Tele2 PRO

Kõnehalduse terviklahendus
Tele2 PRO on pilvepõhine kõnehaldusteenuse terviklahendus, mis on kohandatav just Teie ettevõtte vajadustega. Teenuse kasutamisel saate valida, kas hallata oma kõnesid mobiil-, laua- või tarkvaratelefonis või neid omavahel kombineerides. Just Teie ettevõtte vajadustest lähtuvalt seadistatud kõnede suunamised ning ootejärjekorrad, kõnepostkasti teenus ja mitmed lisafunktsioonid võimaldavad Teil pakkuda oma klientidele ja partneritele professionaalset vastuvõttu ja teenindust.

Esimene proovikuu on klientidele tasuta.

Tööaja määramine

Saate määrata oma ettevõtte tööaega. Töövälisel ajal suunatakse sissetulevad kõned Teie ettevõtte kõneposti.

Personaalsed häälsõnumid

Saate edastada klientidele personaalsete hääl- sõnumite abil Teie jaoks olulist informatsiooni.

Kõnede ümbersuunamine

Kõnesid on võimalik nende toimumise ajal mõnele teisele Teie ettevõtte numbrile edasi suunata.

Grupivestlused

Koosolekute ja arutelude pidamiseks saate läbi viia nii grupivestlusi kui ka konverentskõnesid.

Ettevõtte üldnumber

Väljahelistamisel on soovi korral võimalik näidata Teie ettevõtte üldnumbrit.

Kõnepost

Kui kliendid helistavad Teile väljaspool tööaega või ebasobival momendil, on võimalik vastavad kõned suunata otse kõneposti.

IVR ehk automaatsekretär

Paremaks kliendikogemuseks saavad Teie ettevõttesse helistajad valida endale sobiva suhtluskeele ning teemavaldkonna.

Kõnesalvestus

Saate oma ettevõtte kõnesid manuaalselt (vajutades selleks vastavale nupule) salvestada ning salvestisi hiljem kuulata.

KUIDAS ALUSTADA TEENUSE KASUTAMIST

1
Küsige personaalset pakkumist ning me võtame Teiega ühendust 2 tööpäeva jooksul.
2
Kui oleme üheskoos jõudnud sobiva lahenduseni, aktiveerime Teie ettevõtte jaoks PRO teenuse.
3
Laadige alla mobiilirakendus ning alustage teenuse kasutamist.

MAKSKE AINULT NENDE TEENUSTE EEST,
MIDA TEIE ETTEVÕTE VAJAB

Tele2 PRO 1.0
Kõnehalduse terviklahendus väikeettevõttele, mis võimaldab ka vähese töötajate arvuga firmadel vastata kõnedele professionaalsel tasemel. Teenus sisaldab lauatelefoni numbrit, ettevõtte tervitussõnumit ning võimalust ühendada kuni viis mobiiltelefoni numbrit firma laua- telefoni numbriga.
PRO 1.0 võimaldab
 • kasutada lauatelefoni numbrit ilma füüsilise lauatelefonita
 • helistada mobiiltelefonilt välja lauatelefoni numbriga
 • tervitada helistajat firma sõnumiga
 • kasutada kõnepostkasti juhul, kui kõnele ei vastata
 • vastata korraga kuni viiele kõnele
1,45 €
Kuutasu ühe kasutaja kohta.
Tele2 PRO 2.0
 • välja helistamisel soovitud numbri kuvamine (mobiili-, laua- või ettevõtte üldnumber)
 • numbri kasutaja oleku info
 • ettevõtte kõnepostkast
 • personaalsed häälsõnumid
 • iseteeninduskeskkond
 • mobiilirakendus Androidile ja iOS-ile
Hind alates
2 €
Kuutasu ühe kasutaja kohta.
Lisateenused
 • IVR ehk automaatsekretär
 • kõnekonverentsi teenus
 • automaatne kõnede organiseerija (ACD)
 • kõnede statistika jälgimine
 • tarkvaratelefon
 • lauatelefoni number mobiilis
 • ettevõtte tervitussõnum
 • grupivestlus
 • isiklik kõnepost
 • grupi SMS-teenus
 • tööaja määramine
 • kõnesalvestus
Kui Te mingil põhjuselt ei leidnud loetelust Teie ettevõttele sobivat funktsionaalsust,
siis täitke taotlusvorm siin ning me leiame just Teile sobiva lahenduse!

KASUTAGE TEENUST TEILE SOBIVAS SEADMES

Telefonis
Tahvlis
Arvutis
Peale teenusega liitumist laadige alla Tele2 PRO rakendus ning kasutage teenust oma telefonis, tahvlis või arvutis.

KASULIK

Kuidas saan teenusega liituda, kui ma juba olen Tele2 klient?
Kui te olete juba Tele2 klient, siis Tele2 PRO teenusega liitumiseks registreeruge
1-kuuliseks tasuta prooviperioodiks, täites „Küsige pakkumist“ vormi ning me võtame
Teiega ühendust 2 tööpäeva jooksul.
Kuidas saan teenusega liituda, kui ma veel ei ole Tele2 klient?
Kui Te veel ei ole Tele2 klient, siis kõigepealt registreeruge 1-kuuliseks tasuta prooviperioodiks,
täites „Küsige pakkumist“ vormi ning me võtame Teiega ühendust 2 tööpäeva jooksul. Seejärel tuleks
Teil teenuse kasutamiseks oma ettevõtte mobiilinumbrid üle tuua Tele2 Eesti AS võrku ning valida
endale mobiilside teenuste kasutamiseks sobiv Ettevõtja pakett.
×

