Interneti kasutamise tingimused

1. Üldsätted

1.1. Tele2 interneti kasutamise tingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Tele2 Eesti AS-i (edaspidi: Tele2) internetiteenuse kasutamise põhimõtted füüsiliselt ja juriidilisest isikust internetiteenuse kasutajale (edaspidi: Klient).
1.2. Lepingu esemeks on Kliendile internetile ligipääsu ja teenuse kasutamise võimaldamine.
1.3. Tele2 klientide suunalisel pakettandmesides ei ole lubatud ühtegi sissetulevat TCP andmesideühendust, v.a vastusepaketid Kliendi poolt alustatud andmesideühendustele.
1.4. Tele2 võimaldab internetiteenuse kasutamisel Kliendile ühe andmesideühenduse kohta ühe dünaamilise või staatilise IP aadressi.
1.5. Tele2 võimaldab Kliendile internetiteenuse kasutamist andmeside ühendustel kiirusteni, mis on sätestatud konkreetse internetiteenuse paketis. Kliendi andmeside ühenduse kiirus sõltub võrgu koormatusest ning kliendi poolt konkreetselt kasutatavast internetiteenust võimaldavast seadmest.
1.6. Kliendi väljuva autoriseerimata e-posti serveriks (SMTP protokolli kasutamine) on Tele2 internetiteenuse andmesideühendusel lubatud ainult server: smtp.tele2.ee.

2. Kliendi kohustused

2.1. Klient kinnitab Tele2 internetiteenuse kasutamisega, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub nende täitmisega. 
2.2. Klient on kohustatud võtma internetiteenuse kasutamisel tarvitusele ajakohased meetmed, et kaitsta oma arvutit, mobiiltelefoni vms infotehnoloogiliste rünnakute (viirused, "ussid", "Trooja hobune" jms "pahavara") eest.
2.3. Klient on kohustatud kasutama ajakohast viirusetõrjet ja tulemüüritarkvara või muud samalaadset vahendit. Viirusetõrje ja tulemüüritarkvara tuleb hoida pidevalt ajakohastatud lähtudes eelkõige tarkvaratootjate poolt antud soovitustest.
2.4. Klient hoidub tegudest ja toimingutest ning ei võimalda ka kolmandatel isikutel sooritada tegusid või toiminguid, millega kaasneb või võib kaasneda alljärgnev:
2.4.1. andmete ja materjalide kopeerimine või edastamine või kopeerimise ja edastamise võimaldamine, mis tekitavad või võivad tekitada serveritele ja/või sidevõrgule tavapärase koormusega võrreldes olulise koormuse tõusu;
2.4.2. mistahes sidevõrgus või terminalseadmes (mobiiltelefon, arvuti jne) asuvate andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi objektiks olevate esemete, kaubamärkide, ärisaladuste vmt kasutamine viisil, mis ei ole lubatud;
2.4.3. elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava programmiga pealetükkivate pakkumiste tegemine (nt "ahelkiri", "püramiidskeemi" jne);
2.4.4. õigusvastaste või ebaeetiliste (nt sündsusetu, solvava, laimava, ähvardava teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga) andmete, veebilehtede või elektronposti sõnumite levitamine, levitamisele kaasaaitamine või selle võimaldamine;
2.4.5. ligipääsu loomine ressurssidele, millele ligipääs ei ole Kliendile lubatud, sealhulgas, kuid mitte ainult, pordi oleku kontrollimine, võrgusõlme ressursside kasutamine, turvasüsteemide analüüs, operatsioonisüsteemi kindlakstegemine juhul, kui võrgusõlme operaator ei ole Kliendile vastavat õigust andnud;
2.4.6. Tele2 või kolmandate isikute poolt koostatud või kogutud andmete või nende terviklikkuse omavoliline muutmine, kahjustamine või hävitamine;
2.4.7. sidevõrgu või sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirida või piirata võivate arvuti- ja/või mobiiltelefoniviiruste, programmide või muu vastava tarkvara tahtlik või hooletusest põhjustatud kasutamine või levitamine;
2.4.8. TCP/IP paketi päise (header) või elektroonilisel teel saadetud sõnumi päise (header) võltsimine mis tahes meetodil ja mis tahes ulatuses;
2.4.9. elektroonilisel teel isikutele asjasse puutumatute ja soovimatute sõnumite saatmine, edastamine või massipostitus või nimetatud tegevustele kaasaaitamine. Kaasaaitamiseks loetakse nii avatud vahendusteenuse (open relay) olemasolu, kui ka ajakohase viirusetõrje mittekasutamist arvutis, mobiiltelefonis jne, millega on võimalik internetiteenust kasutada. Soovimatu masspostitus on anonüümsete saatjarekvisiitidega, võltsitud saatjarekvisiitidega, reklaammaterjalide, autoriseerimata kuulutuste jne samaaegne edastamine elektroonilisel teel isikutele, kes ei ole vastavate sõnumite saamiseks soovi avaldanud.
2.5. Klient kohustub kasutama internetiteenuseid viisil, millega ei häirita sidevõrgu tööd või teisi sideteenuse kasutajaid, täitma lepingut, tasuma Tele2-le teenuspaketiga seotud kuumaksu või täitma muu lepingujärgse maksekohustuse (sh tasuma Mõistliku kasutamise põhimõtte rakendumisel kuutasu kogu arveldusperioodi eest).

