E-poe või telefoni vahendusel Tele2-elt ostetud kauba või teenuse lepingutingimused ja lepingueelsed teavitused

I. Üldsätted
1.1. Käesolevad tingimused (Tingimused) kohalduvad sidevahendi abil sõlmitud lepingutele Tele2 Eesti AS-i, registrikood 10069046, aadress Jõe 2a, Tallinn 10069046 (edaspidi Tele2 või Müüja) ja kliendi (edaspidi Ostja) vahel. Sidevahendi abil sõlmitud lepinguteks loetakse lepinguid mis on sõlmitud Tele2 e-poes või telefoni vahendusel.
1.2. Klient on kohustatud käesolevate tingimustega tutvuma enne kauba või teenuse ostmist.

II. Tootega tutvumine ja kauba omadused
2.1. Enne kauba või teenuse ostmist peab Ostja tutvuma kauba või teenuse tooteinfoga (kauba põhiomadused, ühenduvusomadused, garantiitingimused, kasutusjuhendid jms), mis on toodud müüja kodulehel ja e-poes vastava kauba juures ning veenduma kauba sobivuses oma vajadustele.
2.2. E-poes on igale tootele avatud oma sisulehekülg, mis avaneb tootele klikkimisel ning avab toote või teenuse omadused detailselt.
2.3. Võimalike lisaküsimuste korral on Ostjal võimalus selgituste või juhendite saamiseks pöörduda Müüja poole Tele2 esindustes, esitada oma küsimus kasutades päringut kodulehel või telefoni teel numbril 6866 866. Lisaks on võimalik Tele2-ga kontakti saada Facebooki klienditeeninduse rakenduse kaudu.
2.4. Müüja on teinud ostjale võimalikuks tutvuda kauba põhiomadustega Müüja e-poe keskkonnas enne müügitehingut ning tellimuse esitamise ajal.
2.5. Tele2-lt ostetud mobiiltelefoni või nutiseadmesse kolmandate osapoolte rakenduste alla laadimine toimub ostja vastutusel ja teadmisel, et see võib tekitada häireid seadme funktsionaalsustes.
2.6. Ostja peab arvestama, et ka ilma kasutajapoolseid vastavaid lisaseadistusi tegemata võib mobiiltelefon või nutiseade ühenduda mobiilse internetiga (seadme tarkvarauuenduse tegemiseks, rakenduse avamisel, mis kasutab töötamiseks andmesidet jne) ning Ostja on kohustatud kasutatud mobiilse interneti eest tasuma vastavalt teenusepakkuja kehtestatud internetiteenuse hinnastuspõhimõtetele, kasutaja paketi tingimustele või Tele2 hinnakirjale.
2.7. Kombineeritud-SIM kaarti kasutades on samast ümbrisest võimalik välja murda erinevas suuruses SIM-kaart vastavalt konkreetses seadmes kasutamiseks ette nähtud formaadile. Vales formaadis SIM-kaardi paigaldamine võib kahjustada seadet, mistõttu on oluline eelnevalt kindlaks teha, milline on seadmes kasutatav SIM kaardi formaat.
2.8. Seadme kasutamisel on soovitatav seadmesse sisestatud andmete, kontaktide, fotode jms säilitamiseks need varundada vastavalt seadme kasutusjuhisele.
2.9. Kaubakohane info on toodud Müüja kodulehel (https://tele2.ee/pood) vastava kauba juures. Kauba kasutusinfo on toodud ka kaubaga kaasas olevas juhendis ja tootja või Müüja kodulehel vastava kauba juures ning Ostja kohustub sellega enne kauba soetamist ja kasutamist tutvuma.

III. Kauba ja/ või teenuse ostuhind, arveldamise ja ostuhinna tasumise kord

3.1. Kauba ja/ või teenuse ostuhind on märgitud e-poes iga konkreetse toote juures, hindade kohta saab täpsemat infot küsida ka klienditeenindajatelt.
3.2. Müüja jätab endale õiguse igal ajal telefoni teel pakutud või e-poes toodud hindu muuta.