Küsige pakkumist

Pakkumise soov saadetud!
Soovitud lisafunktsioonid
 
Sulge

Tele2 PRO tingimused

 
 1. Pooled lähtuvad Lepingu täitmisel lisaks käesolevale Lepingule, selle lahutamatuks osaks olevate Tele2 teenuse kasutamise üldtingimustest ja privaatsuspoliitikast, Tele2 interneti kasutamise tingimustest, Tele2 hinnakirjast, Tele2 mõistliku kasutamise põhimõtetest ja muudes tingimustes, mis on Pooltele siduvad. Klient kinnitab, et enne lepingu sõlmimist on ta Tingimustega tutvunud ning need on Talle kättesaadavad.
  Kõikide eespool nimetatud tingimustega ja Tele2 hinnakirjaga on võimalik tutvuda Tele2 kodulehel aadressil www.tele2.ee;
 2. Seadmed
  1. Lepinguga üleantavad seadmed jäävad Tele2 omandisse ning Klient rendib seadmed Tele2 käest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seadme kasutamise lepingu objektiks on Tele2 Eesti AS poolt Kliendile Lepingus määratletud seadme üleandmine ja vastuvõtmine ning kasutamise võimaldamine Lepingu kehtivuse ajal.
  2. Sõlmides käesoleva Lepingu kinnitab Klient, et eelpool kirjeldatud andmetele vastav ja töökorras Seade koos selle lisaseadmete, dokumentatsiooni ja kasutusjuhendiga, on talle üle antud ning et ta on kontrollinud eelnimetatu komplektsust ega oma pretensioone seoses Seadme üleandmise või vastuvõtmisega.
  3. Kliendil on õigus piiranguteta ja sihipäraselt kasutada Seadet vastavalt Seadme kasutusjuhendile, ühendada vastavaid Seadmega tehniliselt sobivaid ja nõutele vastavaid seadmeid.
  4. Klient on kohustatud:
   1. kasutama Seadet heaperemehelikult ja vastavalt Seadme sihtotstarbele, järgima Seadme kasutusjuhendit, varustama Seadet elektritoitega vastavalt Seadme kasutusjuhendile ja kõrvaldama omal kulul Seadme pisipuuduse, mida saab kõrvaldada Seadme harilikuks säilitamiseks vajaliku hooldamisega;
   2. tagama Tele2 töötaja juurdepääsu Seadmele selle töökorras oleku kontrollimiseks ning hooldus- ja remonditöödeks;
   3. teatama Tele2-le Seadme võimalikest puudustest viivitamatult Tele2-te;
   4. informeerima Tele2 koheselt Seadme rikkest, vargusest, kaotsiminekust või hävimisest ning sealjuures tegema kõik temast oleneva, et vältida Seadme vargust, kaotsiminekut, hävimist ja rikkumist, ning tasuma Tele2-le Seadme varguse, kaotsimineku, hävimise või rikkumise korral leppetrahvi vastavalt hinnakirjale;
   5. tagama, et kõiki Lepingus sätestatud Seadme kasutamise ja korrashoiuga seotud Kliendi kohustusi täidavad ka kõik kolmandad isikud, kellele Klient võimaldab juurdepääsu Seadmele. Kliendi tegevuseks loetakse ka kõikide kolmandate isikute tegevus, kellele Klient võimaldab juurdepääsu Seadmele, ning Klient vastutab nimetatud isikute tegevuse eest nagu enda tegevuse eest;
   6. Lepingu lõpetamisel tagastama Tele2-le Seadme samas seisundis ja komplektsuses, milles ta selle sai, arvestades Seadme normaalset kulumist.
   7. Leping lõpeb Poolte kokkuleppel, tähtajalise lepingu puhul lepingus sätestatud tähtaja möödumisel või Lepingu ülesütlemisega ühe Poole poolt.
   8. Kui pooled lõpetavad Lepingu või Klient ei täida Lepingu (sh Lepinguga seotud Tele2 liitumislepingu) tingimusi, on Tele2-l õigus Leping üles öelda ja nõuda Seadme kohest tagastamist, teades Lepingu ülesütlemisest Klienti võlanõudekirjaga seitse (7) kalendripäeva ette. Kliendil on kohustus tagastada Seade suulise Lepingu lõpetamise avalduse esitamisel Tele2 töötajaga kokkulepitud viisil ja ajal, koos Lepingu lõpetamise avalduse esitamisega Tele2 müügiesindusse või võlanõudekirjal märgitud tähtaja jooksul
   9. Kui Klient ei ole Seadet tagastanud, Seade on rikutud või mittekomplektne, on Tele2-l õigus nõuda leppetrahvi Seadme või Seadme komplekti kuuluva osa eest. Kui Klient on tasunud Tele2-le leppetrahvi, loevad Pooled, et Seadme omandiõigus on Kliendile üle läinud või Seade on tagastatud Tele2-le komplektsena.
   10. Klient vastutab Lepingu rikkumisega Tele2-le või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
   11. Tele2 ei vastuta sideliinide riketest tekkinud viivituste või muude Klienti häirivate tagajärgede ega kahju eest, mis tuleneb Seadme kasutamisest või mittekasutamisest.
 3. Allkirjastades käesoleva Lepingu kinnitab Klient:
  1. Ta on tutvunud ja nõustub Tele2 teenuste kasutamise üldtingimuste ja privaatsuspoliitikaga, interneti kasutamise tingimuste ning hinnakirjaga;
  2. Tema poolt esitatud andmed on õiged ja terviklikud ning tal on olemas vajalikud volitused Lepingu sõlmimiseks selles sätestatud tingimustel ja korras;
  3. Klient vastutab isikuliselt kõikide Tele2-ga sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmise täitmise eest.