Vajad abi?

Mobiil-ID teenusega liitumine

Teenusega saad liituda AINULT Tele2 esinduses kehtiva ID-kaardi, Eesti passi või kehtiva elamisloa alusel. Vaata, milline Mobiil-IDd väljastav esindus on sulle kõige lähemal siit. 

Mobiil-ID teenusega saab liituda alates 7. eluaastast (alaealisega Mobiil-ID lepingu sõlmimise korral peab allkirjastama lepingu ka seaduslik eestkostja). Teise isiku nimel k.a volituse alusel, ei saa Mobiil-ID lepingut sõlmida.

Kui Sul puudub võimalus külastada meie esindust, siis soovitame proovida Smart-ID teenust.