IV. Kauba kohaletoomine

4.1. Telefoni teel tellitud või e-poest ostetud kaup või teenus toimetatakse kliendi poolt soovitud kohale alljärgnevalt:

Tallinnas:
a. Tööpäeval enne kella 11:00 esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates samast päevast kella 14:00st või laupäeval 08:00-18:00;
b. Tööpäeval 11:00-15:00 esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates järgmisest tööpäevast või laupäeval 08:00-18:00;
c. Tööpäeval pärast kella 15:00 esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates järgmisest tööpäevast või laupäeval 08:00-18:00 (v.a laupäevale eelneval tööpäeval peale 15:00 tehtud tellimuse kättetoimetamine);
d. Puhkepäevadel ja riigipühadel esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates järgmisest tööpäevast või laupäeval 08:00-18:00;
e. Riigipühade eelsel päeval peale 11:00 esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates järgmisest tööpäevast või laupäevast 08:00-18:00;
f. Riigipühade eelsel tööpäeval enne 11:00 esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates samast päevast 14:00-18:00.

Teistes Eesti linnades ja maakondades:
a. Tööpäeval enne 15:00 esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates järgmisest tööpäevast või laupäeval 08:00-18:00;
b. Tööpäeval peale kella 15:00 esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates ülejärgmisest tööpäevast või laupäeval 08:00-18:00;
c. Puhkepäevadel ja riigipühadel esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates ülejärgmisest tööpäevast või laupäeval 08.00-18:00;
d. Riigipühade eelsel päeval esitatud tellimuse kohaletoimetamine alates ülejärgmisest tööpäevast või laupäeval.

4.2. Hiliseim võimalik kohaletoimetamise aeg on 21 päeva pärast ostu sooritamist e-poest.
4.3. Kauba kohaletoimetamine on kliendile tasuta ning selle eest tasub Tele2
4.4. Kaup antakse üle ainult tellimuse esitanud isikule (erakliendi puhul: Tele2 sõlmitud lepingu omanik; ärikliendi puhul: ettevõtte seaduslik esindaja või juhatuse poolt volitatud isik pildiga isikut tõendava dokumendi ja (kui asjakohane) volituse alusel.
4.5. Telefoni teel sõlmitud lepingu allkirjastab Ostja kulleri juuresolekul kauba kättesaamisel.
4.6. Ostja peab kulleri juuresolekul tarnepakendi avama ja veenduma, et selle sisu on vastavuses tellimusele (tegemist on tellitud kaubaga), hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

V. Garantii, lepingujärgsed hooldus- ja remonditööd

5.1. Kauba garantii tähtaeg on toodud e-poes kaubakohase info juures ja kauba dokumentides, täpsustavaid küsimusi garantii kohta võib klient esitada igal ajal pöördudes Tele2 poole.
5.2. Remondi- või hoolduse vajaduse tekkel tuleb pöörduda lähimasse Müüja esindusse võttes kaasa ostudokumendid ja võimalusel tehasepakendi.
5.3. Kui ostudokumendid jäetakse esitamata võib Müüja probleemi lahendamata jätta või nõuda ostudokumendi taasprintimise tasu vastavalt Tele2 hinnakirjale. Loe täpsemalt Tele2 remondi ja hoolduse üldtingimustest.
5.4. Kauba garantii- ja selle hooldus-ja remonditeenuste tingimused on toodud Müüja e-poes kaubakohase info juures ja kaubaga kaasas olevates dokumentides, samuti müüja kodulehel https://tele2.ee/pood
5.5. Seadme lisavarustusele või tarvikutele, mis on lisatud tootepakendisse või ostetud eraldi, võib kehtida seadme garantiiajaga võrreldes lühem garantiiaeg (näiteks 12 kuud). Sama kehtib seadme akude ja vooluallikate kohta, mida käsitletakse reeglina kulumaterjalina.


VI. Kaebuste esitamise kord ja tarbija õiguskaitsevahendid

6.1. Lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), on ostjal õigus esitada kaebus.
6.2. Tarbijal on õigus puudusega kauba puhul esitada müüjale kaebus 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast.
6.3. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Müüjal on õigus nõuda kaebuse esitamist kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
6.4. Kaebuse saab saata väljatrükitud kujul kirja teel aadressile Jõe 2a, Tallinn 10069046, elektrooniliselt E-posti aadressile info@tele2.ee
6.5. Kaubaga seotud probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja e-poest või Müüja esindajalt telefoni vahendusel.
6.6. Tarbijast Ostjal on õigus vaidluse lahendamiseks pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet (www.tarbijakaitseamet.ee).
6.7. Tarbijal on õigus kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

VII. Müüja vastutus

7.1. Müüja ei katseta toodete sobivust mitte ühegi konkreetse seadme, tarkvara ega süsteemiga. Samamoodi ei katseta Müüja toote töökõlblikkust eritingimustes (näiteks põrutuskindlus, niiskuskindlus jne)
7.2. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele või nõuetele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
7.3. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest.
7.4. Müüja poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada kauba eest makstud summat.

