmaksuga müügi tingimused. Tingimused on Tele2 Eesti AS-i, registrikood 10069046, postiaadress Valukoja 8, 11415 Tallinn (edaspidi: Tele2) ja juriidilise või füüsilise isiku (edaspidi: klient) (edaspidi koos nimetatud "pooled" ja eraldi nimetatud "pool") vahel sõlmitud Tele2 järelmaksulepingu lahutamatu osa ja pooltele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Tele2 järelmaksulepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates Tingimustes) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.2.1. klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Tele2-ga Tele2 järelmaksulepingu;
1.2.2. seade on Tele2 järelmaksulepingu objektiks olev mobiiltelefon, sülearvuti, andmesidekaart või muu tehniline seade;
1.2.3. sissemakse on seadme eest kliendi poolt Tele2 järelmaksulepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv osa seadme täielikust ostuhinnast;
1.2.4. osamakse on seadme eest kliendi poolt igakuiselt tasumisele kuuluv osa seadme täielikust ostuhinnast.

2. Järelmaksu lepingu sisu

2.1. Iga järelmaksu tingimustel müüdava seadme kohta sõlmivad Tele2 ja klient kirjalikult Tele2 järelmaksulepingu;
2.2. Omand seadmele jääb Tele2-le kuni kliendi poolt seadme ostuhinna täieliku tasumiseni. Omand läheb kliendile üle selle ostuhinna täieliku tasumisega;
2.3. Sissemakse tasumisel annab Tele2 seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse kliendile üle koheselt pärast Tele2 järelmaksulepingu jõustumist. Seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse üleandmine fikseeritakse poolte poolt arvel, millega klient tasub seadme sissemakse;
2.4. Seadme kasutamise piiratud võimalus või mittevõimalikkus, mis on seotud seadme kaotsimineku, kahjustumise, osalise või täieliku hävimisega, ei vabasta klienti ostuhinna täieliku tasumise kohustusest.
2.5 Ostjal on õigus saada Müüjalt tasuta mis tahes ajal kogu tarbijakrediidilepingu kestuse jooksul tarbijakrediidilepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud.

3. Arvelduste kord

3.1. Klient tasub Tele2-le Seadme esmase sissemakse lepingu sõlmimisel koheselt, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
3.2. Klient tasub Tele2-le igakuiselt osamakseid Tele2 arveldusarvele Tele2 poolt esitatava arve alusel, hiljemalt sellel näitatud tähtpäevaks.
3.3. Klient on kohustatud Tele2-le arve tasuma viieteistkümne kalendripäeva jooksul, arvates arve väljastamise päevast. Summa peab olema laekunud Tele2 arveldusarvele hiljemalt maksetähtpäevaks. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Tele2 arveldusarvele.
3.4. Maksetähtpäevaks tasumata summadest võib Tele2 nõuda kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast EKP võlasuhete intressimäära + 8% aastas ( 0,02% päevas) tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
3.5. Kui klient viivitab osamaksete tasumisega, on Tele2-l õigus loovutada nõue kliendi vastu kolmandatele isikutele kliendi nõusolekust sõltumata ning avaldada andmed kliendi makseviivituse kohta krediidiinfot pakkuvate isikute andmebaasides.
3.6. Klient on kohustatud hüvitama Tele2-le kulud, mis on seotud kliendilt võlgnevuste sissenõudmisega, sh kulutused võlgade sissenõudmises osalevate Tele2 esindajana tegutsevate isikute abi eest.
3.7. Klient võib Poolte vahel sõlmitud Lepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt, esitades sellekohase sooviavalduse Tele2-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Lepingu ennetähtaegsel täitmisel ei võlgne Klient krediidi kasutamata aja eest intressi ega muid kulusid. Kohustuste ennetähtaegseks või osaliseks täitmiseks esitab Klient Tele2-le vastavasisulise kirjaliku avalduse. Kui Klient kasutab käesolevas punktis nimetatud õigust, on Tele2-l õigus nõuda Kliendilt mõistlikku hüvitist summas, mis on otseselt või kaudselt seotud krediidisumma või selle osa ennetähtaegse tagastamisega hüvitist. Kui Klient ei ole Tele2-le tahteavaldust esitanud, siis loetakse Kliendi poolt ennetähtaegselt tasutud summad ettemaksuks.

4. Taganemine

4.1. Kliendil on õigus tarbijakrediidilepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest. Taganemisõiguse kasutamisel esitab Klient Müüjale eeltoodud tähtaja jooksul kirjalikus vormis taganemisavalduse e-posti aadressile info@tele2.ee või Tele2 aadressile Valukoja 8, 11415 Tallinn, Eesti;
4.2. Klient maksab krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi põhisummalt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi.
4.3. Kui Klient taganeb tarbijakrediidilepingust võib ta taganeda ka tarbijakrediidilepinguga majanduslikult seotud müügilepingust, tagastades Kauba 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest täies komplektsuses ja originaalpakendis. Müügilepingust taganemisel kannab asja tagastamisega seotud tavapärased kulud Klient, välja arvatud juhul, kui tellitud Kaup ei vasta lepingutingimusele;
4.4. Klient peab tootega tutvumiseks avama tootepakendi ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pärast Kauba tagastamist on selgunud, et tagastamisele kuulunud Kaup on halvenenud, vastutab Klient Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Klient käsitsema ja kasutama Kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Klient on kohustatud Kauba väärtuse hüvitama ka juhul kui Kaup on Kliendi poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel. Tele2 võib esitada Kliendile Kauba väärtuse hüvitamise nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest;

