Garantii

Tele2 vahendab kaubale tootja garantiid. Garantiiajal kõrvaldatakse seadmel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras, st kliendile tasuta. Kui viga hakkab korduma ega ole kõrvaldatav, siis seade asendatakse või hüvitatakse. Seadusest tulenevalt ei ole remondikordade arvule piiranguid seatud, kuid reeglina püüab Tele2 jõuda tootjatega kokkuleppele, et seade asendataks või hüvitataks sama vea kolmandal ilmnemiskorral. Seadme garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ning selle aluseks on ostu-müügitšeki kuupäev.

Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud kauba mehaanilisest vigastusest (s.h. vedeliku/niiskuskahjustusest), kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest või loomulikust kulumisest. Kui kaubal ilmneb eelkirjeldatud puudus, edastatakse seade tootja poolt volitatud hooldusfirmasse. Kui seade on parandatav, esitatakse kliendile hinnapakkumine vea kõrvaldamiseks. Remonti alustatakse alles siis, kui klient on hinnapakkumisega nõustunud.

Kui seadme veatuvastamise käigus ilmneb, et rike on põhjustatud vedeliku/niiskuskahjustusest ja/või mehaanilisest vigastusest, kaotab tootja garantii kehtivuse ja edaspidi kuulub toode remontimisele üksnes tasulises korras. Müügihetkele järgneva esimese kuue kuu jooksul on veatuvastamine kliendile tasuta, edaspidi on vedeliku- ja/või mehhaanilisest kahjustusest põhjustatud vea puhul teenusepakkujal õigus lisada tarbija arvele veatuvastamise tasu. Veatuvastamise tasu suurus on vastavalt hinnakirjale ja tootele.

Vedeliku/niiskus- ja/või mehaanilise kahjustusega toodetele tehtud hooldustöödel puudub garantii ja tööde eest võetud raha ei tagastata. Kehtima jääb tarbija pretensiooni esitamise õigus.

Tootjagarantii kaotab kehtivuse, kui:

 • kauba eelneval remontimisel on kasutatud tootja poolt mittevolitatud teeninduspunkte;
 • kaubal tuvastatakse raske mehaaniline vigastus (näiteks korpus on deformeerunud, ekraan muljutud) või vedeliku/niiskuskahjustus.

Lisaks eeltoodule on tarbijal 2-aastane pretensiooni esitamise õigus arvates ostu kuupäevast.

Tootjagarantii ei laiene:

 • pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;
 • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
 • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
 • ekspluatatsioonihäiretele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
 • tarkvara poolt põhjustatud vigadele;
 • seadme puhastusele:
 • seadme kasutamise väljaõppele;
 • häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);
 • kliendi poolt tootesse installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;
 • seadmete riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
 • toodetele ja detailidele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

Tele2 ei vastuta remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse seadmes olevaid andmeid või tarkvara.