3. Tele2-e õigused

3.1. Tele2-l on õigus analüüsida internetiteenuse mahu kasutamist vastavalt Tingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele statistilisel ja  kvaliteedi tagamise eesmärgil.
3.2. Tele2-l on õigus peatada ühepoolselt Kliendile teenuste osutamine juhul, kui Kliendi tegevusega või tegevusetusega kaasneb teiste Tele2-e Klientide, internetiteenuse kasutajate või teiste ettevõtete internetiteenuse kasutajate huvide kahjustamine.
3.3. Tele2-l on õigus peatada ühepoolselt Kliendile teenuse osutamine kui Kliendi poolt on rikutud Tingimustes punkti 2, Tele2 teenuse kasutamise tingimusi, Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte või mistahes muid internetiteenuse kasutamist sätestavaid reegleid. Korduva rikkumise korral on Tele2-l õigus teenuse osutamine ühepoolselt lõpetada.
3.4. Tele2 peab kliendipoolseks mõistlikuks internetiteenuse kasutamiseks valitud internetipaketi andmemahu piires andmeside teenuste kasutamist.
3.5. Teenuspakettides, milles sisaldub fikseeritud andmemaht, on Tele2-l õigus piirata täielikult andmesidekiirust andmemahu piiri täitumisel eelnevalt Klienti teavitamata.
3.6. Tele2-l on õigus muuta ühepoolselt internetiteenuse funktsionaalsust, selle kasutamise tingimusi, piirata internetiteenuse kasutamist või lõpetada internetiteenuse pakkumine sidevõrgu rikete ja rünnete vältimiseks, aga ka muudel turvakaalutlustel. Nimetatud juhtudel teavitab Tele2 sellest Klienti Tele2 kodulehel internetis, Kliendi Tele2 iseteeninduses ning lisades sellekohase tähelepanu juhtimise Kliendi arvele.
3.7. Tele2-l on õigus piirata põhjendatud vajaduse korral juurdepääsu erinevatele domeenidele Klienti sellest eelnevalt teavitamata.
3.8. Tele2-l on õigus piirata teenuse kasutamist tugijaamapõhiselt või tehnilistest parameetritest lähtuvalt kui teenuse kasutamine on häiritud või võib saada häiritud paljudele klientidele, samuti võrgu koormatuse optimeerimise ja arendamise eesmärgil.

4. Poolte vastutus

4.1. Klient vastutab Tingimuste, õigusaktide, Tele2 teenuste  rikkumise või muude internetiteenust sätestavate tingimuste rikkumisega kaasneva kahju tekkimise ja kõigi võimalike Kliendi tegevusest tulenevate tagajärgede eest.
4.2. Tele2 ei vastuta:
4.2.1. sideliinide riketest tekkinud viivituste või muude Klienti häirivate tagajärgede eest;
4.2.2. elektrikatkestustest või serveririkkest põhjustatud viivituste või muude internetiteenuse kasutamist takistavate või häirivate tagajärgede eest;
4.2.3. kolmandate isikute poolt tahtlikult või hooletusest tekitatud kahju eest;
4.2.4. loodusnähtustest või -katastroofidest tingitud häirete eest, mis teevad võimatuks lepingu täitmise ja/või hävitavad riist- ning tarkvara serveris või takistavad sellele juurdepääsu;
4.2.5. riistvara tehniliste ega tarkvararikete eest.
4.3. Tele2, tema omanikud, töötajad ega koostööpartnerid ei vastuta internetiteenuse kasutamisest või mittekasutamisest tekkivate kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest.

