Tele2 logo Created with sketchtool. 7F3D9EE3-ADF7-45C1-AB94-78A518DAACB5 Created with sketchtool.
Otsing Created with sketchtool.
Vajad abi?
Otsing Created with sketchtool.

E-poe ostu tagastamine

Sul on õigus e-poest ostetud kaup 14. päeva jooksul tagastada.

Selle jaoks too kaup mõnesse Tele2 esindusse. Pakend võib olla avatud, kuid telefon või tahvelarvuti, mille ostsid peab olema terve ja rikkumata. Seadme vaatab üle ekspertiis, kes annab hinnangu, kas seade on rikkumata. Kui seadme väärtus on vähenenud, siis tuleb seadme taastamisega seotud kulud hüvitada taganejal.

Kui tood tagasi terve telefoni ning kõik esialgselt karbis olnud tarvikud on alles, siis peale ostust taganemise avalduse täitmist kantakse Sulle 14 päeva jooksul raha tagasi!

Tarbijaga sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise avaldus

Kehtib alates 01.10.2014

 1. Mõisted 
  1.1. Ettevõtja on Tele2 Eesti AS (registrikood 10069046). 
  1.2. Tarbija on füüsilisest isikust klient, kes kasutab Ettevõtja teenuseid või ostab Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust. 
  1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises klienditeenindus- ja müügikeskkonnas (näiteks Iseteenindus või e-pood) või Ettevõtja telefoniteeninduses ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi lepingu sõlmimise ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil. 
  1.4. Väljaspool äriruume sõlmitud leping on leping, mis sõlmitakse Ettevõtja ja Tarbija üheaegsel kohalviibimisel kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruum, või Ettevõtja äriruumides või sidevahendi abil vahetult pärast seda, kui Ettevõtja on Tarbija ja Ettevõtja üheaegsel kohalviibimisel pöördunud Tarbija poole isiklikult ja individuaalselt kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruumiks, või Ettevõtja korraldatud väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja müüa Tarbijale kaupu või pakkuda teenuseid. 

 2. Taganemisõigus 
  2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud lepingust või Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust (edaspidi: Leping) 14 päeva jooksul. 
  2.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel: 
  2.2.1. alates Lepingu sõlmimise päevast teenuse osutamise Lepingu puhul või; 
  2.2.2. alates päevast mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse kauba üleandmine Lepingu (näiteks müügi- või kasutuslepingu vms) puhul. 
  2.2.3. Lepingust taganemiseks tuleb Tarbijal esitada Ettevõttele üheselt mõistetav kirjalik avaldus, mille Tarbija võib isiklikult esitada Ettevõtte müügiesindusse või saata digitaalselt allkirjastatuna Ettevõtte e-posti aadressile. 

  2.3. Tarbija võib taganemiseks kasutada Ettevõtja kodulehel www.tele2.ee kättesaadavaks tehtud taganemisavalduse vormi, kuid selle kasutamine ei ole kohustuslik. 
  2.4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu. 

 3. Taganemisõiguse puudumine 
  3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel: 
  3.1.1. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, samuti kõnekaardid ja nende stardikomplektid kui Tarbija on ümbrise avanud; 
  3.1.2. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid jms); 
  3.1.3. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse; 
  3.1.4. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise lisaväärtusteenuse osutamine, mis aktiveeritakse Tarbijale koheselt ning mille kasutamist Tarbija ka koheselt alustab (näiteks lisateenuste aktiveerimisel, roamingteenuse aktiveerimisel, krediidilimiitide suurendamisel jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse; 
  3.1.5. Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud. 

 4. Lepingust taganemise tagajärjed 
  4.1. Kui Tarbija avaldas teenuse Lepingu sõlmimisel soovi, et teenuse osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, kohustub ta tasuma Ettevõtjale Lepingu täitmisena üleantu väärtuse proportsionaalselt üleantuga ajani, mil Tarbija teavitas Ettevõtjat oma taganemisest Lepingust, võttes arvesse Lepingu kogumahtu. See tähendab, et näiteks kuutasulise teenuse puhul peab Tarbija maksma kasutatud teenuse eest kuutasu kuni Lepingust taganemiseni. 
  4.2. Lepingust taganemisel tagastab Ettevõtja Tarbijale kõik viimaselt saadud Lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda. 
  4.3. Ettevõtja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. 
  4.4. Tarbija peab asja Ettevõtjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Ettevõtjale Lepingust taganemisest. Asja võib tagastada lähimasse Tele2 esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu. 
  4.5. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. 
  4.6. Lepingu esemeks olev asi tuleb Ettevõtjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente). 
  4.7. Asja tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Tarbija. 
  4.8. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes. 
  4.9. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Ettevõtjal õigus Tarbijale esitada hiljemalt kahe kuu jooksul arvates asja tagastamisest. 

 5. Ettevõtja kontaktandmed: 
  Tele2 Eesti AS
  Postiaadress: Valukoja 8 (Öpiku B hoone), 11415 Tallinn
  Registrikood: 10069046
  KMKR: EE100275159
  E-mail: info@tele2.ee