Vajad abi?

Mobiil-ID koodid on ununenud või kadunud

Kui oled unustanud PIN1 ja/või PIN2-koodi ning ei tea oma PUK-koodi, on ainus viis mobiil-ID kasutamise jätkamiseks tellida Tele2 esinduses omale uus SIM-kaart.

Kui Sul on PUK-kood alles, saad PIN-koode taastada ja vahetada oma telefonis asuva mobiil-ID menüü kaudu. NB! PUK-kood lukustub kolme järjestikuse vale sisestuse korral. Lukustunud või kaotatud PUK-koodi korral tuleb samuti Mobiil-ID kasutamise jätkamiseks SIM-kaart välja vahetada.