VIII. Lepingust taganemine

8.1. Tarbija on füüsilisest isikust Ostja, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
8.2. Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud kauba ostu-müügi lepingust taganeda 14 päeva jooksul põhjust avaldamata.
8.3. Tarbija võib samuti taganeda lepingust ka siis, kui Müüja on Lepingut oluliselt rikkunud ning ei kõrvalda rikkumist Ostja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul.
8.4. Kui tarbija taganeb lepingust mille esemeks on kauba ostmine ning tarbija on enne taganemist tasunud Tele2-le ostusumma, tagastab Tele2 tarbijale tema poolt üle kantud summad 30 päeva jooksul. Tagastamisele kuuluvast summast võib Tele2 maha arvestada kauba väärtuse vähenemisega seotud summa.
8.5. Kauba tagastamise tingimused tarbijale on toodud lepingust taganemise juhendis, mis koos avalduse näidisvormiga on kättesaadavad müüja kodulehel www.tele2.ee.
8.6. Kauba võib tagastada lähimasse müüja esindusse. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.
8.7. Kauba tagastamisega seonduvateks kuludeks võidakse lugeda ka ekspertiisitasu võimalike telefoni rikete kindlaks tegemiseks.
8.8. Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav kaup olema originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente).
8.9. Tagastatud kauba halvenemise korra vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vajalik, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, tuleb asja käsitseda ja kasutada üksnes nii, nagu seda lubataks tavapäraselt teha poes.
8.10. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Müüjal õigus ostjale esitada hiljemalt kolme kuu jooksul arvates asja tagastamisest.
8.11. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud kauba müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata kui:
- kaup on laost otsa saanud;
- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
- kui Ostja ei vasta Müüja poolt kehtestatud tingimustele, sealhulgas Tele2 krediidipoliitikale.
8.12. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga esimesel võimalusel ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
8.13. Müüja võib tellitu asemel üle anda ka vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga teenuse, kui selline võimalus oli poolte vahel eelnevalt kokku lepitud.

IX. Kliendi kinnitused

9.1. Klient kinnitab, et tema poolt ostetud teenuse osutamine võib alata alates lepingu sõlmimisest sidevahendi abil.
9.2. Klient kinnitab, et kui ta sõlmib sidevahendi abil lepingu, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine ning Tele2 on lepingust tulenevad kohustused täielikult täitnud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, kaotab ta oma taganemisõiguse.
9.3. Tarbija kinnitab, et annab Tele2-le nõusoleku alustada teenuse osutamisega või soorituse tegemisega peale lepingu sõlmimist.
9.4. Tarbija on teadlik, et kõikide Tele2 teenuspakettide ja lisateenuste kasutamise tingimusi reguleerivad lisaks Tele2 teenuste kasutamise tingimustele vastava teenuspaketi või lisateenuse tingimused ning teenuspaketi või lisateenuse tellimisel muutuvad need tingimused Lepingu osaks;
9.5. Tarbija nõustub Lepingust tulenevate või Lepinguga seotud kohustuste täitmata jätmise korral tema sellega seonduvate andmete avaldamisega Tele2 poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele (sh. AS-le Krediidiinfo ja OÜ-le Krediidiregister), kus kõnealused isikuandmed on kättesaadavad füüsilise isiku puhul kuni 3 aasta ning juriidilise isiku puhul kuni 7 aasta möödumiseni vastavate kohustuste kohasest täitmisest;
9.6. Tarbija kinnitab, et Lepingus sätestatud krediidilimiidi ületamisel on Tele2-l üksnes õigus, kuid mitte kohustus, piirata teenuste osutamist tarbijale;
9.7. Tarbija kinnitab, et tema sissetulekud on piisavad tähtajaliste lepinguliste kohustuste võtmiseks ning lepingu täitmiseks.
9.8. Tarbija nõustub tähtajalise lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasuma leppetrahvi. Leppetrahvi summa on Lepingu tähtaja lõpuni jääva perioodi ning kliendi poolt valitud paketi kuumaksu korrutis.