52151B6F-E1ED-4DCC-ADC0-86546BB76911 Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
83EB849E-4718-4C86-BE47-BE20EA3E028F Created with sketchtool.

UUDISED

Ole kursis sellega, mis Tele2s toimub. Loe kõige värskemaid uudiseid!

Tele2: Isegi seadus ei pane telekome kliendisõbralikult käituma
23.03.2023


Möödunud aasta veebruaris jõustunud elektroonilise side seaduse muudatuse järel on ligi 8500 Tele2 klienti soovituse tulemusena senisest parema mobiilipaketi kasuks otsustanud. Tele2 on aga telekomidest ainus, kes seadust laiemalt ehk kõikide oma klientide huvides tõlgendab. 

„Meie jaoks on oluline, et telekomid hakkaksid lõpuks ometi lähtuma kliendi vajadusest, mitte ainult ettevõtte huvidest. Praeguses olukorras näeme, et kliendi huvide eest seistakse valikuliselt ka pärast seadusemuudatust, mis kohustab sideteenuse osutajaid tegema kliendile parima pakkumise,“ selgitab Tele2 turundusjuht Ines Estrin.

Estrin viitab tõsiasjale, et nii seadusemuudatuse kui ka selle aluseks oleva Euroopa Liidu direktiivi eesmärk on käia kaasas tehnoloogia arengutega ning suurendada tarbijate õigusi, heaolu ja kaitset. Samas tõlgendavad nii TTJA kui ka teised operaatorid muudatusi selliselt nagu soovitus tuleks teha klientidele vaid tähtajalise lepingu lõppemisel. “Meie näeme, et muudatus kohustab telekome pakkuma kõikidele klientidele parimat lahendust, sh ka hinda soovitama ja ei jäta kitsendavaid tõlgendamise võimalusi. Klientide jaoks parim ja kasulikum muutus seadusest ongi just kindlustunne, et sideoperaator on kohustatud neile vähemalt kord kalendriaastas, analüüsi põhjal, parimat lahendust pakkuma,“ nendib Estrin.

Kui teised operaatorid keskendusid soovituste tegemisel vaid klientidele, kellel lõpeb tähtajaline leping, siis otsustas Tele2 tõlgendada seadust kõige kliendisõbralikumal viisil ehk nõu anti sobivaima paketi osas kõikidele mobiiliteenuste klientidele.

Tänu sellele muutsid oma paketti senisest parema hinna ja kvaliteediga lahenduse kasuks enam kui 8500 klienti ja neist ligi 5500 puhul osutus uus valik soodsamaks ning nad säästsid tulemusena ka raha. „Jagasime klientidele nende kasutusstatistika põhjal personaalseid soovitusi ja nõu e-maili ning kõnede teel. Isegi kui seadus seda meile ette ei kirjutaks, suhtleksime oma klientidega ja annaksime neile parima lahenduse osas nõu,“ lisab Estrin. 

Estrini sõnul võiks iga telekomi ettevõtte klient mõelda, kas tema operaator on talle soovituse teinud soovituse ja kui seda ei ole tehtud, siis küsida: miks? „Telekommunikatsiooni ettevõtetel on väga palju andmeid, mida saame iga oma kliendi heaks tööle panna. Analüüs, mis on kliendile kõige parem lahendus ja ka selle lahenduse pakkumine, on ainuõige kliendisõbralik käitumine,“ toonitab Estrin.

Eelmise aasta veebruarist jõustus elektroonilise side seaduse muudatus, mis kohustab sideettevõtet andma vähemalt korra kalendriaastas lõppkasutajale nõu parima sideteenuse hinna kohta. Tarbija jaoks tähendab see, et sideteenuse osutaja on kohustatud tegema soovituse kliendile kõige sobivamaks lepinguks.


01.02.2023 jõustunud elektroonilise side seaduse muudatused:

131) paragrahvi 99 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Enne sidelepingu automaatset pikenemist teavitab sideettevõtja, välja arvatud numbrivaba isikutevahelise side teenuse ja masinatevahelise side teenuse osutaja, lõppkasutajat selgelt ja õigeaegselt ning püsival andmekandjal lepingulise kohustuse lõppemisest ja võimalusest leping lisakuludeta üles öelda.

(6) Sideettevõtja, välja arvatud numbrivaba isikutevahelise side teenuse ja masinatevahelise side teenuse osutaja, annab lõppkasutajale nõu parima sideteenuse hinna kohta vähemalt kord kalendriaastas ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul.”