5. Lepingu ülesütlemine

5.1. Tele2 võib lepingu üles öelda juhul, kui Kliendi krediidivõimelisust ei ole olnud võimalik õigesti hinnata, sest Klient jättis teadlikult esitamata lepingu sõlmimisel nõutud teabe või võltsis krediidiandjale esitatud teavet.
5.2. Tele2-l on õigus Tele2 järelmaksuleping üles öelda, kui Klient on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva tagasimaksega.
5.3. Tingimuste punktis 5.2. sätestatud aluste ilmnemisel annab Tele2 Kliendile 14 kalendripäeva võlgnevuse likvideerimiseks, saates kliendile vastavasisulise teate. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul võlgnevust ei likvideeri, ütleb Tele2 järelmaksulepingu üles.
5.4. Tele2 järelmaksulepingu ülesütlemisel on Klient kohustatud tasuma Tele2-le koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul, lisaks võlgnevusele ülesütlemise hetkeks tasumata järelmaksu põhiosa maksed (ilma kaasneva intressita) kuni Tele2 järelmaksulepingu tähtaja lõpuni.
5.5. Kui Klient ei tasu osamakseid Tingimuste p. 5.4. nimetatud maksetähtajaks, on klient kohustatud seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse viivitamatult üle andma Tele2 volitatud esindajale vastavalt Tele2 poolt määratud tähtajal ja korras.
5.6 Kui seadme võõrandamisest saadav rahasumma ei kata kõiki kliendi poolt Tele2-le tasumisele kuuluvaid summasid, on Klient kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel tasuma Tele2-le puudu jääva osa.

6. Muud tingimused

6.1. Klient on kohustatud 7 tööpäeva jooksul teatama Tele2-le kirjalikult oma nime ja/või aadressi muutumisest, olulistest muudatustest oma finantsolukorras, mis võivad mõjutada Tele2 järelmaksulepingust tulenevate kohustuste täitmist.
6.2. Tele2-l on õigus ühepoolselt muuta põhjendatud juhtudel tarbijakrediidilepingus sätestatud intressimäära või muid tarbijakrediidilepinguga kaasnevaid tasusid, eelkõige kui tasude muutmise vajadus on tingitud õigusaktidest tulenevatest muudatustest või kliendi riskisuse muutumisel. Tarbijakrediidi lepingust tulenevate tasude muudatustest teavitab Tele2 Klienti püsival andmekandjal 30 päeva enne muudatuse jõustumist. Intressimuudatuse puhul sisaldab teave ka võlgnetavate maksete suurust pärast uue intressimäära jõustumist ning maksete arvu ja sageduse muutumise korral vastavaid üksikasju. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping koheselt lõpetada ilma täiendavate tasudeta, teatades sellest kirjalikult ning täites kõik lepingust tulenevad kohustused. Kui klient eeltoodud korras lepingut üles ei ütle, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud.
6.3. Kõik pooltevahelised teated seoses Tele2 järelmaksulepinguga esitatakse kirjalikult Tele2 järelmaksulepingus toodud poole aadressidel või mõnel muul aadressil, mille üks pool on teisele poolele teatavaks teinud. Kiireloomulistel juhtudel võidakse teated edastada e-postiga.
6.4. Tele2 liitumislepingu ( teenusleping) peatamine Tele2 järelmaksulepingu kehtivuse ajal ei vabasta klienti Tele2-le osamaksete tasumisest vastavalt Tingimuste p. 3.2.
6.5. Tele2 järelmaksulepingu sõlmimisega loovutab Klient seadme edasivõõrandamisest tulenevad nõuded tagatisena Tele2-le. Ostuhinna täielikul tasumisel langevad nõuded automaatselt tagasi kliendile.
6.6. Tele2 järelmaksulepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

7. Lõppsätted

7.1. Kui üks või mitu Tele2 järelmaksulepingu sätet osutub Eesti Vabariigi seadustega või muude õigusaktidega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Tele2 järelmaksulepingu kehtivust juhul, kui Tele2 järelmaksuleping saab kehtida ilma kehtetu(te) sätteta (säteteta).
7.2. Lepinguga seotud erimeelsusi lahendavad pooled esmalt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuulub vaidlus lahendamisele Tarbijavaidluste komisjonis või kohtus. Vaidlus lahendatakse Harju Maakohtus, kui see ei ole vastuolus Klient kasuks olevate imperatiivsete sätetega.
7.3. Avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonis saab esitada tarbija, kui kaupleja on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega: Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel. 6201 707E-post: avaldus@komisjon.ee. Vaidluste kohtuvälise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/komisjoni-otsus-ja-selle-taitmine. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
7.4. Klient võib pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, kelleks on Tarbijakaitseamet, aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee