Alates 10. jaanuarist 2017 hakkavad kehtima uuendatud Tele2 Interneti kasutamise tingimused ja Tele2 teenuste kasutamise tingimused.

Muudatusega täpsustatakse kõikide Tele2 pakettide tingimusi internetiteenuse kasutamise osas. Tingimustesse lisatakse täiendavalt selgitav teave andmesidekiiruste ja Tele2 sidevõrgus andmeliikluse haldamise meetmete kohta. Lisaks tuuakse välja informatsiooni Tele2 võrgus võimaldatavate interneti kasutamise alla- ja üleslaadimise kiiruste kohta vastavalt Tehnilise Järelevalve Ameti mõõtmistele. Interneti kasutamise tingimustega täpsustatakse ka Interneti päevapileti rakendumise korda ja viiakse vastav viide sisse ka era- ja ärikliendi hinnakirja.

Tele2 teenuste kasutamise tingimustes tehtavad muudatused hõlmavad pretensioonide lahendamise kordade täpsustamist ja muudatusi sideteenuse osutamise tingimuste muudatustest teavitamise korras.

Muudatused ei puuduta ühegi Tele2 kliendi sideteenuste paketi hinda ega teenuste ulatust või sisu. Muudatused on tingitud Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi sidevaldkonna tehnilisest ja sisulisest arengust ning muutunud õiguskeskkonnast (võrguneutraalsuse reeglistiku kehtestamisest). Tingimuste muutmise õiguslik alus tuleneb Elektroonilise side seaduse §-st 99 ning Tele2 üldtingimuste punktist 10.8.

Muudatustega mittenõustumisel on kliendil õigus Tele2-ga sõlmitud liitumisleping ilma leppetrahvi maksmata üles öelda, teavitades sellest Tele2-te enne 10. jaanuarit 2017 Tele2 esindustes või helistades Tele2 klienditeeninduse numbril 6866 866.