5. Tingimuste kehtivus ja muutmine

5.1. Käesolevad Tingimused jõustuvad 1. jaanuarist 2017.a. ja sellega muutuvad kehtetuks varem kehtinud Interneti kasutamise tingimused.
5.2. Tele2-l on õigus muuta Tingimusi igal ajal, teavitades sellest Klienti Tele2 kodulehel internetis, Kliendi Tele2 iseteeninduses ning lisades sellekohase tähelepanu juhtimise Kliendi arvele.

6. Tele2 interneti kasutamise tingimuste selgitused

6.1. Üldine info

6.1.1. Tele2 pakub nii era- kui ka äriklientidele internetiteenustena kodu-, arvuti ja mobiilse interneti teenust, ettemaksuga interneti teenust, interneti teenust välismaal jt interneti lisateenuseid.

6.1.2. Internetipakettide kiiruste ja muude parameetrite valik ja tingimused ning teiste Tele2 teenuste kasutamise võimalused sõltuvad sellest, millise tehnilise lahendusega Tele2 Kliendile internetti konkreetses asukohas pakub. Kliendil on võimalus valida Tele2 poolt pakutavate valikute raames sobiva kiiruse ja mahuga internetipaketi.

6.1.3. Internetipakettide kiirused, muud parameetrid ja tingimused ning teiste teenuste kasutamise võimalused on sätestatud Tele2 kodulehel leitavate pakettide infos ja tingimustes, hinnakirjas, Tele2 teenuste tingimustes, interneti kasutamise tingimustes ning käesolevates tingimuste selgitustes, mis on Kliendile kättesaadavad Tele2 Kodulehel.

6.2. Internetiühenduse kiirused

6.2.1. Tele2 pakub Klientidele internetiteenustena kodu-, arvuti ja mobiilse interneti teenust, ettemaksuga interneti teenust, interneti teenust välismaal ja teisi interneti lisateenuseid väljareklaamitud kiirusega, mis on pakettide maksimaalseks ja tavapäraseks keskmiseks kiiruseks, mida Klient saab enamiku ajast Tele2 sidevõrgus kasutada. Maksimaalne interneti kiirus sõltub Kliendi poolt kasutatavast tehnoloogiast (seadme mudelist, selle vanusest, olukorrast ning kasutatavast 3G või 4G tehnoloogiast), tellitud interneti paketist ja Kliendi geograafilisest asukohast.

6.2.2. Internetiteenuste kiirus konkreetsel kasutushetkel sõltub muu hulgas mitmetest Tele2 vastutusalast välja jäävatest asjaoludest, näiteks Kliendi poolt kasutatavatest seadmetest, teiste sisuteenuste või rakenduste kasutamisest, Kliendi geograafilisest asukohast, samal ajal internetti kasutavate klientide arvust antud asukohas jms.

6.2.3. Väljaspool Tele2 sidevõrku ei ole Tele2-l võimalust ega kohustust tagada väljareklaamitud kiiruseid.

6.2.4 Mistahes voogedastuse teenuste kasutamine, sealhulgas Tele2 poolt pakutavate teenuste kasutamine paralleelselt internetiteenusega võib olenevalt teenusest ja selle kasutamiseks pakutavast tehnoloogiast mõjutada Kliendi internetiteenuse kiirust.

6.2.5 Internetiteenuste ühenduskiiruse mõõtmistulemused on kättesaadavad Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel aadressil https://www.tja.ee/sites/default/files/content-editors/Sideteenused/mobiilse_interneti_andmesidekiirused_eestis_detsember_2016_a.pdf. Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostatavad internetikiiruste mõõtmistulemused on aluseks internetipakettide tavapäraste keskmiste kiiruste määratlemisel.

