Järelmaksu tingimused

vt. ka Euroopa tarbijakrediidi standardinfo.pdf

I Üldosa

1.1. Käesolevad Tele2 järelmaksuga müügi tingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Tele2 Eesti AS-i poolt Seadme järelmaksuga müügi tingimused. Tingimused on Tele2 Eesti AS-i, registrikood 10069046, postiaadress Jõe 2a, 10151 Tallinn (edaspidi: Tele2) ja juriidilise või füüsilise isiku (edaspidi: klient) (edaspidi koos nimetatud "pooled" ja eraldi nimetatud "pool") vahel sõlmitud Tele2 järelmaksulepingu lahutamatu osa ja pooltele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Tele2 järelmaksulepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates Tingimustes) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.2.1. klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Tele2-ga Tele2 järelmaksulepingu;
1.2.2. seade on Tele2 järelmaksulepingu objektiks olev mobiiltelefon, sülearvuti, andmesidekaart või muu tehniline seade;
1.2.3. sissemakse on seadme eest kliendi poolt Tele2 järelmaksulepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv osa seadme täielikust ostuhinnast;
1.2.4. osamakse on seadme eest kliendi poolt igakuiselt tasumisele kuuluv osa seadme täielikust ostuhinnast.

II Lepingu sisu

2.1. Iga järelmaksu tingimustel müüdava seadme kohta sõlmivad Tele2 ja klient kirjalikult Tele2 järelmaksulepingu.
2.2. Omand seadmele jääb Tele2-le kuni kliendi poolt seadme ostuhinna täieliku tasumiseni. Omand läheb kliendile üle selle ostuhinna täieliku tasumisega
2.3. Sissemakse tasumisel annab Tele2 seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse kliendile üle Tele2 järelmaksulepingu sõlmimise kohas koheselt pärast Tele2 järelmaksulepingu jõustumist. Seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse üleandmine fikseeritakse poolte poolt arvel, millega klient tasub seadme sissemakse.
2.4. Seadme kasutamise piiratud võimalus või mittevõimalikkus, mis on seotud seadme kaotsimineku, kahjustumise, osalise või täieliku hävimisega, ei vabasta klienti ostuhinna täieliku tasumise kohustusest.

III Arvelduste kord

3.1. Klient tasub Tele2-le Seadme sissemakse esitatud arve alusel.
3.2. Klient tasub Tele2-le igakuiselt osamakseid Tele2 arveldusarvele Tele2 poolt esitatava arve alusel.
3.3. Klient on kohustatud Tele2-le arve tasuma viieteistkümne kalendripäeva jooksul, arvates arve väljastamise päevast. Summa peab olema laekunud Tele2 arveldusarvele hiljemalt maksetähtpäevaks. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Tele2 arveldusarvele.
3.4. Maksetähtpäevaks tasumata summadest võib Tele2 nõuda kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,15% tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte vähem kui 3.83€ (60 krooni). Klient on kohustatud tasuma teenustasud, mis on seotud arvete tasumisega (pangaülekande tasu jne).
3.5. Kui klient viivitab osamaksete tasumisega, on Tele2-l õigus loovutada nõue kliendi vastu kolmandatele isikutele kliendi nõusolekust sõltumata ning avaldada andmed kliendi makseviivituse kohta krediidiinfot pakkuvate isikute andmebaasides.
3.6. Klient on kohustatud hüvitama Tele2-le kulud, mis on seotud kliendilt võlgnevuste sissenõudmisega, sh kulutused võlgade sissenõudmises osalevate Tele2 esindajana tegutsevate isikute abi eest.