6.2.6. Kui Kliendi interneti ühenduskiirus tõestatult on pidevalt või korrapäraselt oluliselt madalam kasutatava internetipaketi tavapärasest kiirusest, on Kliendil õigus esitada Tele2’le pretensioon posti teel aadressile Tele2 Eesti AS, Jõe 2a, 10151 Tallinn Eesti või e-kirja teel aadressile info@tele2.ee, järgides Tele2 teenuste kasutamise tingimustes toodud pretensioonide lahendamise korda. Kui Klient ei ole nõus Tele2 poolt pakutud lahendustega, on võimalus pöörduda Tarbijakaitse Ameti tarbijavaidluste lahendamise komisjoni poole. Interneti kasutamise andmemahu hulka arvestatakse nii Kliendi poolt andmete üles- kui ka allalaadimise mahud.

6.2.7. Juhul kui Klient kasutab ära kogu paketi kuupõhise interneti andmemahu, piirab Tele2 Kliendi internetiteenuse kasutamise täielikult. Teenus on piiratud kuni jooksva kuu lõpuni, välja arvatud juhul, kui Klient tellib suurema andmemahuga paketi või lisaandmemahtu. Mahu täitumisel ja kasutuse piiramisel on kliendil võimalus tellida interneti lisamahtu vastavalt hinnakirjale ja tingimustele. (https://tele2.ee/internet/interneti-teenused/interneti-lisamaht)

6.2.8. Mobiilse interneti kasutamisel maksab Klient päeva- või kuutasu vastavalt tema poolt valitud paketile ja Tele2 hinnakirjale. 

6.2.9. Soovi korral on Kliendil võimalus mobiilse interneti kasutamine ka hinnakirjas sätestatud tasu eest sulgeda.

6.2.10. Rändlusteenuse kasutamisel võivad lisanduda täiendavad tasud vastavalt Hinnakirjale ning rändlusteenuse kasutamise ajal kehtinud vastava välisoperaatori hinnakirjale.

6.3. Interneti kasutamise turvalisus

6.3.1. Tele2 Eesti AS kohustub tagama sideteenuste osutamise kvaliteediga, mis vastab Eesti Vabariigis kehtivatele kvaliteedinõuetele ja -parameetritele, seejuures eelnevalt Kliente kodulehe vahendusel teavitades võtma kasutusele kohased meetmed vähendamaks Tele2 sidevõrgu turvalisuse või terviklikkusega seotud riske ning vältimaks võrguühenduse täis- või ülekoormust. Eeltoodu on sätestatud ka üldtingimuste punktis 5.2.10.

6.3.2. Tele2 Klientide, internetiteenuse kasutajate või teiste ettevõtete internetiteenuse  kasutajate huvide kahjustamise vältimiseks ja turvalisuse tagamiseks on Tele2-l õigus peatada ühepoolselt Kliendile teenuste osutamine juhul, kui Kliendi tegevusega või tegevusetus kahjustab teiste Klientide huve või seab ohtu nende turvalisuse.

Samuti on Tele2-l õigus põhjendatud vajaduse korral eelnevalt Klienti teavitamata piirata juurdepääsu erinevatele domeenidele.

6.3.3. Klient on kohustatud teenuse kasutamisel võtma iseseisvalt tarvitusele vajalikud abinõud selleks, et tema teenuse tarbimiseks kasutatav seade oleks turvatud ja kaitstud infotehnoloogiliste rünnakute eest. Selleks tuleb Kliendil kasutada viirusetõrje- ja tulemüüritarkvara jms vahendeid, uuendades neid regulaarselt vastavalt tarkvaratootja soovitustele.

6.4. Andmeliikluse haldamise meetmete mõjud

6.4.1. Andmeliiklust hallatakse eesmärgiga tagada parim teenuse kvaliteet ning teenuste efektiivsus.

6.4.2. Tele2 andmeliikluse haldamise meetmed ei mõjuta tavaolukorras Klientide teenuste kasutamist ja nende toimivust. Tele2’l õigus andmeliiklust hallata ainult eesmärgiga säilitada sidevõrgu töövõimet ja turvalisust ning hoidmaks ära ülekoormusi ja selle tagajärgi.

6.4.3. Tele2-l on õigus piirata Kliendi poolt valitud paketis sisalduva mahu täitumisel internetikiirust täielikult.