IV Lepingu ülesütlemine

4.1. Tele2-l on õigus Tele2 järelmaksuleping üles öelda, kui klient on viivitanud kahe või enama osamakse tasumisega.
4.2. Kui kliendil on sõlmitud Tele2 järelmaksulepinguid kaks või enam, siis on Tele2-l õigus kõik Tele2 järelmaksulepingud üles öelda ka juhul, kui klient on viivitanud ainult ühe lepingu osamaksete tasumisega.
4.3. Tingimuste punktides 4.1. ja 4.2. sätestatud aluste ilmnemisel annab Tele2 kliendile 14 kalendripäeva võlgnevuse likvideerimiseks, saates kliendile vastavasisulise teate. Kui klient nimetatud tähtaja jooksul võlgnevust ei likvideeri, ütleb Tele2 järelmaksulepingu üles.
4.4. Tele2 järelmaksulepingu ülesütlemisel on klient kohustatud tasuma Tele2-le koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul, kõik selleks hetkeks tasumata osamaksed kuni Tele2 järelmaksulepingu tähtaja lõpuni.
4.5. Kui klient ei tasu osamakseid Tingimuste p. 4.3 nimetatud maksetähtajaks, on klient kohustatud seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse viivitamatult üle andma Tele2 volitatud esindajale vastavalt Tele2 poolt määratud tähtajal ja korras.
4.6. Kui Tele2 ütleb Tele2 järelmaksulepingu üles kliendi süülise käitumise tõttu, on klient kohustatud hüvitama Tele2-le kõik põhjendatud kulud, mida Tele2 kannab seoses Tele2 järelmaksulepingu üles ütlemisega.
4.7. Kui klient ei täida nõuetekohaselt Tingimuste punktis 4.4 sätestatud seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse üleandmise kohustust ning Tele2 kannab seoses seadme ja selle juurde kuuluvate dokumentide valduse ülevõtmisega lisakulusid, on klient kohustatud eeltoodud kulutused Tele2-le hüvitama.
4.8. Tingimuste p. 4.4 sätestatud alusel seadme valduse üleandmise korral Tele2-le kuulub seade Tele2 poolt võõrandamisele.
4.9. Kui seadme võõrandamisest saadav rahasumma ei kata kõiki kliendi poolt Tele2-le tasumisele kuuluvaid summasid, on klient kohustatud Tele2 esimesel nõudmisel tasuma Tele2-le puudu jääva osa.
 

V Muud tingimused

5.1. Klient on kohustatud 7 tööpäeva jooksul teatama Tele2-le kirjalikult oma nime ja/või aadressi muutumisest, olulistest muudatustest oma finantsolukorras, juriidilisest isikust kliendi lõpetamisest, ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest ning teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Tele2 järelmaksulepingust tulenevate kohustuste täitmist.
5.2. Kui klient annab vastavalt Tingimuste p. 4.4 seadme valduse üle Tele2-le, peab tagastatav seade vastama Tele2 sätestatud tunnustele, olema esialgses komplektsuses, sisaldama seadmega kaasa antud lisaseadmeid ja olema seisundis, millega seade üle anti, arvestades normaalset kulumist.
5.3. Kui üks või mitu Tele2 järelmaksulepingu sätet osutub Eesti Vabariigi seadustega või muude õigusaktidega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Tele2 järelmaksulepingu kehtivust juhul, kui Tele2 järelmaksuleping saab kehtida ilma kehtetu(te) sätteta (säteteta).
5.4. Kõik pooltevahelised teated seoses Tele2 järelmaksulepinguga esitatakse kirjalikult Tele2 järelmaksulepingus toodud poole aadressidel või mõnel muul aadressil, mille üks pool on teisele poolele teatavaks teinud. Kiireloomulistel juhtudel võidakse teated edastada faksiga või e-postiga.
5.5. Tele2 liitumislepingu peatamine Tele2 järelmaksulepingu kehtivuse ajal ei vabasta klienti Tele2-le osamaksete tasumisest vastavalt Tingimuste p. 3.2.
5.6.Tele2 liitumislepingu lõpetamisel Tele2 järelmaksulepingu kehtivuse ajal on klient kohustatud tasuma Tele2-le koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul kõik selleks hetkeks tasumata osamaksed kuni Tele2 järelmaksulepingu tähtaja lõpuni.
5.7. Tele2 järelmaksulepingu sõlmimisega loovutab Klient seadme edasivõõrandamisest tulenevad nõuded tagatisena Tele2-le. Ostuhinna täielikul tasumisel langevad nõuded automaatselt tagasi kliendile.
5.8. Tele2 järelmaksulepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest.